Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 359

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Przemysł cementowy w Polsce, który niemal dwie dekady temu w odpowiedzi na własne zapotrzebowanie stworzył całą branżę zajmującą się przetwarzaniem odpadów komunalnych na paliwa alternatywne, w najbliższych latach może się zmierzyć z ograniczeniem dostępności paliw alternatywnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wczesnego skurczu autogenicznego i skurczu przy wysychaniu betonu o niskim cieple hydratacji, stosowanego do wykonywania masywnych konstrukcji. Porównano wpływ różnych warunków pielęgnacji wodnej na wartości skurczu autogenicznego i od wysychania. Dane uzyskane z badań mogą stanowić istotny element analizy rysoodporności masywnych płyt fundamentowych oraz zaleceń dotyczących sposobów ich pielęgnacji w celu ochrony przed wczesnym zarysowaniem skurczowym.
EN
The paper presents the results of research on autogenous shrinkage and drying shrinkage of concrete with a low heat of hydration used for the construction of massive structures. The influence of various water care conditions on the values of autogenous and drying shrinkage was compared. The data obtained as a result of the tests are an essential element of the analysis of the crack resistance of massive foundation slabs and the methods of their care against early shrinkage scratching.
4
Content available remote Investigation of steel wire mesh reinforcement method for 3D concrete printing
EN
3D concrete printing has received widespread attention and been developed for an increasing number of applications. However, a major challenge facing this technology is an effective way to introduce reinforcement into continuously deposited cementitious material. In this study, different layers of steel wire meshes (SWM) are employed to reinforce the 3D printed structures to improve mechanical capacities. Both destructive (bending, compression and splitting) and non-destructive (using electro-mechanical impedance) tests are employed to characterize the impact of this reinforcement method. The damage accumulation process is measured through the smart PZT patches based on the electro-mechanical impedance method. The results indicate that reinforced 3D-printed components with SWM change their failure modes from brittle to ductile. The peak loads are increased by 59.2–173.3% and the deflection capacity can be increased by more than 11 times than the non-reinforced one. Different mechanical responses of print and cast samples under compression are studied. The splitting tensile strength of wire mesh reinforced concrete is also measured, which is 43.7% higher than the non-reinforced sample. The calculating methods of the cracking moment and ultimate moment of steel wire mesh reinforced 3D printed concrete are presented. Comparison between the calculated and the experimental results verifies the effectiveness in predicting the ultimate moment. Experimental results show that it is feasible and effective to employ steel wire mesh for strength and toughness enhancement of 3D printed structures.
PL
Produkowane i dostarczane cementy mają pewną rezerwę (zapas, nadmiar) wytrzymałości w stosunku do wytrzymałości deklarowanej. Analizując dostępne, wiarygodne wyniki badań z okresu ostatnich kilkunastu lat produkowanych w Polsce cementów, podjęto w publikacji próbę oceny, jak wysoka jest rzeczywista różnica pomiędzy faktyczną normową wytrzymałością a wytrzymałością zadeklarowaną dającą pewną rezerwę (zapas, nadmiar) wytrzymałości w stosunku do wytrzymałości deklarowanej jako klasa wytrzymałości.
EN
Cements that are manufactured and delivered have a certain reserve (excess) of strength in relation to the declared values. Based on an analysis of the available reliable results of research from the last two decades on cements produced in Poland, the paper attempts to assess the actual difference between the actual strength and the declared value giving a certain reserve (excess) of strength in relation to the value declared and categorised by strength class.
