Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The method of studying the process of vibroseparation or adhesion of friable media has been developed. The analytical solution of this mathematical model of the researched system for resonance and nonresonance cases was constructed. It is established that the relative amount of friable medium motion greatly affects the quantitative and qualitative parameters of the system oscillations, in particular, the increase in the amount of motion of a friable media causes a decrease in the amplitude of the system in the transition through the resonance.
PL
Opracowano metodę badania procesu separacji wibracyjnej oraz przyczepności materiałów sypkich. Zbudowano model matematyczny badanego systemu dla przypadków występowania rezonansu i jego braku. Ustalono, że wielkość przesunięcia względnego materiału sypkiego znacznie wpływa na parametry ilościowe i jakościowe oscylacji systemu, w szczególności zwiekszenie przesunięcia materiału sypkiego powoduje zmniejszenie amplitudy systemu podczas przejścia przez rezonans.
PL
Praca prezentuje wyniki badań procesu klasyfikacji odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki kruszyw i odpadów mineralnych.
EN
The paper presents investigations results of mineral waste classification on screens with a flat sieve and cuboid riddles. Three different designs of such screens were developed and subjected to process tests, which were aimed at determining the efficiency and capacity of these machines on a semi-technical scale. Based on the research, design assumptions were developed and an industrial screen for processing aggregates and mineral waste was built.
PL
Praca przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych. Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku można pozyskać nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych.
EN
The paper presents the equipment for the classification and sorting of minerals of various origin and various properties, including mineral waste and rock aggregates. Reusable minerals can be obtained from waste not only from the mining industry, but also from metallurgical and chemical industries, and even from particularly difficult to utilize construction residues.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the press construction solution and the size of the sieve hole on the efficiency of the pressing yield and the content of solid particles on the raw juice. In this study two devices, included singleand twin screw press were used. The devices were equipped with two sieves of different hole sizes. Based on the obtained results it was found that the pressing yield and consistency of apple juice depends on the type of press and the size of the holes in the used sieves. In the case of a single-screw press, the change in the size of the sieve holes had no statistically effect on the efficiency of raw juice and the yield of filtered juice. In the case of the twin-screw press a statistically significant effect of sieves size on the yield of pressing was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu rozwiązania konstrukcyjnego prasy oraz wielkości otworów sita na wydajność procesu tłoczenia oraz zawartość cząstek stałych w soku surowym. Do badań wykorzystano dwa urządzenia tj.: jedno – i dwuślimakową prasę wyposażoną w dwa rodzaje sit o zróżnicowanej wielkości otworów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wydajność tłoczenia i konsystencja soku jabłkowego zależy od rodzaju zastosowanej prasy i wielkości otworów w użytych sitach. W przypadku prasy jednoślimakowej zmiana wielkości otworów sita nie miała istotnie statystycznego wpływu zarówno na wydajność soku surowego jak i wydajność soku filtrowanego, zaś w przypadku prasy dwuślimakowej zaobserwowano istotny statystycznie wpływ wielkości sit na wydajność tłoczenia.
EN
Article is devoted to sieve holes blocking and describes the impact of the content of blocking grains in the feed on this phenomenon. The process of screen blocking involves grains of varying size being blocked in sieve holes. This is a phenomenon that significantly decreases the screening process capacity. The screen blocking coefficient f is applied for a description of screen blocking. Blocking grains are the ones which is equal to or slightly larger than the sieve holes. Those grains do not pass through the sieve holes, remain over the sieve and may clog (block) the sieve holes, thus reducing the screen clearance coefficient. The tests were done using a laboratory vibrator and control sieves, by subsequently screening mixtures of particulate materials with a different content of blocking grains and different percentage share of the upper- and lower-size fractions. Particulate materials of three model grain shapes were used for the tests: spherical, sharp-edged and irregular. The paper also includes a statistical analysis of the results obtained through experiments and an innovative method for describing sieve holes blocking. The new blocking coefficient specifies the percentage number of blocked sieve holes in relation to the total number of sieve holes. Grain size is a parameter that determines the value of the screen blocking coefficient in time. An increase in the content of blocking grains in the mixtures results in an increase in the percentage number of blocked sieve holes. The content of individual fractions in the mixture also has a significant impact on the course of sieve holes blocking. Screening is a very common industrial practice, and various designs of screens and types of sieves are available. That is why the subject of this paper is so important.
