Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Wind towers are passive architectural elements traditionally used to ventilate buildings in the Middle East’s hot and arid regions. Some recent design initiatives in Jordan are particularly interested in using passive systems for natural ventilation. This paper focuses on an innovative wind tower design as a passive ventilation system, which will be integrated into a train station design in Aqaba, Jordan to improve the air quality in indoor spaces and reduce the cooling loads. The design uses wind-induced effects as the motivating forces to improve natural ventilation. The study optimized the wind tower and evaluated its performance using Autodesk Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations and Grasshopper Rhino plug-ins. Airflow and distribution through the tower were analyzed using the CFD model. Grasshopper definitions were used to examine the tower efficiency in lowering the indoor air temperature. Simulations indicated the potential of the proposed wind tower to reduce the temperature by 6.164°C and supply the interior space with the required fresh air rates. This article outlines how wind towers can be used in contemporary architecture and incorporate the simulation methods to pave the way for architects to effectively validate the performance of their design proposals at the early design stage.
EN
Adequately designed natural ventilation is the cheapest and easiest way to effectively remove indoor pollutants and keep the air inside a building fresh. A prediction of the performance and effectiveness of ventilation in order to determine the design of a ventilation system can provide real and long-term cost savings. The worst time in terms of the efficiency of natural ventilation is the spring-autumn transition period [7]. In order to improve the efficiency of natural ventilation, chimney caps are used, among others. They are designed to improve the chimney effect described in colloquial language as a chimney draft. The chimney effect is a physical phenomenon of the formation of a spontaneous flow of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in stem channels [12]. The article analyses the influence of the chimney cowl on the improvement of the chimney effect in an apartment of a multi-family building with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draft were carried out for the case without and with a chimney cap. The paper presents the results of the performance (air change rate, ACH) of natural ventilation for a building with an inlet gap measured for the transitional season (between the heating and the summer season). The measurements were performed during a windy period.
4
Content available remote Badania porównawcze nasad kominowych na przykładzie TRN-150 i T-22 -160
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dwóch nasad kominowych: jednej z najczęściej stosowanych obecnie nasad kominowych TRN oraz wywietrzaka nowego typu T-22. Zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres przeprowadzonych badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. W opracowaniu przedstawiono metodę przeprowadzonych testów. Badania wywietrzaków przeprowadzono w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Zaprezentowano wykresy podciśnienia w funkcji strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono również wyniki badań współczynników oporów miejscowych wywietrzaków. Wyniki pomiarów omówiono we wnioskach.
EN
The article presents the comparison of the test results of two chimney caps: one of the most commonly used TRN chimney cap and the new chimney cap type T-22. The schemas of the chimney caps, range of the tests and the scheme with description of the test stand are presented. The study presents the method of tests carried out. The research of chimney caps was carried out in the vertical and horizontal planes. Charts were constructed and negative pressure was applied as a function of the volume of ventilation air. The results of tests of the chimney caps resistance coefficients are also presented. The measurements results are discussed in the conclusions.
PL
Tematem artykułu jest analiza porównawcza i próba określenia, który z omawianych typów wentylacji jest najkorzystniejszy w przypadku budynków jednorodzinnych. We wstępie przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące systemów wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Starano się przybliżyć jej współczesne problemy wynikające głównie z braku wystarczającego nawiewu świeżego powietrza. Druga część artykułu poświęcona jest analizie porównawczej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepła przy uwzględnieniu trzech kryteriów: kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych, jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń i zapotrzebowania na energię na cele grzewcze. Przedmiotem badań był projekt budynku jednorodzinnego o powierzchni 185 m2. W pracy wykorzystano wykonane przez autorkę kosztorysy budowy systemów wentylacyjnych aktualne na rok 2018, dane pomiarowe z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The paper presents a comparative analysis and an attempt to determine which of the analyzed types of ventilation is the most advantageous for single-family buildings. At first basic information on ventilation systems used in residential buildings is presented. Attempts have been made to bring its contemporary problems, resulting mainly from the lack of sufficient fresh air supply. The second part of the article is devoted to the comparative analysis of gravitational and mechanical ventilation with heat recovery system taking into account 3 criteria: investment and operating costs, quality of the air supplied to rooms and energy demand for heating purposes. The subject of the research was the design of a single-family building with an area of 185 m2. The paper uses the author’s cost estimates of the construction of ventilation systems valid for 2018, measurement data from the provincial Inspectorate of Environmental Protection in Poznan as well as the methodology of determining the energy performance of buildings.
