Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PMI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to analyse the influence of the initial heat treatment of polyacrylonitrile fibres on their sorption properties in relation to selected basic and disperse dyes, in order to select the dyeing variants most beneficial from the point of view of increasing the sorption capacity of commonly used dyes and improving the dyeing process. Research was carried out on a fibre produced on an industrial scale, using dyes of basic application importance, which differ in the diffusion properties of the molecules and the mechanism of binding with the fibre material. Thermal treatment of the fibre was carried out in various media (air, water, steam), with various variants of the temperature and its duration, i.e. under the conditions commonly used in fibre preprocessing processes and their "improvement". During the research, several different measurement methods were used to assess changes in the molecular and supramolecular structure of the fibre material: the infrared absorption spectroscopy method, the critical fibre dissolution measurement method, the densitometric method, and the interferential polarisation microscopy method. Fibre sorption changes resulting from the modification of the structure of the fibre under the influence of thermal treatment were analysed from the point of view of improving the efficiency of dye use and shortening the dyeing time based on commonly accepted values of the sorption index Cb and kinetic sorption index: t0.5 for basic dyes and t0.7 for disperse dyes.
PL
Celem badań było określenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej badanych włókien poliakrylonitrylowych na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wybranych barwników zasadowych i zawiesinowych. Badania prowadzono na włóknach produkowanych w skali przemysłowej, używając barwników o dużym znaczeniu aplikacyjnych, różniących się właściwościami dyfuzyjnymi cząsteczek oraz mechanizmem wiązania z tworzywem włókna. Obróbkę termiczną prowadzono w różnych mediach (powietrze, woda, para wodna), w różnych wariantach temperatury i czasu jej trwania. W badaniach zastosowano metody pomiarowe, pozwalające oceniać zmiany parametrów budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej tworzywa włókien: metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, metodę pomiaru krytycznego czasu rozpuszczania włókien, metodę densytometryczną oraz metodę mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej. Zmiany zdolności sorpcyjnej włókien analizowano z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania barwników i skrócenia czasu barwienia w oparciu o wartości wskaźnika sorpcji Cb oraz kinetycznych wskaźników sorpcji: t0,5 dla barwnika zasadowego i t0,7 dla barwników zawiesinowych.
PL
Autorzy zaprezentowali autorski sposób implementacji elementów teorii zarządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji z placówek oświatowych. Bazowali na metodyce opracowanej przez Project Management Institute (PMIR), uzupełniając ją o wybrane treści metodyki Prince2R. W części pierwszej nakreślono zasadnicze aspekty ewakuacji I stopnia z placówek oświatowych, uwypuklając jej cechy charakterystyczne. Następnie zaprezentowano właściwy proces w świetle projektu, wspominając o takich kluczowych aspektach wykonawczych, jak grupy procesów zarządzania oraz obszary wiedzy. Artykuł wzbogacono o wskazówki, które można potraktować jako strukturę poznania w badaniach nad określaniem szczegółowych zasad i wytycznych dotyczących zarządzania projektem ewakuacji I stopnia w placówce oświatowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
EN
Evacuation is an one of the basic manners for protecting occupants of educational objects. At the highest level of generality, it consists in moving people, animals and/or property from danger zone to safer place. Ist stage evacuation of educational object is a temporary activeness of its object personnel as well as public and private entities responsible for relevant safety, that consists in urgent moving the occupants in the face of unexpected direct danger to life to more safe place. Consequently, it meets requirement for project definition. Implementation of project management methodologies into the research realm requires a simplification due to adapting them to circumstances of urgent activeness in direct danger to life. Thus, management processes’ structure is obtained and the processes can be procedurally described with meeting requirements of both real and exercise conditions.
PL
W drugiej części artykułu autorzy kontynuują prezentację sposobu implementacji elementów teorii zarządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji z placówek oświatowych. W tym kontekście pogłębiono stopień eksploracji metodyki opracowanej przez Project Management Institute. W tej części odniesiono się do kwestii zarządzania zakresem ewakuacji I stopnia placówki oświatowej. Zwrócono przy tym uwagę na najbardziej istotne, zdaniem autorów, aspekty korespondujące z charakterem analizowanych działań operacyjnych. Artykuł wzbogacono o informacje szczegółowe stanowiące wytyczne dotyczące zarządzania zakresem w rozpatrywanym kontekście.
EN
Scope management related to Ist stage evacuation of educational objects ascribes into the conception of project management. The scope is understood as a whole spectrum of activities that should be carry out facing threats for protection of people and crucial resources localized in abovementioned objects. Specification of Ist stage evacuation in analyzed context fundamentally determines manners concerning project management theory and practice implementation. Consequently, such scope management issues need to be taken into consideration as requirements collection, scope definition, Work Breakdown Structure creation, scope validation and scope control. Furthermore, it is crucial to analyze stakeholders’ expectations. Thus, requirements of management representatives, teachers, support personnel, kids/students, parents and public services state a background for scope definition and further scope management activities. Summarizing, implementation of management approach allows to order issues related to the scope. Many analytical tools object logic of use create foundations for holistic dealing with describing aspects, with direct influence for safety of all users in educational objects.
