Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Agriculture is one of the strategic spheres of the economy in highland and lowland regions, the main impact of its development by farmers is the management of stable regimes of cultivating crops. Nowadays in Armenia and Artsakh, agriculture develops mainly due to enlarging mostly agricultural crop lands. As a means of solving the main task, one method of calculating the parameters of irrigation regimes is suggested in the case of drip and sprinkle irrigation.
PL
W pracy oszacowano emisje gazów cieplarnianych w wybranej technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę za pomocą metody LCA (ang. Life Cycle Assesment). Emisja skumulowana wyniosła 3,38 (t CO2eq)·ha-1. Ilość emisji odniesiona do plonu otrzymanego z hektara wyniosła 56,35 (kg CO2eq)·ha-1. W strukturze emisji największy udział miały emisje z operacji związanych z produkcją i przechowywaniem nawozów naturalnych – 37,68% (obornik – hodowla 6,99%, obornik – przechowywanie 14,28%, obornik – przechowywanie N2O 5,11%, gnojowica – hodowla 1,87%, gnojowica – przechowywanie 7,40%, gnojowica – przechowywanie N2O 2,03%), następnie emisje z gleby w grupie operacji związanych z uprawą – 30,32% (dla N całkowitego: z saletry amonowej – 4,67%, NPK – 0,97%, Polifoski – 0,71%, mocznika – 7,58%, gnojowicy 4,67%, obornika – 11,72%), emisje związane z paliwem do produkcji i uprawy kukurydzy na kiszonkę – 17,69% oraz emisje grupy operacji związanych z produkcją nawozów mineralnych – 14,24% (Polifoska – 0,46%, mocznik – 7,51%, NPK wieloskładnikowy – 0,69%, saletra amonowa – 4,44%, sól potasowa 1,14%).
EN
The study estimated greenhouse gas emissions in selected technology for maize for silage cultivation with LCA implementation. Cumulative emissions was 3.38 t CO2eq·ha-1. Emissions amount related to the yield obtained per hectare was 56.35 kg CO2eq·ha-1. The structure had the largest share of greenhouse emissions from operations related to the production and storage of natural fertilizers – 37.68% (manure – breeding 6.99%, manure storage – 14.28%, manure storage N2O 5.11%, slurry breeding 1.87%, slurry – storage 7.40%, slurry – storage N2O 2.03%), followed by emissions from soil in group operations related to the cultivation – 30.32% (for N total: ammonium sulphate – 4.67%, NPK – 0.97%, Polifoska – 0.71%, urea – 7.58%, slurry – 4.67%, manure – 11.72%), emissions associated with fuel production and crop – 17.69%, and emissions of operations related to the mineral fertilizers production – 14.24% (Polifoska – 0.46%, urea – 7.51%, NPK – 0.69%, ammonium sulphate – 4.44%, potassium salt – 1.14%).
3
Content available remote Evaluation of biogas production and usage potential
EN
The aim of the research is the development of theoretical and methodical bases for determining the feasibility of plant raw materials growing for its further bioconversion into energy resources and technological materials to maximize profit from business activities. Monograph, statistics, modelling and abstract logical methods have been used during the research. Directions of biogas usage have been examined. Biogas yields from different crops have been analyzed. It has been determined that high methane yields can be provided from root crops, grain crops, and several green forage plants. So, forage beet and maize can provide more than 5,500 m3 of biogas per hectare. Attention is paid to the use of by-products of biogas plants, especially carbon dioxide. Carbon dioxide is an important commodity and can increase profitability of biogas plant operating. It can be used for different purposes (food industry, chemical industry, medicine, fumigation, etc). The most important parameters of the biogas upgrading technologies have been analyzed. If output of an upgrade module is more than 500 nm3/h, investment costs of different available technologies are almost equal. According to experts, it is economically feasible to use anaerobic digestion biogas systems to upgrade biomethane provided their performance is equivalent to 3,000 litres of diesel fuel per day. The economic and mathematical models have been suggested to determine the feasibility of growing plant materials to maximize the gross profit. The target function is the maximum gross income from biogas utilization. It has the following limitations: annual production of biogas, consumption of electricity, heat and motor fuels. The mathematical model takes into account both meeting own requirement and selling surplus energy resources and co-products including carbon dioxide. In case of diesel fuel substitution, an ignition dose of diesel fuels has been considered. The algorithm for making a decision on construction of a biogas plant has been offered.
