Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  patent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sylwetkę Henryka Hadriana, absolwenta Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki politechniki w Gdańsku z 1935 roku. W latach 1945-1950 pracował w Zjednoczeniu Stoczni Polskich w Gdańsku, a w latach 1951-1975 w gdańskim oddziale Instytutu Elektrotechniki, gdzie zorganizował i kierował działem elektrotechniki okrętowej, a także w centrali w Warszawie. Od przejścia na emeryturę w 1975, pełnił do 1990 roku funkcję rzecznika patentowego i konsultanta z zakładami pracy do spraw patentów i wdrożeń na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the profile of Henryk Hadrian, a graduate of the Gdańsk University of Technology. In 1935, Henryk Hadrian graduated from the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering at the Gdańsk University of Technology. In the years 1945-1950 he worked in the Union of Polish Shipyards in Gdansk, and in the years 1951-1975 in the branch of the Institute of Electrical Engineering in Gdańsk, where he organized and managed the department of marine electrical engineering, as well as at the Institute’s headquarters in Warsaw from where he retired in 1975. Until 1990 he was a patent attorney and industry consultant for patents and implementations at the Faculty of Electrical Engineering at the Gdańsk University of Technology.
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
EN
Renewable energy development is crucial for resolving global warming issues and achieving sustainable development goals. The objective of this paper is to reveal renewable energy trends using statistical data to identify the most developed technologies in the field, their distribution by territory, checking the interrelation between investments in R&D and patent activity. The changes in total investments made in renewables are studied for 2004–2019 and the increasing trend has been observed with some fluctuations in certain years, major current investments in solar and wind energy are detected. The dynamics of international patenting activity in solar and wind technologies, geothermal and fuel cells, the total number of PCT applications over the past 10 years by geographic region are considered. The results show some differences across various renewable technologies. Solar is the most patented, wind and fuel cells are less patented but solar and wind have shown an uptrend for the last five years, while fuel cell technologies showed a decline after 2008. Geothermal is the least patented. The comparison between investment and patent application trends in renewables undercovers some important issues – the leading role of Japan in patenting under the PCT procedure, while China is a major investor in renewable energy; the US and Europe with big investments in renewables are also leading in patent registration. Correlation between investment in R&D and patenting activity in the field of global renewable energy should be emphasized (correlation coefficient R = 0,849 for 2002–2019). Since private and public investment is strongly stimulated by domestic renewable energy policies, IP indicators can help identify policy instruments and their effectiveness within the further research framework.
PL
Rozwój energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów związanych z globalnym ociepleniem i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zadaniem niniejszego artykułu jest ujawnienie trendów energii odnawialnej przy użyciu danych statystycznych w celu zidentyfikowania najbardziej rozwiniętych technologii w tej dziedzinie, ich terytorialnej dystrybucji, sprawdzenie zależności między inwestycjami w B + R a działalnością patentową. Zbadano jak zmieniały się nakłady inwestycyjne ogółem w odnawialne źródła energii w latach 2004–2019 i zaobserwowano tendencję wzrostową z pewnymi wahaniami w niektórych latach. Obecnie zauważyć można popularność dużych inwestycji w energię słoneczną i wiatrową. Uwzględniono dynamikę międzynarodowej działalności patentowej w zakresie technologii słonecznych i wiatrowych, geotermii i ogniw paliwowych, całkowitą liczbę wniosków PCT w ciągu ostatnich 10 lat w podziale na regiony geograficzne. Wyniki pokazują różnice w zależności od badanych technologii odnawialnych. Najczęściej patentowane są technologie ogniw słonecznych, zaś najmniej patentów dotyczy technologii wiatrowych i ogniw paliwowych, ale energia słoneczna i wiatrowa wykazują tendencję wzrostową w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy technologie ogniw paliwowych wykazały spadek po 2008 r. Najmniej opatentowanych rozwiązań dotyczy technologii geotermalnych. Porównanie trendów inwestycyjnych i patentowych dotyczących odnawialnych źródeł energii ujawnia kilka ważnych kwestii: wiodącą rolę Japonii w patentowaniu w ramach procedury PCT, podczas gdy Chiny są głównym inwestorem w odnawialne źródła energii; Stany Zjednoczone i Europa z dużymi inwestycjami w odnawialne źródła energii również przodują w rejestracji patentów. Należy podkreślić korelację między inwestycjami w B + R a działalnością patentową w zakresie energetyki odnawialnej (współczynnik korelacji R = 0,849 dla lat 2002–2019). Ponieważ inwestycje prywatne i publiczne są silnie stymulowane przez krajową politykę w zakresie energii odnawialnej, wskaźniki IP (Intellectual Property indicators) mogą pomóc w określeniu instrumentów polityki i ich skuteczności w toku dalszych badań.
