Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaburzenia przewodzone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowy sztucznej sieci pomiarowej typu V wykorzystywanej w torach zasilania do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez obiekty elektryczne, stosownie do wymagań cywilnych standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 55016-1-2 zbudowano model matematyczny dla rozważanej sztucznej sieci. Obliczenia z jego wykorzystaniem pozwoliły na uchwycenie wpływu istotnych elementów i czynników konstrukcyjnych na wartość unormowanej impedancji określonej w normie. Sztuczna sieć pomiarowa wykonana w oparciu o zaproponowaną aplikację z powodzeniem może być wykorzystana w badaniach wstępnych jak i na stanowisku w laboratorium dydaktycznym.
EN
In this paper the issues of the construction of artificial mains v-networks used in power-supply circuits to measure electromagnetic conducted disturbances generated by electrical objects in accordance with the requirements of civil standards in the field of electromagnetic compatibility was presented. In accordance with the recommendations of PN-EN 55016-1-2, a mathematical model was built for the considered artificial network. Calculations with its use allowed to capture the impact of significant elements and construction factors on the value of normalized impedance specified in the standard. An artificial mains network made on the basis of the proposed application can be successfully used in precompliance testing and at the stand in the teaching laboratory.
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych CM. Badana była skuteczność filtrów przy tłumieniu wysokiego poziomu zaburzeń generowanych przez falownik. Przedstawiono również sposób powstawania i propagacji zaburzeń przewodzonych w przykładowym falowniku. Badany był wpływ zastosowania w konstrukcji filtru hybrydowego różnych rdzeni magnetycznych oraz porównano uzyskane tłumienności wtrąceniowe z filtrami pasywnymi. Na koniec wskazano zalety i wady obu technik filtracji.
EN
This article presents an analysis of the applicability of hybrid EMI filters to reduce common mode noise. The effectiveness of filters was tested when attenuating the high level of EMI noise generated by the frequency inverter. The method of formation and propagation of conductive EMI noise in an exemplary frequency inverter is also presented. The influence of the use of various magnetic cores in the hybrid EMI filter construction was investigated and the obtained insertion losses with passive filters were compared. The article concludes with the advantages and disadvantages of both filtration techniques.
PL
W pracy zajęto się dostosowywaniem emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne do wymagań normatywnych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Obiektem badań była oprawa oświetleniowa ze źródłami LED. Opisano zastosowane w praktyce metody redukcji emisji elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych.
EN
The work involved adjustment of the emission of electromagnetic disturbances generated by electrical devices to the standard requirements in the field of electromagnetic compatibility (EMC). The research object was a lighting fixture with LED sources. Practical methods of emission reduction of electromagnetic conductive and radiated disturbances have been described.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz wyniki pomiarów filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane struktury filtrów pasywnych, które przebadano pod względem uzyskiwanej tłumienności wtrąceniowej IL. Następnie przebadano struktury z filtrami aktywnymi, których celem było poprawienie skuteczności tłumienia w stosunku do filtrów pasywnych, w tych samych warunkach pomiarowych. W końcowej części artykułu zostały porównane wyniki oraz przedstawione wnioski z pomiarów dla obydwu typów filtrów dla redukcji zaburzeń wspólnych CM.
EN
The article presents the results of experimental studies of passive and active EMI filters to reduction conducted noise. Firstly, the article presents selected structures of passive filters, that have been tested in terms of insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, active filters were used to improve the efficiency of insertion loss of passive filters under the same measuring conditions. Finally, the results and conclusions are drawn from the measurements of both types of filters for the reduction of conducted noise.
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych.W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej, spowodowanego występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej spowodowanej występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
EN
The parameter of interference signals that determines the type of coupling is a frequency of interference signals. For the frequencies lower than 30 MHz, the conducted disturbances are dominant, however, for the higher frequencies, the signals transmitted by the electromagnetic field - radiated disturbances - becomes more and more important. The article presents the potential sources of interference occurring in the railway environment and discusses the methods of their elimination. The authors of the article carried out the measurements of conducted disturbances for two pieces of railway equipment - i.e. an information board and a DC/DC static converter. The paper includes the example results of normative measurements before and after the installation of a filter that eliminates the excessive levels of disturbances.
PL
Parametrem sygnałów zakłócających decydującym o rodzaju sprzężenia, jest częstotliwość sygnałów zakłócających. Dla częstotliwości mniejszych od 30 MHz dominującymi są zakłócenia przewodzone, natomiast dla częstotliwości wyższych znaczenia nabierają sygnały przenoszone przez pole elektromagnetyczne - zakłócenia promieniowane. W artykule przedstawiono potencjalne źródła zakłóceń występujące w środowisku kolejowym oraz omówiono sposoby ich eliminacji. Autorzy artykułu przeprowadzili pomiary zaburzeń przewodzonych dla dwóch urządzeń kolejowych - tj. tablica informacyjna i przetwornica statyczna DC/DC. W referacie zamieszczono przykładowe wyniki normatywnych pomiarów przed zainstalowaniem filtru eliminującego nadmierne poziomy zaburzeń jak i po instalacji.