4
Content available remote Zarządzanie projektami w OBRUM sp. z o.o.
PL
W artykule przedstawiono wdrożoną do praktyki w OBRUM sp. z o.o. nową formę zarządzania - zarządzanie projektami. Omówiono przyjęte do stosowania metodyki PRINCE 2 oraz PMI z wprowadzonymi podległościami służbowymi. Opisano uzyskane korzyści i dalsze kierunki rozwoju zarządzaniem projektami, w tym wsparcie komputerowe.
EN
The paper presents a new form of management - project management - implemented at OBRUM. The adopted PRINCE2 and PMI methodologies are discussed along with the implemented reporting lines. The benefits obtained and future development trends in project management are described, including IT support.
PL
Autorzy identyfikują kluczowe problemy wielokryterialne w zarządzaniu programami w ramach tematyk zdefiniowanych w opracowanym przez PMI (Project Management Institute) dokumencie Standard for Program Management. Rozwiązywanie przedstawionych problemów może być wsparte metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD). Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie nowego standardu dla zarządzania programami, w którym brak jest odniesień do WWD.
EN
The authors identify the crucial multi-criteria decision problems in program management in themes defined in Standard for Program Management published by PMI (Project Management Institute). Solving presented problems may be supported by MCDA methods. This article is the complement to the new standard for program management that doesn’t address multi-criteria decision aid.
EN
The authors identify the crucial multi-criteria decision problems in program management in themes defined in Standard for Program Management published by PMI (Project Management Institute). Solving presented problems may be supported by MCDA methods. This article is the complement to the new standard for program management that doesn’t address multi-criteria decision aid.
7
Content available remote Rola kierownika projektu w wybranych metodykach zarządzania projektami
PL
Celem artykułu stało się dokonanie charakterystyki ról kierowników projektu w wybranych metodykach zarządzania projektami. Porównano przy tym role wynikające z tradycyjnych metodyk zarządzania projektami z tymi, które wyznaczają metodyki nowoczesne (zgodne z manifestem Agile). Posłużono się przykładem metodyk PMI, Prince2 oraz Scrum. Osiągnięcie tak postawionego celu może w praktyce pomóc w podjęciu decyzji o wyborze wiążącej w danej organizacji metodyki zarządzania projektami. Owa metodyka powinna „wpisywać się” w preferowane podejście do kształtowania relacji „człowiek-praca”, które jest pochodną istniejącej kultury organizacyjnej.
EN
The aim of the article is to present the role of project managers in particular project management methodologies (PMM). A comparison between the roles which come from traditional PMM (e.g. PMI, Prince2) and modern PMM (e.g. Scrum) was made. Achieving this goal may help the organizations to choose the proper PMM. The methodology should fit to prefered approach to building relations "man-work". This approach is connected with the features of the organizational culture.
PL
Artykuł bazuje na standardzie PMI® (Project Management Institute), w którym opisana jest metoda wartości wypracowanej, jako jedna z technik używanych do kontroli postępu realizacji projektu. Artykuł rozpoczyna krótkie wprowadzenie, po czym następuje przedstawienie metody wartości wypracowanej na tle procesów zarządzania projektami w metodyce PMI®. Dalej przedstawione zostały podstawowe elementy metody wartości wypracowanej używane do szacowania postępu realizacji projektu, podstawowe formuły niezbędne do analizy harmonogramu i kosztów projektu oraz prognozowania jego zakończenia. Artykuł kończy opis zasad praktycznego korzystania z metody wartości wypracowanej, jak również propozycja standardu raportowania. Przedstawiono tutaj również problemy związane z korzystaniem z metody wartości wypracowanej. Artykuł zawiera przykład użycia metody wartości wypracowanej do kontroli postępu realizacji przykładowego projektu.
EN
The article is based on the PMI® (Project Management Institute) standard, in which the Earned Value Method is described, as one of the techniques used to control the progress of the project work performed. The article starts with a brief introduction, followed by a presentation of the Earned Value Method on the background of project management processes in PMI® methodology. Then are presented the basic elements of Earned Value Methods used for the progress of the project work performed estimation, the basic formulas necessary to analyze the schedule and project costs and forecasting the project completion. The article ends with a description of the principles of the practical use of the Earned Value Method, as well as the proposed reporting standard. Presented here are also problems associated with the Earned Value Method using. The article contains an example of using the Earned Value Method to control the progress of the project work performed for a sample project.
EN
Interconnectivity of computers in network environments increases the risk of security breach in distributed computer systems. In many system architectures security is provided only in application space. This paper proposes an operating system enforced access control policy where Role Based Access Control and Privilege Management Infrastructure(PMI) based on X.509 attribute certificates are integrated into the operating system kernel. The resulting architecture tries to leverage the cost of maintaining the security policy by providing an easy way for managing security role assignments to users of the system.
PL
Spektralne metody określania składu chemicznego stopów metali są stosowane w celu kontrolowania procesu wytopu. Służą do tego spektrometry stacjonarne, instalowane w laboratoriach hut i odlewni metali.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.