Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie sieci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kwestia zapewnienia odpowiedniego pokrycia sygnałem multipleksu jest kluczowym aspektem zarówno dla nadawców publicznych jak i prywatnych, a w szczególności lokalnych stacji zainteresowanych procesem cyfryzacji. W pracy przedstawiono geoinformatyczne narzędzie, umożliwiające badanie zasięgu lokalnych stacji nadawczych radiofonii cyfrowej DAB+. Analizę przeprowadzono dla pionierskiej w Polsce stacji LocalDAB we Wrocławiu. Wyniki opisanych prac mogą być pomocne dla naukowców i profesjonalistów działających we wspomnianej dziedzinie.
EN
The subject of providing high coverage of the digital multiplex is an important factor to both public and private broadcasters, especially local stations interested in the digitalization process. This work describes a geoinformatic tool, dedicated to coverage analysis of local DAB+ broadcasting stations. The analysis involved the Polish pioneer LocalDAB station in Wrocław. Results of carried out research may be of interest to scientists and professionals active in the aforementioned field.
2
Content available remote Projekt wytycznych kształtowania sieci dróg
PL
W ramach zbioru projektów wytycznych projektowania dróg i ulic opracowano „Wytyczne kształtowania sieci dróg” w zakresie wymagań podstawowych. W artykule wskazano na wybrane kierunki zmian w kształtowaniu struktury sieci drogowej zachodzące w praktyce zagranicznej oraz przedstawiono kluczowe elementy projektu wytycznych. Do elementów tych zaliczono: ogólne wymagania planowania sieci drogowej, klasyfikacje jednostek osadniczych i obiektów jako generatorów ruchu, standardy dostępności jednostek osadniczych i nieruchomości, system drogowych połączeń jednostek osadniczych i nieruchomości, kształtowanie struktury funkcjonalnej sieci drogowej i kształtowanie struktury technicznej sieci drogowej.
EN
As part of the set of draft guidelines for the design of roads and streets, “Guidelines for the formation of the road network” were developed in the scope of basic requirements. The article indicates selected directions of changes in formation the structure of the road network taking place in foreign practice and presents the key elements of the draft guidelines. These elements include: general requirements for road network planning, classifications of settlement units and objects as traffic generators, standards for the availability of settlement units and real estate, a system of road connections between settlement units and real estate, formation the functional structure of the road network and formation the technical structure of the road network.
PL
Celem artykułu była analiza wielokryterialnego podejścia do planowania sieci łączności bezprzewodowej WLAN (Wireless Local Area Network) IEEE 802.11b/g z wykorzystaniem wybranych rojowych algorytmów optymalizacji. W procesie poszukiwania ekstremów wybranych dwóch i więcej funkcji kryterialnych zastosowano dwa algorytmy rojowe: kukułki MOCS (Multi Objective Cuckoo Search) oraz optymalizacji rojem cząstek MOPSO (Multi Objective Particle Swarm Optimisation). Dodatkowo, zaproponowano wykorzystanie oceny globalnej uzyskanych rozwiązań z zastosowaniem Metody Unitaryzacji Zerowanej MUZ.
EN
The aim of the article is analyze the multicriteria approach to IEEE 802.11b/g wireless LAN planning using selected swarm optimization methods. For this purpose, in the search extremes for two and three objective functions that applied two swarm algorithms: MOCS and MOPSO. In addition, it was proposed to perform a global assessment of solutions using the zero unitarisation method MUZ, the best results were furtheranalysed with performance metric (PM).
PL
Celem przedstawionego artykułu była ocena wpływu algorytmu dynamicznej alokacji zasobów dla kanału PUCCH systemu LTE na maksymalną przepustowość łącza „w górę” (MaxCellULThroughput) oraz na skuteczność połączeń telefonicznych CSSR (CallSetupSuccessRate). W pracy opisano stanowisko laboratoryjne oraz zaprezentowano i omówiono wyniki eksperymentu badawczego potwierdzającego poprawę obu wskaźników jakościowych.