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z uszczelnianiem kolumn rur okładzinowych na obszarze Niżu Polskiego. W części wstępnej publikacji omówiono uwarunkowania geologiczno-techniczne panujące podczas wykonywania prac wiertniczych w głębokich otworach Niżu Polskiego oraz trudności jakie mogą wystąpić podczas realizowania wierceń. W części badawczej zaprezentowano wyniki testów receptur zaczynów cementowych prowadzonych w warunkach HPHT. Badania laboratoryjne wykonywano w Zakładzie Technologii Wiercenia w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Ramowe składy receptur zaczynów cementowych opracowane zostały w INiG – PIB przy współpracy z Serwisem Cementacyjnym działającym przy firmie Exalo należącej do grupy PGNiG. Testy zaczynów cementowych wykonywane były zgodnie z normami: Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów – Część 1: Specyfikacja (PN-EN ISO 10426-1:2009) oraz Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych – Część 2: Badania cementów wiertniczych (PN-EN ISO 10426-2:2003). Zaczyny cementowe sporządzano na bazie 10% lub 20% solanki NaCl. W testowanych recepturach jako spoiwo wiążące zastosowano cement wiertniczy G HSR o wysokiej odporności na siarczany. Do uszczelniania kolumn rur o średnicy 9⅝” zaproponowano dwa rodzaje zaczynów: „lekkie” oraz o „normalnej” gęstości, które badano w temperaturze 80°C. Dla kolumny rur o średnicy 7” zamieszczono propozycję ciężkich zaczynów cementowych (o regulowanej gęstości) testowanych w 95°C i 120°C. Z kolei dla kolumn rur o średnicy 5” opracowano receptury o „normalnej” gęstości dla temperatur 130°C i 160°C. Wprowadzenie do zaczynu dodatków obniżających gęstość (w przypadku zaczynu górnego dla rur o średnicy 9⅝”) pozwoliło na uzyskanie receptur o regulowanej gęstości od około 1500–1650 kg/m3 . Z kolei dodatek obciążający (dodawany do receptur proponowanych do uszczelniania rur 7”) pozwolił na opracowanie zaczynów o gęstości w granicach od około 2060 do około 2350 kg/m3 . Zastosowanie odpowiednio dobranych opóźniaczy wiązania nowej generacji, umożliwiło sporządzanie receptur dla bardzo wysokich temperatur (do 160°C). Opracowane receptury zaczynów mogą znaleźć zastosowanie w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych podczas prac prowadzonych na Niżu Polskim w trudnych warunkach geologiczno-technicznych.
EN
The article discusses issues related to casing pipe columns sealing in the Polish Lowlands. The introductory part of the publication presents geological and technical conditions prevailing during drilling the deep boreholes in the Polish Lowlands and difficulties that may occur during drilling. The authors present the results of cement slurries recipies tests conducted under HPHT conditions. Laboratory tests were carried out at the Drilling Technology Department in Oil and Gas Institute – National Research Institute. Slurry recipes had been developed in the Oil and Gas Institute – NRI in collaboration with the Cementing Service operating at the Exalo company belonging to the PGNiG group. Cement slurry tests were carried out in accordance with the following standards: Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 1: Specification (PN-EN ISO 10426-1:2009) and Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements (PN-EN ISO 10426-2:2003). Cement slurries were prepared with 10% or 20% NaCl brine as a base. The G HRS cement with high sulfate resistance was used as a binder. Two types of slurry were proposed for sealing 9⅝” casing: “lightweight” and “normal” density, which were tested at 80°C. High-density cement slurries (with adjustable density) tested at 95°C and 120°C were proposed for 7” casing column. In turn, for 5” casing column recipes with “normal” density were developed for temperatures of 130°C and 160°C. The application of density-reducing additives to the slurry (in the case of lead cement slurry of 9⅝” casing) allowed us to obtain formulations with adjustable density from 1500 to 1650 kg/m3 . In turn, the weighting material added to the slurries for sealing 7” casings allowed us to develop slurries with a density ranging from 2060 to 2350 kg/m3 . The use of appropriately selected new generation setting retarders made it possible to prepare formulations for very high temperatures (up to 160°C). The developed cement slurry formulations can be used in the process of cementing casing columns in boreholes in the Polish Lowlands in difficult geological and technical conditions.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i wymagania związane z doborem cementu do samozagęszczalnych betonów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym. Wykazano możliwość stosowania szerokiej gamy cementów, co pozwala dobrze dostosować właściwości betonu samozagęszczalnego do warunków jego wykonania i eksploatacji.