6
EN
Building designers have to think about new strategies to achieve the best sustainable building designs. Well-planned passive solar heating strategies in building design may reduce a building’s energy consumption significantly. In this paper, a proposed design of the south façade of a room by integrating a hybrid solar wall and a window to passively heat a room is studied. The simulations for the three-dimensional model of BIPV Trombe wall system were carried out for December 10th, 2015. The temperature and velocity distribution of indoor air in different positions inside the room are obtained from the simulation results. The obtained results show that the temperature difference between the inlet and the outlet of the solar wall can reach 9°C. The 3D analysis of the proposed model clearly shows that the window’s thermal effect on the passive heating cannot be neglected. Meanwhile, the simulation’s daily electrical efficiency conversion and average indoor air temperature of this system can reach 18% and 28°C, respectively for maximum solar radiation of 470 W/m2.
7
Content available remote Osuszanie zawilgoconych elementów budynków
PL
Wraz z postępem w budownictwie pojawiają się nowe, lepsze materiały i technologie. Pozwalają one tworzyć coraz lepsze i trwalsze elementy obiektów odporniejsze na oddziaływanie różnych czynników. Mimo wszystko użytkownicy budynków wciąż borykają się z zawilgoceniem przegród, występującym w wyniku prowadzonych procesów budowlanych, błędnie wykonanych zabezpieczeń wodochronnych czy też po prostu w wyniku awarii lub powodzi. W związku z tym tematyka osuszania jest regularnie poruszana. Należy jednak pamiętać, że nie tylko znajomość samych metod, ale przede wszystkim umiejętne ich dobranie do sytuacji stanowi gwarancję sukcesu. Artykuł porządkuje zagadnienia dotyczące podejścia do osuszania budynku i samego osuszania.
EN
Nowadays, with the progress in construction market, appear a lot of better materials and technologies. They allow creating better and longer-lasting elements of building objects that are more resistant to external impact. However, in spite of everything, users of the buildings still very often have to cope with dampness of the partitions, whether as a result of construction processes or incorrectly made water protections or simply as a result of a installation failures or flood. Therefore, the subject of the drying of the partition is regularly discussed. However, it should be remembered that very important achieve success is not only the knowledge of the methods themselves, but also ability to match them to a specific situation. The article organizes issues related to the approach to drying the building and drying itself. The article attempt to order issues related to drying dump buildings.
8
Content available remote Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie termowizji do kontroli poprawnej pracy wentylacji naturalnej w mieszkaniach. Na podstawie termogramów wykonanych zimą w mieszkaniu oraz pomiaru prędkości ruchu powietrza przed kratkami wentylacyjnymi dokonano analizy działania wentylacji. Do celów analizy opracowano termogramy miejsc napływu powietrza do mieszkania (rozszczelnione okna) i jego odpływu (kratki wentylacyjne). Sporządzono też symulację ciągu odwróconego przez jeden z kanałów wentylacyjnych i termogramy takich przypadków. Przypadek wadliwego działania wentylacji naturalnej spotyka się często w budynkach mieszkalnych. Termowizja jest szybką metodą weryfikacji poprawnego działania wentylacji naturalnej. W przypadku nieprawidłowości umożliwia również wskazanie przyczyn niesprawności.
