Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medycyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Obsydian i szkło w chirurgii
PL
Chirurgia to temat tak rozległy i skomplikowany jak ludzkie ciało. Specjalizacje są coraz węższe, narzędzia coraz bardziej precyzyjne, historia coraz dłuższa. Największy postęp dokonał się w niej w ciągu ostatnich 100–150 lat, co nie zmienia faktu, że o wiele, wiele wcześniej ludzie badali ciała i sięgali po sposoby równie niebezpieczne co ostateczne, żeby pozbyć się bólu lub przynajmniej go zmniejszyć, usunąć zmianę skórną (np. narośl), czy oczyścić ropiejącą ranę. Do tych celów starano się znaleźć możliwie najostrzejsze narzędzie. Zanim doszliśmy do ostrzy stalowych, doskonale sprawdzały się naturalne surowce… przede wszystkim obsydian.
2
Content available remote Narzędzie do usuwania skrzepów krwi
PL
Skrzepy krwi zatykające tętnice mogą powodować udary niedokrwienne mózgu. Od 2015 r. standardową procedurą leczenia udarów jest mechaniczne usuwanie skrzepów (trombektomia). W artykule omówiono nową konstrukcję narzędzia do trombektomii i wynik badania jego wykorzystania.
PL
Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
EN
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their impact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.
7
Content available remote Biomateriały organizm od nowa
8
Content available Architectural policlinic
EN
The aim of the article is to compare the conditions and opportunities faced by researchers from two academic disciplines: medicine and architecture. In this comparison, one would like to discuss the elements of art and science present in both disciplines. Architecture (from the Greek architekton "master builder") - the art and science of shaping space to meet the physical and psychological needs of man (B. Zevi 1966. Medicine (from the Latin medicina "medical art") - an empirical science (one that is applied, based on observation or experience) covering all knowledge about human health and diseases and how to prevent and treat them. The foundation of the development of medicine, apart from scientific progress in all related fields, is the excellent combination of theory and practice in the form of medical universities with complexes of clinics. The matter is different in architecture, where the practical aspect is completely detached from universities and there are no “architecture polyclinics”.
PL
Celem artykułu jest porównanie warunków i możliwości uprawiania zawodu naukowca w dyscyplinie medycyny i architektury. Z tego porównania wysnute są wnioski i postulaty dla dyscypliny architektura. Architektura (grec. architecton „główny budowniczy”) – nauka empiryczna (stosowana), sztuka i nauka kształtowania przestrzeni w celu zaspokojenia fizycznych i psychicznych potrzeb człowieka. (B. Zevi 1966) Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (stosowana, oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Podstawą rozwoju medycyny, prócz postępu naukowego we wszystkich dziedzinach pokrewnych, jest doskonałe rozwiązanie polegające na łączeniu teorii z praktyką: Uniwersytet medyczny z zespołem klinik. Inaczej jest w architekturze, gdzie aspekt praktyczny jest zupełnie niezwiązany instytucjonalnie z uczelnią, brak jest „klinik architektury”.
PL
Dokonano krótkiego przeglądu współcześnie podejmowanych kierunków badań i możliwych zastosowań sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence). Podkreślono znaczenie AI dla automatyzacji wielu dziedzin działalności człowieka, zwłaszcza w wytwórczości, wraz z możliwymi konsekwencjami dla struktury rynku pracy. Zwrócono uwagę na możliwe rewolucyjne zmiany w medycynie, transporcie, technice wojennej i wielu innych dziedzinach. Wskazano na – możliwe w przyszłości – zasadnicze pozytywne zmiany w strukturach społecznych i dotyczące dobrobytu ludzkości, które mogą wynikać z zastosowań AI. Nie pominięto także możliwych zagrożeń egzystencjalnych dla rodzaju ludzkiego, które mogą być związane z niekontrolowanym rozwojem tej technologii.
EN
The paper briefly refers to the contemporary development and applications of the Artificial Intelligence. The article emphasizes importance of the many fields automation in human activities especially in industry production, indicating also possible changes in work market. The article refers to big changes in medicine, transportation, war techniques and in many other fields developed thanks to AI. The paper indicates possible future changes of the humankind social structure and prosperity, but also possible threats for humanity, that may be connected with uncontrolled AI development.
