Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  media społecznościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp
PL
Odkąd bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników zajęło istotne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, zaczęły powstawać strategie, plany, programy, idee, koncepcje, podejścia, polityki, drogi, harmonogramy, kroki, projekty działań, wizje, koncepty, scenariusze, zamierzenia, kierunki, systemy itp. Opisywanie procedur dotyczących najbliższej i dalszej przyszłości, które miałyby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby w przyszłości zorganizować rynek pracy i dokąd on zmierza – zaczęło zajmować coraz więcej stron, półek, bitów, dysków. W planowaniu pomija się jednak istotne dane wyjściowe. Trudno jest bowiem mówić o tym, jak należy się zachować w określonych okolicznościach, jeśli te okoliczności nie są przewidywalne.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the assumptions of social media and their values in the communication of local government units on the example of cities in the Lodz region. Design/methodology/approach: The conducted study consisted in analyzing the content of official websites belonging to local governments of individual cities of the Lodz voivodship to see how information about social networking sites used (plug-in location) and the profiles themselves in these media are communicated in order to check what and how is published. The survey was carried out in October 2019. Findings: The study showed that out of the 44 cities analyzed in the Łódź Voivodeship 37 use at least one of the social networking sites. Most often it is Facebook - 36 cities have their profile, then YouTube – 19, Instagram – 7 and Twitter – 6. 9 cities have 3 official profiles on different websites at the same time, and another 13 cities – 2 each. For 7 cities, no profiles were found on social networking sites. Research limitations/implications: The study did not include less popular social networking sites (e.g. TikTok, GoldenLine, Pinterest). The goals of communication activities by the promotion offices of individual cities are unknown. This can be part of further research through in-depth interviews with people responsible for promoting cities. Possible extension of research to cities of other provinces. Practical implications: Based on the author's audit of the communication activity of the cities of the region on social networking sites, this article suggests that the use of social media is an appropriate tactic in promoting cities due to the participative, interactive, open and transparent nature of social media. Originality/value: The publication presents the results of research carried out on the basis of the author's audit of the activity of the cities of the Lodz voivodship in the social media.
PL
Narodziny i rozwój Państwa Islamskiego, oprócz gwałtownego, dziejącego się na oczach międzynarodowej społeczności podboju nowych ziem i prób zbudowania organizmu państwowego przyniosły również dużą aktywność na platformach społecznościowych. W szczególności problem aktywności tego quasi-państwa zarówno w obszarze krwawych aktów terrorystycznych jak i równie szkodliwej działalności za pośrednictwem mediów społecznościowych odczuwalne były i są w Republice Francuskiej. Obecnie, pomimo utraty znacznych terenów i zachwiania się potęgi Państwa Islamskiego, aktywność w sieci, pomimo że w mniejszym zakresie, wciąż jest kontynuowana.
EN
The Islamic State rapid birth and development, which were taking place on the eyes of international community, led to the conquest of new lands and attempts to build a substitute of the state. Simultaneously, it resulted in the growing activity of ISIS in the social media. In particular, the problem of the activity of this quasi-state, both in the area - of bloody terrorist acts and equally harmful activities through the social media, has been and still is felt in the French Republic. Currently, despite the loss of significant areas and the shaking of the power of Islamic State, online activity has been continued, although to a lesser extent.
EN
Purpose: The aim of this article is to analyse the activity of individual users, institutions and organisations in social media in the context of the fire in the Notre Dame Cathedral. The main threats of using this type of tools in crisis communication are presented, with particular emphasis on the propagation of information and disinformation. Introduction: The development of social media (platforms) in the global Internet means that they have become a tool commonly used by various types of private organisations, public administration and services. Using this medium gives great opportunities in the process of providing current information, efficient communication with the local community, building positive relations and creating a positive image of the organisation. Social media are also used by the government administration and emergency services of many countries during each of the four phases of crisis management (mitigation, preparedness, response, recovery). Information and communication technologies together with social media play an important role in contemporary people’s lives. They constitute an important part of everyday reality and are intrinsically related to it. The fire of the Notre Dame Cathedral in 2019 was widely commented on social media. The existing traditional methods of communication, such as press, television or radio, have significant limitations consisting in the inability to interact with the media users. Only the person who created the information could be the broadcaster. The internet, and social media in particular, has changed dramatically this state of affairs, giving recipients the opportunity to interact with people/institutions generating content. Methodology: The method applied in the article is that of literature review in the area of Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 development as well as the course of the fire of the Notre Dame Cathedral. Statistical analysis was performed using Google Trends. The paper indicates the main sources of opportunities and threats to users' activity in social media, with particular emphasis on the aspects related to the efficient operation of emergency services. Conclusions: The role of social media in crisis situations has not yet been established. It is evolving and it can be expected that with time it will be used to an increasing extent also in cases such as fires and other threats to cultural goods. The authors recommend further research on the behaviour of users of social networking sites, groups and the entire portal.
