Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szczelność powietrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Regulatory pary w przegrodach dachowych
2
Content available remote Funkcje warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych
3
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
EN
The paper analyses the energy-saving building - kindergarten in Zloty Potok. The project was analysed in terms of energy efficiency and meeting the requirements of the passive building. The results of this analysis showed that the building does not meet all of the criteria for a passive building. The next study was a survey of the tenants of the facility. The results obtained from the conducted research indicate very good building assessments. Users are satisfied and feel the comfort of staying in the building. It should be concluded that objects that have not obtained a passive building certificate, but are built in accordance with the passive construction concept, still show very high standards of energy-efficient construction and enjoy the recognition of users. The fulfilment of higher guidelines for thermal insulation and air tightness than those set out in the applicable Polish regulations result in better energy-saving parameters and user satisfaction. At the same time, the research revealed a contradiction between the passive housing guidelines and Polish legislation, especially in correlation with pre-school buildings.
PL
Budynek jest efektem procesu inwestycyjnego, który łączy rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne, realizując w ten sposób potrzeby i oczekiwania inwestorów. Wspomniane rozwiązania mają na celu stworzenie mikrośrodowiska wewnątrz budynku, które będzie sprzyjać komfortowi ludzi w nim przebywających, a ponadto odpowiadają za jego wysoką efektywność energetyczną idącą w parze z minimalizacją oddziaływania na środowisko. Na rynku obok tradycyjnych murowanych technologii wznoszenia obiektów proponowany jest szereg nowatorskich rozwiązań, które najczęściej mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię obiektu, kierując się w ten sposób stale zaostrzanymi przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej w budownictwie. Jednym z takich rozwiązań są budynki prefabrykowane, które w 80% są produkowane w fabryce, a następnie montowane na placu budowy. Artykuł stanowi próbę porównania efektywności energetycznej budynku prefabrykowanego o szkielecie drewnianym i budynku w technologii tradycyjnej murowanej. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę technologii wykonania obu obiektów. Następnie przeprowadzono analizę efektywności energetycznej budynków, aby w ostatniej części dokonać zestawienia oraz porównania otrzymanych wartości.
EN
The building is the result of an investment process that combines technology, construction and installation solutions, thus meeting the needs and expectations of investors. These solutions aim to create a microenvironment inside the building, which will be conducive to the comfort of people in it, as well as its high energy efficiency combined with the minimization of environmental impact. On the market, apart from conventional building technology, a number of innovative solutions are proposed. Most often, they aim to reduce the energy demand of the facility, guided in this way by constantly tightened regulations regarding energy efficiency in construction. One of such solutions are prefabricated buildings, which in 80% are produced in the factory and then assembled on the construction site. The article is an attempt to compare the energy efficiency of a prefabricated wooden frame construction and a conventional masonry building technology. The first part presents the characteristics of technology for both objects. Then an analysis of the energy efficiency of buildings was carried out, in order to compile and compare the obtained values in the last part.
6
Content available remote Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością oraz korzyści płynące z wykonania testu szczelności. Informacje te wpisują się w planowany program priorytetowy pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 7. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”, którego celem jest poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu lub uniknięciu emisji dwutlenku węgla, m.in. przez wykorzystanie drewna jako prośrodowiskowego surowca budowlanego. Program zakłada, że można otrzymać dofinansowanie na test szczelności budynku.
EN
The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick buildings, problems related to their air leakage and the benefits of the leak test. Additionally there are presented, the priority program: "Improving air quality Part 7). Co-financing of energy-efficient wooden houses ", which aims to improve air quality by reducing or avoiding carbon dioxide emissions, including through wider use of wood as a pro-environmental construction material. The program assumes that you can receive funding for a leak test of such a building.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN
The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
PL
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku. W części teoretycznej przytoczono m.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych.
EN
The paper explains airtightness of the buildings. Theoretical part of paper brings legal aspects of building airtightness tests and requirements. The rules of performing the tests have been explained. Practical part of article presents case study performed according to PN-EN 13829. The results of airtightness test of the single family brick building are presented before and after proposed modifications of the building partitions and installations.
11
Content available remote Jak sprawdzić jakość okien?