PL
Wstęp i cele: Przegląd prac doktorskich został przeprowadzony by utworzyć zbiór dysertacji na temat chorób rzadkich oraz określić ich tematykę i metodykę badań. Materiały i metody: Wybór i charakterystykę prac przeprowadzono w oparciu o źródła drukowane przedstawiające listy wszystkich prac doktorskich obronionych w Uniwersytecie Kopenhaskim w latach 1977-1990, czasopismo „Københavns Universitets Årbog” i właściwe teksty dysertacji. Wyniki: Choroby rzadkie stanowiły ważne pole tematyczne dysertacji w zakresie medycyny w Uniwersytecie Kopenhaskim w latach 1980-1985. Spośród 233 dysertacji w 38 opisano badania chorób rzadkich jako pojedynczych chorób lub grup chorób. Ponadto prowadzono wiele innych prac naukowych związanych z chorobami o niskiej częstości występowania. Wnioski: Prace młodych naukowców z zakresu patogenezy, diagnostyki, leczenia, epidemiologii i historii odgrywają istotną rolę w poznawaniu problematyki chorób rzadkich. Niniejsze badanie przedstawia zakres tematyczny dysertacji i wskazuje na złożoność badanych problemów oraz różnorodność rodzajów badań i metod naukowych. Opisane rozprawy były i nadal są przydatne do dalszych badań.
EN
Introduction and aim: A review of doctoral dissertations was conducted to create a collection of dissertations on the topic of rare diseases and to define their topics and research methodology. Material and methods: The selection and characteristics of the papers were based on printed sources presenting lists of all PhD theses defended at the University of Copenhagen in the years 1977-1990, the journal ‘Københavns Universitets Årbog’ and texts of the proper dissertations. Results: Rare diseases were an important subject of dissertations in medicine at the University of Copenhagen over the period of 1980-1985. 38 of 233 theses in the field of medicine from this period were performed on rare diseases studied as individual illnesses or groups of diseases. In addition, many other scientific studies related to low-incidence diseases were carried out. Conclusion: The works of young scientists in the field of pathogenesis, diagnostics, treatment, epidemiology and history play an important role in learning the issues of rare diseases. This review presents the thematic scope and indicates the complexity of the examined problems and the diversity of the types of the research and the scientific methods. These dissertations were and still are useful for further research.
11
Content available remote Dobroczynne owady w zrównoważonym rozwoju. Chrząszcze i motyle w lecznictwie
PL
Owady spełniają kluczową rolę w ekosystemach. Ich zróżnicowana obecność jest ważna dla zrównoważonego rozwoju cywilizacji. Przedstawiono przykłady zastosowania chrząszczy (Coleoptera) i motyli (Lepidoptera) w lecznictwie. Szczególną uwagę poświęcono niektórym biologicznie aktywnym substancjom mającym działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe.
EN
Insects play a key role in ecosystems. Their diverse presence is important for the sustainable development of civilization. Examples of the use of beetles (Coleoptera) and butterflies (Lepidoptera) in treatment are presented. Particular attention has been given to certain biologically active substances that have antimicrobial, antifungal, antiviral and anticancer effects.
EN
Background: Nanotechnology is a field of science and technology that has been developing rapidly for several decades. It is considered to be one of the major activity areas of the scientific, technological and innovation sectors. The use of innovative technologies enables the modification and production of nanomaterials with new or enhanced properties. Metal nanoparticles are different from their bulk counterparts, and they have become the subject of growing attention due to their unique characteristics caused by their different size as well as their potential applications. Methods: As a result, they are used in many different areas of life. This work presents the most important examples of metal nanoparticle applications in pharmacology, cancer therapy and stomatology. Results and conclusion: Nanotechnology makes it possible to quickly transform the results of basic research into successful innovations, and develop leading technologies whose results can be implemented in large international groups of companies and small businesses in all sectors of the economy. As such actions require a properly functioning supply chain, the development and implementation of nanotechnology products will not reach the appropriate level without the proper logistics.