EN
The article presents the conditions and requirements related to the selection of cement for self-compacting structural concretes used in road infrastructure and bridge construction. The possibility of using a wide range of cements has been demonstrated, which enables to adapt the properties of a self-compacting concrete to the conditions of its fabrication and service.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konsystencji oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i na ściskanie zapraw, których skład modyfikowano wybranymi odpadami przemysłowymi w postaci mączek. Dany odpad przemysłowy dozowany był w ilości 10% masy cementu. Stwierdzono, że obecność badanych odpadów przemysłowych wpływa na konsystencję i wczesną wytrzymałość zapraw. Charakter tego wpływu zależy od rodzaju odpadu i jego gęstości nasypowej.
EN
The article presents the results of tests of consistency and bending strength, and compressive strength of mortars. The composition of the mortars was modified with selected industrial waste in the form of powder. The industrial waste was dosed in the amount of 10% of the cement mass. It was found that the presence of the investigated industrial wastes affects the consistency and early strength of the mortars. The nature of this impact depends on the type of waste and its bulk density.
PL
W artykule omówiono przykłady zastosowań betonów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji masywnych w kontekście realizowanych w XXI wieku inwestycji na terenie Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
EN
The article discusses examples of the use of concrete for massive structures in the context of investments implemented in the 21st century in Upper Silesia, with particular emphasis on the construction of the new power unit Jaworzno III Power Plant − Power Plant II.
PL
W artykule omówiono przykłady zastosowań betonów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji masywnych w kontekście realizowanych w XXI wieku inwestycji na terenie Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
EN
The article discusses examples of the use of concrete for massive structures in the context of investments implemented in the 21st century in Upper Silesia, with particular emphasis on the construction of the new power unit of the Jaworzno III Power Plant − Power Plant II.
EN
Purpose: Over the years, various experiments have been performed to investigate the impact of marble powder within the concrete mixture. In the present study, a review has been done to check the persistence of marble dirt as the substitute for concrete constituents. Design/methodology/approach: Furthermore, the impact of marble powder as a replacement of cement and aggregates were reviewed. By reviewing previous studies, the result indicates that the use of waste marble powder in cement and aggregate was adequate to a certain range. Findings: By replacing cement with marble powder in a range between 5% to 10% by weight, it increases the compressive strength of concrete mix by 11.30% to 24.56%, compared to the nominal mix. According to the study, any further increase in the amount of marble powder in place of cement i.e, 12.5% to 20% replacement by weight, results in the reduction of compressive strength of concrete mix by 7.5% to 26.01%. Replacement of aggregates from 5% to 75% with marble powder increases the compressive strength of about 3.22% to 23.91% as compared to the nominal mix. Research limitations/implications: It was also concluded from the current study that, to obtain higher compressive strength, it is advantageous to replace fine aggregates with marble powder than the replacement of cement with the marble powder.
EN
Long-term limestone quarry production planning is essential to maintain the supply to the cement plant. In which, quarry planners usually attempt to fulfil the complicated calculations, which ensure a consistent supply of raw materials to the cement plant while guaranteeing technical and operational parameters in mining. Traditionally, the calculations are done on a spreadsheet or by trial and error procedure resulting in high additive cost and an increase in product variability. Modern quarry management relies on block models and mathematical algorithms integrated into the software to optimize the long-term limestone quarry production planning. However, this method is potentially sensitive to geological uncertainty in block modelling, resulting in the deviation of the supply production of raw materials. The need for mining intelligently raw material is, therefore, crucial and an increasing issue in the cement industry. In this research, a new simulation and optimization software application called Quarrier is introduced, allowing quarry planners to address the conflicting requirements of long-term limestone quarry production planning while forecasting and mitigating the effects of geological uncertainty on the supply of raw materials for the cement plant. The benefits of this software are demonstrated through a limestone quarry in Vietnam.
