Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article focuses on the actual scientific and practical problem of accounting for the influence of meteorological and climatic factors in the technical and economic calculations in the field of environmental management. It has been proven that the introduction of scientifically sound and effective methods of using meteorological and climatic information in economic calculations significantly reduces the loss caused by weather conditions and improves the implementation of an optimal strategy for agricultural production on reclaimed lands. Such calculations are based on economic and statistical modelling of different variants that accounting for standard hydrometeorological information in the implementation of design, management and economic decisions. This increases the validity and reliability of calculations, as well as their compliance with the actual operating conditions of environmental and economic facilities. Consequently, this attracts increased interest of both public and private investors. Not only under such conditions is a sustainable development of environmental management sectors possible but also the adaptation to global climate change and additional benefits from the efficient economic activity in the new environmental conditions.
EN
The purpose of this article was to evaluate the procedure for excluding land from agricultural production in the context of disclosing land use changes in the land and building records. In order to examine the problem presented, a descriptive analysis of existing legal acts and publications was performed, and a case study was analized. The research was based on data from 2010-2019 obtained from the District Eldership and District Center of Geodetic and Cartography Documentation in Kazimierza Wielka (Świętokrzyskie Voivodeship). The work presents subsequent stages related to the disclosure of changes in land development created on the land as a result of the start of the investment process. Attention was drawn to the extension of the investment process by the applicants for excluding land from agricultural production. Studies have shown that only 15% of decisions authorizing the exclusion of land from agricultural production in the Kazimierz District in the years 2010-2018 were actually implemented and completed with updating the land and building records. However, this is not a value corresponding to the real number of excluded areas, because based on the field interview, it can be indicated that only on 12% of the analyzed plots, the investment process was not started on the land. This is primarily due to the obligation to pay a fee for the sole exclusion of land from agricultural production, but also to a change in the method of calculating the tax from agricultural tax, to a several times higher property tax.
PL
W ramach niniejszego artykułu podjęto problematykę autonomii żywnościowej oraz „samowystarczalności" potrzeb miasta w czasach przemian gospodarczych świata. Przeprowadzona analiza zagrożeń gospodarki nastawionej na konsumpcjonizm przedstawia możliwe rozwiązania mające korzystny wpływ na gospodarkę lokalną, ale także uatrakcyjnienie przestrzeni intensywnie rozrastających się miast. Niekorzystne zjawiska meteorologiczne i urbanistyczne potwierdzają tezy dotyczące wyczerpywania się surowców naturalnych oraz wysokiego zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo podejmując temat śladu ekologicznego i strat ekonomicznych jakie niesie za sobą gospodarka uzależniona od exportu proponuje się innowacyjne rozwiązanie jakim jest wdrażanie miejskich farm wertykalnych. Przedstawienie możliwości technologiczno­projektowych lokalnej produkcji żywności oraz przytoczenie światowych realizacji dokonano analizy możliwości potencjalnych lokalizacji farm wertykalnych w ramach gospodarki regionalnej Jako główny przykład przedstawiony zostanie Miejski Park Produkcji Żywności, będący projektem zagospodarowania terenów pokolejowych w Katowicach, opracowany w ramach pracy dyplomowej na studiach I stopnia kierunku Architektura i Urbanistyka. Przedstawione w ten sposób idee mają zobrazować realne możliwości tego typu inwestycji i ich wpływ na odbiór terenów miejskich przeznaczonych pod produkcję żywności lokalnej. Innowacyjność rozwiązań nadaje kierunek dalszego rozwoju miast jak i oznacza realny potencjał gospodarek lokalnych do przemian w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju ale także do tzw. „samowystarczalności".
EN
This article deals with the issues of food auto nomy and sustainability of ur ban needs in times of world economic transformation. The conducted analysis of risks to the economy targeted at consumerism shows possible solutions having a beneficial impact on the local economy as well as on making the space of intensely growing cities more attractive. Adverse weather and urban phenomena confirm the theses concerning the depletion of natural resources and high environment contamination. Additionally, tackling the issue of ecological trace and economic losses resulting from economy dependent on export, innovative solutions are offered, that is implementation of urban vertical farms. The presentation of technological and designing possibilities of local food production and reference to world realisations were bases for analysis of possibilities of potentia! locations for vertical farms as part of regional economy. The mai n example will be the Urban Food Production Park being a project for development of post-railway lands in Katowice, developed as part of Bachelor's thesis at first-cycle studies of Architecture and Town Planning. The ideas presented in such a man ner are to picture real possibilities of such investments and their impact on the reception of urban areas intended for production of local food. The innovativeness of solutions gives direction for further development of cities and means real potentia! of loca I economies for transformations in the scope of striving for sustainable growth as well as the so­called sustainability.
