Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowania zdalnych pomiarów temperatury w procesach produkcyjnych
PL
W warunkach przemysłowych bardzo często zachodzi konieczność prowadzenia pomiaru temperatury w czasie trwania procesu technologicznego, podczas którego badane obiekty poruszają się i/lub są w trudno dostępnych miejscach, a także często mają ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Mowa tutaj np. o procesie spawania czy lutowania, procesach metalurgicznych i hutniczych czy lakierniczych. Do celów pomiarowych mogą być: wykorzystywane specjalne systemy pomiarowe bazujące na czujnikach stykowych i przenośnych zbieraczach danych, ale również bezstykowe układy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie podczerwone.
2
Content available remote The analysis of the gear’s geometry measurement with various measuring systems
EN
The paper presents a comparison between contact and optical measuring systems, which can be implemented to measure the shape and dimensional accuracy. The comparison included the MarSurf XC20 contact system, the iNEXIVE optical microscope and the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head as well as the ATOS II Triple Scane structured light scanner. The measurements were conducted on a part of a gear rim. The assessment of the measuring accuracy in relation to the nominal model was performed in the GOM Inspect software. The parametric model of the gear created in the NX software was adopted as the nominal model. According to the obtained reports, it results that the MarSurf XC20 is the most accurate 2D measuring system whereas the ATOS II Triple Scane is the most accurate 3D measuring system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie pomiarowych systemów; stykowych oraz optycznych, możliwych do wykorzystania przy weryfikacji dokładności wymiarowo-kształtowej. Porównanie obejmowało system stykowy MarSurf XC20, mikroskop optyczny iNEXIVE , ramię pomiarowe MCA II z głowicą laserową MMDx100 oraz skaner światła strukturalnego ATOS II Triple Scane. Pomiary przeprowadzono na fragmencie wieńca koła zębatego. Ocenę dokładności pomiaru w odniesieniu do modelu nominalnego przeprowadzono w programie GOM Inspect. Za model nominalny przyjęto model parametryczny koła zębatego stworzonego w systemie NX. Według otrzymanych raportów wynika, że najbardziej dokładnym systemem pomiarowym 2D jest MarSurf XC20, a systemem pomiarowym 3D ATOS II Triple Scane.
PL
Omówiono jakość powietrza w Polsce (z zaznaczeniem jego jakości w Europie) oraz przedstawiono przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Opisano systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Scharakteryzowano również metody pomiaru pośredniego polegającego na pobieraniu próbek powietrza i dostarczaniu ich do laboratorium.
EN
A review, with 23 refs., of air quality in Poland and use of unmanned aerial vehicles in assessing emissions of dust and gases suspended in the air.
4
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77K. Zaproponowano wykorzystanie oscylatora RC jako wbudowanego częstotliwościowego czujnika temperatury. Wyznaczono temperaturowe charakterystyki względnych zmian częstotliwości oraz charakterystyki czułości omawianego sensora. Sformułowano wnioski dotyczące właściwości cieplnych i nieliniowych charakterystyk sensora przy pracy w systemach pomiarowych w zakresie niskich temperatur.
EN
The article presents the results of RC oscillator tests for ATmega16A microcontroller with the lowest thermal point at 77K. The integrated RC oscillator was proposed as a cryogenic thermometer. Then, the temperature characteristics of the relative frequency changes and sensitivity of low-temperature sensor are calculated. The author formulates conclusions concerning the thermal properties and non-linear characteristics of the sensor at low temperatures.
PL
Jednym z podstawowych zadań układów kondycjonowania jest filtracja sygnałów pomiarowych pochodzących z czujników. W artykule przedstawiono układy pasywnych filtrów RC przeznaczonych do filtracji składowych częstotliwościowych prądu. Przeprowadzono symulację każdego z badanych układów a następie zweryfikowano jego działanie doświadczalnie.
EN
One of basic task of conditioning circuit is filtering measurement signals incoming from sensors. In the article passive RC filters for filtering current frequency components was presented. Each of examined filters was simulated and then experimentally verified.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opracowanej metody efektywnego pomiaru części w przemyśle lotniczym, redukującej zaangażowanie pracowników i umożliwiającej sterowanie procesem w oparciu o wyniki pomiarów. Stosując ideę SPC opracowano metodę analizy danych dostosowaną do nadzorowania i sterowania produkcją krótkich serii wysoko dokładnych części. Została ona zaimplementowana w zbudowanym w ramach badań systemie pomiarowym składającym się z dedykowanej aplikacji informatycznej współpracującej z systemem ERP zarządzającym zlecaniami produkcyjnymi, systemem zarządzania danymi technologicznymi i pomiarowymi oraz elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Zbudowany system pomiarowy pozwalający na automatyzację zaawansowanego przetwarzania danych pomiarowych jest obecnie poddawany testom przemysłowym.
