Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
Zestawiono i dokonano analizy wpływu na środowisko oddziaływań występujących w trakcie stosowania bezwykopowych technik odnowy długo eksploatowanych, uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych. Wykazano, że techniki bezwykopowe stanowią korzystną alternatywę dla technik wykopowych. Analizowane oddziaływania na środowisko dotyczą atmosfery, hydrosfery, biosfery, litosfery i antroposfery. Wskazano na różnice w klasyfikowaniu analizowanych oddziaływań oraz podano różne przykłady dokonywanych analiz tychże czynników, zarówno jakościowych, jak i ilościowych.
EN
The environmental impact occurring during the application of trenchless techniques for the rehabilitation of longoperated, damaged sewage pipes was compiled and analyzed. It has been shown that trenchless techniques are a beneficial alternative to excavation techniques. The analyzed environmental impact concerns the atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphère and the anthroposphere. The differences in tne classification of the analyzed environmental factors were indicated and various examples of analyzes of these factors, both qualitative ana quantitative, were given.
PL
Bazując na 30-letnich doświadczeniach Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie badania i oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zaproponowano pewne działania, mające na celu wydłużenie trwałości eksploatacyjnej rur, a tym samym rzadszego stosowania technik bezwykopowej ich odnowy. Zaprezentowano także wybrane sposoby bardziej efektywnego niż dotychczas stosowania technik bezwykopowych.
EN
Based on the 30 years of experience of the Kielce University of Technology in the field of testing and assessing the technical condition of sewage pipes, some measures have been proposed to extend the service life of pipes and thus less frequent use of trenchless rehabilitation techniques. A literature study of selected methods of more effective than before using trenchless techniques is also presented.
EN
In 1992, the idea of adapting the power plant building located in the industrial district of London in the contemporary art gallery Tate Modern, was brought into effect. Implementation, immediately after the opening in 1997, attracted millions of visitors and over more than 20 years of cultural activity it has become one of the most popular galleries of modern art in the world. Thus the worldwide trend of arranging art and culture centres in the revitalized buildings has started. A great example of this idea is the CaixaForum in Madrid and a number of Polish projects. In each major city in our country an old neglected building which represents cultural values has been revitalized. The derelict boiler-house in Olsztyn was converted into the Technology Education Center and the building of an orphanage and a nursery was transformed into the gallery of contemporary art BWA in Kielce. Labor-intensive and costly actions contributed to saving not only abandoned and vandalized buildings, but also influenced the preservation of historic city centers, protection and preservation of frontages and precious landscape values. Public awareness in the field of cultural heritage has definitely increased and the measures aimed at giving a second life to historic, derelict buildings are met with growing interest and enthusiasm.
PL
W 1992 roku narodził się pomysł adaptacji budynku elektrowni, położonej w przemysłowej dzielnicy Londynu, na galerię sztuki współczesnej Tate Modern. Realizacja, zaraz po otwarciu (1997), przyciągnęła miliony zwiedzających i w ciągu ponad 20 lat działalności stała się jedną z najpopularniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie. Tym samym zapoczątkowano światowy trend urządzania centrów sztuki i kultury w zrewitalizowanych budynkach. Świetnym przykładem kontynuacji tej myśli jest CaixaForum w Madrycie czy liczne realizacje polskie. W każdym większym mieście naszego kraju udało się dokonać rewitalizacji zaniedbanego starego budynku przedstawiającego wartość kulturową: przebudowa zrujnowanej kotłowni w Olsztynie na Centrum Edukacji Technologicznej, rewitalizacja budynku ochronki i przedszkola na galerię sztuki współczesnej BWA w Kielcach. Pracochłonne i kosztowne działania przyczyniły się do uratowania nie tylko opuszczonych i zdewastowanych budynków, ale wpłynęły na zachowanie zabytkowych centrów miast, ochronę pierzei czy zachowanie cennych walorów krajobrazowych. Wzrosła świadomość społeczeństwa w dziedzinie ochrony własnego dziedzictwa kulturowego - działania zmierzające do nadania drugiego życia zabytkowym, zrujnowanym budynkom są przyjmowane z rosnącym zainteresowaniem i entuzjazmem.
EN
The paper presents the developed simulation model allowing one to estimate the reliability of objects whose technical condition is described by a set of geometrical features. Their values change during operation because of the wearing processes of the part under consideration. The operational availability (or unavailability) of a technical object is determined by the evaluation conducted using a set of criteria referring to its analysed features. In addition, the proposed model enables one to take into account the regeneration of such objects.