PL
Dostosowanie historycznych budynków do współczesnych wymagań w zakresie komfortu cieplnego przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji jest jednym głównych przeszkód w procesie rewitalizacji zabytkowych dzielnic. Brak ujęcia w programie rewitalizacji analiz efektywności usprawnień termomodernizacyjnych uwzględniających kompromis pomiędzy wymaganiami konserwatorskimi, a analizą energetyczną i ekonomiczną, może prowadzić do fiaska programu rewitalizacji i zniszczenia zabytkowej substancji historycznej. Śródmiejska dzielnica Białegostoku – Bojary jest przykładem zanikającego na naszych oczach materialnego i kulturowego dziedzictwa miasta. Na jej terenie znajduje się jednolita stylowo drewniana zabudowa, która wartość zabytkową zachowuje nie tylko w warstwie wizualnej, ale także w postaci wyjątkowych ówcześnie rozwiązań gospodarowania ciepłem. W okresie kilkudziesięciu ostatnich lat, dzielnica doświadczała wielu działań modernizacyjnych – od nieskrępowanego przepisami ożywienia inwestycyjnego lat 90. XX w., po wprowadzenie rygorystycznego wzornika zabudowy. Artykuł przedstawia rys historyczny dzielnicy jako uzasadnienie potrzeby jej ochrony, obecny stan zachowania i podejmowane dotychczas działania modernizacyjne. Opisana została analiza bilansu energetycznego domów bojarskich, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań szczelności powietrznej. Opracowanie zostało oparte na podstawie badań terenowych, inwentaryzacji oraz metod obliczeniowych obejmujących bilans energetyczny i wpływ szczelności powietrznej. Wynikiem badań jest przedstawienie efektywności energetycznej jako jednego z kluczowych aspektów rewitalizacji.
EN
Adaptation of historical buildings to modern requirements of thermal comfort with a low cost of maintenance is one of the main obstacles in the process of revitalization of historic districts. Lack of specific technical modernization solutions in the revitalization program can lead to common interventions that results in the loss of attributes being a part of cultural heritage and finally to the failure of the revitalization program. Inner-city district Bojary with its wooden houses is an example of the disappearing material and cultural heritage of the city. Over the past several decades, the district has experienced a number of revitalization efforts with finally enaction of a rigorous zoning plan. Despite this, only 58% of wooden houses have preserved to this day. The paper presents the historical outline of the district, the current state of preservation and the revitalization efforts undertaken so far. An analysis of the energy balance of wooden houses has been described, taking into account the results of conducted airtightness tests. The study was based on field research, survey and computational methods. The result of the research is the indication of energy efficiency issue of historical buildings as one of the key elements of the revitalization program.
13
Content available remote Baseny pasywne. Cz.3
15
Content available remote Rozwiązanie problemu wymiany powietrza w budynkach niemal zeroenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono zasady bilansowania energetycznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB). W obliczeniach zwrócono uwagę na wzajemne relacje i proporcje między wymianą powietrza na drodze wentylacji mechanicznej oraz infiltracją wywołaną oddziaływaniem klimatu zewnętrznego i uzależnioną od szczelności powietrznej budynku. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania instalacji wentylacji mechanicznej do budynków nZEB, które stwarzają warunki energooszczędnej eksploatacji.
EN
The paper presents the principles of balancing energy buildings with a particular focus on nearly zero-energy buildings (nZEB). The calculation highlighted the relationship and balance between the air exchange in the way of mechanical ventilation and infiltration, caused by the impact of climate and depended on the air tightness of the buildings. The examples of solutions for mechanical ventilation of nZEB buildings that create the conditions for efficient operation were presented.
PL
Budownictwo wielkopłytowe w Polsce nadal stanowi duży procent budynków wielorodzinnych. Główną cechą odróżniającą te budynki od konstrukcji monolitycznych są złącza systemowe między poszczególnymi elementami, które mogą być źródłem nieszczelności obudowy. Badania szczelności pozwalają, obok badań termowizyjnych, na zweryfikowanie wszelkich niepożądanych nieszczelności złączy systemowych. W artykule przedstawiono wyniki badań szczelności dwóch lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach wzniesionych w systemie W-70. W trakcie badań szczelności monitorowano również miejsca występowania złączy systemowych przy użyciu kamery termowizyjnej.
EN
The ‘great panel’ (‘panelak’) structures still constitute a great majority of the multi-family residential buildings. The main feature that distinguishes these structures from the monolithic ones is visible in the systemic connections between the individual elements. These connections may be a source for lack of air-tightness of the external layer. The tightness examination, besides the thermal-vision examination, makes it possible to verify any undesired lack of tightness in the systemic connections. The article presents the results of the examination of two residential dwellings, located within the buildings erected with the use of the W-70 structural system. During the tightness tests, the places where the systemic connections were present, were monitored with a thermal imaging camera.