EN
The article presents the use of thermovision to control the correct work of natural ventilation in apartments. On the basis of the thermograms made in the winter season in the selected apartment and the measurement of the air movement speed on the ventilation grilles, the ventilation operation was analyzed. For the purposes of the analysis, thermograms were made for the places of air inflow into the flat (unsealed windows) and air outflow (ventilation grates). The simulation of the reverse sequence through one of the ventilation ducts was also performed and thermograms of such cases were attached. This case of malfunctioning of natural ventilation is often found in residential buildings. Thermovision is a quick method to determine the proper functioning of natural ventilation. In cases of irregularities in its work, it also enables identification of the causes of its malfunction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu naturalnej wentylacji części pasażerskiej oraz w przestrzeni kierowcy autobusu na przepływ powietrza wokół pojazdu. Badania eksperymentalne przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym. Na podstawie pomiarów określono rozkład prędkości powietrza w warstwie przyściennej na zewnątrz autobusu. Wykonano również analizę wpływu naturalnej wentylacji autobusu na grubość warstwy granicznej powietrza.
EN
The results of research on the impact of natural ventilation in the bus, in the part for passengers and in the driver’s space on the air flow around the bus are presented. Experimental research was carried out in the wind tunnel. Based on the measurements, the distribution of air velocity in the boundary layer outside the bus was determined. The effect of natural ventilation of the internal space on the thickness of the air boundary layer were also analyzed.
PL
W artykule porównano wyniki aerodynamicznych badań wywietrzaka typu T (trójnik wentylacyjny) oraz jego modyfikacji. Modyfikacja polegała na dodaniu do znanej konstrukcji wywietrzaka typu T ekranów ochronnych. W opracowaniu zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono metodę wykonywanych badań laboratoryjnych. W artykule przedstawiono tylko wyniki badań wywietrzaka z poziomym nawiewem powietrza. Wyniki pokazano w formie wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the comparison of the results of aerodynamic tests of the T type chimney cap (ventilation tee) and its modification. The modification is addition protective aerodynamic screens to the known T type chimney cap. In this paper presents schemes of the chimney caps, the range of the tests and the scheme of the test stand. The method of laboratory tests was discussed. In the article the authors presents the results of tests only for the horizontal plane of air flow on the chimney cap. The results of the tests are shown in the form of charts and summarized by conclusions.
11
Content available Ekologiczne wieżowce
12
Content available remote Wyłączenie przewietrzania kopalni Ruch "Anna" – symulacja numeryczna
PL
Przedstawiono wyniki symulacji przepływu mieszaniny powietrza i metanu w wyrobiskach kopalni Rydułtowy- Anna dla Ruchu Anna podczas końcowego etapu likwidacji wyrobisk kopalni Anna. Ta faza likwidacji kopalni obejmowała postawienie tam w wyrobisku łączącym Ruch Anna z Ruchem Rydułtowy oraz na wyłączeniu wentylatora na szybie Ryszard z równoczesnym otamowaniu szybów wdechowych Chrobry I i II. Przedstawiono zmiany w rozpływie powietrza i rozkładzie stężenia metanu. Symulacja potwierdziła przydatność programu komputerowego VentGraph do analizy stanu atmosfery w otamowanych wyrobiskach likwidowanenej kopalni Anna.
EN
The paper is connected with a process of abandonment of the Anna coal mine. Results of a computer simulation of the flow of air and methane mixture in the excavations of the Rydułtowy-Anna mine complex were presented during the final stage of the abandonemet of underground workings of the Anna mine subregion. This phase of the mine's liquidation included construction of separating seals in the excavation connecting the Subregion Anna with the Subregion Rydułtowy and stoppage of the fan at the Ryszard shaft with the simultaneous blockage of the inlet shafts Chrobry I and II. Changes in the airflow distribution and distribution of methane concentration are presented. The simulation confirmed the usefulness of the VentGraph computer program to analyze the state of the atmosphere in the sealed excavations of the Anna mine.