PL
W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny przeznaczony do wyznaczania niezawodności obiektów, których stan techniczny charakteryzowany jest za pośrednictwem zespołu cech geometrycznych. Ich wartości ulegają zmianom w czasie eksploatacji, na skutek postępującego zużycia. O zdatności (albo niezdatności) obiektu technicznego decyduje ocena przeprowadzana z wykorzystaniem zestawu kryteriów odnoszących się do jego analizowanych cech. Zbudowany model umożliwia ponadto uwzględnienie regeneracji takich obiektów.
PL
The current national challenges have been formulated regarding the issue of trenchless renewal of water and sewer pipelines. They concern among others assessment of their technical condition, planning and design of their trenchless renewal, selection criteria and rules of application of these technologies as well as educational issues. It also highlighted national and international challenges, including research of technical condition of rehabilitation coatings used, preparation of classification of damage observed in them, or work on the problem of trenchless rehabilitation of previously trenchless rehabilitated pipelines.
EN
Water plays an essential role in the everyday lives of the people. To supply subscribers with good quality of water and to ensure continuity of service, the operators use water distribution networks (WDN). The main elements of water distribution network (WDN) are: pipes and valves. The work developed in this paper focuses on a water distribution network rehabilitation in the short and long term. Priorities for rehabilitation actions were defined and the information system consolidated, as well as decision-making. The reliability data were conjugated in decision making tools on water distribution network rehabilitation in a forecasting context. As the pipes are static elements and the valves are dynamic elements, a Bayesian network (static-dynamic) has been developed, which can help to predict the failure scenario regarding water distribution. A relationship between reliability and prioritization of rehabilitation actions has been investigated. Modelling based on a Static Bayesian Network (SBN) is implemented to analyse qualitatively and quantitatively the availability of water in the different segments of the network. Dynamic Bayesian networks (DBN) are then used to assess the valves reliability as function of time, which allows management of water distribution based on water availability assessment in different segments. Before finishing the paper by giving some conclusions, a case study of a network supplying a city was presented. The results show the importance and effectiveness of the proposed Bayesian approach in the anticipatory management and for prioritizing rehabilitation of water distribution networks.
PL
Woda odgrywa istotną rolę w codziennym życiu ludzi. Aby zapewnić klientom stałe dostarczanie wody dobrej jakości, operatorzy wykorzystują sieci wodociągowe, ich głównymi elementami są rury i zawory. W pracy opisano odnawianie sieci wodociągowych w krótkim i długim przedziale czasowym. Zdefiniowano priorytety działań renowacyjnych i skonsolidowano system informacyjny oraz system podejmowania decyzji. Dane o wiarygodności zostały sprzężone z narzędziami podejmowania decyzji co do odnowy sieci w kontekście możliwości prognozowania. Ponieważ rury są elementem statycznym, a zawory dynamicznym, zbudowano statyczno- -dynamiczną sieć Bayesowską, która pozwala przewidywać niepowodzenia w dostawie wody. Badano zależności między wiarygodnością a ustaleniem priorytetów działań renowacyjnych. Wdrożono modelowanie ilościowej i jakościowej analizy dostępności wody w różnych segmentach sieci wodociągowej oparte na statycznej sieci Bayesowskiej. Następnie użyto dynamicznych sieci Bayesowskich do oceny wiarygodności zaworów w funkcji czasu, co umożliwiło zarządzanie dystrybucją wody bazującą na ocenie jej dostępności w różnych segmentach sieci. Przed wyciągnięciem wniosków przedstawiono przykład sieci zasilającej miasto. Wyniki dowodzą znaczenia i efektywności proponowanego podejścia Bayesowskiego w planowaniu gospodarki wodnej i ustalaniu priorytetów renowacji sieci wodociągowych.
PL
Na tle dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu technologii bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych wskazano na problemy dotyczące diagnostyki i oceny stanu technicznego tych przewodów, problemy związane z doborem optymalnych technik bezwykopowych, w tym kryteriów ich doboru. Wskazano na trendy rozwojowe w zakresie technik bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także na wyzwania, dotyczące głównie kształcenia studentów i inżynierów z zakresu technik bezwykopowych.
EN
Issues related to trenchless rehabilitation of water supply pipes and sewers were put against the background of experience of using this technology. Additionally, the problems of pipe diagnostics ana condition assessment, the selection of the optimal trenchless technologies and the selection criteria were looked into. Development trends in trenchless technologies for rehabilitation or water supply pipes and sewers were indicated. Challenges, which concern mainly the training of students and engineers in trenchless technologies, were also discussed.