EN
The article presents results of the research on new data analysing method suitable for control of production of high quality parts manufactured in short batches. The method was implemented in the IT measurement system. It allows automation of most of operations done by machine operator. It is also integrated with the ERP system for orders management, the system of process data management, barcodes sensors for parts and documentation identification and electronic measurement tools.
PL
Przedstawiony poniżej artykuł opisuje możliwości wykorzystania urządzeń mieszanej rzeczywistości do tworzenia zintegrowanych HMI. Użytkownik operujący w rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej nie jest ograniczony mechanicznym interfejsem, sam posiada możliwość operowania i przetwarzania danych zbieranych przez urządzenia pomiarowe.
EN
Presented below article describes the possibility of using devices of mixed reality to create integrated HMI. User operating in virtual or augmented reality is not limited by mechanical interfaces itself has the ability to operate and the processing of data collected by the measuring devices.
EN
A wireless measurement system based on the Z-Wave standard is presented in this paper. The system is composed of a USB Z-Stick Gen5 controller connected to a Personal Computer and a Fibaro controller FGRGBWM-441. Operation of the system is controlled by software written in C++ using OpenZWave library. Some metrological aspects of the system are evaluated: accuracy, linearity, resolution and frequency of voltage measurements.
PL
W artykule zaprezentowano bezprzewodowy system pomiarowy bazujący na standardzie Z-Wave. System jest złożony z kontrolera USB Z-stick Gen5 dołączonego do komputera osobistego oraz modułu Fibaro FGRGBWM-441. Praca systemu jest kontrolowana przez program napisany w języku C++ w oparciu o funkcje biblioteki OpenZWave. Przeanalizowano wybrane aspekty metrologiczne systemu związane z pomiarem napięć: dokładność, liniowość, rozdzielczość i częstotliwość pomiarów.
PL
W pracy przedstawiono informacje dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem zalet wynikających z ich wdrażania oraz obaw powstających na etapie projektowania i wyboru podzespołów. Przedstawiono możliwości ograniczenia ryzyka nielegalnego poboru energii oraz ewentualnych uszkodzeń liczników poprzez stosowanie elektronicznych liczników energii typu smart. Wskazano również, w związku z przyjęciem przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przyrządów pomiarowych, podstawy prawne oceny zgodności liczników energii elektrycznej i ich prawnej kontroli metrologicznej.
EN
Information on smart metering systems with particular emphasis on the benefits resulting from their implementation and concerns arising in the design and selection of components are shortly summarized in the paper. Presents the potential for reducing the risk of illegal energy consumption and possible damage of a meter by the use of electronic smart energy meters. It is also stated in connection with the adoption by Poland Directive of the European Parliament and of the Council on measuring instruments, the legal basis for the conformity assessment of electricity meters and their legal metrological control.
PL
Artykuł opisuje, co kryje się pod ogólnym pojęciem sieci inteligentnych i jak ich rozwój wpływa na transformację zachodzącą aktualnie w elektroenergetyce. Przedstawia zmiany zachodzące w obszarze sieci przesyłowych, w tym nowe rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą przesyłową, jak systemy typu DLR (Dynamic Line Rating), tj. dynamiczne modele zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci, czy też systemy pomiarowe typu WAMS (Wide Area Measurement System) pozwalające na monitorowanie parametrów elektrycznych pracującej sieci elektroenergetycznej na rozległym obszarze. Artykuł obrazuje także zmiany, które nie wiążą się z bezpośrednią ingerencją w fizyczną infrastrukturę sieci przesyłowej, lecz których efekty będą znacząco oddziaływać na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Przedstawione zostały działania związane z zarządzaniem oraz reakcją strony popytowej (DSM/DSR) oraz zmiany dotyczące rozwoju szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej.
