Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrared spectrometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article describes the study to determine the effect of FAME from different vegetable oils on the correctness of determination of FAME content in diesel fuel according to PN-EN 14078. It presents the study of the soybean oil, palm and coconut FAME model blends made from esters with different hydrocarbon chain lengths and real FAME samples of soybean, palm and coconut oil. As part of this work there was prepared a calibration curve, dedicated to determining the content of coconut oil FAME. Results of tests and the impact of applied above FAME on results of the FAME determination in diesel fuel were discussed.
PL
Niniejszy artykuł opisuje badania mające na celu określenie wpływu zastosowania FAME wytwarzanych z różnych olejów roślinnych na prawidłowość oznaczenia zawartości FAME w oleju napędowym według PN-EN 14078. Badaniom zostały poddane mieszaniny modelowe FAME oleju sojowego, palmowego oraz kokosowego sporządzonych z estrów o różnych długościach łańcuchów węglowodorowych oraz rzeczywistych próbek FAME oleju sojowego, palmowego i kokosowego. W ramach prowadzonych prac została sporządzona krzywa kalibracyjna, dedykowana do oznaczania zawartości FAME oleju kokosowego. Dokonano omówienia otrzymanych wyników badań oraz wpływu pochodzenia zastosowanego FAME na wyniki oznaczenia jego zawartości w oleju napędowym.
EN
This article aims to show mineral composition of Mars surface based on TES spectra (Thermal Emission Spectrometer-Mars Global Surveyor), measured in infrared thermal range. It presents how, based on TES data, spectra from selected Martian regions were modelled and interpreted after prior removal of atmospheric influences from the spectra using the Radiative Transfer Algorithm and Deconvolution Algorithm. The spectra from dark area of Cimmeria Terra and light Isidis Planitia were elaborated in cited publications. In the case of light areas ex. Arsia Mons, spectrum of dusty weathered surface of Mars was obtained (also after removal of atmospheric influences) from averaging spectra of dusty regions of Mars. Those aforementioned spectra were used in modelling Martian surface aiming to determine their mineral composition. Deconvolution Algorithm was chosen from the mentioned methods as a tool for the modelling. The spectra described above were used for the Martian surface modelling, such as the Hellas Basin and Martian meteorites SNC (Shergottites, Nakhlites, Chassignites), in order to determine their mineral composition. As a modelling tool one of the following methods of deconvolution algorithm can be chosen. Spectra for the modelling were obtained from the PFS spectrometer (Planetary Fourier Spectrometer) - (Mars Express) and mineralogical composition of basalts from the southern part of Poland were used for this purpose. The method of modelling which was used to determine the mineral composition of Mars and dust can be used in determining mineral composition of selected areas on the Earth from aerial and satellite levels, e.g., soil and vegetation with the use of spectral libraries and spectra of individual plant species.
PL
Artykuł opisuje próbę przybliżenia składu mineralogicznego powierzchni Marsa na podstawie gotowych widm z TES (Thermal Emission Spectrometer-Mars Global Surveyor), zmierzonych w podczerwieni, w zakresie termalnym. Przedstawione tu będzie, jak na podstawie danych z TES zostały modelowane i zinterpretowane widma z wybranych terenów Marsa po uprzednim oddzieleniu wkładu atmosfery od całości widma, algorytmami: transferu promieniowania (Radiative Transfer Algorithm) i dekonwolucji (Deconvolution Algorithm). W cytowanych publikacjach opracowano widma z ciemnego obszaru Cimmeria Terra i obszaru jasnego - Isidis Planitia . W przypadku obszarów jasnych, przykładowo obszar Arsia Mons, widmo zapylonej i zwietrzałej powierzchni Marsa zostało uzyskane (również po oddzieleniu wpływu atmosfery) z uśrednienia widm pochodzących z terenów o wysokim zapyleniu. Te opisane powyżej widma zostały wykorzystane do modelowania powierzchni marsjańskich, takich jak basen Hellas oraz meteoryty marsjańskie SNC, w celu ustalenia ich składu mineralnego. Jako narzędzie modelowania wybrano jedną z wymienionych metod Deconvolution Algorithm. Widma do własnego modelowania były pozyskane ze spektrometru PFS (Planetary Fourier Spectrometer)-(Mars Express) oraz wykorzystano w tym celu skład mineralogiczny bazaltów z południowej części Polski.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań opracowano metodę oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy frakcji respirabilnych dwóch odmian krystalicznej krzemionki - kwarcu i krystobalitu pracy, z zastosowaniem techniki spektrometrii w podczerwieni. Metoda polega na przepuszczeniu próbki badanego powietrza przez umieszczony w cyklonie filtr z polichlorku winylu (PVC) i bezpośrednim oznaczeniu kwarcu i krystobalitu w pyle osadzonym na filtrze. Metoda umożliwia oznaczanie kwarcu w zakresie stężeń 0,01 0,7 mg/m3 oraz krystobalitu w zakresie stężeń 0,03-0,7 mg/m3 (podane wartości odnoszą się do próbek powietrza o objętości 700 1). Opracowaną metodę oznaczania kwarcu i krystobalitu zapisaną w postaci procedury analitycznej zamieszczono w Załączniku.