PL
Artykuł dotyczy analizy zjawiska blokowania otworów sitowych przesiewaczy oraz określa wpływ zawartości ziaren blokujących w nadawie na to zjawisko. Proces blokowania polega na grzęźnięciu ziaren różnych wielkości w otworach sitowych. Jest to zjawisko znacznie obniżające wydajność procesu przesiewania. Mechanizm blokowania otworów sitowych jest w dużym stopniu przypadkowy. Do opisu blokowania oczek w sicie stosowany jest współczynnik zablokowania otworów sitowych. Ziarna blokujące to klasa ziaren równych, bądź nieco większych od wymiaru otworu sitowego. Ziarna te nie przejdą przez oczka w sicie, pozostając w produkcie nadsitowym mogą zatykać (blokować) otwory sitowe zmniejszając współczynnik prześwitu tego sita. Badania przeprowadzono na wstrząsarce laboratoryjnej i sitach kontrolnych, przesiewając kolejno mieszaniny materiałów ziarnistych o różnej zawartości ziaren blokujących oraz różnych procentowych udziałach klasy dolnej i górnej. Użyto materiałów ziarnistych o trzech modelowych kształtach ziaren: agalit (kształt kulisty), kruszywo (kształt ostrokrawędziowy) i piasek kwarcowy (nieregularny kształt ziaren). W ramach niniejszej pracy przeprowadzono również statystyczną analizę wyników uzyskanych na drodze doświadczalnej oraz przedstawiono nowy sposób opisu zjawiska blokowania otworów sitowych. Proponowany współczynnik zablokowania określa procentową ilość zablokowanych otworów w sicie w odniesieniu do liczby jego wszystkich otworów. Wymiar ziarna jest parametrem, który determinuje wartość współczynnika zablokowania otworów sita w czasie. Wzrost zawartości ziaren blokujących w nadawie skutkuje wzrostem procentowej ilości otworów zablokowanych. Zawartość poszczególnych frakcji w mieszaninie ma znaczący wpływ na przebieg procesu blokowania. Przesiewanie jest bardzo rozpowszechnionym procesem przemysłowym, a na rynku dostępne są różne warianty konstrukcyjne przesiewaczy i rodzaje sit. Fakt ten tłumaczy celowość podjęcia tej tematyki w prezentowanej pracy.
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, które dotyczyły klasyfikacji różnego rodzaju odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje takich przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki odpadów mineralnych.
EN
The paper presents the results of research carried out at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology concerning the classification of various types of mineral waste using screens with flat sieves and rectangular riddles. Three different designs of such screens have been produced which then underwent process tests aimed at determining the efficiency and performance of those machines on a semi-technical scale. On the basis of the completed tests, design assumptions have been established and an industrial screen for processing mineral waste has been built.
EN
Main objective of screening is to separate a group of grains, which dimensions fall within the specified limits, from the given feed. A large number of sieve and screening machines designs is available. During screening of granular materials in industry, sieve holes are often blocked. The phenomenon of screen blocking involves grains of varying sizes and geometries being clogged in sieve holes. This significantly decreases the screening efficiency. The mechanism of sieve holes blocking is largely random. A dry and contamination-free granular material with 0.1-2.5 mm size was screened in this study. The grains with spherical (agalite and chromium stainless shot), sharp-edged (aggregate) and irregular (quartz sand) were used in screen tests under various conditions. Screening tests included both intermittent, as well as continuous screening. Identification on blocking of sieve holes was conducted using vibrating devices and a rotary and drum screen with a cone-shaped sieve. This paper specifies the main operational parameters of these machines that had remarkable influence on the blocking of sieve holes.
RU
Выполнено математическое моделирование процесса взаимодействия рабочих элементов виброударного грохота и транспортируемого по его ситу слоя сыпучего материала. Приведен пример расчета основных характеристик динамики взаимодействия элементов грохота и скоC рости транспортирования слоя по ситу, колеблющемуся в виброударном режиме.