PL
Cel: Celem artykułu jest analiza aktywności użytkowników indywidualnych, instytucji i organizacji w mediach społecznościowych w kontekście pożaru katedry Notre Dame. Przedstawiono główne zagrożenia związane z wykorzystaniem tego typu narzędzi w komunikacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem propagowania informacji i dezinformacji. Wprowadzenie: Rozwój mediów (platform) społecznościowych w ogólnoświatowej sieci Internet sprawił, że są one uznawane za narzędzie powszechnie wykorzystywane przez różnego typu organizacje prywatne, administrację publiczną oraz służby. Używanie tego medium daje duże możliwości w procesie przekazywania bieżących informacji, sprawnego komunikowania się ze społecznością lokalną, budowania pozytywnych relacji i kreowania wizerunku organizacji. Media społecznościowe (social media) są także wykorzystywane przez administrację rządową oraz służby ratownicze wielu krajów w czasie każdej z czterech faz zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa). Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz media społecznościowe odgrywają istotną rolę w rzeczywistości otaczającej współczesnego człowieka, towarzyszą mu w wielu dziedzinach życia i są wręcz jego nieodłączną częścią. Pożar katedry Notre Dame w 2019 roku był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Dotychczasowe tradycyjne metody komunikacji, takie jak prasa, telewizja czy też radio, mają istotne ograniczenia polegające na braku możliwości interakcji z odbiorcą. Wyłącznie osoba tworząca komunikat mogła być nadawcą. Internet, a w szczególności media społecznościowe, diametralnie zmienił ten stan rzeczy, dając odbiorcom możliwość interakcji z osobami/instytucjami generującymi treść. Metodologia: W niniejszym artykule wykorzystano metodę analizy literaturowej w zakresie rozwoju sieci Web 1.0 – Web 3.0 oraz przebiegu pożaru katedry Notre Dame. Analizy statystycznej dokonano za pomocą Google Trends. W pracy wskazane zostały aktywności użytkowników w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych ze skuteczną działalnością służb ratowniczych. Wnioski: Rola mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych nie jest zamknięta, a wręcz przeciwnie – jest rozwojowa i można spodziewać się, że z biegiem czasu będzie wykorzystywana w coraz szerszym zakresie, także w przypadkach, takich jak pożary i inne zagrożenia dla dóbr kultury. Autorzy postulują prowadzenie dalszych badań w zakresie zachowania się użytkowników, grup oraz całego portalu.
EN
Being a member of social media channels involves the use of many engagement activities, including reposting content, commenting on posts and expressing interest. Online user engagement has been proposed to encourage various positively-valenced interactions between consumers and online brands, with electronic Word-Of-Mouth being one of the most significant. Despite the extensive research that has been carried out in the field of social media, the number of quantitative studies exploring the effects of the various factors that affect the performance of a social media channel is still limited. This study examines the relationship between online user engagement and eWOM, also addressing the effects on user interaction advertisement results. The data set was provided by a large YouTube music channel and, in contrast with other similar studies, the data extracted from YouTube analytics that represent actual user values. All insights were selected from a 6-year period. During this time, almost 500 music videos were uploaded. In total, 83 831 subscribers were included in the data set. Statistical analyses showed that user engagement significantly affects eWOM. Accordingly, the role of eWOM in organic results, such as views and number of subscribers, was verified. Finally, a significant mediating role of eWOM in the relationship between user engagement and advertisement results was reported. The results of the current study are highly important for administrators of social media video channels, as they provide enough information on how to develop their promotional strategy and how to best manage the content they want to upload.