EN
The article describes what is meant by the general concept of smart grids and how smart grids development affects to the transformation that takes place in the electric power industry nowadays. The article shows the new solutions for transmission system, like Dynamic Line Rating Systems for transmission lines and Wide Area Measurement Systems which are used to monitor electrical parameters of transmission system in wide area. Article illustrates the changes that do not involve direct interference in the physical infrastructure of the transmission grid, but the effects of which can widely affect the operation of the whole power sector. The article shows new system services like Demand Side Management, Demand Side Response and solutions that contribute to increase the value for the energy prosumers.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe, zasadniczo różne rozwiązania monitoringu: system monitoringu konstrukcji budynku handlowego, system monitoringu konstrukcji budynku użyteczności publicznej (widowiskowo-sportowego), a także system monitoringu zadaszenia stadionu.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
PL
Decyzja o zastosowaniu systemu monitoringu konstrukcji powinna być poprzedzona odpowiednią analizą celowości i zasadności instalowania takiego systemu.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
PL
Pomiar temperatury w systemach monitoringu jest często traktowany jako pomocniczy. Zjawiska dynamiczne są monitorowane tylko w niektórych przypadkach konstrukcji szczególnie wrażliwych na tego typu zachowania, takich jak np. zadaszenia stadionów, konstrukcje linowe czy obiekty narażone na oddziaływania dynamiczne pochodzenia komunikacyjnego.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
PL
Pomiary odkształceń pozwalają uzyskać lokalne informacje o zmianach w konkretnych miejscach – jak pokazuje praktyka, są one jednak trudniejsze w interpretacji, a co za tym idzie, prawidłowa ocena tych wyników nastręcza pewnych trudności.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – Builder July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
16
Content available Monitoring konstrukcji stalowych. Część 2
PL
Najprostsze zarówno w realizacji, jak i w interpretacji są pomiary przemieszczeń, które pozwalają uzyskać informacje o zachowaniu się elementu/ustroju konstrukcyjnego albo dużego fragmentu konstrukcji.
EN
The whole series (Monitoring of steel structures – „Builder” July 2016 – January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
17
Content available Monitoring konstrukcji stalowych. Część 1
PL
Jedną z najbardziej istotnych kwestii związanych z każdym obiektem budowlanym jest bezpieczeństwo konstrukcji. Zapewnienie tego bezpieczeństwa wymaga odpowiedniego przebiegu zarówno procesu projektowania i realizacji, jak i późniejszej eksploatacji powstałego obiektu.
EN
The whole series (Monitoring of steel constructions - Builder July 2016 - January 2017) describes the topic of construction design technical monitoring, including the expected results of their use, its formal and legal conditions, as well as the advantages of it. A brief overview of the measuring methods used in the monitoring systems has been described, along with the technical possibilities of their application, as well as general rules of designing monitoring systems, solutions and method adjustment to the type and complexity of a building's construction. The choice of elements and places to be monitored has been presented, as well as system configuration tips. The problem has been illustrated by construction design monitoring system examples.
EN
Ensuring the required quality of castings is an important part of the production process. The quality control should be carried out in a fast and accurate way. These requirements can be met by the use of an optical measuring system installed on the arm of an industrial robot. In the article a methodology for assessing the quality of robotic measurement system to control certain feature of the casting, based on the analysis of repeatability and reproducibility is presented. It was shown that industrial robots equipped with optical measuring systems have the accuracy allowing their use in the process of dimensional control of castings manufactured by lost-wax process, permanent-mould casting, and pressure die-casting.
19
Content available remote Diagnostyka obrabiarek
PL
W artykule omówiono w sposób ogólny podstawowe metody diagnozowania obrabiarek głównie dedykowanych do obróbki metali. Przedstawiono przykładowe komercyjne systemy diagnostyczne dedykowane do diagnostyki obrabiarek metodami off-line, jak i on-line. Wskazano podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń oraz wymieniono podstawowe relacje diagnostyczne między najczęściej występującymi uszkodzeniami i ich symptomami. Wskazano również metody pomiarowe pozwalające wykrywać i identyfikować uszkodzenia obrabiarek.
EN
The article discusses in general the basic method of diagnosing machine tools, mostly dedicated to metalworking. Examples of commercial diagnostic systems for the diagnosing of machine tools which use off-line and on-line methods have been presented in the article. The fundamental root causes of machine tools faults and the basic diagnostic relations between the most commonly occurring faults and their symptoms have been pointed out. Moreover, the measurement methods to detect and identify machine tool faults have been indicated.
PL
W artykule opisano ogólnie ideę monitorowania czynnego procesu oświetlania ulicznego. W pracy przedstawiono model monitorowania czynnego procesu oświetlania ulicznego, stany postulowane i mary oceny procesu oświetlania ulic oraz przeprowadzono dyskusję przyjętego wstępnie rozwiązania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym w warunkach działania ustawy o efektywności energetycznej.
EN
This paper describes the general idea of the active monitoring of street lighting process. The paper presents a model of the active monitoring of street lighting process, postulated states and evaluation measure of street lighting process and a discussion was held initially adopted solutions intelligent street lighting control system in terms of the Energy Efficiency Act.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.