Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internalisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Związki między innowacyjnością i umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa są dość często analizowane i badane. Większość badaczy uzasadnia na gruncie teoretycznym i dowodzi w badaniach empirycznych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, istnienia pozytywnej współzależności między tymi dwoma zjawiskami. Wiele studiów teoretycznych oraz badań empirycznych potwierdza także istnienie pozytywnego związku między uczestnictwem przedsiębiorstwa w sieciach biznesowych oraz jego innowacyjnością i umiędzynarodowieniem. Dokonany przegląd literatury wskazuje jednak na brak badań empirycznych, które wiązałyby ze sobą wszystkie trzy wymiary działalności przedsiębiorstw jednocześnie, pozwalając na określenie wzajemnych związków między nimi. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań, w których podjęto próbę wypełnienia tej luki badawczej.
EN
The paper presents results of the empirical research on relationships between internationalisation, innovativeness and networking of firms. The quantitative study is based on empirical data collected by questionnaire interviews conducted in 274 firms in Poland. The research findings support the hypothesis that there are positive correlations between the degrees of internationalisation, innovativeness and networking of firms, measured by composite indices developed by the author. The findings of the research support also the hypothesis that there are different types of firms as the relationship between the above mentioned phenomena are concerned. They show the specific role of networking as a driver of both innovativeness and internationalisation of firms.
2
Content available remote Internalizacja kosztów zewnętrznych jako warunek zrównoważonego rozwoju
PL
W niniejszym artykule akceptujemy dotychczasowy dorobek literaturowy, ale naszym celem jest wykazanie, że internalizacja, czy też jej brak, uwarunkowana jest przyjętą koncepcją rozwoju. Od przyjętej koncepcji rozwoju bowiem zależy, czy internalizacja urzeczywistniana jest na wyjściu (efekt „końca rury”) czy na wejściu (czyste technologie). Korzystamy z tych porównań wyłącznie dla zilustrowania omawianego zagadnienia, co nie może oznaczać, że internalizację zawężamy do infrastruktury ekologicznej czy do czystych technologii.
EN
The internalisation of external costs (social and environmental) depends on the accepted concept of development. It can be - depending on the development concept - implemented at the input (clean technologies) and the output (due to the end of the pipe). Hypothesis: the internalisation of external costs - by its nature - ensures sustainable development. Between sustainable development and the internalisation of costs is feedback. The scope of the article: • reflection on the basic categories and methods of internalisation of external costs; • internalisation of external costs in terms of sustainability, efficiency and sozoeconomic account. The main conclusions: • theoretical achievements of internalisation of external costs is significant; • poor results are the result of: political, lobbying law, sources and methods of financing, and procedures related to financing.
EN
The paper describes the main findings of the NEEDS Integrated Project, which aimed to evaluate the full costs (i.e. direct + external) of energy technologies. The results of the external costs calculations generated by the Polish power plants are presented. Results are based on the EcoSenseWeb model, which is a comprehensive tool developed within the ExternE projects. Nine most typical Polish power plants - using hard coal and lignite - have been chosen to estimate their environmental impact and external cost production. As it has been shown the external costs generated by the emissions of main pollutants are the highest for the lignite-based technology. The average value for lignite power plants is 7.40 Euro cents/kWh and for hard coal power plants - 6.7 Euro cents/kWh. These values are much higher than the unit cost of electricity production in Poland, which is about 3.4 Euro cents/kWh. Most harmful is PM emissions, mainly for a local scale, for which the estimated cost equals (on average for PM2.5 and PM10) 11300 Euro/Mg. SO2 emissions generate less damages (7100 Euro/Mg) and relatively low value 5700 Euro/Mg applies to NOx. The external costs calculations - for a limited range - were also performed for upstream and down-stream processes. Two types of reference power stations were selected: Kozienice power plant using hard coal as a main fuel and Belchatow lignite power plant - the biggest conventional power plant in Europe. The analysis of the fuel cycles takes into account coal extraction and transport, time extraction and transport, operation and disposal of wastes. Due to lack of data only the air emissions impacts and occupational health impact for upstream processes (coal mining, limestone extraction, transport of coal and limestone), power generation impacts (without plant construction and dismantling) and partly downstream process (waste transport) were analysed. The results show that impacts calculated for the upstream and down-stream processes are a minor part of externalities and amounts to 8% (hard coal power plant) and 3% (lignite power plant) of the total external costs. A general conclusion is that the negative impact of power plants is very high and externalities exceed the level of private cost. It rationalizes the stringent EU environmental policy for energy sectors.
PL
Artykuł opisuje najważniejsze wyniki projektu NEEDS, którego celem było określenie pełnych kosztów (to jest bezpośrednich i zewnętrznych) technologii energetycznych. Przedstawiono wyniki własnych szacunków kosztów zewnętrznych powodowanych przez krajowe elektrownie zawodowe. Wyniki otrzymano na podstawie obliczeń modelu EcoSenseWeb, który jest podstawowym narzędziem stworzonym w ramach projektu ExternE. Do badań wybrano dziewięć typowych krajowych elektrowni zawodowych spalających zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny. Jak wskazano, największe koszty zewnętrzne powodowane emisją zanieczyszczeń gazowych powodowane są przez elektrownie opalane węglem brunatnym. W ich przypadku średni poziom kosztów zewnętrznych wynosi około 7,40 Euro centów/kWh, dla elektrowni zasilanych węglem kamiennym ich wysokość szacowana jest na poziomie 6,7 Euro centów/kWh. Wielkości te są dużo wyższe niż średnie koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce, które dla porównania wynoszą około 3,4 Euro centów/kWh. Najbardziej szkodliwe oddziaływanie związane jest z emisją pyłów, głównie w skali lokalnej, dla których oszacowany koszt zewnętrzny (średnio biorąc pod uwagę emisję frakcji PM2.5 i PM10) wynosi 11300 Euro/Mg. Emisja SO2 generuje mniejsze straty na poziomie około 7100 Euro/Mg, a stosunkowo najniższy poziom kosztów zewnętrznych można przypisać emisji NOx, które wynoszą około 5700 Euro/Mg. Podjęto również próbę - w ograniczonym jednak zakresie - szacunku kosztów zewnętrznych powodowanych w całym łańcuchu pozyskania paliw, transportu, generacji i składowania odpadów. W tym celu wybrano dwie typowe elektrownie zawodowe: Kozienice, spalającą węgiel kamienny, oraz Bełchatów, zasilaną węglem brunatnym. W związku z brakiem odpowiednich danych analizowano jedynie ne-gatywne oddziaływanie związane z emisją zanieczyszczeń gazowych i efektami zdrowotnymi powodowanymi na etapie produkcji węgla i mączki kamiennej, ich transportu do elektrowni, gene-racji energii elektrycznej (bez uwzględnienia budowy i kosztów likwidacji elektrowni) i częściowo transportu odpadów poprodukcyjnych. Wyniki wskazują, że te etapy są mniej istotne w stosunku do produkcji energii i stanowią około 8% dla elektrowni opalanych węglem kamiennym i 3% dla elektrowni opalanych węglem brunatnym. Ogólna konkluzja wynikająca z tych badań jest taka, że negatywne efekty powodowane emisją zanieczyszczeń gazowych przez krajowe elektrownie zawodowe są bardzo duże i przekraczają poziom prywatnych kosztów produkcji. Fakt ten racjonali-zuje restrykcyjną politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska w sektorach energetycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.