EN
The aim of the presented paper was to verify the impact of Dynamic PUCCH Resource Allocation Algorithm of the LTE cellular system on the maximum uplink cell throughput and call setup success rate. Paper includes the laboratory description and presents the results of an experiment confirming the improvement of both key performance indicators.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy ograniczeń planowania rozległych sieci jednoczęstotliwościowych SFN (Single Frequency Networks) naziemnej telewizji cyfrowej drugiej generacji DVB-T2. W tym celu wykonano analizy optymalizacji sieci DVB-T2 na dużym obszarze Polski z użyciem jednego kanału telewizyjnego w warunkach istniejącej struktury nadawczej sieci w dwóch różnych wariantach pracy systemu DVB-T2. Wskazano ograniczenia planistyczne wynikające z wykorzystania aktualnej struktury sieci nadawczej TV w Polsce i sformułowano wnioski praktyczne wskazujące na możliwości ich wyeliminowania.
EN
In the paper the DVB-T2 second generation television single frequency networks (SFNs ) planning limitation conditions analysis is presented. For that case DVB-T2 network optimization was performed taking into account large area in Poland using single TV channel and existing DTT network infrastructure in Poland and two different DVB-T2 system variants. Limitations of the network planning conditions based on current DTT network structure in Poland as well as practical possible solutions were also presented.
PL
W referacie przedstawiono wyniki prac związanych z planowaniem sieci cyfrowej radiofonii DAB+ we Wrocławiu na potrzeby projektu lokalnej sieci jednoczęstotliwościowej SFN LokalDAB. Referat zawiera praktyczne aspekty zawiązane z przygotowaniem do uruchomienia emisji od strony planistycznej, począwszy od procesu doboru częstotliwości radiowej spoza planu GE06 jak i optymalizacji parametrów sieci. W związku z planowanym sposobem synchronizacji nadajników sieci przeanalizowano również wpływ potencjalnych problemów synchronizacji na zasięgi uzyskiwane w ramach SFN. Dodatkowo przeprowadzono analizę wpływu opóźnień w sieci na uzyskiwane zasięgi powierzchniowe w zależności od metody synchronizacji odbiornika.
EN
Results of the works dealing with the DAB+ system network planning for the purpose of local single frequency network SFN in Wrocław were presented. Practical aspects connected with preparation of the network from the planning area, as finding available frequency block outside of the GE06 Plan and network parameters optimization were shown. Due to potential network de-synchronization aspects of the network coverage with delaying transmission were also presented. Additionally analysis of influence of different receiver strategy synchronization on delaying was performed.
PL
Przedstawiono ocenę możliwości uruchomienia emisji następnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Emisja ta mogłaby być zrealizowana w paśmie UHF (MUX5) oraz VHF (MUX8), uwzględniając przy tym redukcję dostępnego dla telewizji naziemnej pasma (700 MHz) wskutek dyskutowanych obecnie na poziomie europejskim i światowym przyszłych decyzji regulacyjnych W przypadku pasma UHF zaproponowano zmianę aranżacji kanałów w multipleksach MUX1-5 w warunkach utraty zakresu częstotliwości 694 -790 MHz, a także dokonano analizy możliwości wykorzystania dodatkowych, kompatybilnych kanałów spoza Planu Genewa 2006 (GE06). W odniesieniu do MUX8 w paśmie VHF oceniono strukturę sieci oraz uzyskane zasięgi dla dwóch trybów emisji: stacjonarnego oraz przenośnego wewnętrznego.
EN
Possibilities of introduction of subsequent multiplexes in the Digital Terrestrial Television in Poland are evaluated in the paper. Such additional multiplexes could be implemented in the S UHF (MUX5) as well as in the VHF (MUX8) frequency band, taking into account possible reduction of available TV channels (in the 700 MHz band) which is now under regulatory discussion on European and World levels. In the UHF case, the channel arrangement in multiplexes MUX1 -5 could be proposed, in case of frequency range 694-790 MHz reduction with possible utilization of additional, compatible channels outside of the Geneva Plan 2006 (GE06). With regard to the MUX8 in the VHF band, evaluation of the network structure and resulting coverage for the two reception modes: stationary and portable were analysed.