EN
The mathematical modelling of the interaction process of vibroimpact screen working elements and being transported on its sieve layer of bulk material has been performed. The specific example of the calculation of basic parameters of screen elements interaction dynamics and sieve oscillating in vibroimpact regime is submitted.
9
Content available Metody oczyszczania sit przesiewaczy przemysłowych
PL
Niniejsza praca jest poświęcona metodom i urządzeniom służącym do oczyszczania sit w maszynach przesiewających. Podczas przesiewania różnych materiałów ziarnistych, w szczególności drobno i bardzo drobno uziarnionych, dochodzi do zatykania otworów sit przez tzw. ziarna trudne, których wymiar charakterystyczny jest zbliżony do wymiaru otworu sitowego. Ziarna takie grzęzną w otworach sitowych powodując ich wyłączenie z aktywnej powierzchni sitowej. W ten sposób powierzchnia odsiewu może ulegać niekiedy znacznemu zmniejszeniu. Oznaczać to będzie istotny spadek skutecznej wydajności procesu przesiewania. Dlatego zostały opracowane i nadal są rozwijane różne metody oczyszczania sit oraz urządzenia służące do tego celu, które instaluje się w maszynach przesiewających. Praca stanowi przegląd obecnie stosowanych metod i urządzeń, służących do usuwania zablokowanych ziaren z otworów sitowych.
EN
The present paper is dedicated to methods and devices used to clean sieves in screening machines. During screening of various granular materials, especially fine and very fine particles, mesh get blocked by the so called difficult particles, with characteristic size similar to the mesh size. Such particles get stuck in the mesh causing its elimination from the active sieve surface. In this way screening surface can be greatly reduced. This would mean a significant decrease of screening efficiency. So, various methods were and are still developed to clean sieves and devices used for this purpose which are installed in screening machines. The paper provides a review of methods and devices used presently to remove particles blocked in the mesh.
PL
Niniejsza praca dotyczy rozważań na temat blokowania otworów sitowych oraz wpływu głównych czynników na to zjawisko. Blokowanie otworów sitowych jest zjawiskiem niekorzystnym, powodującym zmniejszenie przepływu klasy dolnej przez otwory sitowe. Zjawisko blokowania otworów sit jest sumą dwóch procesów: blokowania i odblokowywania oczek sita zachodzących jednocześnie. Podstawową zależnością opisującą ten proces jest funkcja f = fun(t), gdzie f jest współczynnikiem blokowania otworów sitowych. Do badań użyto wstrząsarki laboratoryjnej o regulowanym wskaźniku podrzutu. Badania dotyczące współczynnika zablokowania sita f przeprowadzono dla trzech modelowych kształtów ziaren. Były to suche mieszaniny piasku, agalitu i kruszywa marmurowego.
EN
This paper presents the results of considerations concerning the ratio of blocking of sieve holes and the importance of particular factors affecting this process. The process of blocking the sieve holes is unfavourable, since it reduces the flow rate of the lower size fraction through a sieve under scrutiny. The phenomenon of blocking the holes of the sieve is a process resulting from two processes occurring simultaneously at the time of clogging and declogging of sieves. The fundamental relationship that appears in this case is a function f = fun(t), where f is the coefficient of sieve blocking. The present study is based on the results of investigations performed on laboratory screens for a regulated toss indicator. The tests concerning screen blocking coefficient f were conducted for three model shapes of granular materials. Those were dry sand, agalite and marble-aggregate mixtures.