4
Content available remote Patentowa(na) historia szkła. Cz. 5
PL
W pracy przedstawiono innowacyjny przyrząd niwelacyjny i wyniki eksperymentalnej weryfikacji modelu Laserowej Stopki Sygnalizacyjnej LSS oraz wpływu konstrukcji przyrządu na wartość błędu średniego określenia rzędnej punktu kontrolowanego o ograniczonej dostępności z zastosowaniem typowej łaty niwelacyjnej. Za pomocą rozkładu statystyki Cochrana oszacowano dokładność pomiarową modelu na podstawie obserwacji porównawczych wykonanych niwelatorem precyzyjnym Ni 002 (Zeiss Jena) oraz przedmiotowym przyrządem LSS. W oparciu o analizę statystyczną wyników pomiarów doświadczalnych wyznaczono średni błąd pojedynczego spostrzeżenia. W dniu 28 grudnia 1918 roku utworzony został Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie autorów wpisuje się w jubileusz 100-letniej rocznicy utworzenia tej zasłużonej dla Nauki Polskiej instytucji. 
EN
In the work presents the innovative device and results of experimental verification of a laser signal stand model (LSS) have been presented. Furthermore, the influence of the device’s construction on a determination of mean error’s value of control points elevation with restricted access by the use of typical levelling staff has been discussed. Using the distribution of Cochran Statistics a measuring accuracy of the model enabling comparative measurements by using a precise level Ni 002 (Karl Zeiss Jena) as well as the LSS device has been estimated. Basing upon statistical analyse of experimental results a mean error of singular observation has been determined. On December 28, 1918 the patent of Republic of Poland was created. The author's elaboration is part of the 100th anniversary of the establishment of this well-deserved institution. 
6
Content available remote Creativity and innovations in the 21st century
EN
The paper discusses the following problems: creativity, can creativity be learned, innovations, continuous and discontinuous improvements, life cycles (Kondratev waves) of new products, technologies and inventions, innovations in the U.S. and in the world, innovations in Poland, patents and breakthrough innovations of the last decades. The paper ends with conclusions.
PL
W artykule dyskutowano nastepujace zagadnienia: kreatywnosc, czy kreatywnosci mozna sie nauczyc, innowacje, ulepszenia ciagle i skokowe, cycle Kondratiewa nowych produktow, technologii i wynalazkow, innowacyjnosc w Stanach Zjednoczonych i w swiecie, innowacyjnosc w Polsce, patenty, epokowe wynalazki w ostatnich dekadach. Artykul jest zakonczony wnioskami.
PL
W artykule wskazano środek Hermon jako produkt prac naukowo-badawczych przedsiębiorstwa OKTIMA Sp. z o.o. w Bydgoszczy i efekty jego stosowania. Technologia zabezpieczeń murów przed działaniem czynników wilgotnościowych jest objęta patentem, działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Patent nr 192514 na wynalazek pt. Środek do odgrzybiania i hydrofobizacji murów. Środek ten znalazł zastosowanie w szeregu przypadków zabezpieczania murów przed wilgocią, w szczególności podnoszoną kapilarnie wskutek nieskutecznych zabezpieczeń izolacją poziomą (lub jej brakiem). Pokazane zastosowanie tego środka ukazuje jego skuteczność mimo braku fizycznej ingerencji w głąb muru.
EN
The article indicates the Hermon measure as a product of research and development of OKTIMA Sp. z o.o. in Bydgoszcz and the effects of its use. The technology of wall protection against the effects of humidity factors is covered by a patent operating in the Republic of Poland: Patent No. 192514 for the invention entitled A remedy for mucilage and hydrophobization of walls. This measure has been used in a number of cases of wall protection against moisture, in particular capillary rising due to ineffective protection against horizontal (or lack of) insulation. The shown applications of this remedy show its effectiveness despite the lack of physical interference into the wall.