PL
Długoterminowe planowanie produkcji w kamieniołomie wapienia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dostaw do cementowni. W którym planiści kamieniołomów zazwyczaj starają się wykonywać skomplikowane obliczenia, które zapewniają stałe dostawy surowców do cementowni przy jednoczesnym zagwarantowaniu parametrów techniczno-eksploatacyjnych w górnictwie. Tradycyjnie obliczenia są wykonywane manualnie lub metodą prób, co skutkuje wysokimi kosztami dodatków i zwiększeniem zmienności produktu. Nowoczesne zarządzanie kamieniołomami opiera się na modelach blokowych i algorytmach matematycznych zintegrowanych z oprogramowaniem w celu optymalizacji długoterminowego planowania produkcji w kamieniołomie. Jednak metoda ta jest potencjalnie wrażliwa na niepewność geologiczną w modelowaniu bloków, co skutkuje odchyleniem w zakresie dostaw surowców do produkcji. Potrzeba inteligentnego wydobywania surowca jest zatem kluczowym i rosnącym problemem w przemyśle cementowym. W ramach tych badań wprowadzono nową aplikację do symulacji i optymalizacji o nazwie Quarrier, umożliwiającą planistom kamieniołomów sprostanie sprzecznym wymaganiom długoterminowego planowania produkcji kamieniołomu wapienia, jednocześnie prognozując i łagodząc skutki niepewności geologicznej na dostawy surowców do cementu. roślina. Korzyści płynące z tego oprogramowania są widoczne w kamieniołomie wapienia w Wietnamie.
EN
This paper examines the partial substitution of concrete components by grinded sea mussel shells collected from the coastal region of eastern Algeria. The study proposes the recycling of this waste to reduce the excessive and increasing accumulation of these shells to relieve the marine environment. The problem lies in establishing a perfect integration of the aggregates obtained from the grinded shells of sea mussels in the formulation of various types of concrete. These substitutions significantly affect the rheology of fresh cementitious materials, which is directly related to the development of strength, modulus of elasticity, and the durability of the hardened material. The objective is to partially replace the mineral sand used in the manufacture of ordinary concrete with shell sand from grinded sea mussels, with different substitution percentages of 20%, 25%, 35%, 40%, and 50% of sand volume. The results obtained indicate a marked improvement in the characteristics of fresh concrete with minimum loss in mechanical performance.
PL
W podłożu często występują grunty spoiste. Aby stanowiły pełnowartościowe podłoże budowlane powinny zostać ulepszone. Popularnym sposobem ulepszania jest stabilizacja spoiwami. Oprócz cementu powszechnego użytku stosuje się mieszanki klinkieru portlandzkiego, popiołów, żużli i dodatków, znane pod nazwą spoiw drogowych. Standardowe spoiwa pozwalają na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie, nie zapewniają jednak oczekiwanej normami mrozoodporności, która powinna zapewniać ochronę konstrukcji nawierzchni przed szkodami mrozowymi. W artykule zaproponowano zastosowanie hydrofobizującego dodatku pochodzenia organicznego, wytworzonego z naturalnych surowców – tłuszczy roślinnych i zwierzęcych, w celu ograniczenia wchłaniania wody w głąb stabilizowanej warstwy, zapewniając poprawę wytrzymałości na ściskanie oraz mrozoodporności warstwy. Dodatek mleczanu diamidoaminy do mieszanek gruntowo-cementowych zwiększył ich wytrzymałość na ściskanie 3 do ośmiokrotnie dla próbek zawierających 7% spoiwa i 2 do dwu i półkrotnie dla próbek zawierających 9%, w odniesieniu do standardowych spoiw.