EN
This paper is devoted to drum and vibrating screens and addresses their possible application in the process of screening municipal and mineral waste. The basis for this article are conclusions from a relevant research that has been conducted for many years at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology. The authors describe the principles of operation and significant parameters of the presented screening machines. They describe the deposit movement in the screen drum, specify critical velocity and rotational speed for the drum dimensions between 0.5 and 3.0 m and discuss the power and capacity of the presented machinery. The paper involves basic types of drum screens, however, new designs of the equipment are proposed. Those new designs include machines equipped with cone and cascade sieves. The advantage of such solutions is that particulate material can be screened along the sieve with a zero inclination of the sieve axis. Furthermore, drums can take the form of prisms with regular polygonal bases. Drums designs enable the use of equipment facilitating the screening process. Examples of such solutions include a movable cross used for cleaning sieve holes and, in the case of very fine particulate materials, the use of blow-in inside the screen drum. Drum screens provide for both dry and wet operation. Screening efficiency in industrial drum screens for rock is 40–60%. Another group of equipment that should be used in processing mineral waste are screens with flat sieves. They have been used for many years in the processing of minerals and the multitude of their designs provides for new opportunities for other branches of industry. A single-plane screen is a good solution for screening waste. The sieve of this screen performs a plane motion of any trajectory shape. Another type of equipment that can be used for segregating waste is an elliptical bi-axial screen. This machine enables the shaping of the screen motions trajectory in a vibrating motion. Both screens may be horizontal, as the arrangement of the power transmission system provides for the movement of the material layer on a horizontal sieve. Bi-axial vibrational screens driven with rotating (bi-axial) vibrators in various designs are currently the most common ones. An example of a modern screening machine is a membrane screen in which only the sieve, and not the entire riddle, moves. Special methods and equipment are used for the screening of fine and very fine particulate materials that are supposed to intensify the screening process. One of the examples is the use of additional sieves in a multi-deck screen. The sieves are selected according to the characteristic dimensions of sieve holes, on the basis of the feed particulate composition. Another example of the intensification of screening is the use of gradual screening (involving the use of additional sieves). There is also the sieve holes enlargement method. It involves the use of sieve holes larger than the assumed limit of classification. This method proves that sometimes it is advisable to slightly compromise the screening efficiency in order to increase capacity. All the types of screens presented in the paper may be successfully used for screening mineral and municipal waste. Furthermore, screens with flat sieves enable the construction of different process lines and they could be easily adapted to the changing waste segregation process requirements.
PL
W numerze 4/2014 „Kruszyw” przedstawiona została pierwsza część artykułu, w której omówiono wybrane czynniki wpływające na skuteczność procesu przesiewania. Prezentowana w tym numerze część druga porusza praktyczne aspekty związane z laboratoryjnym procesem przesiewania oraz prezentuje efekty uzyskane przy zmiennych wartościach wybranych parametrów przebiegu procesu.
PL
W procesie przesiewania surowców skalnych trudno przesiewalnych należy podkreślić, że poza parametrami technicznymi i dynamicznymi pracy przesiewacza istotną rolę odgrywają cechy powierzchni sitowej zamontowanej w przesiewaczu. Zaprezentowany w referacie prototyp sita koralowego stwarza nowe możliwości do szerokich badań procesu przesiewania. Wstępne analizy badań są obiecujące, gdyż jego skuteczność wynosi ok. 96%.
PL
Przesiewanie surowców mineralnych stwarza w warunkach przemysłowych dużo problemów, zwłaszcza jeśli materiał jest trudno przesiewalny, a proces ograniczony różnymi czynnikami, np. brakiem użycia wody czy nieodpowiednio dobranym sitem. W artykule omówiono wybrane zagadnienia pracy przesiewaczy wibracyjnych z różnymi sitami.
PL
Przesiewanie to jedna z podstawowych operacji przeróbczych, zarazem nieskomplikowana pod względem samego przebiegu. Oczywistym celem procesu jest rozdział materiału uziarnionego według jego zróżnicowania w wielkości pojedynczych ziaren, a w efekcie otrzymujemy dwie lub więcej klas ziarnowych produktu o różnym uziarnieniu, w zależności od rozmiaru zastosowanego oczka sita w przesiewaczu. Ocena skuteczności przebiegu przesiewania nie jest skomplikowana, jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii w tym zakresie.