EN
In a one-factor field experiment, carried out in 2011-2012 in Demo Farma in Drzęczewo near Gostyń in Wielkpolskie Voivodeship, the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of hybrid rye and index of energy efficiency were compared. The size of energy accumulated was not varied by the compared systems of field cultivation, because it depended mainly on inputs of energy accumulated brought in the form of materials (approx. 85%). The use of no-tillage cultivation reduced energy inputs brought in the form of fuel by 2.4% and in the form of aggregates (by 34.5% in comparison to tillage cultivation). The compared systems of field cultivation diversified the size of hybrid rye seed crop by 4.7%, value of the energy efficiency index by 3.9% and the size of the accumulated energy inputs by 0.9%.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym, prowadzonym w latach 2011-2012 w Demo Farmie w Drzęczewie koło Gostynia w województwie wielkopolskim porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładu energii skumulowanej nie była zróżnicowana przez porównywane systemy uprawy roli, zależała ona bowiem w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej zmniejszyło nakład energii wniesionej w formie paliwa o 2,4%, a w formie agregatów o 34,5% (w porównaniu do uprawy orkowej). Porównywane systemy uprawy roli różnicowały wielkość plonu ziarna żyta hybrydowego o 4,7%, wartość wskaźnika efektywności energetycznej o 3,9%, a wielkość skumulowanych nakładów energetycznych o 0,9%.
PL
Rekultywacyjną efektywność kompostów i osadu z oczyszczania ścieków komunalnych badano na złożu popiołu elektrociepłowni węglowej umieszczonym w pojemnikach cylindrycznych o średnich 80 i 100 cm wysokości [Siuta i in. 1996]. Jest to drugi etap doświadczenia. Etap pierwszy zrealizowano w latach 2005–2006. Glebotwórcze złoże użyźniono 4 różnymi kompostami i osadem ściekowym [Siuta, Wasiak, Madej 2008]. W tych samych lizymetrycznych pojemnikach badano plonotwórczą efektywność osadu ściekowego i kompostu (z odpadów komunalnych) na złożach: odpadu paleniskowego, wapna z flotacji rudy siarkowej i bezpróchnicznego piasku gliniastego lekkiego. We wszystkich wymienionych złożach był wariant bez organicznego użyźnienia [Siuta i in. 1996]. Wegetacyjna i plonotwórcza efektywność osadu ściekowego była ewidentnie duża, ale jej wielkość zależała od glebotwórczych właściwości złoży. Popiół z energetycznego spalania węgla wykazał znaczny plonotwórczy i glebotwórczy potencjał we wszystkich wariantach użyźnionych masą organiczną. Plonowanie roślin zwiększało się sukcesywnie w miarę postępu neutralizacji alkalicznego odczynu i koncentracji soli rozpuszczalnych. W opracowaniu omówiono też rekultywacyjną efektywność osadów ściekowych na rozległych złożach odpadów paleniskowych, wapna z flotacji rudy siarkowej oraz na składowisku odpadów posodowych o powierzchni 108 ha, gdzie plony bujnej roślinności są kompostowane.
EN
The reclamation efficiency of composts and sewage sludge on coal combustion waste deposits from a coal-fired power station put in cylindrical containers with the diameter of 80 cm and the height of 100 cm each has been examined. It was the second phase of the experiment, the first one took place between 2004 and 2006. Pedogenic deposits were fertilized with five different composts and sewage sludge. In the same lysimetric containers the crop-formation efficiency of sewage sludge and composts (from municipal waste) were examined on the following deposits: combustion waste, lime from the flotation of sulfur ore and humus-less light sandy loam. All the aforementioned deposits featured no variant of organic fertilizing. Sewage sludge produced a great vegetation and crop-formation efficiency, yet its growth depended on pedogenic features of the deposits. Coal combustion ash manifested a significant crop-formation and pedogenic potential in all variants fertilized with an organic matter. Yielding developed gradually along with the increase in neutralization of alkaline reaction and concentration of soluble salts. The study also presents the reclamation efficiency of sewage sludge on the following vast deposits: combustion waste, lime from the flotation of sulfur ore as well as on a 108 ha sodium waste dump where crops of voluptuous vegetation are composted.