PL
Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problematykę kształtowania przegród zewnętrznych budynku w kontekście oszczędności energetycznej, parametrów technicznych i materiałowych oraz optymalizacji kształtu i walorów estetycznych. Uwarunkowania te zaprezentowano na tle współczesnych przepisów technicznych, wymagań dotyczących budynków oraz wpływu rozwiązań na proces projektowy.
EN
Modern trends in the design of energy-efficient facades are the result of the needs, the architectural vision and performance of the systems used. Their selection is an important element of the whole design process and affects actions designers take. The article presents the issues of shaping the building external structures in terms of energy saving, technical, material and shape optimization and aesthetic values. These conditions are presented on a background of modern technical regulations, building requirements and the impact of specific solutions in the designing process.
18
Content available remote Analiza budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię
PL
W artykule przeanalizowano badania, które zostały wykonane w celu sprawdzenia obecnego zużycia energii w budynkach, w przypadku których inwestor założył, że mają być energooszczędne. Przebadane budynki znajdują się w różnych strefach klimatycznych Polski oraz mają różne rozwiązania konstrukcyjne. Porównano je między sobą oraz z obowiązującymi i przyszłymi wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wniosek generalny z przeprowadzonej analizy to konstatacja, że administracja budowlana nie spełnia swojej roli ochrony inwestora-konsumenta energii.
EN
The paper shows research analysis regarding verifying the current energy consumption in buildings, which according to investor’s assumptions should be energy efficient. Verified buildings are located in various climate areas and have different building structures. The article contains a series of comparisons between tested buildings with the current and future requirements from the regulation Technical conditions for buildings and their location. The main conclusion indicates that the building administration does not fulfill its role as the protector of the investor-energy consumer’s interests.
19
Content available remote Pomiar szczelności budynków wielkokubaturowych
PL
Badanie szczelności powietrznej budynku jest jednym z niewielu, stosowanych praktycznie, badań powłoki budynku, które ma charakter ilościowy, a nie tylko jakościowy, jak na przykład badanie termowizyjne. Wynik badania może być miarą jakości zaprojektowania i wykonania budynku, jest także wykorzystywany do analiz zapotrzebowania energii na cele ogrzewania i chłodzenia. Wraz z rozwojem budownictwa energooszczędnego zwiększa się świadomość znaczenia szczelności, czego efektem jest rosnąca liczba pomiarów małych i średnich obiektów. Ze względu na wysokie koszty oraz ograniczenia dostępnego sprzętu pomiarowego badania budynków wielkokubaturowych wykonuje się w Polsce stosunkowo rzadko. Niekiedy do pomiarów szczelności wykorzystywane są istniejące w obiekcie instalacje wentylacyjne. W artykule omówiono problematykę badań szczelności obiektów wielkokubaturowych, zwrócono uwagę na typowe błędy wykonawcze i projektowe. Dla wybranego obiektu przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów szczelności powłoki budynku.
EN
Airtightness test is one of the few used practically measurement of building envelope, which is a quantitative, not just qualitative, such as thermography camera images. The test result can be a measure of the quality of the design and construction of the building, it is also used for heating and cooling energy demand analysis. With the development of energy-efficient building techniques awareness of the air leakages importance increase, resulting in a growing number of small and medium-sized buildings test. Due to the high cost and limitations of available testing equipment large volume buildings measurement is relatively rare. Sometimes building ventilation systems are used for airtightness test. The article discusses the problem of airtightness tests for large volume buildings. Common design and construction errors were highlighted. Methodology and results of airtightness test for selected building were presented.
PL
Autor opisuje rozwiązania dotyczące wentylacji w budynkach energooszczędnych. Wymienia czynniki mające wpływ na szczelność powietrzną obudowy i opisuje najbardziej efektywne rozwiązania: wentylację naturalną, hybrydową (naturalno-mechaniczną) oraz nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym. Szczegółowo omawia także wymagania nowoczesnego standardu energetycznego w zakresie warunków użytkowania pomieszczeń.
EN
The author describes solutions related to ventilation in energy-efficient buildings. He lists factors that influence air tightness of the external housing of buildings and overviews most efficient solutions: natural ventilation, hybrid (natural and mechanic) ventilation, air-supply and exhaust ventilation with air recovery and a ground heat exchanger. He gives a detailed look at requirements of modern the energy standard in relation to the conditions of room use.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.