EN
This monograph is devoted to optimisation models and algorithms for designing contemporary telecommunications transport networks. The particular focus is on the conceptual framework of transport network design and on the decomposition of the design problem and the design process. The presented conceptual framework is based on an original layered model of network resources, which is consistent with the functional architecture of transport networks contained in the ITU-T standards as well as can be directly expressed using mathematical models of multicommodity flow networks. The framework introduces an abstract generic model of the transport network design problem, its decomposition with respect to network layers and States, and an abstract generic network design procedure of solving the problem. The framework encompasses the models of the physical architecture and the organisational structure of the transport network. and the model of the network planning process. The presented work introduces an original complete mathematical description of the transport network based on the multicommodity network flow model complemented with elements pertaining to the notions of layers and states. Also, an original extension of the classical necessary and sufficient conditions of the existence of a multicommodity flow to the case of multiple layers and multiple slates is described. It is shown how the basic network model can be extended and generalised to consistently tackle fundamental phenomena and mechanisms of transport network operations related to traffic routing, network resilience to failures, quality of service and equitable allocation of network resources, variations and uncertainty of traffic demands, and network evolution. Applications of the basic methods of mathematical programming that are commonly used for network design are analysed in detail. In particular, the work analyses the branch-and-bound approach, the cutting plane method, the column generation and the constraint generation techniques of mixed integer linear programming, problem decomposition methods based on Benders' decomposition and Lagrangian relaxation, and the lesicographic maximization and max-min fair optimisation methods of multiple criteria decision making, The usage of the methods is analysed by means of original studies of difficult network optimization problems such as shortest-path routing design, connection restoration design in GMPLS networks, inter-domain traffic routing optimisation, and minimisation of label usage in GMPLS networks. A particularly important theoretical element of this work is a comprehensive analysis and classification of the complexity of designing transport networks resilient to failures. Original proofs of the NP-hardness of the resilient network design are presented that pertain to all major variants of the problem, in particular, providing a final answer to a number of so-far unresolved questions.
PL
Przedmiotem pracy są modele i algorytmy projektowania współczesnych telekomunikacyjnych sieci transportowych. Szczególną uwagę poświecono kwestii modelu pojęciowego problemu projektowania sieci oraz zagadnieniom dekompozycji problemu i procesu projektowania. Zaproponowany w pracy model pojęciowy jest oparty na oryginalnym warstwowym modelu zasobów sieci transportowej, który jest zgodny z podstawową architekturą funkcjonalną sieci transportowej zawartą w standardach 1TU-T poświęconych zagadnieniom sterowania i zarządzania sieciami, a jednocześnie może być wyrażony wprost poprzez modele optymalizacyjne sieci przepływów wielotowarowych. Elementami modelu pojęciowego są również model abstrakcyjnego generycznego problemu projektowania sieci transportowej dekomponowalnego wzglądem warstw i stanów sieci oraz abstrakcyjna generyczna procedura projektowania wielowarstwowej wielostanowej sieci transportowej. Uzupełnieniem modelu pojęciowego są modele architektury fizycznej i struktury organizacyjnej sieci transportowej, oraz model procesu planowania sieci. W pracy przedstawiono oryginalny kompletny opis matematyczny sieci transportowych oparty na modelu sieci przepływów wielotowarowych, uzupełnionym