PL
Praca przedstawia charakterystykę uprawy i właściwości energetyczne topinamburu. Ponadto zaprezentowano możliwości pozyskiwania biogazu z zielonki słonecznika bulwiastego na tle innych roślin. Badania wskazują, że zawartość metanu w biogazie pozyskanym z tej rośliny energetycznej waha się w przedziale 57,3%-76%. Biogaz z topinamburu daje możliwość uzyskania 65-105 GJha1 energii. Uzyskana ilość biogazu z 1 ha uprawy topinamburu wynosi około 3000 - 5000 m3, co stawia tę roślinę, jako bardzo dobre źródło biogazu.
EN
The paper presents the characteristics of cropping and energetic properties of Jerusalem artichoke. Могеоѵег, shows the opportunity of gaining biogas from forages of sunroot which compared with other plants. Research indicates that content the methane in the biogas gained from this energetic plant ranges from 57.3% - 76%. The biogas obtained from sunchoke can give 65-105 GJha1 of energy. The amount of gained biogas from 1 hectare of crop Jerusalem artichoke is about 3000-5000 m3, what makes this plant as very good source of biogas.
PL
Celem pracy była ocena systemów uprawy pszenicy ozimej pod kątem zużycia paliwa, wielkości plonu oraz właściwości gleby. Badania przeprowadzono w uprawie pszenicy ozimej realizowanej systemami tradycyjnym, bezorkowym oraz w warunkach siewu bezpośredniego. Analizowano zabiegi wykonywane w ramach uprawy odmiennymi technologiami. Pomiar zużycia paliwa odbywał się z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Flotą Fleet Management. Wilgotność i zwięzłość gleby mierzono Penetrologgerem, a zawartość CO2 w glebie ręcznym miernikiem wyposażonym w specjalną sondę. Badania wykazały, że stosowanie uproszczeń uprawowych skutkuje znacznym ograniczeniem zużycia paliwa i niestety przyczynia się do zmniejszenia plonu ziarna. Stwierdzono zróżnicowanie pomiędzy uprawami w wartościach analizowanych właściwości gleby, przy czym największe rozbieżności wystąpiły po jesiennych zabiegach uprawowych. Po zimie oraz w dalszym okresie wegetacji różnice te uległy znacznemu zmniejszeniu.
EN
The purpose of the work was to estimate systems for winter wheat cultivation in relation to fuel consumption, crop seize and soil properties. Research was carried out for winter wheat crop carried out with traditional non-plough systems in direct sieving conditions. Operations carried out for cultivation performed with different technologies were analysed. Measurement of fuel consumption was carried out with the use of Fleet Management System. Humidity and compactness of soil was measured by Penetrologger and CO2 content in soil with the use of a hand measure equipped with a special sonde. The research proved that using cultivation simplifications results in a considerable limitation of fuel consumption and unfortunately results in the decrease of seed crop. Differences between cultivations in the analysed values of soil properties were reported, whereas the biggest discrepancies occurred after autumn cultivating operations. After winter and during a further vegetation period, these differences decreased significantly.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010 wykorzystując doświadczenie założone w 1994 r. w Stacji doświadczalnej IUNGPIB w Osinach (woj. lubelskie), w którym porównuje się różne systemy gospodarowania. Celem badań było porównanie plonowania kilku odmian pszenicy jarej w ekologicznym i integrowanym systemie produkcji oraz określenie przyczyn zróżnicowania ich plonów w obu systemach. Zakres badań obejmował: plon ziarna i komponenty plonowania, analizę zachwaszczenia łanu oraz ocenę porażenia podstawy źdźbła i liści pszenicy jarej przez patogeny grzybowe. W systemie ekologicznym, średnio za 3 lata dla czterech odmian, uzyskano o 34% mniejszy plon ziarna niż w uprawie integrowanej, a różnica ta w latach wahała się w granicach od 33 do 36%. W przypadku poszczególnych odmian różnica ta wahała się od 32% (Tybalt i Vinjett) do 38% (Parabola). Mniejszy plon ziarna w systemie ekologicznym był spowodowany mniejszą obsadą kłosów o około 16% oraz obniżoną w podobnym stopniu masą 1000 ziaren. Spośród 9 porównywanych odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym wyższym poziomem plonowania wyróżniały się odmiany Tybalt, Żura, Zadra i Vinjett, zaś mniejszym odmiany Bryza, Nawra i Parabola. Stosowanie wsiewki koniczyny z trawami skutecznie ograniczało zachwaszczenie łanu pszenicy jarej, gdyż sucha masa chwastów w fazie dojrzałości woskowej wynosiła średnio tylko 36 g/m2. Nasilenie chorób pszenicy w uprawie ekologicznej było małe, gdyż dobry płodozmian ograniczał rozwój patogenów podstawy źdźbła, a wysokie temperatury i małe opady w czerwcu i lipcu nie sprzyjały rozwojowi chorób liści. Większą podatnością na obie grupy patogenów wyróżniała się odmiana Parabola, zaś mniejszą Tybalt.
