Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błędy dynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono nową metodę badań właściwości dynamicznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Opracowana metoda może posłużyć do oszacowania wartości oraz identyfikacji błędów dynamicznych w danym zadaniu pomiarowym. Opisano również przykładowe badania doświadczalne na maszynie współrzędnościowej Zeiss ACCURA z głowicami skaningowymi.
EN
A new method applying a simple master artefact for testing the dynamic performance of coordinate measuring machines (CMM) is proposed. This method is used for identification and evaluation of dynamic errors sources. The validity of the method is experimentally confirmed on a bridge Zeiss ACCURA coordinate measuring machine equipped with scanning probes.
2
Content available remote Błędy dynamiczne wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej
PL
Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczną odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian dynamicznych zakłóceń o częstotliwości sieciowej jak również stałoprądowych oraz wynikających z pracy prostowników sześciopulsowych.
EN
Measurement of earthing resistance or impedance by a subharmonic method enables achieving high accuracy of the measurement even in the presence of strong interferences. The method is significantly resistant to interferences of power frequency as well as DC interferences. The paper presents the results of research over the impact of dynamic fluctuations of DC and power frequency interferences, and also interferences resulting from the 6-pulse rectifiers activity.
PL
Istotne znaczenie dla oceny - zaprojektowanych [1], opracowanych pod względem technologicznym i wykonanych konstrukcji przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych (klasa TP - Transient Performance) - ma sprawdzenie ich właściwości metrologicznych. Wśród proponowanych [9] metod wyróżnia się, oparte na różnicowych układach pomiarowych, metody bezpośrednie wyznaczania błędu transformacji zwarciowego prądu pierwotnego oraz metody pośrednie, wykorzystujące odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy przekładnika w jego stanie jałowym. W pracy omówiono układy pomiarowe do wyznaczania błędu transformacji przekładników prądowych klasy TPZ, czyli przekładników o rdzeniach ferromagnetycznych silnie linearyzowanych. Dla oceny takich przekładników istotne znaczenie ma jakość transformacji składowej okresowej prądu pierwotnego. Celem prezentowanego przeglądu jest charakterystyka i ocena możliwości aplikacji układów pomiarowych do wyznaczania błędu szczytowego składowej przemiennej prądu przy badaniu przekładników prądowych klasy TPZ.
EN
The article reviews measuring systems applied in testing TPZ class current transformers for transient performance. Difference test arrangements contained in B and C annexes of the PN-EN 60044-6 standard and the alternative d.c. method were discussed and analysed. Alternative methods were suggested. The paper defines the practical aspect and technical options of application of various test arrangements to determine peak instantaneous alternating component error. Results of the analysis are the effect of computer simulation and measurements taken by the authors in laboratory conditions.
PL
W liniowym torze pomiarowym o transmitancji K(s), w warunkach wejściowego sygnału x(s) obliczenie maksymalnej wartości błędu sup \D(t) dla t>0 wymaga albo skomplilkowanych analiz, albo symulacji komputerowej. Może ono być zastąpione zmajoryzowanym oszacowaniem opartym na ogół na znacznie prostszym obliczeniu wilkości sup |sD(s) dla s>0 oraz obliczeniu współzcynników rozkładu D(s) na ułamki proste.
EN
Calculation of the maximum value of the error sup \D(t)\ for t>0 in case of a linear measuring system described by the transfer functions K(s) can be done by either complicated analysis or computer simulation. The mentioned methods of error calculation can be replaced by relatively simple evaluation based on calculation of the value sup \sD(s)\ for s>0 and application of the calculated of coefficients necessary for expansion of D(s) into partial fractions.
PL
Niedoskonałe właściowości dynamiczne wzmacniacza pomiarowego są przyczyną powstania znaczących błędów dynamicznych podczas pomiaru sygnałów odkształconych. W przyprowadzonych badaniach symulacyjnych zastosowano sygnał o kształcie zgodnym z przbiegiem prądu maszyny indukcyjnejzasilanej z falownika napięcia. Do korekcji błędów dynamicznych w czasie rzeczywistym wykorzystano układ dyskretny typu FIR. W układzie korekcyjnym zasymulowaano efekt obcinania najmniej znaczących bitów liczb reprezentujących część ułamkową zmiennych, w zależności od liczby bitów rejestru procesora przeznaczonych na zapis mantysy. Zbadano wpływ arytmetyki stałopozycyjnej i zmiennopozycyjnej na dokładność korekcji błędów dynamicznych wnoszonych przez wzmacniacz pomiarowy dla różnych wartości jego stałej czasowej. Oceniono również dokładność koreklcji dla różnych szybkości zmian mierzonego sygnału.
EN
Weak dynamics features of the instrumentation amplifier are the source of considerable dynamic errors during measurement of the nonsinusoidal signals. The current of the inverter fed induction drive has been taken under consideration during simulations. A real-time algorithm of these errors correction has been examined with respect to the variable representation in the processor registers. Fixed-point and floating- point arithmetic have been emulated for various bit nymbers of fraction representation. The algorithm acts as a scalar product of two wectors. The first one consist of the measured signal. Precision of the correction algorithm has been examined for various time constant of the amplifier and various slopes of the signal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.