4
PL
Artykuł obejmuje znaczenie rolnictwa w Polsce, jak również pojęcia rolnictwa i źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono rolnictwo konwencjonalne i proekologiczne, przedstawiono jak wygląda produkcja rolnicza w Polsce oraz wymieniono źródła dofinansowania proekologicznej produkcji rolnej.
EN
The article shows the importance of polish agriculture, according to agriculture concept and sources of pro-ecological agricultural production's financing. Basing on the literature analysis, topic of conventional pro-ecological agriculture was discussed. The article also presents how does the agricultural production in Poland look like and what are the money sources of the pro-ecological agricultural production.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z perspektywami rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim. Zobrazowano w nim sektor produkcji rolnej, akcentując istotną rolę rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Ukazana została również problematyka efektów proekologicznej produkcji rolnej. Analizie poddano rynek zdrowej żywności województwa lubuskiego.
EN
The paper discusses the problems of the eco food prospect in Lubusz region. The article illustrates sector of agricultural production, focusing on relevance of agricultural sustainable development. Also the pro-ecological agricultural production’s effects problem was shown. Analyse applies healthy food market in Lubusz Voivodeship.
PL
Celem badań była ocena działalności gospodarczej rolników prowadzących produkcję rolną na ternie gminy Iwonicz Zdrój w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wszyscy ankietowani rolnicy wiedzą o uzdrowiskowym charakterze gminy, nie mniej jednak nikt z badanych nie wiedział o ograniczeniach formalno-prawnych wynikających z specyficznego charakteru gminy. Wiek rolników nie wpływał na sposób gospodarowania oraz poziom ich zainteresowania tematyką ekologiczną. Rolnicy ograniczali się do przestrzegania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki, natomiast nie byli zainteresowani działaniami ekologicznymi wymagającymi od nich poniesienia nakładów finansowych.
EN
The aim of the research was to assess the economic activity of farmers conducting agricultural production in the area of the Iwonicz Zdrój commune in the context of sustainable development. All of the surveyed farmers know about the spa character of the commune, but none of the respondents knew about the formal and legal limitations resulting from the specific character of the commune. The age of farmers did not affect the way of farming and the level of their interest in ecological issues. Farmers limited themselves to observing the principles of the Code of Good Practice, while they were not interested in ecological activities that required them to incur financial expenses.
PL
Artykuł stanowi przegląd obowiązujących ustaw, aktów prawnych, zarządzeń i dokumentów, które regulują kwestie związane z ochroną gleb w Polsce, ponieważ należą one do najbardziej zagrożonych zasobów przyrodniczych, podlegając systematycznej degradacji oraz trwałemu przekształceniu w wyniku wyłączania ich z przyrodniczego użytkowania. Zapewnienie zrównoważonego użytkowania gleb pozwala podnieść poziom ich ochrony. Działaniem priorytetowym jest zahamowanie lub osłabienie niekorzystnych trendów oraz negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko glebowe. Zasoby glebowe użytków rolnych w Polsce systematycznie zmniejszają się i dotyczy to także gruntów w dobrej kulturze rolnej. Zgodnie z polityką ekologiczną prawidłowe użytkowanie zasobów glebowych i leśnych jest jednym z działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. Polska znajdując się w strukturach Unii Europejskiej jest zobowiązana do wypracowania strategii, które uwzględniałyby działania dostosowane do aktualnego stanu środowiska glebowego oraz stopnia zagrożenia różnymi formami erozji. W artykule dokonano analizy uwarunkowań produkcji rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju. Oceniono ponadto zmiany obszarowe pod wpływem działań mających na celu ochronę zasobów glebowych na podstawie danych statystycznych z ostatniego dziesięciolecia.