PL
Wstęp: Nanotechnologia jest dziedziną nauki i techniki, która rozwija się intensywnie od kilkudziesięciu lat. Zaliczana jest do jednego z głównych działów aktywności sektora nauki, technologii i innowacji. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia modyfikowanie i otrzymywanie nanomateriałów charakteryzujących się zupełnie nowymi lub ulepszonymi właściwościami. Nanocząstki metali stały się przedmiotem uwagi ze względu na ich unikalne właściwości spowodowane różnym rozmiarem oraz potencjalnym zastosowaniem. W efekcie nanocząstki metali znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki. Metody: W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze przykłady zastosowań nanocząstek metali w farmakologii, terapii nowotworowej i stomatologii. Wyniki i wnioski: Nanotechnologia stwarza możliwości szybkiego przekształcenia wyników badań podstawowych w zakończone sukcesem innowacje oraz opracowanie wiodących technologii, których wyniki można wdrażać w wielkich międzynarodowych koncernach, jak i małych przedsiębiorstwach we wszystkich sektorach gospodarki. W celu realizacji takich działań niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw. Zatem rozwój i wdrażanie produktów nanotechnologii bez odpowiedniej logistyki nie mogłyby osiągnąć odpowiednio wysokiego poziomu.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono wzory potęgowo-wykładnicze do obliczania przybliżonej wartości szybkości filtracji kłębuszkowej (GRF). Pokazano próbę klasyfikacji wartości referencyjnych poziomu kreatyniny oraz zakresów wartości GFR. W artykule podano przykłady obliczeń przybliżonej wartości filtracji kłębuszkowej dla mężczyzny i kobiety rasy afrykańskiej. Materiał i metody: Wykorzystano materiał teoretyczny z literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analityczną i numeryczną z wykorzystaniem programu Mathematica. Wyniki: Obliczono analitycznie i numerycznie wartości poziomu kreatyniny dla przypadku mężczyzny i kobiety rasy afrykańskiej. Używając program Mathematica opracowano interpretację graficzną wyników w postaci wykresów 2D oraz 3D. Wniosek: Zastosowanie programu numerycznego Mathematica pozwala na wykonanie symulacji zarówno numerycznej jak i graficznej wzoru potęgowo-wykładniczego określającego szybkość filtracji kłębuszkowej w przypadku rasy afrykańskiej.
EN
Introduction and aim: The paper presents exponential and power formulas for calculation of glomerular filtration rate (GRF). An attempt was made to classify the reference values of creatinine level and ranges of GFR values. The article gives examples of calculations of the approximate value of glomerular filtration for both male and female of african race. Material and methods: Theoretical material from the subject literature has been used. An analytical and numerical method have been applied using the Mathematica program. Results: Analytical and numerical values of creatinine values were calculated for male and female of african race. Using the Mathematica program, graphical interpretation of results in the form of 2D and 3D charts was developed. Conclusion: The use of the numerical program Mathematica allows the simulation of both the numerical and graphical exponential and power formula determining the rate of glomerular filtration for the case of african race.
17
Content available remote Prześwietlić sztukę czyli o fotografii rentgenowskiej
PL
Promieniowanie rentgenowskie zazwyczaj jest kojarzone z wizytą w szpitalu i prześwietleniem złamanej kończyny. Jednak oprócz szerokiego zastosowania w medycynie, metoda wykorzystująca promieniowanie X ma wiele innych zastosowań w przemyśle, technice oraz sztuce. Przemysł farmaceutyczny oraz spożywczy wykorzystuje je do wykrywania zanieczyszczeń, ciał obcych w produktach pakowanych, wykrywania brakujących elementów np. pastylki, a nawet do utrwalania żywności. