Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja energetyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi o jakże ważnym dla naszego państwa aspekcie bezpieczeństwa energetycznego wobec rozpoczynającej się transformacji polskiej energetyki. Porusza on wątek zasobów surowców energetycznych w Polsce, możliwości ich dalszego, optymalnego wykorzystania w kontekście uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych, a także przedstawia nowe kierunki rozwoju technologii energetycznych.
PL
Koncepcja reformy DURE (druga ustrojowa reforma elektroenergetyki) przedstawiona w [1] (po raz pierwszy "zasygnalizowana" przez autora artykułu w [8]) ma krytyczne znaczenie (rolę do odegrania) w rozpoczynającej się dekadzie. Z tym faktem łączy się zresztą w "Energetyce Cieplnej i Zawodowej" status artykułu [11] wynikający z logo, pod którym jest opublikowany: "ENERGETYKA EXTRA, NOWA DEKADA W ENERGETYCE". Status ten w odniesieniu do reformy DURE oznacza w szczególności, że powinna ona osiągnąć pełną gotowość rynkową w horyzoncie 2030 (przed kolejnymi unijnymi ramami programowymi 2040) i potem efektywnie działać (zgodnie z koncepcją DURE, jeszcze przez dwie dekady).
EN
Effective transformation of the energy industry needs rapid growth of social competences. It will improve better utilisation of local resources and implementation of the necessary technological innovations in energy generation already at a household level. There is a strong need to adopt a new Electricity Act which will free the pretenders to electric energy markets from inconvenient and obsolete legal regulations. It will also enable to treat the 2050 climate neutrality not as the subjection of the Polish energy industry but as the opportunity to develop the country. Described are here theoretical fundamentals of the concept of electroprosumerism including its four markets. Identified is the structural crisis in energy industry (and in mining). Presented are cognitive errors that obstruct to conduct transformation and emerge from this crisis. Proposed are indispensable reforms (resulting in the Electricity Act) in which a big role will be played by sandboxes.
PL
Efektywna transformacja energetyki potrzebuje gwałtownego wzrostu kompetencji społecznych. Pozwolą one na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów i wdrożenie koniecznych innowacji technologicznych energetyki już na poziomie gospodarstwa domowego. Potrzebne jest nowe Prawo Elektryczne, które wyzwoli pretendentów do rynków energii elektrycznej od krępujących i przestarzałych regulacji prawnych. Po to, żeby neutralność klimatyczna w roku 2050 nie była traktowana jako zniewolenie polskiej energetyki ale jako szansa na rozwój Polski. W artykule opisano podstawy teoretyczne koncepcji elektroprosumeryzmu, w tym jego cztery rynki. Zidentyfikowano strukturalny kryzys w elektroenergetyce (i górnictwie) a także pokazano błędy poznawcze utrudniające transformację i wyjście z kryzysu. Zaproponowano konieczne reformy (prowadzące do Prawa Elektrycznego) w których dużą rolę odegrają sandboxy.
PL
Jeszcze kilka miesięcy temu prowadzone działania w energetyce, będące efektem Polityki Klimatycznej UE i konieczność transformacji sektora, wydawały się bardzo trudne i wymagające. Ale aktualne okoliczności, wynikające z wprowadzonych ograniczeń dla przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2, radykalnie zmieniły sytuację społeczno-gospodarczą praktycznie we wszystkich krajach UE.
PL
Transformacja współczesnej energetyki paliw kopalnych w monizm elektryczny (2050) oznacza szokową zmianę bilansów energetycznych (w artykule przedstawia się dla ilustracji charakterystyczny bilans dla domu jednorodzinnego w Polsce, dla Polski i dla świata). Analiza fundamentalnych podstaw tych zmian (termodynamicznych, elektroenergetycznych, ekonomicznych i społecznych) pozwala sformułować para-dygmaty rozwojowe nowej energetyki: prosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny (ostatni w odniesieniu do elektroenergetyki). Jest to triplet który ułatwia zaproponowanie nowej architektury rynku energii elektrycznej oraz tworzy możliwość racjonalizacji trajektorii transformacyjnej (2018-2050) za pomocą mechanizmów rynkowych.
EN
Transformation of the energy market, based on of fossil fuels, into electric monism (2050) means a shock change in energy balance (to illustrate this the article presents an example of a characteristic balances for a single-family home in Poland, for Poland and for the world). The analysis of the fundamental foundations of these changes (thermodynamic, electric, economic and social) allows to formulate the following development paradigms of the new energy issues: prosumers, exergy and virtualization (the last one in relation to power industry). It is a triplet that facilitates the proposal of new architecture of the electricity market and creates the opportunity to rationalize the transformation trajectory (2018-2050) by means of market mechanisms.