PL
W opracowaniu zostały zaprezentowane wyniki prac doświadczalnych jakie zostały przeprowadzone dla modelowej nieizolowanej przetwornicy AC/DC małej mocy. W ramach prac doświadczalnych zbadano jakie czynnik mają wpływ na poziom i charakter generowanych zaburzeń przewodzonych. Na przykładzie modelowej przetwornicy pokazano jak generowane są zaburzenia, jak są propagowane w jej układzie oraz jak stopień i charakter jej obciążenia wpływa na poziom generowanych zaburzeń. Docelowo układ zasilacza ze sterownikiem VIPer16L został wykorzystany w układzie regulatora obrotów silnika w aplikacji AGD.
EN
The paper presents the results of the experimental work that was carried out for the model non-insulated AC / DC low power converters. They are used to supply the components of the electrical installation, controls, automation systems in building (sensors of lights, smoke, etc.), remote control systems, time programmers, consumer appliances and lighting components etc. The manufacturers offer now the integrated drivers for the construction of non-isolated converters with power up to several watts. As part of the experimental work the factors which have an influence on the level and nature of conducted disturbances propagation were examined. The example of a model converter shows how the disturbances are generated and propagated in circuit of non-isolated power supply and how the degree and nature of its load affects the level of generated conducted disturbances. It shows how the load condition of the power supply influenced on the level of generated conducted disturbances. Finally, the VIPer16L power supply application has been used in the application of the engine speed regulator for household appliances.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań emisji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych dla lamp LED wyprodukowanych przez trzech producentów. Badania przeprowadzono w kilku etapach. Najpierw scharakteryzowano każdą z badanych lamp LED pod względem generowanych zaburzeń radioelektrycznych. Później przeanalizowano trzy przypadki pracy grupowej, w których łącząc lampy w róże konfiguracje zasilano je z jednego obwodu. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że praca grupowa lamp LED, w której znajdują się lampy emitujące zaburzenia o różnych wartościach, może obniżyć wartość emisji zaburzeń generowanej przez całą grupę.
EN
The LED lamps which do not fulfill the EMC standards appear on the market and therefore emit high-resolution radioelectric disturbances with high values. The use of such mismatched lamps in electrical installations can cause interference with other electronic devices in the same building. From this reason, the case of LED lamp group of the same type that emit high value of conductive disturbances and the case where a group of defective LED lamps is connected to a group of LED lamps fulfill the EMC requirements have been analyzed in this paper. The authors hope that the analyzed cases will be interest to people dealing with the subject of electromagnetic disturbances and to installers and users of LED lamps.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych emitowanych przez spawarkę inwertorową. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 60974-10 z dnia 3 grudnia 2014. Urządzenie przebadano bez filtra EMI oraz z filtrem EMI.
EN
The paper presents the results of the conducted emissions measurements generated by inverter welder. The research was carried out in accordance with PN-EN 60974-10 norm of 3 December 2014. The device was tested without EMI filter and with EMI filter.
PL
W artykule przeprowadzono badanie oraz ocenę aktywnego filtru do tłumienia zaburzeń przewodzonych, gdzie źródłem tych zaburzeń jest przekształtnik podwyższający napięcie (boost converter). W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys filtrów aktywnych oraz podano ich podstawową właściwość, którą jest tłumienność wtrąceniowa IL. W drugiej części artykułu został przedstawiony układ pomiarowy oraz wyniki pomiarów przy redukcji zaburzeń różnicowych DM (differential mode) generowanych przez przekształtnik boost. W podsumowaniu zostały podane wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filter where the noise source is a boost converter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback–type filter structures are introduced, with one of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structure is presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filter.
PL
Dokonano przeglądu aktualnego stanu międzynarodowych norm, dotyczących stosowania wąsko- i szerokopasmowej transmisji danych z wykorzystaniem elektroenergetycznych sieci niskiego napięcia jako medium komunikacyjnego, a także norm określających dopuszczalne wartości napięcia zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych do tych sieci przez zasilane z nich różnorodne urządzenia.
EN
A review of the current state of international standardization concerning both the usage of narrowband and broadband data transmission using low voltage network as a data communication medium and permissible voltage levels of conducted disturbances injected into the network by various devices supplied by this network has been performed.
EN
The article presents a procedure of compliance according the requirements of Polish national security and defence standards. Electromagnetic compatibility tests are necessary to confirm compliance of marine military equipment with those standards. This paper shows an example of EMC procedures according NO-06-A500:2012 PCS-08 conducted susceptibility, damped sinusoidal transients, cables and power leads in frequency range of 10 kHz to 100 MHz, PCS-09 conducted susceptibility, transient, power leads.
