Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enviromental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule autorzy zaprezentowali zagadnienia transportu intermodalnego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawiono charakterystykę gałęzi transportu stanowiących elementy struktury systemu transportu intermodalnego. Omówiono czynniki odpowiedzialne za procesy degradacji środowiska naturalnego generowane w wyniku działalności transportowej. Przedstawiono również przemieszczanie ładunków w Polsce, realizowane w ramach transportu intermodalnego.
EN
In the article the authors presented the issues of intermodal transport in the aspect of ecological safety. The profile of branches of transport witch create the structure of intermodal transport’s system was presented. The factors responsible for processes of environmental degradation were discussed. The movement of cargo in Poland fulfilled as a part of intermodal transport was also portrayed.
PL
Zmniejszenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw w środkach transportu jest obecnie wymogiem prawnym w skali globalnej. Gaz Browna jest gazem należącym do alternatywnych źródeł czystej energii, przegląd literatury pokazuje, że mieszanina tego gazu wraz z powietrzem zasilającym silnik, pozwala zwiększyć wydajność spalania i ograniczyć wskaźniki emisji. W artykule przeprowadzona została synteza wiedzy w zakresie zastosowanie gazu Browna jako dodatku do powietrza zasilającego silnik. Omówione zostały główne informacje dotyczące wykorzystania wodoru jako paliwa, a także wskazano dotychczasowe sposoby wykorzystania generatora wodorowego.
EN
Pollution reduction resulting from the emission of fuel combustion is becoming more and more popular all over the world. Brown’s gas is an alternative source of clean energy, the literature review shows that a mixture of this gas and fuel enables to improve efficiency of combustion and reduce emission factors, and only water, which is widely available renewable resource, is necessary for its production. The synthesis of knowledge within the scope of using Brown’s gas as fuel additive was conducted in this article. The main information concerning the use of hydrogen as fuel and the use of hydrogen generator were discussed.
PL
Rosnąca liczba pojazdów na świecie oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje wzrost wymagań w zakresie emisji szkodliwych składników spalin. Ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin pochodzących ze spalania paliw w silnikach zasilających środki transportu oraz emisji pyłów z innych układów i elementów pojazdów (np. układy hamulcowe) stały się priorytetowymi zadaniami dla konstruktorów i eksploatatorów urządzeń silnikowych. W artykule omówiony został problem emisji toksycznych składników spalin przez silniki spalinowe stosowane w ciągnikach rolniczych. W artykule zaprezentowano przebieg badań symulacyjnych działania układu oczyszczania spalin składającego się z DOC oraz SCR dla konkretnego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Emisję składników toksycznych dla badanego silnika uzyskano na drodze badań empirycznych.
EN
The increasing number of vehicles in the world and environmental pollution increases the requirements for pollutant emissions. Reducing pollutant emissions originating from the combustion of fuels for engines supplying means of transport and dust emissions from the other systems and vehicle components (e.g. braking systems) became the main tasks for designers and exploiters of motor vehicles. The article discusses the problem of emission of toxic exhaust gas components by internal combustion engines used in agricultural tractors. The article presents the simulation of the exhaust gas cleaning system consisting of DOC and SCR for a specific diesel engine. The emission of toxic elements for the test engine is obtained by empirical research.
4
Content available Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia
PL
Doskonalenie techniki jazdy ze względu na korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz eksploatacyjne pojazdu określane terminem eco-driving, jest rozwiązaniem posiadającym duży potencjał aplikacyjny w różnych warunkach użytkowania pojazdów. W artykule przybliżono ideę eco-drivingu oraz zaprezentowano obszerny przegląd literatury w zakresie tej tematyki. Zaprezentowano też dostępne na wyposażeniu pojazdów układy wspomagające kierowcę, w zakresie ekonomiki jazdy. Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę eko-jazdy i możliwości płynących z jej stosowania popartych doniesieniami literaturowymi z kraju i ze świata realizowanych przez różne ośrodki badawcze, a także doświadczeń autorów.
EN
The driving techniques improvement because of economic, environmental and operating benefits of vehicle referred to as eco-driving, is a solution having a large application potential in different conditions of vehicle use. The article brought closer the idea of eco-driving and presented an extensive review of the literature regarding this subject. Driver assistance systems available as vehicle equipment in the field of driving economics were also presented. The article is an introduction to the issues of ecodriving and capabilities resulting from its application supported by literature reports from around the country and the world carried out by various research centers and experienced authors.
PL
Niezbędną przesłanką podjęcia działalności w zakresie wydobywania kopalin jest uzyskanie licznych decyzji, zaś stopień skomplikowania związanych z tym procedur powoduję, że etap "papierologii stosowanej" niekiedy może trwać znacznie dłużej niż czas niezbędny do poszukiwania, rozpoznania, udokumentowania złoża kopaliny oraz przygotowania go do wydobywania. Jedną z nich jest decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań, tzw. decyzja środowiskowa.