PL
Kraje Unii Europejskiej przyjęły politykę energetyczną, która nakreśliła kierunki rozwoju energetyki do roku 2030. Nowe strategie integrują różne cele polityczne, takie jak: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw paliw i energii oraz wspieranie wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować bezpieczeństwo inwestycji w długiej perspektywie. Długoterminowa, stabilna polityka energetyczna oraz stworzone na jej podstawie regulacje są zazwyczaj gwarantem rozwoju energetyki. Niemniej przyjęte cele polityczne do realizacji do roku 2030 będą stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstw energetycznych. Trwa obecnie proces rewizji dyrektyw europejskich, których przyjęcie a potem wdrażanie do regulacji krajowych ma z założenia doprowadzić do realizacji celów określonych na rok 2030. W artykule przedstawiono zakres polityki energetycznej Unii Europejskiej do 2030 roku oraz dokonano oceny wpływy tej polityki na działalność przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
EN
Member States of the European Union have adopted energy policy, with directions of energy development until 2030. New strategies have integrated different political targets, among others greenhouse gases reduction, energy supply security, support of economy development, competition and creation of jobs. In particular, energy policy described directions of development and action plans shall guarantee investment security in long perspective. Long-term and stable policy and adopted based on that particular regulations are guarantee of development in energy sector. However targets of energy policy until 2030 are challenging for energy sector. Nowadays, revision of particular the EU Directives has taking place and too in result of new rules adoption and implementation to national legislation in further step lead to 2030 target achievement. The article presents a review of energy policy of the European Union until 2030 and assessment of this new policy impact on energy enterprises activities in Poland is depicted.
PL
Analizując zmiany na rynku energii można zauważyć rosnącą rolę regulacji Unii Europejskiej, wywierających coraz większy wpływ na funkcjonowanie rynków lokalnych, krajowych. Zasadniczo, regulacje krajowe mają swoje podłoże w przyjętych dokumentach strategicznych, określających oczekiwania rozwojowe na rynku energii. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować bezpieczeństwo inwestycji w długiej perspektywie. Długoterminowa, stabilna polityka energetyczna oraz stworzone na jej podstawie regulacje są zazwyczaj gwarantem rozwoju energetyki. Komisja Europejska w styczniu 2014 roku przedstawiła komunikat „Ramy polityczne na okres 2020-2030 doty¬czące klimatu i energii”, który wskazuje nowe cele dla rozwoju energetyki. Dokument ten oraz dyskusja nad nowymi celami będą wpływać na przygotowywaną obecnie w Polsce nową strategię dla energetyki. W artykule przedstawiono nową wspól¬notową Politykę energetyczną do 2030 roku oraz spodziewane konsekwencje dla Polski.
EN
The growing role of the European Union regulations can be observed in the form of their increasing influence on member states’ markets. Regulations are essentially based on the adoption of strategic documents which define expected directions of development for the markets. Energy policy defining guidelines and action plans should guarantee security of investment in the long term. Stable, long term policy and rules based thereon are usually guarantors of energy sector development and stable conditions for investors. European energy policy is based on three pillars tackling climate change, reducing the European Union’s dependency and political addic¬tions resulting from the import of fuels and energy, and support for economic growth and employment. European policy determines the realization of Polish energy policy, followed by particular regulations in the energy market as a result of the implementation of European law. As a consequence, it also affects particular market entities. The European Commission presented in January 2014 Communication “A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030”, where new directions for energy sector development are presented. This strategy and discussion about new targets will influence on new Polish energy policy. This article presents the main directions of new European energy policy and their expected impact on the shape of Polish energy policy.
PL
Analizując zmiany na rynku energii można zauważyć rosnącą rolę regulacji Unii Europejskiej, wywierających coraz większy wpływ na funkcjonowanie rynków lokalnych, krajowych. Zasadniczo procedowane regulacje mają swoje podłoże w przyjętych dokumentach strategicznych, określających oczekiwania rozwojowe na rynku energii. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować bezpieczeństwo inwestycji w długiej perspektywie. Długoterminowa, stabilna polityka energetyczna oraz stworzone na jej podstawie regulacje są zazwyczaj gwarantem rozwoju energetyki. Europejska polityka energetyczna została oparta na trzech filarach: przeciwdziałanie zmianom klimatu, ograniczanie podatności Unii na wpływ czynników zewnętrznych wynikającej z zależności od importu węglowodorów oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Realizowana polityka energetyczna UE determinuje rozwój polskiej polityki energetycznej, a w dalszej kolejności, przez implementowanie regulacji do polskiego prawa, ma wpływ na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gospodarczych na krajowym rynku energii. Z jednej strony, ze względu na uwarunkowania energetyki polskiej, opartej na węglu, kwestie związane z ograniczeniem oddziaływania energetyki na środowisko budzą kontrowersje, z drugiej strony, analizując realizację dotychczasowych polityk krajowych, polityka Unii Europejskiej może stanowić podstawę stabilności funkcjonowania sektora. W artykule przedstawiono główne kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej, jej odzwierciedlenie w regulacjach wspólnotowych oraz ich wpływ na kształt polityki energetycznej Polski. Dokonano także przeglądu realizacji dotychczasowych polskich dokumentów o charakterze strategicznym.
EN
The growing role of European Union regulations can be observed in the form of their increasing influence on member states' markets. Regulations are essentially based on the adoption of strategic documents which define expected directions of development for the markets. Energy policy defined guidelines and action plans should guarantee security of investment in the long term. Stable, long term policy and rules based thereon are usually guarantors of energy sector development and stable conditions for investors. European energy policy is based on three pillars tackling climate change, reducing the European Union's dependency and political addictions resulting from the import of fuels and energy, and support for economic growth and employment. European policy determines the realization of Polish energy policy, followed by particular regulations in the energy market as a result of the im¬plementation of European law. As a consequence, it also affects particular market entities. On the one hand, given that Poland's energy sector is based on coal, actions associated with reducing the impact of energy production on the environment are controversial and have increased resistance and a lack of acceptation in Poland. On the other hand, analyzing the implementation of existing national policies of European Union policy may give rise to the stability of the energy sector. This article presents the main directions of European energy policy reflected in the Community's regulations and their impact on the shaping of Polish energy policy. A potential revision of Polish energy policy is also depicted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.