EN
The article introduces acts in force, legal acts, regulations and documents which regulate matters related to the protection of soils in Poland. The soils belong to one of the most endangered natural resources and they are a subject to systematic degradation and permanent transformation as a result of their exclusion from the natural use. Sustainable use of soils increases the level of their protection. The priority is to stop or weaken unfavorable trends and negative impacts on the soil environment. Soil resources of agricultural area in Poland are systematically decreasing and this also applies to lands in a good rural culture. According to an ecological policy, the proper use of soil and forest resources is one of the actions aimed at ensuring ecological security. Poland as a member of European Union is obligated to devise strategies taking into account the current condition of the soil environment and the degree of threat to various forms of erosion. The paper analyzes the determinants of agricultural production in the Kuyavia-Pomerania province against the background of the whole country. According to the statistical data from the last decade, estimated area changes were assessed under the influence of actions aimed at protecting soil resources.
EN
The aim of the study was the prediction of N-P-K inputs (hereafter referred to as NPK load) from agricultural sources. The study aimed to determine relations between the structural changes and the N-P-K load (nitrogen-phosphorus-potassium) fertilizer components in the upper Dunajec River basin (the Carpathian region in Poland). Analysis included the level and nature of agricultural production, the land use structure and non-agricultural factors. Multiple regression analysis was used for the development of the model. Relationships were determined in the form of regression models in the system of N-P-K load-structural parameters-land use-surface water quality. The quality of surface water was assessed in a range of concentrations of N-NO3-, N-NH4+, PO43-, Cl-, and compared to the N-P-K load that was brought to the basin from agricultural sources. Significant structural and spatial changes took place in the upper Dunajec River basin that affected many social, economic and environmental factors. Agricultural production was reduced, resulting in a decrease of area of agricultural land between the year 1980 and 2010. The most important factors influencing the changes in biogenic load of an agricultural origin were: stocking density and mineral fertilization. Both of these parameters determined the amount of N-P-K load in approx. 80-90% (not counting the use of N-P-K components by crops). Surface water quality has generally improved, only higher concentrations of chlorides were recorded in small urbanized river basins. Therefore, the chemical composition of water plays the role of a simplified indicator of structural changes. Mathematical formulas proved changes in N-P-K load depending on variations of individual influencing factors. The development of the usable space of the investigated river basin must take into account agricultural and non-agricultural factors, as well as the proportions and relationships between them. Only then might the sustainable and multifunctional development of these areas be provided.
PL
Przeprowadzono analizę zmian wyposażenia polskiego rolnictwa w ciągniki rolnicze oraz wartości produkcji globalnej, końcowej i towarowej w rolnictwie polskim w latach 1949- 2013. Zastosowano metodę przeliczeń wartości poszczególnych kategorii produkcji rolniczej z cen bieżących na ceny stałe. Przedstawiono modele opisujące współzależności między wyposażeniem w ciągniki a wartością produkcji rolniczej w cenach stałych w postaci funkcji o najwyższym współczynniku dopasowania R2 . Wartość produkcji globalnej w rolnictwie w cenach stałych była w 2013 r. o 124%, produkcji końcowej o 213%, a produkcji towarowej o 420% większa niż w 1949 r. W latach 1949-2013 liczba ciągników użytkowanych w rolnictwie polskim zwiększyła się o 5853%. Stwierdzono dodatnią współzależność między stanem wyposażenia w ciągniki a wartością produkcji rolniczej. Współzależność ta zaznacza się najsilniej, gdy miernikiem produkcji rolniczej jest produkcja towarowa, a najsłabiej, gdy jest to produkcja globalna. Niezależnie od przyjętej kategorii produkcji rolniczej, oceniane współzależności zaznaczają się najsilniej w okresie, w którym liczba ciągników użytkowanych w rolnictwie wynosiła poniżej 600 tys. szt. i słabną w miarę zwiększania się ich liczby.
EN
In the years 1949-2013 number of tractors in use in Polish agriculture increased by 495%. The value of a gross output in constant prices was in 2013 by 124%, final output by 213%, and market output 420% higher than in 1949. Positive correlation between equipment in tractors and the value of agricultural output has been stated. The correlation is strongest when the market output is taken as a meter of agricultural production and the weakest in a case of gross output. Irrespective of the category of agricultural output taken into account, the correlations studied was the most strongly marked within the period when the number of tractors in use in Polish agriculture amounted to below 600 thousand units, and it weakened along with the increase in the number of tractors.