EN
Cohesive soils are very often found in the soil subbase. In order to be a fully-fledged building subbase, they must be improved. A popular way to improve is to stabilise with binders. In addition to common cement, mixtures of Portland clinker, ash, slag and additives, known as hydraulic road binders, are used. Standard binders allow for increased compressive strength, but do not provide the expected frost resistance that should protect the road structure from frost damage. In the paper the use of a hydrophobic additive of organic origin, produced from natural raw materials – vegetable and animal fats is proposed to reduce water absorption into the stabilised layer, providing improved compression strength and frost resistance of the layer. The addition of diamidoamine lactate to the soil-cement mixtures increased their compressive strength 3 to 8 times, for samples containing 7% binder and 2 to 2.5 times for samples containing 9%, in relation to standard binders.
EN
There is a growing concern over the insufficient utilization of by-products from biomass combustion in Poland. Moreover, the concrete industry faces the threat of inadequate supplies of good quality coal fly ash. One way of enhancing the utility of biomass fly ash is blending it with coal fly ash. The aim of this study is to assess the influence of blending biomass fly ash with coal fly ash on the properties of concrete. A 20% replacement of blended fly-ash enhanced the 90-days compressive strength results of concrete by 10% when compared to the results of specimens with the same amount of non-blended biomass fly ash.
EN
This article presents test results of cement paste and binders with admixture of hydrophilic or hydrophobic nanosilica. The aim of the study was to determine the influence of nanosilica type and mixing method on compressive strength, porosity, and bulk density of cement paste, also on hydration heat of cement binders. The binder compounds were mixed in high speed mixer in order to provide the highest possible dispersion of nanoparticles in the binder before adding it to mixing water. Two mixing methods were studied. The admixtures increased the reactivity of cement binders. Both nanosilica types increased early compressive strength by 25% in comparison with control series. The increase in 28-day compressive strength was observed with the admixture of hydrophilic nanosilica. The differences in dynamics of binders rate of hydration and development of cement pastes compressive strength denote different reaction mechanisms of both types of nanosilica. Application of higher rotation speeds does not guarantee satisfactory mixing of the binder components. For compressive strength enhancement of cement paste prolonged mixing time occurred to be more important.
PL
Osiągnięcia nanotechnologii znalazły zastosowanie w szeregu gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem instrumentów naukowych stają się one również możliwe do wdrożenia w branży budowalnej, a zastosowanie nanodrobin w formie domieszek do betonu jest przykładem tego typu prób. W tym kontekście duże zainteresowanie wzbudza nanokrzemionka. Jest to materiał składający się z nanodrobin amorficznej krzemionki o dużej powierzchni właściwej i dużej czystości chemicznej. Dzięki intensywnej reakcji pucolanowej oraz zarodkowaniu reakcji hydratacji cementu sprzyja wytworzeniu zwartej struktury matrycy cementowej, co może przełożyć się na bardzo dobre parametry mechaniczne i wydłużoną trwałość kompozytu cementowego. Problemem przy stosowaniu nanodomieszek jest zapewnienie ich jednorodnego rozprowadzenia w mieszance i stwardniałym kompozycie. W celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania tego problemu badane są różne rodzaje nanokrzemionki oraz różne procedury jej mieszania ze składnikami mieszanki. W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i spoiw cementowych z domieszką nanokrzemionek hydrofilowej i hydrofobowej. Celem badań była ocena wpływu rodzaju nanokrzemionki oraz sposobu mieszania składników na rozwój wytrzymałości na ściskanie, porowatość kapilarną i gęstość zaczynów oraz rozwój ciepła hydratacji spoiw cementowych. Zawartość domieszek w spoiwach wynosiła 0%, 1% lub 2% masy spoiwa. Składniki spoiw cementowych zostały wymieszane w mieszarce wysokoobrotowej w celu zapewnienia możliwie jednorodnego rozprowadzenia nanodomieszek w spoiwie przed dodaniem spoiwa do wody zarobowej. Wykonano 10 serii spoiw: 5 spoiw wymieszanych I metodą mieszania (wykorzystującą dwie prędkości obrotowe mieszarki) oraz identycznych składów 5 spoiw wymieszanych II metodą mieszania (wykorzystującą jedną niższą prędkość urządzenia, ale z dłuższym etapem mieszania).