EN
The study identifies the factors that influence marketing through social media of users in the Vietnam market, conducted through qualitative and quantitative methods. The research results show that Intention to use social media marketing is directly affected by Attitude towards advertisement and Attitude to electronic words of mouth. Additionally, perceived usefulness, Search Level and Perceived risk are factors that directly affect Attitude towards advertisement. Whereas, material condition and perceived usefulness are factors that affect Attitudes towards electronic words of mouth. This study also provides some implications for marketers through social networks to increase the confidence and effectiveness of marketing campaigns and programs through this channel.
EN
Modern technologies allow for quick processing of digital images. In the era of the Internet, there are many mobile applications supportingthe digital processing of photos used on social media. The algorithmsof many popular socialnetworks focus on many factors, however, the photography that is placed on a given portal is of great importance. Social media allows you to reach many sources and people. With the help of a good photo, we can get high post reach that contain additional information. The use of mobile applications helps to achieve very good results. This paper presents the results obtained in the process of comparing posts using digital photo processing withthose in which the photos were used without processing in a graphics program.
PL
Nowoczesne technologie pozwalają na szybkie przetwarzanie obrazów cyfrowych. W dobie rozwoju Internetu pojawia się wiele aplikacji mobilnych wspomagających proces obróbki cyfrowej zdjęć używanych w mediach społecznościowych. Algorytm wielu popularnych portali społecznościowych skupia się na wielu czynnikach, jednakże duże znaczenie ma fotografia, która zostaje umieszczona na danym portalu. Media społecznościowe pozwalają dotrzeć do wielu źródeł iosób. Za pomocą dobrego zdjęcia można uzyskać wysokie zasięgi postów, w których zawartesą dodatkowe informacje. Wykorzystanie aplikacji mobilnych pomaga uzyskać bardzo dobre efekty. Wniniejszej pracy zostaną przedstawione wyniki uzyskane w procesie porównywania postów wykorzystujących obróbkę cyfrową zdjęć oraz tych, w których fotografie były użyte bezprzetworzeniaw programie graficznym.
PL
Państwowa Straż Pożarna to formacja, na której tożsamość składają się m.in. misja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia oraz ratowanie jego mienia. Kształtowanie wizerunku PSP obejmuje zarówno te elementy, które stanowią fundament funkcjonowania PSP, ale również to, w jaki sposób PSP przedstawiana jest w mediach. Wizerunek jest to wyobrażenie o organizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych w umyśle obserwatora. W niniejszym artykule ukazano zmienne determinujące wizerunek PSP w mediach społecznościowych, które można wykorzystać w odniesieniu do prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Dodatkowo poddano analizie szeroką grupę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych czynności w mediach społecznościowych wskazując na profesjonalizm działań prasowo-informacyjnych i na konieczność ujednolicenia polityki wizerunkowej i medialnej.
EN
State Fire Service is a unit which identity is based on the mission to provide people help and saving the property in danger situations. Public relations formulation made by State Fire Service comprise elements fundamental for its function as well as the elements about how this unit is presented in media. Public relations are the concept of the organization unveiled under collected associating arisen in observer mind. The article presents State Fire Service public relations determinants for social media, which can be used in relation to conduct the information policy by each State Fire Service organizational units. Moreover, wild range of factors, conditioning the effectiveness of activities undertaken in social media, pointing to the professionalism of press and information activities and the need to harmonize public relations and media policy had been analyzed.
PL
Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, co chcą zjeść i jakie produkty chcą mieć na swoich stołach. Wzrost świadomości wśród konsumentów przekłada się na większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z krótkich łańcuchów dostaw. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Producenci żywności za pomocą reklamy, jako najprostszego sposobu komunikacji starają się zainteresować konsumentów swoją ofertą. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. konsumentów jak i producentów. Coraz większe znaczenie odgrywa marketing w social mediach.