13
Content available remote Efektywne kształtowanie mikroklimatu w obiektach przemysłowych
PL
Problem wentylacji hal przemysłowych wiąże się nierozerwalnie z utrzymaniem w nich warunków wymaganych przez technologię oraz obowiązujących wymagań prawnych. Często celem stawianym dopiero na drugim planie jest utrzymanie parametrów powietrza wewnętrznego w granicach zbliżonych do warunków komfortu cieplnego. Jest oczywiste, że zastosowane rozwiązania muszą wypełniać zadania przy jak najniższym koszcie eksploatacyjnym. W rachunku kosztowym powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Ze względu na różnorodność wymagań obiektów przemysłowych rozwiązania często są każdorazowo opracowywane indywidualnie dla poszczególnych przypadków. Nawet w obiektach, w których realizowane są podobne procesy, proponowane i stosowane rozwiązania kształtowania mikroklimatu mogą się różnić z powodu odmiennej w poszczególnych obiektach hierarchii ważności celów stawianych przez technologię lub samego inwestora.
EN
The issue of ventilation in industrial facilities is inextricably linked to maintaining the conditions required by technology and legal requirements. Often the secondary goal is to maintain air parameters within limits similar to the thermal comfort conditions. It is obvious that the solutions used must complete their tasks at the lowest possible cost. The investment cost should include both investment and operating costs. Due to the variety of requirements of industrial facilities, solutions are often custom-developed for individual cases. Even in facilities where similar processes are implemented, the proposed and applied microclimate-shaping solutions may diff er due to the diff erent importance of the goals set by technology or the investor himself.
14
Content available remote Fasady podwójne w budynkach wysokich – zagadnienie wentylacji naturalnej
PL
Rozwój budownictwa wysokiego przyczynił się do opracowania ścian osłonowych, które charakteryzują się coraz lepszymi parametrami technicznymi zapewniającymi komfort termiczny, akustyczny, dostęp światła naturalnego oraz bardzo dobrą jakość powietrza we wnętrzu. Istotną rolę odgrywają fasady podwójne. W artykule przedstawiono zagadnienia wentylacji naturalnej w budynkach wysokich, w których zastosowano tego typu ściany osłonowe. Rozważono również wpływ atrium wewnętrznego na efektywność wentylacji naturalnej.
EN
The development of high-rise construction contributes to the development of curtain walls, which are characterized by better and better technical parameters ensuring thermal comfort, acoustic comfort, access to daylight and high air quality. Double façades play an important role in this respect. The article presents the issues of natural ventilation in high-rise buildings where curtain walls of this type are used. The impact of the internal atrium on the effectiveness of natural ventilation was also considered.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników badań aerodynamicznych wywietrzaków typu DUO-150 firmy „Uniwersal” oraz dobrze znanej konstrukcji typu T. Zaprezentowano schematy wywietrzaków, ich zakres badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono metodę przeprowadzonych badań. Wyniki przedstawiono w formie wykresów i podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the aerodynamic test results of the DUO-150 type chimney cap of the „Uniwersal” company and a well-known T-type construction. The chimney cap’s schema, the range of the tests and description and schema of the test stand are presented. The methodology of the research are described. The results of the test are presented in the form of charts and summarized with conclusions.