PL
Patent, który jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki ma charakter bezwzględny tzn. jest skuteczny przeciw wszystkim. Oznacza to, iż tylko uprawniony z patentu może rozporządzać swoim prawem, korzystać z niego oraz pobierać z niego pożytki. Krajowe regulacje prawne przewidują jednak instytucję licencji przymusowej, która stanowi wyjątek od powyższej zasady. Oznacza to, iż w pewnych, ściśle określonych sytuacjach możliwe jest udzielenie prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku nawet bez zgody uprawnionego z patentu. Celem artykułu jest prawna analiza dopuszczalności stosowania instytucji licencji przymusowej w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek. Autor wskazuje także na analogię do znanego i powszechnie stosowanego prawa własności, które podobnie jak prawo wyłączne udzielane na wynalazek ma charakter bezwzględny, to znaczy jest skuteczne erga omnes i podobnie jak w przypadku patentu znane są wyjątki od tej zasady. W artykule zaprezentowano także propozycje zmian regulacji prawnych w analizowanym zakresie.
EN
The patent which is an exclusive law granted for inventions has ruthless character i.e. is effective against everyone. That’s why only authorised from the patent is able to dispose it, to use it and to enjoy the profits from it. However domestic regulations present the institution of the compulsory licence which constitutes the exception to the above-mentioned rule. That’s why sometimes it’s possible to let to use the invention even without permission of the patent holder. A legal analysis of applying the institution of the compulsory licence in the light of ruthless character of the exclusive law for invention is a purpose of the article. The author is pointing also at the analogy to the known and universally used ownership title, which similarly to the exclusive law for the invention has ruthless character. It means that it is effective erga omnes and similarly as in case of the invention exceptions to this principle are well-known. The article presents also proposals for changes of regulations in the analysed scope.
EN
Currently, innovativeness is a key to the success of every enterprise. It is an important element of a company's organisational culture and should be included in long and short-term plans of actions. Both a company and the entire economy must develop innovative marketing solutions, offer products and services perceived as modern, and change the organisation and the occurring processes to reduce unnecessary costs and become more competitive. Innovative activities require a very consistent and long-term strategy as well as financial outlays, and they take time. The aim of this paper is to show the importance of innovativeness in the functioning of companies. The authors attempt to compare the specificity of the implementation of innovation policies in Poland and Austria. Special attention was given to the discussion on innovativeness of Polish and Austrian enterprises.
10
Content available remote Prawa do innowacji. Wynalazczość i twórczość personelu
11
Content available remote Patentowa(na) historia szkła cz. I
12
Content available remote Patentowa(na) historia szkła, cz. 4
13
Content available remote Patentowa(na) historia szkła cz. 2
14
PL
W artykule została przedstawiona problematyka dotycząca wkładu polskich wynalazców do rozwoju nauki i techniki na przełomie XIX i XX wieku. Wynalazcy sprzed 100 lat, często zapomniani, podobnie jak i ich wynalazki, które pomimo upływu czasu towarzyszą nam do dnia dzisiejszego. Takim okresem szczególnym był czas I wojny światowej i w jej wyniku uzyskanie własnej państwowości. To z tym okresem ściśle jest związane utworzenie Urzędu Patentowego RP oraz po raz pierwszy w naszej historii opracowanie podstaw dla ochrony prawnej wynalazków powstałych już w wolnej Polsce. W oparciu o przyjęty w tamtym okresie system prawny i ciągle nowelizowane przepisy prawa krajowego, nieprzerwanie od 100 Polski Urząd Patentowy udziela praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe zgłaszane do ochrony w naszym kraju.
EN
The article presents the problems concerning the contribution of Polish inventors to the development of science and technology at the turn of the 19th and 20th centuries. Inventors of 100 years ago, who are often forgotten, as well as their inventions, which despite the passage of time accompany us to this day. Such a particular period was the time of the First World War and, as a result, obtaining its own statehood. It is closely related to the establishment of the Patent Office of the Republic of Poland and for the first time in our history the basis for the legal protection of inventions have been developed. On the basis of the legal system adopted at that time and constantly amended, national law, continuously from 100 the Polish Patent Office grants exclusive rights for inventions and utility models submitted for protection in Poland.
EN
Paper addresses the different methods for protecting intellectual property in modern knowledge-based economies. The focus of the paper is a comparison between the procedures for applying for patents in Poland and the United States. The comparison has been made from the perspective of the cost of obtaining and maintaining a patent in Poland, the United States and some other countries. The comparison has also been made from the perspective of the procedures for applying for a patent in different countries based on the Patent Cooperation Treaty. The paper also includes a comparison of the time needed for processing the patent application. Low cost provisional twelve-month patent pending protection available in the United States is also being discussed. The paper also provides some guidance and recommendations for conducting a patent search in order to validate the originality of the invention.