EN
Consumers are increasingly thinking about what they want to eat and what products they want to have on their tables. Increased awareness among consumers translates into greater interest in food from short supply chains. We are observing an increasing demand for food produced as part of agricultural retail trade. Food producers, using advertising as the easiest way of communication, try to interest consumers in their offer. The development of technology meets the expectations of consumers and producers. Marketing in social media is becoming increasingly important.
EN
Currently, idea of the marketing management - activity of social networks seems to be a strong source of building a competitive advantage. This activity should not be underestimated and should be the subject of continuous applied research. The aim of the research was to identify statistically significant differences in selected engagement indicators on Facebook - likes, comments and shares in relation to the different types of content that selected companies (airlines) manage and add to this platform. The analysis was carried out on a sample of 20 global airlines. A total of 4,858 contributions from the companies concerned were analyzed using quantitative statistical methods. Engagement differences between the type of post (image / photo, video, link, text / status) arrived at with the help of Wald-type MANOVA is significant. The most frequent forms of engagement were presented, as well as the dominance of specific types of content added. There were also significant differences in users commenting.
PL
Obecnie idea zarządzania marketingowego - aktywność sieci społecznościowych wydaje się silnym źródłem budowania przewagi konkurencyjnej. Tego działania nie należy lekceważyć i powinno ono być przedmiotem ciągłych badań stosowanych. Celem badań było zidentyfikowanie statystycznie istotnych różnic w wybranych wskaźnikach zaangażowania na Facebooku - polubień, komentarzy i udostępnień w odniesieniu do różnych rodzajów treści wybranych przez firmy (linie lotnicze) zarządzają i dodają do tej platformy. Analiza została przeprowadzona na próbie 20 globalnych linii lotniczych. Analizie poddano ogółem 4 858 wkładów zainteresowanych przedsiębiorstw, stosując ilościowe metody statystyczne. Różnice w zaangażowaniu między typem postu (zdjęcie / zdjęcie, wideo, link, tekst / status) uzyskane za pomocą MANOVA typu Wald są znaczące. Przedstawiono najczęstsze formy zaangażowania, a także dominację konkretnych rodzajów dodawanych treści. Istniały również znaczne różnice w komentowaniu przez użytkowników.
11
Content available remote Image beyond the form. Representing perception of urban environment
EN
Perception, awareness and appreciation of the built environment are essential skills in urban representation and design. Among the different perceptual dimensions, the visual, or more precisely the visual-aesthetic dimension is the field that better expresses its potential in representation. The study, in an analytical-applicative perspective, addresses the reading of the relationship between forms and uses, symbols and meanings of an urban public space characterized by a recent transformation. The architectural stratifications and practices of use lead to the definition of space, in its tangible and intangible components. In this regard the analysis of the historical drifts, traced back through images and drawings, help us to make visible the mutations and the processes helpful to understand and describe its actual order. The aim of the research is to investigate the visual dimension of an urban space, both in its material and immaterial connotations, and its relationship with the stratified or new uses, explored by multiple and diversified tools of urban representation
12
Content available Social media in small and medium enterprises
EN
The paper concerns the issue of using social media in small and medium sized enterprises. Many authors argue that there is a unique relationship between the social media and SMEs in the economic sphere. The social media uniquely impact the market in the marketing platform to increase sales, reduce costs and increase profitability. Also, social media enable the direct communication with clients and its adoption by firms has generally increased over time. However, little is known about how small firms use these digital technologies. Furthermore, there are not many publications about the methods of implementation of social media in small companies. Therefore, the study carried out in this research has developed a conceptual framework of implementing Social Media in small businesses. Moreover, readers can find information on the benefits of using these tools and some recommendations for effective implementation to improve business.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia wykorzystania mediów społecznościowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wielu autorów twierdzi, że istnieje ścisły związek między mediami społecznościowymi a MŚP w sferze gospodarczej. Media społecznościowe mają wyjątkowy wpływ na rynek w platformie marketingowej- zwiększają sprzedaż, obniżają koszty i polepszają rentowność. Ponadto media społecznościowe umożliwiają bezpośrednią komunikację z klientami. Jednak niewiele wiadomo o tym, jak małe firmy korzystają z tych technologii cyfrowych. Ponadto nie ma wielu publikacji na temat metod wdrażania mediów społecznościowych w małych firmach. W badaniu przeprowadzonym w ramach tego opracowania zaproponowano sposoby wdrażania mediów społecznościowych w małych firmach. Co więcej, czytelnicy mogą znaleźć informacje na temat korzyści płynących z używania tych narzędzi oraz zalecenia dotyczące skutecznej implementacji w celu usprawnienia działalności biznesu.