EN
Magnesium phosphate cement (MPC) is a potential substitute of epoxy as an adhesive material due to its advantages in setting time, early strength, and good fire and corrosion resistance. In this study, silica fume (SF) and calcium carbonate whisker (CCW) were employed to improve bond capacity of MPC which were used instead of epoxy in near-surface-mounted (NSM) fiber-reinforced polymer (FRP) systems. A direct pull-out test (DPT) was carried out to investigate bond performances of FRP–concrete interface after incorporating SF and CCW. According to the mix proportion of the MPC, a total of twenty-seven specimens in nine sets were divided into four groups: one group without additive, one group with SF alone, one group with CCW alone, and the last group with SF and CCW combination. Results showed that SF or CCW alone could improve MPC bond capacity, but their excess application would reduce it. SF and CCW combination, however, did not improve bond capacity as effectively as SF or CCW alone. Moreover, the addition of CCW would improve MPC’s bond ductility, with or without the adding of SF, but with the increase in CCW concentration, this improvement effect would decrease. Meanwhile, SF alone lowered its bond ductility.
20
Content available remote Cement and concrete production using white waste glass from recycled bottles
EN
Most researchers focus on using waste glass as a partial replacement for fine aggregate in the cement matrix. This article proposes an alternative method of managing waste glass in the concrete industry, as an addition to concrete in the form of finely ground glass powder and as a component of the cement. Waste glass ground into a glass powder was dosed into concrete in quantities of 5 and 10% of the weight of cement while reducing the same amount of fine aggregate. Tests that were carried out on three concretes (including a control concrete) included compressive strength, water penetration depth and water absorption. Pre-shredded waste glass from white bottles was also ground together with previously burned Portland clinker. The glass was dosed in quantities of 6 and 12% of the weight of clinker. In this way, two types of cement were obtained: cement with the addition of waste glass and the control cement. Tests carried out included compressive strength after 2, 7, 14, 28 and 90 days, the beginning of cement setting time and its grinding degree. An analysis of the obtained test results confirmed the possibility of using waste glass in a way other than previously proposed. Concretes including fragmented glass from bottles have obtained satisfactory results of compressive strength, water absorption and penetration. Cements obtained as a ground mixture with waste glass were characterized by much better mechanical parameters compared to the control sample cement.
PL
Większość badaczy skupia się na wykorzystaniu szkła odpadowego jako częściowego zamiennika kruszywa drobnego do materiałów o matrycy cementowej. W pracy zaproponowano alternatywny sposób zagospodarowania szkła odpadowego w przemyśle betonowym, a mianowicie jako dodatek do betonów w postaci drobno zmielonej mączki szklanej oraz jako składnik cementów. Rozdrobnione do postaci mączki szklanej odpadowe szkło dozowano do betonów w ilościach 5 i 10% masy cementu, redukując równocześnie taką samą ilość kruszywa drobnego. Wykonano dla trzech betonów (w tym beton referencyjny) badania: wytrzymałości na ściskanie, głębokości penetracji wody oraz nasiąkliwości. Wstępnie rozdrobnione szkło odpadowe, pochodzące z białych butelek wspólnie, zmielono także z wcześniej wypalonym klinkierem portlandzkim. Szkło było dozowane w ilościach 6 i 12% masy klinkieru. Uzyskano w ten sposób dwa rodzaje cementów z dodatkiem szkła odpadowego oraz cement referencyjny, dla których wykonano badania: wytrzymałości na ściskanie po 2, 7, 14, 28 i 90 dniach, początku czasu wiązania cementu oraz jego stopnia zmielenia. Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badań potwierdziła możliwość innego zagospodarowania stłuczki szklanej niż dotychczas w większości proponowane. Betony z udziałem rozdrobnionego szkła z butelek uzyskały zadowalające wyniki wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości oraz penetracji wodą. Cementy uzyskane ze wspólnego zmielenia ze szkłem odpadowym charakteryzowały się znacznie lepszymi parametrami mechanicznymi w porównaniu do cementu referencyjnego.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.