EN
In this paper, the field measurements results are presented on the stack ventilation effect. The paper presents the results of performance (air change rate ACH) natural ventilation for building with inlet gap measured for the transitional season (between heating and summer season). The measurements were performed during a windless time. The house was located in northern Poland, in a cold climate region. The measurement system measured local climate conditions, indoor climate conditions and air velocities in vent inlet and outlet. In this paper, the discharge coefficient was checked. The discharge coefficient of 0.83 was higher than the discharge coefficient of 0.6 which was usually assumed for small rectangular openings during the natural ventilation. In a wind absence when the stack effect acted only, the air change rate (ACH) slightly exceeded the standard minimum value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z pomiarów, podczas których zauważalny był efekt kominowy. W pracy przedstawiono wyniki działania (szybkość wymiany powietrza ACH) wentylacji naturalnej w budynku, z nawiewnikiem okiennym. Badania prowadzone były w sezonie przejściowym (między sezonem grzewczym a letnim). Pomiary przeprowadzono podczas okresu bezwietrznego. Testowe mieszkanie zlokalizowane jest w północnej części Polski w klimacie chłodnym. System pomiarowy mierzył lokalne warunki klimatyczne w pomieszczeniach i prędkości powietrza zarówno na wlocie i wylocie z kanałów wentylacyjnych. W artykule sprawdzono współczynnik rozładowania. Współczynnik rozładowania wskazywał wartość 0.83 i był wyższy od zwykle przyjmowanego, który wynosi 0.6 dla tego typu układu (mały prostokątny nawiewnik). Wyniki badań pokazały, że w przypadku braku wiatru, gdy działał tylko efekt wyporu, szybkość wymiany powietrza (ACH) nieznacznie przekraczała wartości określone jako minimalne.
EN
Adequately designed natural ventilation is the cheapest and easiest way to effectively remove indoor pollutants and keep the fresh air inside a building. A prediction of performance and effectiveness of ventilation in order to determine the design of a ventilation system can provide real and long term cost savings. The paper presents results of performance (air change rate ACH) and effectiveness (CO2 concentration in the breathing zone ƞV and temperature distribution ɛt) of natural ventilation for a building with inlet gap measured for the transitional season (between the heating and the summer season). The measurements were performed during a windy period. The test apartment was located in cold climate. The measurement system measured local climate conditions, indoor climate conditions and air velocities in both vent inlet and outlet.
PL
Odpowiednio zaprojektowana wentylacja naturalna jest najtańszym i najłatwiejszym sposobem skutecznego usuwania zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń oraz utrzymywania świeżego powietrza wewnątrz budynku. Przewidywanie wydajności i skuteczności wentylacji w celu określenia projektu systemu wentylacyjnego może zapewnić rzeczywiste i długoterminowe oszczędności. W pracy przedstawiono wyniki działania (szybkość wymiany powietrza ACH) i efektywność (stężenie CO2 w strefie oddychania ƞV i rozkład temperatury ɛt) wentylacji naturalnej w budynku, który posiadał nawiewnik okienny. Badania prowadzone były w sezonie przejściowym (między sezonem grzewczym a letnim). Pomiary przeprowadzono podczas okresu wietrznego. Testowe mieszkanie zlokalizowane jest w klimacie chłodnym. System pomiarowy mierzył lokalne warunki klimatyczne, warunki klimatyczne w pomieszczeniach i prędkości powietrza zarówno na wlocie i wylocie z kanałów wentylacyjnych.
PL
Celem stosowania nasad kominowych jest zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego dzięki wykorzystaniu energii kinetycznej wiatru oraz ograniczenie negatywnego wpływu zawirowań wynikających z geometrii dachu na działanie wentylacji budynku. Działanie nasad kominowych zależy od kierunku i siły wiatru. Jednym z przykładów tej zależności jest nasada typu H. Ma ona bardzo dobre właściwości, ale tylko przy kierunku wiatru prostopadłym do jej ramion. Zmiana kierunku wiatru o kąt 90° powoduje duży spadek wytwarzanego podciśnienia. Celem badań opisanych w artykule było określenie wpływu zmiany kierunku wiatru w płaszczyźnie poziomej i pionowej na charakterystykę nasady kominowej o zwichrowanych przeciwbieżnie ramionach pionowych. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym umożliwiającym zmianę kierunku działania strugi powietrza w stosunku do charakterystycznych wymiarów nasady kominowej. Pomiary wykonano w warunkach izotermicznych. Zwichrowanie ramion poziomych spowodowało polepszeniem parametrów nasady przy kierunku wiatru równoległym do ramienia poziomego nasady. Zmodernizowana nasada wykazuje także lepsze właściwości przy większości kierunków wiatrów wstępujących i zstępujących, dzięki czemu ma większą tolerancję w razie wystąpienia zawirowań. Zmiana ukształtowania ramion pionowych spowodowała pewne zmniejszenie wytwarzanego podciśnienia dla najkorzystniejszego kierunku wiatru, jednak skompensowane to zostało bardziej jednorodnymi właściwościami aerodynamicznymi.