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej określa się strukturę budowy materii, a w tzw. fluorescencji rentgenowskiej określa się skład chemiczny materiałów. Natomiast w sztuce prześwietla się różnego rodzaju obrazy, mumie, rzeźby, pomniki itp. Analizując skład chemiczny dzieł lub wykrywanie przemalowań obrazów można dowiedzieć się o historii i pochodzeniu danego przedmiotu. Jednak promieniowanie rentgenowskie może być „sztuką samą w sobie” co wykorzystują artyści zajmujący się fotografią rentgenowską. Już w 1913 roku francuski uczony P. Goby opublikował pierwsze zdjęcia rentgenowskie liści, ale dopiero w latach 30 ubiegłego wieku lekarz radiolog z Kalifornii Dain L. Tasker rozpropagował te zastosowania jako nowy kierunek w sztuce. W tego typu fotografii obiektem jest przeważnie materiał o delikatnej strukturze, niewielkich grubościach, niskiej liczbie atomowej i małej gęstości. Konieczne jest zastosowanie promieniowania o niskiej energii, standardowe aparaty rentgenowskie stosowane w medycynie czy przemyśle nie nadają się do tego celu. Oprócz fotografii roślin czy drobnych zwierząt można spotkać obrazy zabawek dziecięcych, biżuterii, a nawet dużych obiektów tj. samolotu pasażerskiego czy autobusu. Artyści chcąc wyróżnić się spośród innych łączą swoje fotografie z szydełkowaniem, a nawet tworzą origami ze zdjęć. Można stwierdzić iż artystyczna fotografia rentgenowska cieszy się dzisiaj dużym zainteresowaniem. Organizowane są często okresowe wystawy autorskie w różnych muzeach, instytucjach, halach, lokalach publicznych czy podczas trwania różnych konferencji. Dzięki powszechnemu wykorzystaniu odkrycia promieni X, możemy czuć się dzisiaj zdrowsi, bezpieczniejsi w użytkowaniu urządzeń technicznych oraz spożywaniu produktów żywnościowych. Wykorzystanie promieni w tworzeniu sztuki ukazuje coś nowego, zachwycając oczy i urzekając swoją subtelnością.
EN
Inter-operational surgery supplies manufactured additively using the FDM (Fused Deposition Modelling) technology are required to be sterilized before use. After manufacturing, the part should be sterilized using one of commonly used processes, without losing its dimensions and shape. The paper presents studies on manufacturing and sterilizing samples made out of ABS material and influence of the sterilization process on the dimensional accuracy of these samples.
19
Content available remote Zastosowanie laserów w medycznych technikach obrazowania
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania światła laserów w technikach medycyny obrazowej. Skupiono się na dwóch głównych metodach obrazowania koherentnego z wykorzystaniem domen czasowych i spektralnych. Przedstawiono możliwości zastosowania koherentnej tomografii optycznej w medycynie oraz jej wykorzystanie we współczesnych technikach diagnostycznych.
EN
The article shows the possibilities of using laser light in medical imaging techniques. It focuses on two main coherent imaging methods using temporal and spectral domains. The possibility of using coherent optical tomography in medicine and its applications in modern diagnostic techniques have been presented.
20
Content available remote Principles of computer planning in the functional nasal surgery
EN
The theoretical foundations and principles of computer planning for functional rhinosurgical interventions are proposed in this paper. The theoretical base, stages and possibilities of computer planning for functional nasal surgery are described. Computed surgical planning should be based on a complex anatomical and functional model, that combines data from X-ray computed tomography (X-ray CT) with the results of functional studies from rhinomanometry. Practical recommendations for evidence based surgical computer planning are discussed. Future of proposed method is to study the effect of various anatomical structures of the nasal cavity on the aerodynamic characteristics of the nasal airways and the creation of a database with containing information about the type changes of nasal resistance at typical rhinosurgical interventions.
PL
W artykule zostały zaproponowane podstawy teoretyczne i zasady komputerowego planowania zabiegów neurochirurgii czynnościowej. Zostały opisane podstawy teoretyczne, etapy i możliwości planowania komputerowego w czynnościowej chirurgii nosa. Planowanie komputerowe w chirurgii powinno bazować na kompleksowym anatomicznym i funkcjonalnym modelu, który zawiera wyniki rentgenowskiej tomografii komputerowej i badań funkcjonalnych rynomanometrii. Zostały omówione praktyczne zalecenia dotyczące komputerowego planowania opartego na dowodach w chirurgii. Przyszłością zaproponowanej metody jest zbadanie wpływu różnych struktur anatomicznych jamy nosowej na charakterystyki aerodynamiczną nosowych dróg oddechowych i stworzenie bazy danych zawierającej informacje o zmianach oporu nosowego przy typowych zabiegach neurochirurgicznych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.