o pojęcia wielowarstwowości i wielostanowości. Zaprezentowano oryginalne rozszerzenie klasycznych warunków koniecznych i dostatecznych istnienia przepływu wielotowarowego na przypadek wielu warstw i wielu stanów sieci. Pokazano jak poprzez ograniczone rozszerzenia lub uogólnienia podstawego matematycznego opisu siec: jest możliwe jednolite zamodelowanie podstawowych zjawisk i mechanizmów działania sieci transportowej, związanych w szczególności z kierowaniem ruchu, zabezpieczeniem sieci przed awariami, zapewnieniem jakości obsługi ruchu i sprawiedliwym wykorzystaniem zasobów, zmiennością i niepewnością zapotrzebowani ruchowych oraz ewolucją sieci w czasie. Praca analizuje sposoby wykorzystania najważniejszych metod programowania matematycznego, w szczególności optymalizacji dyskretnej, stosowanych w projektowaniu sieci transportowych: metod programowania liniowego całkowitoliczbowego - metody podziałów i ograniczeń, metody płaszczyzn odcinających; metod dekompozycji - metody dekompozycji Bendersa, metody relaksacji Lagrange'a; metod optymalizacji wielokryterialnej – metod maksymalizacji leksykograficznej t optymalizacji sprawiedliwej. Przedstawiono oryginalne wykorzystanie tych metod w trudnych problemach projektowania sieci, takich jak problem kierowania ruchu po najkrótszych ścieżkach, problem projektowania sieci GMPLS zabezpieczonych mechanizmem Fast Reroute, problem kierowania ruchu międzydomenowego czy problem minimalizacji liczby etykiet w sieci GMPLS. Szczególnym elementem teoretycznym pracy jest wyczerpująca analiza i klasyfikacja złożoności problemów projektowania sieci zabezpieczonych przed awariami, której wynikiem jest zbiór oryginalnych dowodów NP-zupełność i wszystkich podstawowych wariantów problemu projektowania, w szczególności w części do niedawna nierozstrzygniętych.
PL
Przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z wdrażaniem w Polsce sieci naziemnej telewizji cyfrowej bazującej na standardzie DVB-T. Omówiono podstawy planowania sieci, uwarunkowania międzynarodowe i krajowe wdrażania Planu GE'06. Wskazano możliwości konwersji sieci analogowych na cyfrowe, zaproponowano kolejność konwersji programów sieci TV analogowej. Omówiono metody i uwarunkowania implementacji Planu GE06: w warunkach sieci wieloczęstotliwościowych MFN i jednoczęstotliwościowych SFN. Wskazano problemy projektowania i optymalizacji sieci jednoczęstotliwościowych SFN DVB-T/DVB-H oraz problemy kompatybilności wewnątrzsystemowej i międzysystemowej. Pokazano przykłady i wyniki analiz, a także podsumowano problemy implementacji w Polsce Planu GE'06 dla telewizji cyfrowej.
EN
In the paper most important aspects of the implementation in Poland the digital terrestrial television networks based on the DVB-T standard were presented. Concepts of the network planning, basics of international and national aspects of the implementation of the GE'06 Plan were described. Analog-to-digital conversion was indicated, order of the analog TV programs for conversion was presented. Methods and aspects of the GE'06 Plan implementation in the multi frequency network MFN as well as in the single frequency network SFN were shown. Problems of network planning and optimization of the DVB-T/H SFNs as well as compatibility aspects of inter- and intra-services were indicated. Exam-ples of the analysis results are shown. Then the problems of implementation of the GE'06 in Poland were summarized.
PL
Przedstawiono problematykę automatycznej optymalizacji sieci telefonii komórkowej 3. generacji UMTS. Omówione zostały procesy planowania i optymalizacji sieci, zagadnienia optymalizacji automatycznej oraz najnowsze trendy związane z automatycznym strojeniem parametrów algorytmów zarządzania zasobami radiowymi (dynamiczna optymalizacja).
EN
The paper presents an idea of UMTS radio network optimisation shown from operator's and latest research advances perspective. Network planning and optimisation process was introduced together with the automated optimisation and latest trends in Radio Resource Management parameters auto-tuning (dynamic optimisation).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.