PL
Dokonano analizy aktualnego stanu prawnego w Polsce w zakresie możliwości objęcia ochroną patentową wynalazków wspomaganych komputerowo. Przedstawiono obowiązujące akty prawne, jak i historię ich zmian w ostatnich latach. Szczegółowo omówiono sposoby ochrony własności intelektualnej dotyczące wynalazków wspomaganych komputerowo. Wynalazki te stanowią bowiem od lat sporny punkt w dyskusji pomiędzy twórcami a urzędnikami Urzędu Patentowego RP w zakresie możliwości objęcia ich ochroną patentową.
EN
The analysis of current legal status in Poland related to patent protection of computer-implemented inventions is presented in this paper. Current legal acts and the history of their change are presented. The ways to protect intellectual property related to computer-implemented inventions are discussed in detail. These inventions have for years been a disputed point in the discussion between the authors of inventions and the officials of the Polish Patent Office regarding the possibility of patentability.
PL
Patent to instytucja prawna wykorzystywana w celu ochrony wynalazków. Z racji innowacyjnego, rozwojowego charakteru energetyki, w oczywisty sposób znajduje ona swoje zastosowanie w sektorze, służąc do ochrony nowych rozwiązań technologicznych tworzonych na potrzeby branży energetycznej. Wymienić tu można rozwiązania tworzone w zakresie wszystkich obszarów obejmowanych przez sektor energetyczny: tak branży elektroenergetycznej, paliwowej, czy gazowej, technologii dedykowanych przesyłaniu, dystrybuowaniu, wytwarzaniu oraz magazynowaniu energii, źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, efektywności energetycznej, czy transportu elektrycznego.
PL
Okres transformacji i związane z nim procesy dostosowawcze do nowych warunków wywołują zmiany w postępowaniu i zachowaniach rynkowych zarówno producentów, usługodawców, jak i klientów (pacjentów). Usługodawca nie zawsze może usatysfakcjonować pacjenta, ponieważ, w przeciwieństwie do usług rynkowych, kieruje się on zasadą PRIMUM NON NOCERE (po pierwsze nie szkodzić) oraz wyższością dobra pacjenta. Klient – pacjent korzystający z usług medycznych – oczekuje produktu zgodnego z parametrami, o których go uprzednio poinformowano, o powtarzalnym poziomie jakości. W artykule przedstawiono znaczenie relacji pacjent-personel medyczny w aspekcie jakości usług medycznych. Analiza zagadnień wykazała, że cały proces opieki nad pacjentem charakteryzować powinna świadoma orientacja na pacjenta, myślenie w kategoriach jego dobra. Strategię postępowania z pacjentem powinna cechować chęć autentycznego i uważnego wsłuchiwania się w jego „głos”.
EN
The period of transformation, adjustment processes to new conditions cause changes in the procedurę and the market conduct of both manufacturers, serviceproviders and patients. The service provider cannot always satisfy the patient, as opposed to market services, it is guided by the principle PRIMUM NON NOCERE (first do no harm) and superiority the good of the patient. The customer - the patient usingmedical services are expected product in accordance with the parameters of which it previously announced, repetitive quality. The article presents the importance of the issues revealed that the entire proces of patient care should be characterized by conscious Focus on the patient, thinking in terms of his own good. Patient management strategy should be characterized by a genuine desire and to listen attentively to his „voice”.
PL
Znaczenie praw własności przemysłowej w polskiej gospodarce wzrasta. Rośnie nie tylko liczba tych praw w obrocie prawnym, lecz również liczba sporów o ich naruszenie. Mimo to wielu przedsiębiorców nie wykorzystuje w pełni systemu ochrony własności przemysłowej z uwagi, iż jest on złożony i nieprzystępny. Niniejszy artykuł ma przybliżyć tę tematykę. Prawa własności przemysłowej zaliczają się do praw własności intelektualnej udzielanych na wniosek. Wspólną istotną cechą jest to, że ich uzyskanie i utrzymanie jest kosztowne. Aby uniknąć strat, trzeba się nimi dobrze posługiwać i korzystać z porad wyspecjalizowanych rzeczników patentowych i prawników. Poszczególne prawa własności przemysłowej dedykowane są różnym niematerialnym elementom przekładającym się na wartość i sukces przedsiębiorstwa. Niektóre z nich szczególnie nadają się do wykorzystania przez przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorstw działających w sektorze technologii przyjaznych dla środowiska. Właściwe budowanie portfolio praw wymaga zachowania podstawowych zasad, w szczególności dużej ostrożności w ujawnianiu informacji. Omówienie podstawowych zasad uzyskiwania, wykorzystywania tych praw oraz egzekwowania wynikającego z nich monopolu jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Industrial property rights are growing more important for entrepreneurs acting on Polish market. The number of valid rights is growing and so is the number of litigation actions. Nevertheless many entrepreneurs are deterred by complexity of the industrial property rights system and do not take full benefit of it. Present article concerns this issue. Industrial property rights are a kind of intellectual property that is granted after applications. Another common feature relates to the fact that both having them granted and keeping them in force costs money. That is why to take benefit of them one has to put these rights into use and take advices of specialized patent attorneys and lawyers. Different kinds of industrial property rights are aimed to protect different intellectual assets of the company. Some of them are particularly suited for acting in the sector of environment friendly technologies. Appropriate composition of the portfolio of IP rights requires keeping basic rules especially high security regarding disclosures. Basic rules of applying for IP rights, using them and enforcing are given in this article.