PL
Los ftalanów znajdujących się w składowanych odpadach jest sprawą wymagającą wyjaśnienia. Problem dotyczy ok. 1 mln t plastyfikatorów zgromadzonych na składowiskach odpadów w Polsce. Ftalany na składowiskach znajdują się przede wszystkim w odpadach poużytkowych z poli(chlorku winylu). Rozpatrzono możliwości degradacji PVC w warunkach składowania odpadów, podczas której następuje uwalnianie ftalanów oraz przenoszenie tych zanieczyszczeń w odciekach i gazie wysypiskowym do środowiska. Uwalnianie zmiękczaczy zachodzi, ponieważ ftalany nie są związane chemicznie z PVC. Z tego m.in. powodu ich obecność stwierdzono w glebie, odciekach ze składowisk, osadach dennych i innych komponentach środowiska. Zakres współczynnika emisji ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) szacowany jest na 0,01–0,25% mas. całkowitej ilości tego ftalanu, a dla ftalanu dibutylu (DBP) zakres ten wynosi 0,12–0,25% mas. Dla wszystkich składowisk w Polsce oznacza to emisję 4–100 t DEHP i 0,5–1,1 t DBP rocznie. Tak duża rozbieżność danych wymaga doprecyzowania, jako że emisja ftalanów ze składowisk odpadów może mieć ujemny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.
EN
A review with 24 refs. The emission of org. phosphates in  Poland was estd.
PL
Problematyka gospodarowania odpadami, a w szczególności odpadami przemysłowymi, stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Mając na uwadze uwzględnianie priorytetów zrównoważonego rozwoju organizacja procesów związanych z zarządzaniem przepływami odpadów przemysłowych musi uwzględniać w głównej mierze procesy logistyczne. W tym kontekście stanowią one nieodłączny element poprawnego funkcjonowania gospodarki odpadami. Artykuł prezentuje modelowe podejście do interpretacji procesów logistycznych związanych z poprawną realizacją gospodarki odpadami przemysłowymi.
EN
The issue of waste management, and in particular industrial waste, represents a significant challenge for today's economy. Given the priorities of sustainable development taking into account the organization of the processes related to the management of industrial waste flows must take into account mainly logistics processes. In this context, they are an integral part of the proper functioning of waste management. This paper presents a model approach to the interpretation of logistics processes associated with the correct implementation of the industrial waste management.
PL
Gospodarowanie odpadami przemysłowymi, realizowane w sposób poprawny i zgodny z regulacjami prawnymi w tym zakresie, uwzględnia procesy logistyczne związane z przepływami tych odpadów. Oprócz aspektów organizacyjnych w tym zakresie, równie istotne znaczenie mają koszty dotyczące tych procesów. Artykuł prezentuje model matematyczny uwzględniający koszty procesów logistycznych w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi przez wyspecjalizowane w tego rodzaju usługach przedsiębiorstwach.
EN
Industrial waste management, carried out in a correct and compliant with legal regulations in this area includes logistics processes associated with the waste flow. In addition to the organizational aspects in this regard, just as important are the costs of these processes. This paper presents a mathematical model taking into account the costs of logistics processes in the industrial waste management by specializing in this kind of services companies.
PL
Przedsiębiorcy zobowiązani są do podejmowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska, jeżelii działalność przyczynia się do degradacji środowiska. Inwestycje te finansowane są zarówno ze środkówwl snych, jak i obcych. Prócz zysku i wpływów ze sprzedaży akcji, dodatkowym źródłem finansowania sąsi sydia i dotacje z funduszy ekologicznych, budżetu państwa lub funduszy pomocowych UE. Ponadto, prze siębiorcy mogą korzystać z różnych form kapitałów obcych, takich jak np. pożyczki preferencyjne z ftmdos ekologicznych lub kredyty na ochronę środowiska z sektora bankowego.
EN
Entrepreneurs are obligated to invest in the environmental protection field if their activity leads to a vironment degradation. These investments are financed both from own and foreign sources. Apart fromprofi and incomes from shares sale, additional sources of financing the environmental protection are subsidies grants from environmental funds, the national budget or the European Structural Funds. Moreover, business men may use different forms of outside capital, like e.g. preferential loans from environmental funds or envi ronmental protection credits from bank sector.
PL
Agroturystyka, będąca alternatywnym źródłem wspomagającym, poprzez usługi noclegowe i żywienlowe dochody gospodarstw wiejskich, zaczyna być postrzegana w zupełnie innym wymiarze. Przede wszystkim zauważa się jej pozytywną rolę na polu wychowawczym i edukacyjnym. Organizując aktywny wypoczynek w powiązaniu z nauką, gospodarze zapewniają wysoką jakość oferty, tworząc domowy klimat i gwarantując bezpieczeństwo pobytu. I choć takie działania są niestety dopiero w fazie rozwoju, zakłada się, że w niedalekiej przyszłości agro-turystyka będzie stymulować wszelakie formy aktywności rekreacyjnych na świeżym powietrzu, kształtować wizerunek własnych produktów, m.in. poprzez zdrową żywność i stanie się elementem preferującym szereg inwestycji proekologicznych w zagrodzie wiejskiej.
EN
Agrotourism, as a supplementary source of incomes of village households, begins to be perceived in a different dimension. First of all, agrotourism plays an essential role in educational process. Hosts, who organize active rest connected with studying, ensure high-quality offer. They create home atmosphere and guarantee safe staying. As these becomes more and more common we can suppose that agrotourism will soon stimulate all forms of outdoor recreational activities, will create the image of own products, for example by healthy food, and will beco-me an important element promoting proecological investments in the farm.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe instrumenty finansowania polityki spójności UE w aspekcie ochrony środowiska. Opisuje Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, których celem jest niwelowanie zróżnicowania stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich Unii oraz dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regiona
EN
The article presents the main financial instruments under the cohesion policy in environmental protection. The paper characterize structural funds and Cohesion Fund. The purpose of EU policy is to level out the differences in social and economic development of individual member states and remove development-related differences between their regions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.