8
Content available remote Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych
PL
Podano dwie propozycje planowania inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych dotychczas jeszcze nie zbadanych oraz trzy propozycje dotyczące inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych już wcześniej zbadanych. Sformułowano zalecenia dotyczące wykonywania dodatkowych badań przewodów. Podano także dwie propozycje ustalania kolejności typowania przewodów kanalizacyjnych do odnowy oraz propozycję metody ABCDE dotyczącej tego zagadnienia.
EN
Two proposals for planning CCTV inspections of sewage pipelines not yet investigated have been provided, and three proposals for CCTV inspections of sewage pipelines which have been earlier investigated. Recommendations for additional surveys of sewers have been formulated. There are also two proposals for determining the ordering of sewers for renewal and the ABCDE method for this issue.
PL
Techniki bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych stosowane są zarówno do ich miejscowych napraw lub uszczelnień, jak i do liniowych rehabilitacji i liniowych wymian. Te ostatnie techniki umożliwiają dodatkowo zwiększenie, nieraz w sposób bardzo znaczący, istniejących przekrojów poprzecznych przewodów.
EN
The paper discusses Polish achievements last decade associated with the application of trenchless renewal techniques of water and sewage pipeline systems, it means: trenchless repair, rehabilitation and replacement. The paper also discusses the very important issue of selection of optimal techniques for the trenchless renewal and lists the criteria for their selection. The paper shows the development trends in trenchless techniques as well as the problem of consecutive trenchless renewal of underground pipeline infrastructure that have earlier been trenchless renewed.
EN
In the Polish agriculture, farm vehicles, machines and devices with a varied complexity and modernity of structural solutions are used - from simple (harrow, plough) to very modern (combine harvester, beetroot harvester, tractor, sprayer). A considerable complexity of processes, mechanisms and phenomena, which take place during their operation and considerable wear and age in the light of stricter requirements concerning the scope of environmental protection, enforce the necessity to know them and to develop a new quality approach to the issues of rational use and operation of machines and devices in order to minimize effects and results of their operating wear. Operating wear is an inseparable phenomenon in the process of use of all machines and devices and in case of agricultural machines it is significant (no possibility to stop the agricultural production process and thus incurred irreparable losses). Intensity of this wear is influenced by various factors - originating in design, structure, technology and operating wear. "The operating quality" of machines in the aspect of their reliability to perform production tasks and the need to use adequate servicing in order to maintain them at a respectively high level are a significant issue within this scope. The basic aim of the author's research was to present the problem of shaping the structural quality of machines, carrying out the analysis of the observed types and processes of agricultural machines wear and tear and presentation of the obtained operation tests results in the aspect of operating wear of machines and devices with which investigated farms are equipped in the context of justification for servicing.
PL
W rolnictwie polskim użytkuje się pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze o skrajnie zróżnicowanej złożoności i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjnych - od prostych (brony, pługi) do bardzo nowoczesnych (kombajny zbożowe, buraczane, ciągniki, opryskiwacze). Znaczna złożoność procesów, mechanizmów i zjawisk, jaka ma miejsce podczas ich eksploatacji oraz znaczne zużycie i wiek, w świetle zaostrzonych wymagań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wymuszają konieczność ich poznania oraz opracowania jakościowo nowego podejścia do zagadnień racjonalnego użytkowania i obsługiwania eksploatowanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania następstw i skutków ich zużycia eksploatacyjnego. Zużycie eksploatacyjne jest nieodłącznym zjawiskiem w procesie użytkowania wszystkich maszyn i urządzeń, a w przypadku maszyn rolniczych ma to szczególne znaczenie (brak możliwości zatrzymania procesu produkcji rolniczej i ponoszone stąd nieodwracalne straty). Na intensywność tego zużycia mają wpływ różne czynniki - pochodzenia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego oraz eksploatacyjnego. Istotnym pojęciem w tym zakresie jest „jakość eksploatacyjna” maszyn w aspekcie ich niezawodności w realizacji zadań produkcyjnych oraz potrzeba stosowania adekwatnej obsługi technicznej, by ją utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Zasadniczym celem badań autorów było przedstawienie problemu kształtowania jakości konstrukcyjnej maszyn, przeprowadzenie analizy zaobserwowanych rodzajów i procesów zużycia maszyn rolniczych oraz prezentacja uzyskanych wyników badań eksploatacyjnych w aspekcie zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu gospodarstw objętych badaniami w kontekście zasadności prowadzenia obsługi technicznej.