PL
W artykule przedstawiono wymagania według polskich norm obronnych. Badań kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne w celu potwierdzenia zgodności morskiego sprzętu wojskowego z tymi normami. W artykule przedstawiono przykład procedur EMC zgodnie NO-06- A500: 2012 PCS-08 badanie odporności na tłumione sinusoidalne sygnały nieustalone, kable i przewody zasilania w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 100 MHz, PCS-09 badanie odporności przewodzonej na, stany nieustalone w przewodach zasilania.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Iterference). Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe badanych struktur wraz z charakterystykami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback-type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement systems and schematic diagrams of inspected structures are presented, along with the characteristics of insertion loss in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
Kolejowe obiekty ruchome – takie jak lokomotywy elektryczne, elektryczne zespoły trakcyjne, wagony pasażerskie – stanowią specyficzne i złożone środowisko elektromagnetyczne. Pracujące w tym środowisku urządzenia nie powinny wpływać wzajemnie na siebie, a w szczególności urządzenia elektryczne zasilane napięciem 3 kV DC nie powinny wprowadzać nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych. Chodzi przede wszystkim o zaburzenia radioelektryczne w portach pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia stałego DC i przemiennego AC, portach związanych z bateriami akumulatorów, portach pomiarowych i sterowania, służących do zasilania urządzeń elektronicznych, oraz portach komunikacji i sygnalizacji pojazdu.
EN
The paper shows the main sources of radio disturbance occurringin the on-board powersupply. Discusses the methodology of measurements and includes a examples ofthe results ofnormative measurements before installing a filter to eliminate excessive levels of disturbance and after installation. Presented in the paper the results show the effectiveness ofthe used filter and decrease the emission values disorders conducted by about 40 dB. The result so obtained by indivldual approach to problem-values overruns board approved levels in low-voltage network supply. Presents the problem of rolling stock testing on emissions conducted disturbances in the on-board Iow voltage power supply with respect to the maximum levels contained in the standards.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie dwóch parametrów: procentowego błędu całkowitego transformacji wyższych harmonicznych oraz procentowego błędu całkowitego transformacji harmonicznej, do oceny dokładności transformacji harmonicznych zaburzeń przewodzonych przez przekładniki prądowe. Wykorzystanie różnicowo wyznaczanego błędu całkowitego zapewnia, przy zachowaniu niskich kosztów układu pomiarowego, wysoką dokładność wyników, pozwalając jednocześnie na ocenę właściwości metrologicznych dla poszczególnych harmonicznych oraz łącznie dla wszystkich wyższych harmonicznych zawartych w transformowanym przez badany przekładnik sygnale.
EN
In this paper the concept is discussed for evaluation of accuracy of conductive disturbances transformation by inductive currents transformers based on two developed parameters: the percentage composite error of higher harmonics transformation and the percentage composite error of harmonic transformation. The usage of coefficients calculated from measured differentially composite error ensures high accuracy of obtained results, at low costs of required measuring apparatus.
17
Content available remote Badanie zaburzeń przewodzonych w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc
PL
Reaktory plazmowe służące do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej, mają wiele możliwości zastosowań, m.in. w inżynierii biomedycznej do sterylizacji ran powierzchniowych i narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur oraz w technice materiałowej, gdzie służą do zmiany właściwości fizyko-chemicznych powierzchni materiałów. W artykule przeprowadzono analizę poziomów zaburzeń przewodzonych w torze zasilania reaktorów.
EN
Plasma nozzle for producing low-temperature plasma, has many possible applications, in biomedical engineering, which are used to sterilize wounds and surface of medical tools easily at low temperatures and in the technology of materials, to change the physico-chemical properties of surface. The article presents analysis of the levels of conducted disturbances in power systems of two reactors.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości, takie jak: tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną wyniki analizy teoretycznej oraz badania symulacyjne opisanych struktur, mające na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości mianowicie tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu zostały pokazane wyniki badań symulacyjnych dla opisanych struktur w części pierwszej artykułu. Badania symulacyjne mają na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
20
Content available remote Floating ground - the path for conductive disturbances in active filter circuit
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów elektrycznych zaprojektowanego i wykonanego aktywnego filtru pasmowoprzepustowego z wielokrotną pętlą sprzężenia zwrotnego. Szczegółowo opisany został problem sprzężenia zaburzeń przewodzonych poprzez ścieżkę masy z wejściem zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych powodujący błędne działanie filtru. Ograniczenie zakłóceń w pracy układu jest możliwe przez zmniejszenie pojemności sprzęgających lub/i zapewnienie odpowiedniego uziemienia.
EN
In the paper the results of measurements of the electrical properties of the multiple feedback band-pass filter are presented. The problem of conductive disturbances coupling by the grounding path with the input of the operational amplifiers is described in detail. The interferences in operation of the circuit may be reduced by decreasing the coupling capacitances and/or ensure proper grounding.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.