EN
The study was conducted in the years 2008-2010 based on the experiment started in 1994 at the Experimental Station of IUNG-PIB in Osiny (Lublin voivodeship), where different crop production systems were compared. The aim of the research was to compare the yields of several cultivars of spring wheat grown in organic and integrated system and to identify the causes of diversification of the yield in both systems. The scope of the research included: grain yield and characteristics of its structure, analysis of weeds and evaluation of leaves and root infestation of spring wheat by fungal pathogens. In organic system, on average for three years for the four varieties, 34% less grain yield was obtained than in integrated system, the difference in the years ranged from 33-36%. The difference for cultivars ranged from 32% (Tybalt and Vinjett) to 38% (Parabola). Smaller grain yield in the organic system was due to lower number of ears (about 16%) and decreased the 1000 grains weight. Among nine compared varieties of spring wheat cultivated in ecological system higher level of yielding distinguished varieties: Tybalt, Zura, Zadra and Vinjett, while the smaller: Bryza, Nawra and Parabola. Undersown clover with grasses effectively limited the weed infestation of spring wheat as dry weight of weeds in dough stage was on average only 36 g/m2. The infestation of spring wheat by diseases in organic system was small because of good crop rotation which limited the development of root pathogens. Moreover the high temperatures and low rainfall in June and July were not conducive to the development of diseases of leaves. Greater susceptibility to pathogens of both groups characterized Parabola variety, while a smaller - Tybalt.
PL
Trzyletnie badania wyników produkcyjnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji buraka potwierdziły zasadność produkcji buraków cukrowych na Lubelszczyźnie (zwłaszcza w rejonie wschodnim) zarówno z przyczyn korzystnych warunków meteorologicznych i glebowych, jak i wysokich plonów przekraczających średnią krajową. Nie udowodniono statystycznie wpływu wielkości plantacji na wartości uzyskanych plonów. W ramach poszczególnych technologii uprawy (rozpatrując ten sam rejon) występują znaczne wahania wielkości uzyskiwanych plonów. Najwyższy plon uzyskano przy zastosowaniu technologii uproszczonej.
EN
Three-year studies on the production results achieved by farms specialised in sugar beet production have confirmed that sugar beet production in the Lubelszczyzna region (especially in its eastern part) is well-grounded, both due to favourable weather and soil conditions and high crops that exceed the national average. The researchers have not found any statistical proof for the impact of the plantation size on obtained crop values. There are high fluctuations in the obtained crop size for individual cultivation technologies (considering the same region). The highest crop has been obtained using simplified technology.
10
Content available remote Analiza termiczna w badaniach materiałów biologicznych
PL
Metody analizy termicznej (TG/DTA/DSC) zintegrowane ze spektometrią masową (MS) są użytecznym narzędziem dla badań fizycznych i chemicznych właściwości materiału, analizy procesu jego termicznej degradacji oraz kontroli gazowych produktów rozkładu. Metody TG/DTA/DSC/MS mogą być stosowane w optymalizacji procesów technologicznych materiałów pochodzenia biologicznego, np. procesu pyrolizy oraz do selekcji odmian roślin uprawnych odpornych na niekorzystne warunki środowiska.
EN
Thermal analysis methods (TG/DTA/DSC) combined with mass spectrometry (MS) are a useful tool to study the physical and chemical properties of material, to analyze its thermal degradation and to control the gaseous products of degradation process. TG/DTA/DSC/MS methods can be applied to optimize technological processes of biological materials e.g. wood pyrolysis events, and to selection of crop plants resistant to unfavourable environmental conditions.