PL
W trakcie eksploatacji połączeń tarciowych w czynniku smarującym zachodzą procesy fizykochemiczne powodujące zmiany podstawowych własności oleju, takich jak lepkość i smarność. Zmiany te powstają na skutek wzajemnego oddziaływania elementów układu smarującego i mają często charakter trwały. Efekt degradacji oleju polega między innymi na spadku jego lepkości i decyduje o jego przydatności w procesie użytkowania. Specyfika zanieczyszczenia olejów silnikowych polega na ciągłym gromadzeniu się w nich zanieczyszczeń, ponieważ układy smarowania są układami o obiegu zamkniętym. Intensywność zanieczyszczania oleju silnikowego zależy między innymi od takich czynników jak: stan techniczny i warunki eksploatacji silnika, rodzaj i stan układu filtracji, rodzaj stosowanego oleju i ilość inhibitorów. Niniejsza praca podaje metody remodelingu i odnowy olejów smarujących węzły tarcia ślizgowego na bazie kilku charakterystyk uzyskanych w trakcie badań doświadczalnych. Przedstawione zostaną tak zwane wewnętrzne i zewnętrzne charakterystyki. Do wewnętrznych charakterystyk należą między innymi zmiany lepkości dynamicznej wynikające z własności nienewtonowskich olejów oraz powiązane z nimi zmiany reologiczne oleju w trakcie czasu trwania eksploatacji. Do zewnętrznych charakterystyk zaliczyć można skutki oddziaływania pola elektromagnetycznego i działania fal akustycznych.
EN
During the lubrication of frictional connections, physical and chemical processes causing changes in the fundamental properties of oil, such as lubricity and viscosity, take place. Such changes are from mutual interactions of the considered lubrication system and have a permanent state. The effect of the oil degradation denotes the decrement of oil viscosity, which denotes the decease in the usability of the oil in lubrication process. Motor oil contamination denotes the continuous accumulation of impurities, because the lubrication system works in a closed circuit. Motor oil contamination intensity depends on the following: the technical state, operational conditions, the kind of filtration, the kind of the lubricant, the volume of inhibitors, and others. The paper shows the methods of oil remodelling for sliding frictional nods based on some characteristics obtained during the experimental performances. This paper also presents the internal and external characteristics already mentioned. The internal characteristics include the changes of oil viscosity for non-Newtonian oil properties connected with the rheology features during the operational time. The external characteristics include the electro-magnetic field and acoustic waves.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2295--2301, CD 1
PL
Efektem procesów starzenia i zużycia może być błędne działanie systemów sterowania ruchem kolejowym. Systemy te często pracują w trudnych warunkach środowiskowych, a ich działanie ma duży wpływ na bezpieczeństwo poruszających się pociągów. Informacja o niekorzystnej zmianie stanu technicznego jest ważna i powoduje wystąpienie problemu decyzyjnego. Jego rozwiązanie dotyczy głównie działań obsługowych, określenia terminu i zakresu ich realizacji. Dlatego szczególnie istotne jest racjonalne zarządzanie procesem eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodujące redukcję kosztów eksploatacji, polepszenie gotowości działania, wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy, zmniejszenie kosztów odnowy, itp. Do efektywnego kierowania procesem eksploatacji przydatne są zaawansowane systemy wspomagania decyzji.
EN
The result of wear and aging processes may be malfunctioning signaling systems. These systems often work in harsh environmental conditions and their performance has a big impact on the safety of moving trains. Information about adverse change in the technical condition is very important and results in a decision problem. Its solution focuses on maintenance operations, the timing and extent of their implementation. Therefore, it is particularly important to rational manage the process of traffic control devices exploitation. It will reduce operating costs, improve the readiness activities, uptime the failure-free work, reduce health costs, etc. Advanced systems of decisions support are useful for effective management of exploitation process.