EN
A new procedure has been developed for the assay of respirable quartz and cristobalite with infrared spectrometry. Method is based on filtering the sample air through a filter of polyvinyl chloride (PVC), and direct determination of quartz and cristobalite in the dust deposited on the filter. The method enables the determination of the concentration of quartz in the range from 0,01 mg/ m3 to 0,7 mg/m3 and cristobalite in the range of 0,03 mg/m3 to 0,7 mg/m3 (in both cases, these values relate to air samples volume of 700 1). The developed method of determining quartz and cristobalite has been recorded as an analytical procedure, which is available in the Appendix.
PL
Metodę stosuje się do oznaczania respirabilnych frakcji dwóch odmian krystalicznej krzemionki: kwarcu i krystobalitu w powietrzu na stanowiskach pracy. Metoda polega na przepuszczeniu próbki badanego powietrza przez filtr mierniczy, następnie mineralizacji pobranej próbki, przygotowaniu pastylki ze zmineralizowanej próbki i bromku potasu oraz oddzielnym oznaczeniu kwarcu i krystobalitu w preparacie metodą spektrometrii w podczerwieni. Oznaczalność metody dla obu form krystalicznej krzemionki wynosi 0,015 mg/m3 (w przypadku próbki powietrza o objętości 700 l).
EN
This method is based on measuring absorption bands in the infrared range for respirable quartz and respirable cristobalite. Samples are ashed and analysed after the preparation of a standard disc with KBr. The working range of the analytical method is from 10 to 400 μg (0.015 – 0.5 mg/m3 for a 700-L air sample).
EN
Propellants consisting of nitrocellulose and/or other nitric esters are inherently chemically unstable and undergo decomposition even under standard storage conditions. Decomposition of such compounds can be inhibited or nearly stopped when stabilizers are used. However, conventional stabilizers form nitrosamines that have toxic and carcinogenic effects. A nitrocellulose based propellants contained new nontoxic stabilizers were prepared on this account. The new stabilizers are epoxidized oils (soybean oil, linseed oil and mixture fatty acids, C14-22). The chemical structure of the new stabilizers and their decomposition products should prevent the formation of toxic N-nitrosamines. We prepared double base propellants and these powders were investigated using Microcalorimetry, Conventional Stability Tests and Sensitivity Tests. The results were compared with propellants containing the conventional stabilizer akardite II. Qualitative and quantitative analyses were also performed. These analyses are very important next to the Conventional Stability Tests and Sensitivity Tests. Therefore, this paper presents qualitative and quantitative analyses results of the new substances as stabilizers for propellants. We studied options of oils stabilizers determination and mechanism of stabilization of propellants by oils. Paper describes quantitative analyses results of other substances in propellants (nitroglycerin and solvents) too and options of samples modifcation before analyses.
6
Content available remote Selectivity of identification of similar compounds by IR spectrometry
EN
This paper focuses on the investigating three methods of positive identification or discrimination of a substance when it is compared to a set of similar ones, applying the quantitative criteria. Correlation coefficients were compared between the transmission, absorption, and the first derivatives of absorption spectra. The latter was the method that proved to have the most discriminating power. The investigation involved exploring a group of structurally related compounds, namely a group of fourteen benzodiazepines. Limiting values were proposed for correlation coefficients so as to allow qualification of a substance as the same 35 the reference one.
PL
W pracy sprawdzono trzy metody pozytywnej identyfikacji lub dyskryminacji substancji porównywanej ze zbiorem substancji podobnych. Do przetestowania tych metod użyto grupy czternastu benzodiazepin. Największą zdolność dyskryminacji miaJa metoda oparta na porównaniu pierwszych pochodnych \vidm absorpcji. Zaproponowano wartości graniczne dla współczynników korelacji pozwalające na zakwalifikowanie substancji jako identj czncj z substancją porównawczą.