PL
Celem przedstawionych badań była ocena skuteczności dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych ziół: czosnku, krwawnika, rumianku i wrotyczu do zaprawiania nasion zbóż jarych: jęczmienia, owsa i pszenicy. Skuteczność badanych zapraw ziołowych porównywano z zaprawą chemiczną Funaben T. Badane gatunki a nawet odmiany zbóż odmiennie reagowały na zaprawy nasienne. Najbardziej skuteczne były w stosunku do owsa, najmniej skuteczne w stosunku do pszenicy. Najkorzystniej na większość badanych cech wpływały krwawnik i wrotycz, natomiast na masę tysiąca ziarniaków rumianek.
EN
The object of an experiment was to assess the efficiency of herbs such as: garlic, yarrow, chamomile and tansy, permitted to use in ecological farms, for dressing of spring cereal seeds: barley, oat and wheat. Efficiency of examined herbal mordants were compared with chemical mordant Funaben T. Mentioned species and even cultivars of cereals showed different reaction to seed treatment. Herbal mordants were the most effective for oat, the least effective for wheat. Yarrow and tansy were the most profitable, for the most part of examined features, but for the mass of thousand kernels - chamomile.
12
Content available remote Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi
PL
Czynności związane z naprawą i renowacją budynków zalanych podczas po.wodzi najczęściej ogranicza się do usunięcia wody oraz prac związanych z fizycznym osuszeniem murów, naprawą, odnowieniem lub wymianą posadzek, a także odnowieniem ścian. To jednak nie wystarczy.
EN
The hail is considered as the dangerous hydrometeorological phenomenon in territory of the Republic of Belarus. The opportunity is analyzed and the technique of agricultural crops loss (hail damage) assessment with use of remote sensing images (RSI) is developed. Error possible sources of agricultural crops loss (hail damage) assessment with use of RSI are considered. Assessment results of agricultural crops loss by hailstorm on Juty, 12th, 2007 in Goretsk District of the Mogilyov Region with use of Landsat TM/ETM+ images are analysed.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania, stanu odżywienia podstawowymi makroelementami oraz efektywność wykorzystania składników nawozowych (NPK) przez dawne i współczesne odmiany pszenicy ozimej uprawiane w ekologicznym systemie produkcji roślinnej. Do przeprowadzenia badań wykorzystano doświadczenie polowe założone w 1994 r. w Stacji Doświadczalnej IUNG w Osinach, którego celem jest porównywanie różnych systemów produkcji roślinnej. Badania prowadzono w latach 2005-2007 na polu pszenicy ozimej w systemie ekologicznym. W doświadczeniu testowano sześć współczesnych odmian pszenicy ozimej (Kobra, Roma, Korweta, Sukces, Zyta, Mewa), trzy dawne odmiany: Ostkę Kazimierska Kujawianka Więcławicka i Wysokolitewka Sztywnosłoma, a także odmianą Schwabenkorn ozimej formy pszenicy orkisz. Największe i najbardziej stabilne plony spośród testowanych odmian pszenicy ozimej średnio w całym okresie badań uzyskiwała odmiana Żyta - 4,36 t/ha oraz Roma i Sukces - 4,05 t/ha. Odmiany współczesne pszenicy ozimej uzyskały plony średnio o około 1,5 t/ha większe, niż tzw. odmiany dawne. Uzyskane wyniki badań wskazują, iż odmianami pszenicy ozimej bardziej przydatnymi do uprawy w rolnictwie ekologicznym są jakościowe odmiany Żyta i Sukces, a także oścista odmiana Mewa. Dawne odmiany pszenicy ozime mają ograniczoną przydatność do uprawy w rolnictwie ekologicznym ze względu na wyraźnie niższą wydajność oraz większe porażenie aparatu asymilacyjnego przez patogeny grzybowe. Istotnym kryterium oceny przydatności odmian do systemu ekologicznego wydaje się być zdolność do efektywnego pobrania składników nawo­zowych z gleby oraz ich skuteczna redystrybucja do części generatywnych.
