Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unieszkodliwianie osadów ściekowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest modernizacja gospodarki osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków. Przedstawiono charakterystykę przedmiotowej oczyszczalni oraz zaprezentowano nowe rozwiązanie, w którym wykorzystano proces autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów (ATSO). W artykule przedstawiono wyniki badań osadu ściekowego poddawanego procesowi ATSO, który przebiega w układzie dwustopniowej instalacji. Badaniom poddano osad ustabilizowany, w którym określono zawartość suchej masy, suchej masy organicznej, makroskładników, metali ciężkich. Wykonano także badania mikrobiologiczne osadu. W pracy przedstawiono wnioski, będące wynikiem przeprowadzonych badań i własnych doświadczeń.
EN
The subject of this work is modernization of the sewage treatment plant management of a municipal sewage (wastewater) treatment plant. A new characteristic of the subject wastewater treatment plant was presented where, Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion is utilized (ATAD). The article presents results of a study of sludge sediments subjected to Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion, which takes place in a two-stage installation. Stabilized sediments were studied for which the content of dry mass, dry organic mass, macro and of heavy metals were determined. Also a microbiological study of the sediment was performed. The article presents conclusions resulting from the performed study and from authors own experience.
2
Content available Metody utylizacji osadów ściekowych
PL
Powstające osady w oczyszczalniach ścieków to uciążliwy odpad, który można zutylizować w różnoraki sposób. Jednak na jego wybór wpływa wiele czynników m.in.: aspekty ekologiczne, ekonomiczne, technologiczne czy techniczne. Ze względu na to, że osady ściekowe są odpadem, żadna z metod nie jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia przyjaznego funkcjonowania w stosunku do środowiska. Mimo to można wyodrębnić sposoby, które zyskują na znaczeniu ze względu na zaostrzające się odpowiednie przepisy prawne w tym zakresie.
EN
The resulting sludge in sewage treatment plants is a troublesome waste that can be disposed of in various ways. However, the choice depends on many factors including: ecological, economic, technological or technical. Due to the fact that sewage sludge is a waste, none of the methods is not ideal from the standpoint of a friendly operation in relation to the environment. However, you can extract methods which are gaining in importance due to the tightening, the relevant legislation in this regard.
3
Content available Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych
PL
Ciągły wzrost wytwarzanych osadów w oczyszczalniach ścieków wymaga ich sukcesywnej utylizacji. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. [37] przez unieszkodliwianie tych odpadów rozumie się poddawanie ich procesom przekształceń biologicznych, chemicznych czy fizycznych, w celu doprowadzenia do stanu nie zagrażającego zdrowiu oraz życiu ludzi, a także środowisku. W pracy przedstawiono sposoby termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, a szczególnie spalania oraz współspalania z paliwami węglowymi. Podjęto również zagadnienie suszenia osadów ściekowych, jako wstępnego etapu ich przygotowania do dalszego wykorzystania.
EN
Due to the continuous growth of the sludge in sewage treatment plants, to reflect on the various disposal alternatives. Through the disposal of such wastes by the Act of 27 April 2001. [37] is meant to subject them to the processes of biological, chemical or physical, to bring about the state of health and is not threatening people's lives and the environment. The paper presents the properties and methods of disposal of sewage sludge. It should be emphasized significant effects of thermal methods for disposal of these wastes, namely the co-combustion with coal fuels. In this paper the subject of drying of sewage sludge, as the initial stage of its preparation for further use.
PL
Tematem artykułu jest zagadnienie modernizacji oczyszczalni mleczarskich ścieków w Zakładach Mleczarskich w Bielsku Podlaskim. Przedstawiono charakterystykę dotychczas pracującej oczyszczalni ścieków. Wskazano kierunek podjętej modernizacji obiektu dający gwarancję zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Zaprezentowano nowe rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które powstały dzięki wykorzystaniu istniejących wcześniej. Zwrócono uwagę na zastosowanie nowej generacji urządzeń mieszaj ąco-napowie-trzających oczyszczania ścieków oraz do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza z obiektów oczyszczalni ścieków za pomocą fotokatalitycznego utleniania.