EN
The goal of this work is to valuate ecosystem benefits on the example of an average farm in the Zachodniopomorskie voivodship. Based on the Central Statistical Office’s data on agriculture in the Zachodniopomorskie voivodship, two multicriteria optimization models have been constructed. The first model related to a farm dealing only in plant cultivation. The second model described a farm with livestock. In both of them, production was based on the principles of sustainable development. Their extensive activity contributes to an increase in benefits of agroecosystems.
EN
The task of controlling the development of the technical-economic system of agricultural production (TESAP) as the only cross-functional business process is carried out. The methodological approach to its solution is proposed, based on the use of marketing research methods and construction of a complex of interrelated models of market-oriented technological options for the development of TESAP and financial schemes of realization. Different ways of interaction of the optimization and simulation models in the complex are considered.
12
PL
W pracy przedstawiono możliwości oceny efektów i efektywności produkcji gospodarstwa rolnego, szacowanej nie tylko w jednostkach pieniężnych (zł), ale także w umownych jednostkach zbożowych (JZ) lub w porównywalnych jednostkach energetycznych (GJ lub kWh). Zaprezentowano uproszczoną metodykę szacowania skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych i badania energochłonności produkcji roślinnej i zwierzęcej w przykładowym zmodernizowanym gospodarstwie rodzinnym o powierzchni 45 ha UR. Metodyka może być wykorzystywana w badaniach efektywności energetycznej poszczególnych rodzajów biomasy rolniczej przeznaczonej na potrzeby żywnościowe lub energetyczne (OZE).
EN
The paper presents the possibilities for assessing the effects and effectiveness of farm production, estimated not only in monetary units (PLN), but also in contractual corn units (CU), or in comparable units of energy (GJ or kWh). It also shows a simplified methodology for the estimation of accumulated material and energy expenditures and examining energy consumption of plant and animal production in the model, modernized family farm with an area of 45 ha AL. The methodology can be used to study energy efficiency of different types of agricultural biomass allocated for food or energy needs (RES).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej i energochłonności produkcji w gospodarstwie rolnym z zastosowaniem różnych przeliczników na jednostki energetyczne poszczególnych rodzajów biomasy (GJ·t-1) w zmodernizowanym gospodarstwie rodzinnym o powierzchni 45 ha UR. Zastosowano metodykę szacowania skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych i badania energochłonności produkcji roślinnej i zwierzęcej [WÓJCICKI 2015b]. Wykazano istotne różnice energochłonności towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej w zależności od zastosowanych przeliczników na jednostki energetyczne poszczególnych produktów rolniczych. Bardziej uzasadnione wydaje się stosowanie przeliczników wg wartości energetycznej (cieplnej) poszczególnych rodzajów biomasy rolniczej (wariant B). Stwierdzono, że potrzebne jest ujednolicenie tych przeliczników na jednostki bardziej zbliżone do wartości energetycznej (cieplnej) poszczególnych produktów rolniczych.
EN
This paper presents the results of studies on energy efficiency and energy consumption of production in a farm, with the use of different conversion factors into energy units of individual types of biomass (GJ·t-1), the studies were conducted in a modernized, family farm with an area of 45 ha AL. The methodology for estimating the accumulated materialenergy expenditures and studying the energy consumption of plant and animal production [WÓJCICKI 2015b] was applied. Significant differences were shown in the energy consumption of commodity plant and animal production, depending on the applied conversion factors into energy units of individual agricultural products. It seems more justified to use conversion factors according to the energetic (thermal) value of individual types of agricultural biomass (option B). It was also found that it is necessary to unify these factors into units much closer to the energetic (thermal) value of individual agricultural products.
PL
Postęp technologiczny i rosnące wymagania związane z produkcją rolniczą doprowadziły do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie modelowania procesów logistycznych w tej branży. Zaproponowane rozwiązanie stanowić będzie podstawę do budowy zunifikowanego systemu opisu procesów logistycznych, który będzie mógł stanowić platformę wymiany informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak również pomiędzy samodzielnymi podmiotami.