PL
Problematyka opracowania programu prac restauratorskich w zabytkach sakralnych w wielu przypadkach objęta jest znacznym stopniem trudności, gdyż większość inwestorów nie jest zainteresowana wykonywaniem badań struktur murów i tynków. Obserwacje prowadzone od kilku lat pokazują, że zarówno projektanci (konserwatorzy), inwestorzy, jak i wykonawcy przyjmują projekty restauracji murów i tynków w oparciu o fragmentaryczne rozpoznanie obiektów. Decyzje podjęte na tym etapie warunkują udaną bądź wadliwą realizację późniejszych prac konserwatorskich. W ostatnim czasie wielu producentów oferuje wyspecjalizowane serie produktów służących do tynkowania zabytkowych fasad. Spotykamy się również z przypadkami restauracji przy użyciu tradycyjnych (historycznych), mniej zaawansowanych technologii. Autorzy omawiają przeprowadzone badania na przykładzie restauracji cerkwi w Baligrodzie oraz sanktuarium w Starej Wsi. Dzięki porównaniu dwóch odmiennych, historycznych obiektów sakralnych możliwe było określenie i zestawienie czynników warunkujących dobór optymalnej technologii prac konserwatorskich.
EN
Preparing a restoration programme for sacral monuments is difficult in many cases because investors are typically not interested in carrying out structural research of walls and plaster. Over the past few years, it has been observed that planners (conservators), investors and contractors choose conservation methods based on only a fragmentary investigation of the buildings to be restored. Yet decisions made at this planning stage determine to a large degree whether subsequent restoration work is successful or not. In recent times, numerous specialised products for plastering historic façades have become available. There are examples also of monument restoration projects making use of traditional (historical) and less advanced technology. The authors present research on restoration methods with reference to the Orthodox Church in Baligród and St. Mary of the Assumption’s Sanctuary in Stara Wieś. Comparison of these two different historical sacral monuments enabled investigation of the factors critical to selecting the most appropriate technological solution for restoration work.
PL
W niniejszej pracy autorzy zaznajamiają czytelnika z zakończoną sukcesem odnową Hałdy Centralnej w kopalni Jana Švermy w miejscowości Zacler. Opisana jest tutaj krótko okolica kopalni, a czytelnicy zostają wdrożeni w proces odnowy przeprowadzony przez firmę GEMECUNION, JSC. Opisano w pierwszej kolejności metody odnowy i usprawniania, a następnie proces wprowadzania rekultywacji na hałdzie centralnej głównie poprzez obsiewanie trawą przy użyciu metody hydroobsiewu. Praca zawiera również wyniki próbnego siewu z zastosowaniem różnego rodzaju nawozów oraz kondycjonerów glebowych.
EN
In this contribution the authors make the reader familiar with the successful rehabilitation of the Central Tailing Heap of Jan Šverma Mine in Zacler. The locality of Jan Šverma Mine is described here in brief and readers are also acquainted with the company GEMEC-UNION, JSC carrying out the rehabilitation. At first, restoration and rehabilitation methods and subsequently, the process and implementation of rehabilitation on the Central Heap, namely by grassing, using the hydroseeding method, are described here. The contribution also contains results of trial seeding with applications of various fertilisers and soil conditioners.
PL
Miejski krajobraz Portugalii w XXI wieku jest zdominowany w dużej części przez procesy rewitalizacji. Geneza przemysłowej epoki produkcji wełny w Covilha sięga XVII wieku. Obszar w latach 1980-tych zaczyna się przekształcać w przestrzeni naukowej. UBI (Uniwersytetu da Beira Interior). Celem artykułu jest przedstawienie różnych form krajobrazu urbanistycznego, uwzględniającego minione stulecia działalności człowieka. Obecnie w analizowanym mieście możemy obserwować proces odtwarzania (odnowy) panoram miejskich a także widoków o mniejszej skali. Jest to główny oryginalny watek niniejszego opracowania. Wyniki pracy wydobywają walory krajobrazowego kształtowania dawnej przestrzeni przemysłowej. Podstawą artykułu jest literatura związana z tematem oraz badania in situ prowadzone w Portugalii od roku 2001 do chwili obecnej.
16
Content available remote Sustainable eco planning strategies in East Europe (case study of Belgrade)
EN
Cities are increasingly becoming important economic and political actors in their own right. They need to play a full part in all the situations with which they are confronted, including international relations. Their local authorities and administration have to engage in a dialogue with a wide range of stakeholders, civil society, professionals, as well as state authority representatives. International relations may no longer be an appropriate expression to describe the relations established within the world of today. Intergovernmental agencies are essentially represented by national governments, while global organizations include far more than government representatives, and often encompass not only regional and local governments, but also business interests and civil society. The aim of this research was to seek answers for the range of questions that have arisen recently, on how planners and others could create an environment that meets citizen’s needs in the city. Which factors determine citizens’ friendly environment? In the course of the research project selected issues were surveyed, undertaken on specific themes, such as: urban development, preservation and renewal, facilities, greenery, safety, pressures for change, popularity of sites etc. Certain possible solutions are proposed. This paper is based on research project carried out by the authors in the course of which Warsaw and Belgrade metropolitan areas were surveyed.