13
EN
The internet and social media in today’s economy have become tools that can be used for private purposes as well as for public, business and scientific purposes. They are instruments that have revolutionised communication on the one hand, while on the other they are the basic method of reaching customers with a company’s offer. Today, the Internet and social media have become a must in marketing strategies of contemporary companies wishing to achieve market success. The aim of the article is to present the potential generated by the Internet due to the use of social platforms and indicating their significance for businesses. To achieve the objective, publications on this subject were reviewed and an analysis of numerical data characterising today’s Internet and social media users was completed. As a result of the completed analyses, an image of contemporary Internet and social platforms was developed. It was also possible to indicate the opportunities and benefits resulting from their use by a company.
PL
Internet i media społecznościowe we współczesnej gospodarce stały się narzędziami, które mogą być wykorzystane w celach prywatnych, ale również w celach publicznych, biznesowych i naukowych. Są to instrumenty, które z jednej strony zrewolucjonizowały sposób komunikacji, z drugiej zaś stanowią podstawowy sposób dotarcia przedsiębiorstw z ofertą do klientów. Dziś Internet i media społecznościowe stały się niezbędnym elementem w strategiach marketingowych współczesnych przedsiębiorstw, chcących osiągnąć sukces rynkowy. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału, jaki generuje Internet dzięki wykorzystaniu platform społecznościowych i wskazanie ich znaczenia dla współczesnych przedsiębiorstw. Do zrealizowania celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych liczbowych charakteryzujących współczesny Internet i użytkowników mediów społecznościowych. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest obraz współczesnego Internetu i platform społecznościowych oraz wskazanie możliwości i korzyści ich wykorzystania we współczesnym przedsiębiorstwie.
EN
The article discusses the issue of the use of social media by universities. The purpose of the article is to identify key media functionalities that are important from the point of view of the student. The intermediate goal is to assess the degree of use of social media by the universities under study. Implementation of the assumptions was achieved through a public and private public school survey
PL
Artykuł porusza problematykę wykorzystania mediów społecznościowych przez szkoły wyższe. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych funkcjonalności mediów, które są istotne z punktu widzenia studenta. Celem pośrednim jest ocena stopnia wykorzystania mediów społecznościowych przez badane uczelnie. Realizację założeń osiągnięto poprzez badania ankietowe szkoły publicznej oraz niepublicznej.
PL
Celami badań były identyfikacja zakresu stosowanych przez organizacje pożytku publicznego (OPP) platform mediów społecznościowych oraz ustalenie związku między wybranymi cechami OPP a wykorzystaniem w ich działalności kanałów social media. Rezultaty wskazują, że prawie 59% OPP nie wykorzystuje w swojej działalności mediów społecznościowych. Spośród pozo-stałych, zdecydowanie dominują te, które wykorzystują jeden kanał. Najpopularniejszym kanałem social media w polskich OPP jest Facebook, wyraźnie dystansując pozostałe, zidentyfikowane w badaniach. Ponadto zidentyfikowano statystycznie istotny związek między liczbą wykorzystywanych w działalności kanałów social media a takimi zmiennymi jak: przychód całkowity, przychód z 1% odpisu podatkowego od osób fizycznych, zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, geograficzny zasięg działalności czy wykorzystanie w działalności pracy wolontariuszy.
EN
This study examines what are the key factors influencing organizational adoption and use of social media. Social media with features like interactivity, low cost of access, speed of communication and information flow should constitute an important communication channel for each non-profit organization. The results indicate that almost 59% of Polish Public Benefit Organizations (PBOs) do not utilize social media in their daily activities. The rest of the organizations mainly use only one of the social media channels. The most popular one in Polish PBOs is Facebook, which clearly distances the others identified in the research. In the study a statistically significant relationship between the number of utilized social media channels and variables like total revenues, revenue from 1% of personal income tax, employment rate, geographical service area or volunteering practises has been identified.