EN
Transferring inventions of academic scientists to private enterprises for the purpose of commercialization is long known as University-Industry (firm) Technology Transfer While the importance of this phenomenon is simultaneously raising in public and private sector, only a part of patented academic inventions succeed in passing the process of commercialization. Despite the fact that formal Technology Transfer process and licencing of patented innovations to third party is the main legal tool for safeguarding rights of academic inventors in commercialization of their inventions, it is not sufficient for transmitting tacit knowledge which is necessary in exploitation of transferred technology. Existence of reciprocal and complementary relations between formal and informal technology transfer process has resulted in formation of different models for university-industry organizational collaboration or even integration where licensee firms keep contact with academic inventors after gaining legal right for commercialization of their patented invention. Current paper argues that despite necessity for patents to legally pass the right of commercialization of an invention, they are not sufficient for complete knowledge transmission in the process of technology transfer. Lack of efficiency of formal mechanism to end the Technology Transfer loop makes an opportunity to create innovative interpersonal and organizational connections among patentee and licensee company. With emphasize on need for further elaboration of informal mechanisms as critical and underappreciated aspect of technology transfer process, article will try to answer the questions of how to optimize knowledge transmission process in the framework of University-Industry Technology Transfer Projects? What is the theoretical basis for university-industry technology transfer process? What are organization collaborative models which can enhance overall performance by improving transmission of knowledge in University- Firm Technology Transfer process?
PL
Przenoszenie wyników badań naukowych do przedsiębiorstw prywatnych w celu komercjalizacji określane jest jako transfer technologii z uczelni do biznesu. Podczas gdy znaczenie tego zjawiska rośnie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, tylko części opatentowanych innowacji akademickich udaje się przechodzić proces komercjalizacji. Pomimo faktu, że formalny proces transferu technologii i licencjonowania opatentowanych innowacji jest głównym narzędziem prawnym zabezpieczającym prawa twórców wynalazków w komercjalizacji swoich projektów, nie jest on wystarczający do przekazania wiedzy ukrytej, której posiadanie jest niezbędne w trakcie eksploatacji przenoszonej technologii. Istnienie wzajemnych i uzupełniających się relacji między formalnym i nieformalnym procesem transferu technologii spowodowało powstanie różnych modeli współpracy uczelni z przemysłem, a nawet integracji, gdzie przedsiębiorstwa licencjobiorców utrzymują kontakt z twórcami wynalazców akademickich po uzyskaniu prawa do komercjalizacji opatentowanego wynalazku. Autorzy niniejszego artykułu twierdzą, że mimo konieczności przejścia przez proces legalnego przekazania prawa do komercjalizacji wynalazków, nie jest on wystarczający do pełnego przekazania wiedzy w procesie transferu technologii. Brak wydajności w funkcjonowaniu formalnego mechanizmu zamykającego proces transferu technologii rodzi możliwość tworzenia innowacyjnych relacji interpersonalnych i organizacyjnych pomiędzy posiadaczem patentu a firmą licencjobiorcy. Podkreślając potrzebę dalszego opracowywania nieformalnych mechanizmów jako krytycznych i niedocenianych aspektów procesu transferu technologii, w artykule autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób zoptymalizować proces przekazywania wiedzy w ramach projektów transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie są teoretyczne podstawy relacji w procesie transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie istnieją modele współpracy, które mogą prowadzić do poprawy całkowitych wyników poprzez usprawnienie przekazywania wiedzy w procesie transferu technologii z uczelni do biznesu?
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.