EN
Technological progress and the increasing demands of agricultural production have led to the search for new solutions in the field of logistic processes modeling. The proposed solution will form the basis for the construction of a unified system of logistic processes description, which will be able to provide a platform for the exchange of information both within the company as well as between independent entities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów jakościowych próbek wód gruntowych i powierzchniowych, pobieranych w latach 2011–2012 w pięciu towarowych, rodzinnych gospodarstwach rolnych, położonych na terenie Żuław Elbląskich. Ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia wody reaktywnymi formami azotu oraz fosforem i potasem w gospodarstwach oceniano na tle ich wyników ekonomiczno-produkcyjnych, w tym efektywności wykorzystania makroskładników pokarmowych w towarowej produkcji rolniczej, oszacowanej metodą bilansu „u bramy gospodarstwa”. Przeciętny nadmiar azotu w gospodarstwach wynosił od 109 do 190 kg N·ha-1 , fosforu od 2 do 38 kg P·ha-1 potasu od 3 do 103 kg K·ha-1. Stwierdzono, że większość analizowanych próbek wód gruntowych, pobieranych z terenu użytków rolnych analizowanych gospodarstw, zawierała nadmierne stężenie amonowej formy azotu, które często przekraczało 2,33 mg·dm -3 N-NH4. Stężenie potasu było również duże i w większości badanych próbek wód gruntowych wielokrotnie przekraczało wartość 20 mg K·dm-3. Obserwowane stężenia fosforanów w zasadzie nie przekraczały wartości 1,63 mg P-PO4·dm-3. Natomiast w analizowanych próbkach wód gruntowych nie stwierdzono nadmiernego stężenia azotanów oraz widocznych przekroczeń wartości granicznych pH. Wiele zastrzeżeń budzi również jakość wód powierzchniowych, które pobierano wyłącznie ze śródpolnych rowów melioracyjnych. Okresowe pogorszenie ich jakości było determinowane nie tylko nadmiernym stężeniem azotu amonowego, ale również stosunkowo dużym stężeniem fosforanów, często przekraczającym 1,00 mg P-PO4 dm-3.
EN
This paper presents results of analyses of selected surface and ground water parameters made in 2011–2012 in several market family farms located in Żuławy Elbląskie. Potential risk of water pollution by reactive forms of nitrogen, phosphorus and potassium was estimated on the background of economical-productive factors including the efficiency of macronutrient utilization in market production with the use of method called “at the farm’s gate budget”. Average nutrient surplus in farms was 109–190 kg N·ha-1, 2–38 kg P·ha-1 and 3–103 kg K·ha-1. The majority of ground water samples contained excessive amounts of ammonium nitrogen often exceeding 2.33 mg·dm-3 N-NH4. Similarly high were concentrations of potassium that exceeded 20 mg K·dm-3 in most of ground water samples. Measured phosphate concentrations did not exceed 1.63 mg·dm-3 P-PO4. No excess of nitrates or extreme pH values were recorded in analysed ground waters. The quality of surface waters sampled exclusively from mid-field drainage ditches raises some objections. Periodical worsening of surface water quality was caused by high concentrations of ammonium nitrogen and phosphates which often exceeded 1.00 mg P-PO4dm-3.
PL
Rolnictwo stanowi ważny obszar działalności w Polsce. Rolnictwo dostarcza szereg produktów rolnych na potrzeby handlu, produkcji i konsumpcji. Rolnictwo narażone jest na wpływ warunków naturalnych, czynników pogodowych i środowiska. Każde anomalie czynników pogodowych powoduje obniżanie produkcji rolnej oraz liczne zakłócenia między producentami rolnymi a odbiorcami. Celem artykułu jest prezentacja wybranych zagrożeń naturalnych wpływających na produkcję rolniczą oraz przedstawienie strat w rolnictwie jakie powstają w wyniku zagrożeń naturalnych.
EN
Agriculture provides a number of agricultural products for the purposes of trade, production and consumption. Agriculture is exposed to the impact of natural conditions, weather factors and the environment. Any anomalies of weather factors causes a reduction in agricultural production as well as numerous distortions between producers and agricultural customers. The purpose of the article is a presentation of selected natural hazards affecting agricultural production and agricultural losses that arise as a result of natural hazards.
PL
Postęp technologiczny i rosnące wymagania związane z produkcją rolniczą doprowadziły do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie logistyki prowadzonych prac. Zaproponowane w artykule rozwiązania przyczynią się do polepszenia warunków uprawy i prowadzonych działań, a w efekcie pozwolą na ograniczenie kosztów.
EN
Technological advances and the increasing demands of agricultural production have led to the search of new solutions in the field of agricultural work logistics. Solutions proposed in the article will help to improve the conditions of cultivation and agricultural activities, and ultimately will have impact in costs reduction.