EN
The paper presents the issue of modernization of dairy wastewater treatment in dairy plants in Bielsk Podlaski. Presents the characteristics of sewage treatment plants already working. Pointed out the direction taken to safeguard the retrofit to minimize negative environmental impacts. New solutions are presented with particular emphasis on the objects that were created by using pre-existing. It was noted to use a new generation of mixing-aeration wastewater treatment and deodorization of air polluted with sewage treatment facilities with photocatalytic oxidation.
5
Content available remote Osady ściekowe – właściwości, spalanie i współspalanie
PL
Rozwój cywilizacji generuje powstawanie różnego rodzaju odpadów, do których zalicza się również osady ściekowe. Z uwagi na narastający problem związany z zagospodarowaniem tych odpadów, należy rozważyć różne alternatywy ich wykorzystania. Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., poprzez unieszkodliwianie odpadów, rozumie się poddawanie ich procesom przekształceń biologicznych, chemicznych czy fizycznych, w celu doprowadzenia do stanu niezagrażającemu zdrowiu i życiu ludzi, a także przyjaznemu funkcjonowaniu środowiska.
EN
Each technological process is related to the production of sewage sludge. Therefore, it becomes necessary to identify these wastes, both from the point of view of their properties and methods of disposal. The work, having a review character, concerns systematization, properties and ways of disposing of sewage sludge. In accordance with the act of 27 April 2001 [38] sewage sludge is waste defined as substances which must be disposed of. According to the Polish standard PN-EN 12832:2004 [28], however, sewage sludge is a mixture of water and solids, separated from various types of sewage as a result of natural or artificial processes. In this paper an analysis of the application of disposal methods of sewage sludge was carried out, resulting from the binding criteria of admitting waste for storage
PL
Każdy proces technologiczny związany jest z produkcją osadów ściekowych. Niezbędne zatem staje się rozpoznanie tych odpadów, zarówno z punktu widzenia ich własności, jak i metod utylizacji. Praca, mająca charakter przeglądowy dotyczy systematyki, właściwości i sposobów unieszkodliwiania osadów ściekowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. [34] osady ściekowe to odpady, określone jako substancje, których należy się pozbyć. Według polskiej normy PN-EN 12832:2004 [24] natomiast, osady ściekowe to mieszanina wody i części stałych, oddzielonych od różnego rodzaju ścieków, w wyniku procesów naturalnych lub sztucznych. W pracy przeprowadzono analizę stosowania metod utylizacji osadów ściekowych wynikającą z obowiązujących kryteriów dopuszczania odpadów do składowania.
PL
To prawie jedyna branża w Polsce, w której mamy sukcesy, w której nam się powiodło! Jeszcze trzy - cztery lata temu udział metod termicznych - najbardziej nowoczesnych, a jednocześnie bezpiecznych - był na poziomie 2%, a dziś sięga 30%! - tak o rozwoju termicznych metod unieszkodliwiania osadów ściekowych w Polsce mówił dr inż. Tadeusz Pająk podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych" w Kielcach.
8
PL
Wzrost masy generowanych osadów ściekowych obserwowany przez ostatnie lata oraz zakaz możliwości ich składowania po 1 stycznia 2013 roku sprawia, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stało się bardzo ważnym problemem ekologicznym, technicznym i ekonomicznym. W artykule przedstawiono sposoby oraz aspekty prawne zagospodarowania osadów ściekowych. Wybór metody unieszkodliwiania osadów ściekowych jest związany z ich właściwościami fizyczno-chemicznymi, a w szczególności z zawartością metali ciężkich. Rygorystyczne kryteria związane z przyrodniczym użytkowaniem osadów ściekowych w celu zabezpieczenia rozprzestrzeniania się w środowisku substancji niebezpiecznych oraz zagrożeń biologicznych wpłynęły na coraz większe zainteresowanie innymi technologiami utylizacji osadów ściekowych. Stąd też wydaje się, że docelowym kierunkiem wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych będą przede wszystkim metody termiczne ich utylizacji jako bezpieczna ekologicznie i uzasadniona ekonomicznie metoda zagospodarowania osadów ściekowych.