EN
Evaluation of yielding, nutrient status and efficiency of nutrient uptake by selected modern and old winter wheat cultivars in organic crop production system was the aim of the research. The research was based on a special field experiment established in 1994 at the Experimental Station in Osiny on a grey-brown podzolic soil in which different crop production systems (organic, integrated and conventional) are compared. The research was conducted in 2005-2007 on the field of winter wheat in the organic system. Six different cultivars of common winter wheat (Mewa, Roma, Kobra, Sukces, Zyta and Korwetta) and one cultivar of spelt winter wheat (Schwabenkorn) were compared. Moreover 3 old cultivars of winter wheat were taken into account: Wysokolitewka Sztywnosłoma, Kujawianka Więcławicka, Ostka Kazimierska. The largest and the most stable grain yields of winter wheat were noted for modern cultivars. Among them Zyta (4.36 t/ha), Sukces and Roma (4.05 t/ha) gave the largest yields. Old winter wheat cultivars yielded on the level of about 1,5 t less in comparison to mod­ern ones. The results of the research showed that modern, quality cultivars Zyta and Sukces, as well as husky cultivar Mewa are better adapted for organic farming than old ones. Old cultivars are worse adapted, because they give smaller yields and their leaves are more infested by fungal pathogens. An important criteria of cultivar seleetion for organic farming should be firstly high resistance on fungal pathogens and secondly ability to effective uptake of nutrients and their distribution to generative parts of plant.
15
Content available Development of field crop technologies Latvia
EN
The article deals with the problems of the provision of farms with the machinery and its use depending on the sizes of the farms, comparing the years 2001 and 2007. The analysis of the farms was made by several parameters - by their number, their technical readiness, and the capacity sufficiency in order to perform field operations in time and high quality. Data are provided about the acquisition of tractors by years, their technical condition, the specific energy supply and the total capacity of the tractor fleet of the farms having different production intensities. The results of the research confirm that the production concentration will continue on larger farms, the application of special technologies will increase, the specific energy supply of the farms will decrease, the capacity of the tractor and combine engines will grow, and the total number of tractors, grain harvesters and other agricultural machinery will decrease.
PL
Badania prowadzono w celu określenia wpływu warunków meteorologicznych na przebieg wegetacji ciecierzycy pospolitej odmiany Principe, formy botanicznej kabuli uprawianej w regionie Pomorza Środkowego. Doświadczenie założono w latach 2007-2008 w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym we wsi Stary Grabiąż, powiat Szczecinecki, województwo zachodniopomorskie. Obserwacje i pomiary wykonywane podczas okresu wegetacji roślin obejmowały: terminy występowania kolejnych faz rozwojowych, wyrównanie, obsadą roślin, oceną stanu zdrowotnego w okresie wegetacji. Określono plon ogólny nasion oraz MTN. Przebieg pogody w okresie wegetacji nie pozwolił jednoznacznie określić czy warunki meteorologiczne rejonu Środkowego Pomorza pozwalają na uprawą ciecierzycy pospolitej. Warunki meteorologiczne w okresie badań nie były korzystne dla prawidłowego rozwoju rośliny. W 2007 rok okres wschodów był zimny i suchy, pozostałe miesiące nadmiernie wilgotne, natomiast w roku 2008 powiat szczecinecki zaliczono do rejonów dotkniętych suszą.
EN
The research was conducted in order to determine the influence of meteorological conditions on vegetation process of chickpea - variety Principle, botanic form of kabula grown in the region of the Middle Pomeranian. The research was planned between 2007 and 2008 in the area of a farm situated in the village named Stary Grabiąż, Szczecinek district, zachodniopomorskie voyevodship. Observations and measurements conducted during vegetation period of the plants covered: dates of appearing following stages of growth, planting, evaluation of health conditions during vegetation process. General crop level and MTN were stated. Weather conditions during vegetation process did not allow to state clearly if meteorological circumstances of Middle Pomeranian prove to be favourable for growing chickpea. Meteorological conditions were not favourable for the correct growth of the plants. In theyear 2007 the time of sunrises was cold and dry whereas the remaining months were too moist. In 2008 Szczecinek district was ranked as the region stricken with draught.
EN
Analytical research in the substantiation and choice of optimum parameters of the units which include a tractor and a hook-on sugar-beet harvester is given. The calculations, carried out on a PC, allow defining optimum parameters of the specified units by the criterion of power consumption.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano i oceniono techniczne możliwości zbioru oraz koszty zbioru wierzby energetycznej ponoszone w I roku uprawy. Badania przeprowadzono dla 27 plantacji wierzby położonych na terenie Polski południowej. Określono udział kosztów zbioru w całkowitych kosztach mechanizacji dla technologii uprawy stosowanych na badanych plantacjach. Wskazano czynniki, które wpływają na podwyższenie kosztów zbioru wierzby.