EN
The paper includes evaluation of the sources of acquiring information in agricultural farms by farmers. The research was carried out in 2012 in the form of a direct survey of owners of 102 agricultural farms located in Podlaskie Voivodeship. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first one concerned information on the farm owner and a farm and the second part of the questionnaire consisted of questions related to the manners of acquisition of information sources and their evaluation. The research which was carried out proves that shows and exhibitions are the weakest information sources according to the evaluation (10%). Information obtained from the Commune Offices (16%) and the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (18%) were evaluated as a weak source of information. However, a direct contact with friends and neighbours (42%) and agricultural advisers (59%) seems to be a popular source of information. The Internet, as well as radio and television, each reach more than 70%. Specialist press and guides were evaluated very high (above 80%). According to the investigated group, agricultural journals are the most significant source of information in the plant and livestock production and information on agricultural machines and devices. In the evaluation of the access to various types of agricultural information as much as 58% said that it is on a very good level, 30% of respondents evaluated it as good and only 12% of the respondents claimed that the access to various types of agricultural information sources is at a fairly good level. Any of the questioned farmers did not claim that the access to information is bad.
PL
W pracy dokonano oceny źródeł pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych przez rolników. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku poprzez bezpośrednie ankietowanie właścicieli 102 gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa podlaskiego. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa i gospodarstwie druga część ankiety składała się z pytań dotyczących sposobów pozyskiwania źródeł informacji oraz ich oceny. Przeprowadzone badania wskazują, że najsłabiej ocenianym źródeł informacji są pokazy i wystawy (10%). Dość nisko zostały ocenione informacje pozyskiwane z Urzędów Gmin (16%) i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (18%). Natomiast popularnym sposobem zdobywania informacji okazuje się bezpośredni kontakt ze znajomymi i sąsiadami (42%) oraz doradcami rolnymi (59%). Internet oraz radio i telewizja, każdy powyżej 70%. Bardzo wysoko zostały ocenione prasa fachowa i informatory (powyżej 80%). Według opinii badanej grupy najistotniejszym źródłem informacji w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz informacji na temat maszyn i urządzeń rolniczych są czasopisma rolnicze. W ocenie dostępu do różnego rodzaju informacji rolniczej, aż 58% stwierdziło, że jest on na bardzo dobrym poziomie, 30% respondentów oceniło go, jako dobry a tylko 12% ankietowanych uważa, że dostęp do różnego rodzaju źródeł pozyskiwania informacji rolniczych jest na niezłym poziomie. Żaden z ankietowych rolników nie ocenił, że dostęp do informacji jest na złym poziomie.
PL
Rolnictwo jest istotnym źródłem różnego rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. W Internecie można znaleźć wiele baz danych zawierających informacje dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Wśród powszechnie dostępnych baz wymienić można: FAOSTAT, EUROSTAT, WebDab, EDGAR, E-PRTR, CEPMEIP, czy też AIRBASE, a wśród polskich: JPOAT i Krajową bazę KOBIZE. Mnogość baz, zawierających dane w tym zakresie, stwarza potrzebę przeglądu i usystematyzowania ich zawartości. W artykule dokonano przeglądu wybranych baz danych zawierających informacje w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza ze źródeł rolniczych. Przeprowadzone analizy wskazują, że w bazach tematyka rolnicza związana z zanieczyszczeniami stanowi tylko jeden z wielu elementów. Czasami informacje w nich zawarte odbiegają od dostępnych danych krajowych. W związku z tym zasadne było stworzenie systemu bazodanowego, zasygnalizowanego w artykule, związanego wyłącznie z monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza z produkcji rolniczej w kraju.
EN
Agriculture is an important source of various pollutants emitted into the air. On the Internet you can find many databases containing information on environmental pollution. Among the publicly available databases are: FAOSTAT, EUROSTAT, WebDab, EDGAR, E-PRTR, CEPMEIP or AIRBASE, and among Polish: JPOAT and the National KOBIZE database. A multitude of databases containing data in this area creates the need to review and systematize their content. This article reviews some of databases containing information on the monitoring of air pollution from agricultural sources. The analyses show that the agricultural topics in the bases related to agricultural pollution constitutes only one of many elements. Sometimes the information contained therein differs from the available national data. Therefore, it was reasonable to create a database system, flagged in the article, related only to the monitoring of air pollution from agricultural production in the country.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.