EN
Disposal of the sewage sludge is a very important ecological, technical and economical problem mainly due to increase of the amount of sewages sludge generated and Regulation of the Ministry of Economy and Labor, which introduced a ban from the date of January 1, 2013, of the sewage sludge storage. The amount of sludge produced is affected in a limited scale by the treatment efficiency while the sludge quality is strongly dependent on the original pollution load of the treated effluent and also, on the technical and design features of the waste water treatment process. Currently, the predominant method for the disposal of sewage sludge is storage and agriculture application. The article presents methods and legal aspects of sewage sludge management. There is a wide range of analyzed and proposed solutions for municipal sewage sludge utilization. However, there are serious legal constrains determining this choice. Agricultural use of a row sludge or other composting practices are the best way for using this waste. However, a significant amount of sewage sludge cannot be used as fertilizer due to the high heavy metal content. For that reasons, there is a large and pressing need for the development of thermal methods for the disposal of sludge. Thermal treatment (pyrolysis, gasification and combustion) is an interesting technique to stabilize sewage sludge for disposal. Processes for thermal utilization of sludge can be developed at existing installations (heating plants, power plants, or cement plants) or in newly built facilities.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę dopływających ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Hajnówce. Dokonana analiza efektywności pracy przedmiotowej oczyszczalni stała się podstawą do zaprojektowania jej rozbudowy. W pracy przedstawiono opis aktualnej technologii oczyszczania ścieków oraz stan gospodarki osadowej. Przedstawiony został także zaproponowany zakres rozbudowy, który jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych analiz wyników badań z lat 2003-2010 oraz wizji lokalnych.
EN
The article presents characteristics of untreated sewage flowing into the sewage treatment plant in Hajnówka, as well as characteristics of treated sewage. An analysis of the sewage treatment plant operation efficiency has become the basis for development design for the plant. The paper describes present sewage treatment technology and state of sludge management. The article also presents a proposed design for development which results from previous research analyses made in 2003-2010 and from site inspections.
PL
W poprzednim artykule ("Przegląd Komunalny" 12/2009), dotyczącym wykorzystania popiołów pozostałych po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych, przedstawiono właściwości popiołów w kontekście uregulowań prawnych. Poniżej zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, których głównym celem było opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania z odpadowych popiołów i żużli z termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, modyfikowanych, wysoko jakościowych i ekologicznych wypełnień o właściwościach poprawiających efektywność oczyszczania ścieków w filtrach roślinnych (systemach hydrofitowych).
PL
Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych jest problemem ogólnoświatowym. Przez wiele lat odpady te były wykorzystywane w rolnictwie. Jednak często z powodu zanieczyszczeń (związkami metali ciężkich, substancjami organicznymi, bakteriami chorobotwórczymi, grzybami, jajami pasożytów itp.) nie spełniają obowiązujących wymagań dla zastosowania bezpośrednio w rolnictwie lub przy produkcji kompostów.