EN
Technical possibilities for cultivation as well as crop harvest of the common osier in its first year of cultivation were looked at and evaluated. The experiments were conducted for 27 plantations of common osier located in the southern Poland. The share of crop harvest costs was determined in relation to total farm engineering costs for cultivation methods used on the tested plantations. It was then possible to indicate those factors that influence increase of common osier, labour requirements, costs, crop.
PL
Badania polowe, dotyczące oceny wpływu wieloletniego stosowania uprawy bezorkowej na zmiany wybranych fizycznych właściwości gleby przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2000/2001. Wyniki badań (dotyczące fazy dojrzałości pełnej) wykazały nieznacze zmniejszenie (o około 4%) gęstości objętościowej rzeczywistej (średnio dla warstwy 0-30cm) na obiektach uprawianych bezorkowo. W fazie pełni krzewienia oraz kłoszenia nie stwierdzono różnic gęstości gleby. Porowatość kapilarna określona w fazie kłoszenia i przed zbiorem pszenicy ozimej (roślina testowa) były większe na obiektach uprawianych bezorkowo o odpowiednio 2,3 oraz 6% (nie potwierdzone statystycznie). Natomiast wilgotność aktualna (średnio dla warstwy 0-30cm) była większa na obiektach uprawianych bezorkowo o 5,8% w fazie pełni krzewienia pszenicy, mniejsza natomiast o 16,7% przed jej zbiorem (różnica potwierdzona statystycznie). Plon ziarna pszenicy wyniósł 9,55t/ha na polu uprawianym orkowo i 9,24t/ha na polu uprawianym bezorkowo. Różnica w wielkości uzyskanego plonu nie była istotna statystycznie i wynosiła 3,2%.
EN
Field examinations concerning the assessment of the influence of cultivation without ploughing applied for many years, on the changes of the physical properties of soil, were conducted in the vegetation season of 2000/2001. The results of the examinations (concerning the full maturity phase) showed a slight decrease (by ca. 4 per cent) of the real volumetric density (on the average, for the layer of 0-30cm) on fields cultivated without ploughing. In the phases of full growing and earing, no differences of soil density were detected. The capillary porosity determined in the earing phase and before the harvest of winter wheat (a test plant) was larger on fields cultivated without ploughing by 2.3 and 6 per cent respectively (not confirmed statistically). At the same time, the current humidity (on the average, 0-30 cm for the layer) was larger on fields cultivated without ploughing by 5.8 per cent in the phase of full wheat growing, while it was smaller by 16.7 per cent before its harvesting (the difference confirmed statistically). The crop of the wheat grain was 9.55t/ha on the field cultivated with ploughing and 9.24t/ha on the field cultivated without ploughing. The difference in the quantity of the crop obtained was not important for statistical purposes, and was 3.2 per cent.
PL
Przedstawiono badania porównawcze dotyczące wpływu zróżnicowanej gęstości siewu jęczmienia nago- i okrytoziarnistego na wysokość plonu i strat w czasie zbioru kombajnowego. Badania przeprowadzono w latach 2001-2003. Zastosowano trzy gęstości siewu: 200, 350, 500 ziarniaków na 1 m2. Z powyższych badań wynika, że nagoziarnista odmiana Rastik cechowała się niższymi plonami przy każdej badanej gęstości siewu w porównaniu z oplewioną odmianą Bies. Plon wzrastał w miarę zwiększania gęstości siewu u obydwu odmian. Odmianę oplewioną charakteryzował nieco mniejszy wzrost plonu wraz z zagęszczaniem siewu. Wielkości strat bezpośrednich wzrastały wraz ze zwiększającą się gęstością siewu każdej z odmian, jednakże z różną siłą u obydwu taksonów.
EN
The paper presents comparative research on the influence of gymnospermous and angiospermous barley diversified sowing concentration on the size of crop and losses during combine harvesting. The research was carried out in 2001-2003. Three sowing concentrations were used: 200, 350, 500 grains per 1m2. The tests proved that gymnospermous Rastik variety provided lower crop at each sowing concentration put to tests, as compared to weeded Bies variety. The crop was increasing with sowing concentration rise for both varieties. The weeded variety was characterised by slightly lower crop growth with sowing concentration rise. Direct loss size was growing with sowing concentration rise for each variety, however with different force for both taxa.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.