EN
The purpose of using chimney caps is to increase the air flow due to the use of kinetic energy of the wind as well as to limit the negative impact of turbulences from the roof geometry on the gravity ventilation. This result chimney caps have high dependency on wind direction and strength. One example of this dependency is the H-type chimney cap. It has very good properties, but when the wind flows perpendicularly to its arms. The change of the wind direction by 90° causes a large decrease in the generated sub-pressure. The purpose of the research presented in this article was to determine the influence of the change of the wind direction in the horizontal and vertical planes on chimney cap characteristics. The research was carried out on the original test stand which enabled us to change the air flow direction to change in relation to the characteristic dimensions of the chimney cap. The measurements were made under isothermal conditions. A chimney cap with twisted counter-rotating horizontal arms has better work parameters if the wind direction is parallel to the horizontal duct of the chimney cap. The upgraded chimney cap has also better characteristics for the majority of horizontal and vertical winds. The chimney cap is less sensitive to wind turbulences. The change of the shape of the vertical arms caused some reduction of the generated sub-pressure for the most favorable wind direction, but that was compensated by more permanent aerodynamic properties.
PL
Zapewnienie w istniejących budynkach mieszkalnych akceptowalnego przez użytkowników stanu klimatu wewnętrznego jest jedną z najważniejszych funkcji wentylacji. Tendencje do oszczędzania energii skutkują nie tylko stosowaniem przegród o większej izolacyjności cieplnej, ale również wykorzystaniem elementów budowlanych, takich jak okna i drzwi o coraz większej szczelności. Jednocześnie, w budynkach nowych oraz istniejących stosowane są tradycyjne rozwiązania wentylacji grawitacyjnej. W takich przypadkach działanie wentylacji staje się istotnym czynnikiem do uwzględnienia wymagań jakości powietrza w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących tej problematyki, ujmujące temat w nowym świetle, z możliwością wykorzystania nowych technologii w istniejących budynkach, takich jak wentylacja hybrydowa. Uzyskano je drogą kompleksowych pomiarów w istniejących budynkach mieszkalnych. Ponadto celem artykułu jest zaprezentowanie i podsumowanie wstępnych badań opisujących wpływ wentylacji naturalnej i hybrydowej oraz szczelności przegród na stan jakości powietrza wewnętrznego.
EN
Achieving an acceptable indoor conditions in existing buildings is one of the most important tasks for their occupants. Strong tendencies towards economing on energy for heating in buildings results in the use of materials with better thermal insulation coefficient (walls) and airtightness coefficient (windows). At the same time in existing and new buildings traditional ways of ventilation (so called natural ventilation) therefore ventilation appears extremely important for achieving indoor conditions required. This paper was made to present selected results of a long-term conducted studies connected with this problems. The results presented in this work was achieved by complex measurements in existing building with natural and hybrid ventilation. The main purpose of this paper is to present and summarize a large number of first researches describing an influence of natural ventilation, hybrid ventilation and building airtightness for an indoor environment condition in buildings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań aerodynamicznych wywietrzaka nowego typu DUO-150 firmy „Uniwersal”. Zaprezentowano schemat wywietrzaka, zakres jego badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono także metodę przeprowadzonych badań, wyniki których przedstawiono w formie wykresów. Podano również wnioski z badań.
EN
The article presents the aerodynamic test results of the DUO- 150 type chimney cap of the „Uniwersal” company, another construction from all tested. The chimney cap’s schema, the range of the tests and description and schema of the test stand are presented. The methodology of the research are described. The results of the test are presented in the form of charts and summarized with conclusions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.