PL
Wykorzystanie znajomości profilu zmian stężenia związków biogennych w oczyszczalniach ścieków stanowi istotny warunek ich projektowania. Wykorzystywanie zintegrowanych układów do usuwania ze ścieków związków azotu oraz fosforu wprowadziło znaczące zmiany w projektowaniu i eksploatacji tzw. gospodarki osadowej oczyszczalni. Dane statystyczne wskazują, że na 207 ankietowanych polskich oczyszczalni ścieków blisko 83% stosuje proces osadu czynnego i 80% z tych obiektów pracuje w systemie pełnego lub częściowego biologicznego usuwania związków biogennych - tzw. układy wysokoefektywnego usuwania fosforu (enhanced biological phosphorus removal) [1]. Uzyskując wyższą skuteczność oczyszczania ścieków, jednocześnie zwiększa się ilość osadów kierowanych do unieszkodliwiania oraz zmienia ich parametry jakościowe, wynikające m.in. z dużej akumulacji fosforu w komórkach bakterii. Podczas unieszkodliwiania osadów w warunkach beztlenowych (fermentacja metanowa), nawet 60% fosforu usuniętego ze ścieków może zostać wtórnie uwolniona podczas hydrolizy polifosforanów do cieczy osadowej. Stężenie fosforu wzrasta w bardzo szerokim zakresie, na co ma wpływ duża zmienność jakościowa osadów oraz problemy z utrzymaniem stabilności procesów ich unieszkodliwiania. Przykładowy zakres stężenia fosforu w oczyszczalni ścieków w Białymstoku wynosił od 20 do 435 mg Pog/L w cieczy osadowej z zagęszczaczy grawitacyjnych, natomiast z komór fermentacji od 18 do 590 mg Pog/dm3 [2÷3]. Ciecz osadowa ponadto charakteryzuje się wysoką zawartością związków organicznych, zawiesin ogólnych trudno opadających i koloidalnych, gazów rozpuszczonych (metan, amoniak, CO2, H2S), metali ciężkich i tłuszczów oraz amoniaku, którego stężenie może osiągnąć nawet kilkaset gramów na metr sześcienny. W cieczy pofermentacyjnej stwierdza się ponadto duże stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), węglanów oraz kationów potasu i magnezu [4÷5]. Rosnąca ilość uwalnianego fosforu w cieczy osadowej, przy równie dużym stężeniu azotu amonowego oraz udziale jonów magnezu stanowi także źródło wytrącającego się twardego osadu fosforanu amonowo-magnezowego MgNH4PO4ź6H2O, czyli struwitu [6]. Powszechnym sposobem oczyszczania cieczy osadowej, powstającej podczas przeróbki osadów jest jej zawracanie do oczyszczalni ścieków. Pod względem ilościowym wody osadowe stanowią jedynie kilkuprocentowy udział w ogólnym bilansie ilościowym ścieków. Jednakże ładunek zanieczyszczeń, szczególnie związków biogennych, jaki jest w ten sposób zawracany może dochodzić nawet do kilkudziesięciu procent ogólnego ładunku dopływającego do oczyszczalni. Nieregularne, okresowe oraz zmienne jakościowo dopływy, wynikające z cykliczności oraz różnej efektywności pracy urządzeń gospodarki osadowej mogą stanowić problem dla stabilności pracy oczyszczalni oraz jej eksploatacji. Szczególnie ujawnia się to przy braku monitoringu związków fosforu podczas poszczególnych faz oczyszczania ścieków i przeróbki osadów [7]. W prezentowanym artykule autorzy przedstawili profil zmian stężenia ortofosforanów podczas oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni "Jamno", ze szczególnym uwzględnieniem wód osadowych.
EN
Knowledge of biogenic compounds concentrations change profile in sewage treatment plants utilization makes up the essential condition of the optimum work of individual stages of treatment. This is caused by application of integrated arrangements for nitrogen and phosphorus compounds removal from sewage which introduced significant changes in sludge management of plant. Statistical data show that near 83% of 207 questioned Polish sewage treatment plants applies the process of activated sludge and 80% from these objects works in the system of full or partial biological removal of biogenic compounds - so-called arrangements of highly efficient removal of phosphorus (enhanced biological phosphorus removal). This paper presents profile of orthophosphates concentration change in sewage and sludge treatment parts of sewage treatment plant "Jamno". This plant consists of three integral parts: - mechanical with installation for preliminary chemical precipitation, - biological with installation of final precipitation, - and sewage sludge processing with installation of chemical conditioning. Following media are emitted during processes of sewage sludge processing: - sedimentation water from thickeners, - eluate from centrifuges, - sedimentation water from chemical reactor Sewage from Koszalin are treated in mechanical and multistage advanced biological system with the chemical preliminary and final precipitation with PIX coagulant. Orthophosphates removal efficiency reached 98÷99%. But large part of orthophosphates were cumulated in the bacteria cells and at thickening, anaerobic digestion and dewatering of biological sludge phosphorus is released from bacteria to sedimentation waters. The return water was only 1.4% of total volume of inflowing sewage to treatment plant "Jamno". Its quality may be substantial load for treatment process because it was characterized by variability of properties and amount, high concentration of nutrients (80% of orthophosphates was in suspended solids) and irregularity of inflow. Return load of orthophosphates share in the total load was 40% and reduction this value may only by achieved by replacement of centrifuges and better operation of gravity thickener. In such case decrease of coagulant consumption is possible to achieve
EN
The process of autothermal thermophilic aerobic digestion (ATAD) is evaluated as an effective method of sludge disposal. ATAD installation, which has been working since 2003 in wastewater treatment plant of Gizycko, is described. The results of sludge testing in the above mentioned object and technological experience which can be useful in dealing with problems of sludge economy in sewage treatment plants are presented.