EN
The aim of this research was to investigate the possibility of differentiation between black powder toners of similar polymer composition applying analytical methods: Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF). The studied materials were black powder toners of similar polymer composition sampled from the cartridges of 34 machines (31 models purchased from 11 manufacturers). Due to similar polymer composition only small differences in IR spectra of the investigated powders were observed, such as the appearance of peaks of weak intensity or modified shapes of the spectra. However, for eight samples the observed differences were sufficiently significant to regard these samples as chemically different. In cases when the differences in IR spectra were significantly smaller. XRF method was used to differentiate the samples. The samples differing in respect of elemental composition were regarded as different and, accordingly, the corresponding differences in the IR spectra were regarded significant. The proposed analytical procedure may be applied to forensic examination of documents.
PL
Celem przedstawionych badań było sprawdzenie możliwości rozróżnienia czarnych tonerów proszkowych o zbliżonym składzie polimerowym za pomocąmetod analitycznych: spektrometrii w podczerwieni (FTIR) i fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF). Material do badań stanowiły tonery proszkowe barwy czarnej o zbliżonym składzie polimerowym pobrane z zasobników 34 urządzeń (31 modeli, 11 firm). Ponieważ skład polimerowy badanych tonerów by! zbliżony, w widmach IR obserwowano tylko niewielkie różnice. Zaobserwowano jedynie pojawienie się pasm o nieznacznej intensywności oraz zmiany w przebiegu widma. W przypadku 8 próbek różnice widoczne w widmach stanowiły bezpośrednią podstawę do stwierdzenia ich odrębności. Tam gdzie różnice w widmach IR były znacznie mniejsze, do rozróżnienia próbek wykorzystano wyniki badań metodą XRF. Stwierdzenie różnic w składzie pierwiastkowym pozwala uznać próbki za różne, a różnice obserwowane w widmach IR za istotne. Zaproponowane postępowanie analityczne może być wykorzystywane w praktyce sądowych badań dokumentów.
PL
Spektrometria podczerwieni znajduje obecnie bardzo duże zastosowanie zarówno w laboratoriach naukowych, jak i przemysłowych, medycznych, a także związanych z ochroną środowiska. Tradycyjna technika w roztworze, z zastosowaniem wiązki niespolaryzowanej jest stosowana głównie do ustalania grup funkcyjnych i struktury związków. Technika pomiarowa tzw. technika cienkiej warstwy, z jednoczesnym zastosowaniem wiązki spolaryzowanej, daje zupełnie nowe możliwości wykorzystania spektrometrii IR.
9
Content available remote Spektrometria w bliskiej podczerwieni
PL
Scharakteryzowano spektrometrię w podczerwieni, jako metodę analityczną, ze szczególnym uwzględnieniem spektrometrii w bliskiej podczerwieni (NIR). Opisano właściwości i zalety NIR w porównaniu ze zwykłą spektrometrią w podczerwieni oraz podano przykłady jej zastosowań.
EN
The infrared spectrometry as an analytical method is characterized. The properties and advantages of near infrared spectrometry (NIR) in comparison to the ordinary infrared spectrometry is described. The examples of NIR application are given.
EN
Five lithologically different rock samples from the "Niwka" brickyard exposure, including one coal sample, were geochemically characterized as regards their mineral composition and sedimentary organic matter present in them. Various methods, including: X-ray diffraction, solvent extraction, group separation by preparative thin layer chromatography, infra-red spectroscopy for assessment of the content of different functional groups in total rock extracts and their separated polar compound fractions, and capillary gas chromatography for analysis of aliphatic hydrocarbon fractions. It was found that the "Niwka" brickyard rocks are rich in organic material present as the plant detritus (cane-break) or as compounds adsorbed on clay and carbonaceous minerals. Yields of bitumen extraction, group composition of extracts and content of various functional groups assessed by infra-red spectra seem to be related to mineral composition of the host rocks and type of kerogen present. Higher contents of clay minerals, especially chlorite, enriches both extracts and their polar compound fractions in aliphatic structures while the organic matter of both sandstones analysed contains more condensed aromatic structures and functional oxygen groups. Generally the organic matter of the host rocks was deposited in an oxic environment and belongs to type III kerogen with a dominant terrestrial biogenic source or to type II kerogen of bacterial/terrestrial origin of primary biogenic matter. Its thermal maturity stage can be estimated as end-diagenetic or early catagenetic. The highest maturity is shown by the organic matter in the basal sandstone (the S2 sandstone) and probably is caused by imput of older migrating bitumen. Biodegradation of organic matter seems to be influenced by the mineral composition of the host rock, with a high content of clay minerals giving protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.