16
Content available remote Construction of screener oriented on application of parametric resonance
EN
The problem with obtaining high efficiency screening process in the coal, metal mining, building and other industries lead to invent new constructions of the screeners. The rapid progress of screening techniques and screen design was observed in the past and nowadays the development of screen is stabilized and most of equipment produced by various machines companies is very similar. In spite of this, there is always a need to improve the performance of screens. Increase capacity and efficiency of screening process on the one hand, and decrease its ecological footprint are the main goals of development of a new screening equipment. The screening machines inventive method is parametric resonance excitation of the screen sieve mesh. The model of laboratory screener based on parametric resonance for fine granular materials is presented in this paper. The working principle of the screener is included showing, that the parametric resonance screener could obtain a complex motion of the sieve, which is desirable with processing naturally wet fine granular materials.
PL
Zwiększenie wydajności procesu przesiewania w przemyśle wydobywczym, budowlanym itp. jest głównym powodem opracowywania coraz to nowszych konstrukcji przesiewaczy. Intensywny rozwój technik przesiewania oraz konstrukcji przesiewaczy można było zaobserwować w przeszłości. Obecnie nastąpiła stabilizacja rozwiązań konstrukcyjnych, przez co większość urządzeń produkowanych przez różne firmy jest podobna. Mimo to nadal istnieje potrzeba zwiększenia efektywności eksploatacyjnej przesiewaczy. Zarówno zwiększenie wydajności oraz efektywności procesu przesiewania, jak również zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ekologicznego to główne przesłanki rozwoju nowych maszyn przesiewających. Inwencyjną metodą zastosowaną w konstrukcji maszyn przesiewających jest wzbudzanie rezonansu parametrycznego sita przesiewacza. W pracy zaprezentowano model konstrukcyjny przesiewacza materiałów drobnoziarnistych, oparty na rezonansie parametrycznym. Przedstawiono zasadę działania przesiewacza, gdzie możliwe jest osiągnięcie złożonego ruchu sita, który jest pożądany w przypadku przesiewania materiałów w postaci wilgotnych granulatów.
PL
Sito. Podstawowy element przesiewacza. Czy wobec dużej różnorodności i dostępności sit można określić, które jest lepsze, a które gorsze? W artykule przedstawiono zagadnienie sprawności przesiewania, podziału sit i rodzaju zastosowanego materiału.
PL
Opracowanie opisuje przesiewacze bębnowe w świetle nowych wyników badań tych maszyn, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice Łódzkiej. Uwzględnia także najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne w tej dziedzinie. Wydaje się, że nowoczesne przesiewacze bębnowe powinny być maszynami szybkobieżnymi, tzn. takimi w których wyróżnik szybkobieżności (stosunek prędkości kątowej bębna do prędkości wirowania), powinien być na poziomie 0,8÷0,9, a nie 0,3÷0,4, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach.
EN
This work intended to describe drum screens in the light of new results of study on these machines carried out recently at the Technical University of Łódź. The latest designing achievements in this area have also been taken into account. It seems that modern drum screens should be high-speed machines, i.e. such in which high speed factor (the ratio of drum angular velocity to rotation velocity) should range from 0.8 to 0.9, and not from 0.3 to 0.4, as is the case in the currently operating screens.
EN
This work presents the results of the investigations, devoted to multi-frequency screens, devic-es being used for the screening process and equipped with two drive vibrators operating at various rota-tion speeds. The object of this research was to evaluate the efficiency and capacity of a newly designed double-frequency screen to sieve the grained materials, especially those difficult to separate. The experi-mental double-frequency screen is driven by two inertial drive vibrators operating at various rotation speed, providing complex shaking movement of the screen. In comparison to conventional devices con-taining vibrators operating at constant rotation speed, the application of this modern double-frequency screen resulted in improving parameters of the screening process.
20
Content available remote Determination of the effective sieve blocking coefficient
EN
This paper presents the results of considerations concerning the ratio of blocking of screen holes and the importance of particular independent variables affecting the process of blocking of sieve holes. The phenomenon of blocking the holes is unfavorable since it reduces the flow area of the lower size fraction through a sieve under scrutiny. The study was conducted, using laboratory sieves. Fine-grained materials: sand (loose sedimentary rock of irregular form) and agalite (spherical mineral) were applied as investigated mineral media.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.