PL
Oceniono przebieg procesu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO) jako metody skutecznego ich unieszkodliwiania. Zaprezentowano instalację ATSO pracującą od września 2003 r. w oczyszczalni ścieków komunalnych w Giżycku. Przedstawiono wyniki kontroli parametrów eksploatacyjnych instalacji ATSO takich jak: temperatura osadu, ilość osadu doprowadzanego, wskaźniki fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz wskaźniki zużycia energii elektrycznej. Uwagi i wnioski, wynikające z własnych doświadczeń, dotyczyły przydatności omawianego procesu do unieszkodliwiania osadów ściekowych.
PL
Od lat w krajach UE obserwowany jest systematyczny postęp w zakresie oczyszczania ścieków i ograniczania zrzutów do rzek ścieków nieoczyszczonych. Jest to bezpośrednia konsekwencja wdrożenia Dyrektywy 91/271/EEC1 w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Przewiduje ona konieczność budowy do końca 2000 r. oczyszczalni ścieków dla każdej aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 tys. oraz dla każdej aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 2 tys. do końca 2005 r.
EN
The cuts in energy consumption have directed the attention of environmental scientists and engineers to the problem of how to minimize the total energy demand in wastewater treatment plants. In the past decade, it has been not only the increasing number of wastewater treatment plants brought into operation, or the tough demands made on the quality of the effluents discharged into the recipients, but also the implementation of more effective technological trains that have noticeably increased the volume of the sewage sludge produced. The present paper provides examples of modernized technological trains enabling disposal of sewage sludges at reduced operating costs. Consideration is given to the importance of the power generation by the plant itself in the course of sludge processing, and to the problem of effective sludge management.
EN
Results of studies on the changes of chloroaliphatic compound content during composting of sludges have been presented. The investigations were conducted on sludges formed during the treatment of municipal and industrial wastes (from fat industry - vegetable fat processing). The sludges contained excessive amounts of chlorides, iron and aluminium resulting from application of coagulation on FeCl3 and AlCl3 over the sewage treatment. Stabilized sludges were composted by pile method after previous homogenization with postcrop residues (wheat and barley). An analytic method allowing qualitative analysis of chloroaliphatic compounds by gas chromatography (GC) coupled with mass spectrometry (GC-MS) was elaborated. The following compounds were identified: methylene chloride, ethyl chloride, propyl chloride, 1-chlorobutane, 1-chloropentane, 3-methylchloropropane-1 and 3-methylchlorobutane. Relations between the amount of iron and aluminium chlorides and the content of aliphatic compounds have been observed. It was found that the compounds mentioned above were formed parallel to humification of the sludge mass subject to composting.
PL
Projekty oczyszczalni ścieków, szczególnie tych dużych, powinny zawierać całościowe rozwiązanie gospodarki osadowej łącznie z całkowitym unieszkodliwianiem osadów. Ze względu na ilości powstających osadów ściekowych na oczyszczalniach o dużej przepustowości należy przyjmować najbardziej efektywne rozwiązania ich zagospodarowania i utylizacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.