PL
Miasta stają się coraz bardziej ważnymi, ekonomicznymi i politycznymi przedstawicielami własnych interesów. Miasta muszą zmierzyć się z różnymi sytuacjami, skonfrontować je wzajemnie, uwzględniać międzynarodowe dyrektywy i relacje. Ich miejscowe władze i administracja muszą zająć się dialogiem z szerokim gronem przedstawicieli społeczeństwa, profesjonalistów jak również reprezentantów władzy. Międzyrządowe agencje zasadniczo są reprezentowane przez rządy, podczas gdy globalne organizacje sięgają daleko dalej niż reprezentanci rządu i często obejmują nie tylko regionalne i lokalne samorządy, ale też interesy biznesu i społeczeństwa. Celem tego badania było poszukiwanie odpowiedzi na szereg pytań, które zadano ostatnio: Jak planiści i inni mogliby utworzyć środowisko, które zaspokoi potrzeby mieszkańca miasta? Jakie czynniki wyznaczają przyjazne środowisko mieszkańców? W trakcie projektu badawczego zostało prześledzone wybrane zagadnienie, zawierające określone tematy takie jak: miejski rozwój, utrzymanie i odnowa, usługi, zieleń, bezpieczeństwo, nacisk na zmiany, popularność miejsca etc. Zostały zaproponowane pewne możliwe rozwiązania. Artykuł powstał dzięki projektowi badawczemu zrealizowanemu przez autorów w trakcie kursu, w czasie którego zostały przeanalizowane miejskie przestrzenie Warszawy i Belgradu.
PL
Artykuł zwraca uwagę na problem rewitalizacji przestrzeni miejskich jako złożony proces zsynchronizowanych działań z różnych dziedzin. Regeneracja i odnowa miejskiego krajobrazu są tu traktowane jako jedne z elementów faktycznej rewitalizacji. Elementy te działając w sprzężeniu z innymi czynnikami tj. pobudzeniem społecznym, kulturalnym i in., dają nadzieję na ożywienie zdegradowanej przestrzeni. Przykładem takiego myślenia jest projekt rewitalizacji Placu Wałowego w Gdańsku.
EN
The paper turns attention to the problem of regeneration of urban spaces as the complex process of synchronized actions in various fields. Regeneration and renewal of urban landscape are here regarded as the one of the elements of effective revitalization. These elements are acting in conjunction with other elements such as stimulation of the social, cultural and others. Offer hope for real revitalization of degraded area. An example of such thinking is Wałowy Square revitalization project in Gdansk.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań jakościowej odnowy parku maszynowego gospodarstw rolnych. Dane do badań uzyskano z wywiadu standaryzowanego, który przeprowadzono na dwóch grupach respondentów. Jedną grupą byli rolnicy powiatu jarocińskiego, województwa wielkopolskiego, a drugą specjaliści z zakresu techniki rolniczej. Z uzyskanych danych wynika, że podstawowym kryterium podjęcia decyzji o zakupie maszyn rolniczych pozostaje cena maszyny i jej dostępność na rynku. Jakość maszyn nie jest ważnym czynnikiem, głównie ze względu na niedoinwestowanie gospodarstw.
EN
The results of research of the qualitative renovation of the machine park in agricultural farms were presented in the work. Data for research were obtained from the interview, which was conducted with two groups ofrespondents. The farmers of Jarocin administrative district, Wielkopolska province constituted one group, and the second one was formed by experts in agricultural technique. Based on the obtained data it results that the price is primary criterion to make the decision on the purchase of agricultural machines as well as an accessibility on the market. The quality of machines is not important factor, mainly because of weak investing in the farms.
PL
Odnowiony bezwykopowo w technologii TopCote-liner przewód umożliwia separację ścieków lub przeznaczenie dolnej rury do innych celów, np. jako rury ochronnej z kablami.
PL
Znajomość podstawowych zasad racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych pozostawia wiele do życzenia. W praktyce rolnicy w ograniczonym zakresie wykonują zalecane przez producentów obsługi techniczne. W artykule przedstawiono ten problem na przykładzie gospodarstw z Gminy Żabno.
EN
Knowledge of basic principles concerning rational farm machinery and equipment use leaves a lot to be desired. In practice, farmers carry out servicing recommended by manufacturers to a limited extent. In this article the issue is demonstrated using the example of farms located in Żabno Borough.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.