16
Content available The role of social media in company’s activity
EN
The article shows the role of social media in all business activity. The author shows the importance of new technologies and social media in the sense of global reachness and connectness which gives possibility to get to know consumer needs better than ever before. Social media transformed marketing. Companies are more careful with commercials mainly in anticipating consumer response and avoiding unanticipated blunders to prevent a viral client backlash in networking sites. Social media are showed as helpful tool in business development.
EN
The university market in Poland is very diversified. Marketing strategies based only on advertising and promotional activities are insufficient. Building a competitive advantage requires establishing deeper relationships, especially with the main stakeholders – students. Establishing of the relationships is possible through to the use of the social media popular in the young generation. The author interviewed people responsible for the university profiles in the social media. The research concerned the use of these media in the communication of the university with the environment.
PL
Rynek uczelni w Polsce jest bardzo zdywersyfikowany. Strategie marketingowe oparte tylko na działaniach reklamowych i promocyjnych są niewystarczające. Budowania przewagi konkurencyjnej wymaga nawiązywania głębszych relacji szczególnie z głównymi interesariuszami – studentami. Nawiązanie relacji jest możliwe dzięki wykorzystaniu mediów społecznościo-wych popularnych w młodym pokoleniu. Autorka przeprowadziła wywiady z osobami odpowiedzialnymi za uczelniane profile w mediach społecznościo-wych. Badania dotyczyły zastosowania tych mediów w komunikacji uczelni z otoczeniem.
PL
Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych generuje nowe zagrożenia dla reputacji przedsiębiorstwa. Wiele z nich wynika z powszechnego wykorzystywania tych mediów przez pracowników, którzy na portalach społecznościowych zamieszczają swoje opinie, komentarze, zdjęcia czy filmy. Materiały te, pozostając poza kontrolą kierownictwa firmy, mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na wizerunek i reputację przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń dla reputacji przedsiębiorstwa, wynikających z aktywności pracowników w mediach społecznościowych oraz wskazanie możliwości ograniczania ryzyka reputacyjnego wywołanego tym czynnikiem. Przedstawione rozważania oparto na analizie literatury oraz wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez wybrane ośrodki i firmy consultingowe.
EN
The dynamic development of the social media generates new threats for company`s reputation. Many of these are due to the increasing use of these media by employees who post their opinion, comments, photos or videos on social media sites. These materials, beyond the control of the company management, can positively or negatively affect its image and reputation. The purpose of this article is to identify the threats to corporate reputation, resulting from employee activity in social media, and to indicate possibilities of reputational risk mitigation induced by this factor. The presented reflections were based on the analysis of the literature and the results of research carried out in this field by selected centers and consulting companies.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących Facebooka. Celem badań była analiza aktywności, zwyczajów, postaw i odczuć użytkowników Facebooka. Wykorzystanym narzędziem badawczym była ankieta internetowa. Wyniki i wnioski z badań miały posłużyć do zwiększenia świadomości dotyczącej pozytywnego i negatywnego wpływu Facebooka na życie współczesnego człowieka oraz dostarczenia nowych informacji oraz wiedzy w obszarze mediów społecznościowych.
EN
The article presents the results of the research on Facebook. The aim of the research was the analysis of the activity, habits, attitudes and feelings of the Facebook users. A survey was the research tool. The results and conclusions are supposed to increase the awareness of positive and negative influence of Facebook in people’s lives today and to supply new information and knowledge about social media.
PL
Strona www, konto na You Tube, Linkedln czy Facebooku. Takie narzędzia powinny dziś wykorzystywać kopalnie, aby jak najlepiej komunikować się z otoczeniem. „Jak cię widzą, tak cię piszą". Ta stara maksyma w przypadku kopalń odkrywkowych nabiera szerszego znaczenia, ponieważ to, jak jest postrzegana kopalnia, ma duży wpływ na jej funkcjonowanie.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.