Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mortar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The purpose of this study was to investigate the mineral composition of the historical mortars of Qasr Tuba and to re-produce them for the restoration process. The mortar samples were collected from the foundation and walls of Qasr Tuba. The chemical and mineral composition of the mortar was determined using several techniques. In addition, the quantitative minerals content was recalculated for the mortar samples utilizing the material balances equation. Moreover, 12 mixtures of mortar were prepared and tested for fresh and hardened properties, according to their respective national and international standards. The results revealed that two types of mortar were used: (i) the lime-based mortar was used for the foundation and joint mortars in the lower parts of the building walls with a gypsum-hydrated lime ratio of 1:3; and (ii) the gypsum-based mortar was used as joint mortar in the upper parts of the building walls for baked bricks at a gypsum-hydrated lime ratio of 4:1. A pozzolanic reaction in the Qasr Tuba mortar produced a new formation of Xonotlite, Stratlingite, and calcium aluminium hydrate as a secondary cementing mineral. In conclusion, the use of hydraulic lime mortar was considered for building an environment for capturing the CO2 gas.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów zmiennych fazowo jako przykład poprawienia zdolności akumulacji energii cieplnej wyrobów budowlanych, a także wyniki eksperymentu w zakresie oceny skuteczności działania materiału zmiennego fazowo w postaci mikrokapsułek Micronal®PCM firmy BASF, wprowadzonego w zróżnicowanej ilości do składu materiałów kompozytowych z matrycą gipsową i cementową. Oznaczono objętościową pojemność i przewodność cieplną w zmiennych warunkach temperaturowych, a także wykonano badania podstawowych parametrów technicznych analizowanych zapraw. Opisane rezultaty badań zaczerpnięto z prac dyplomowych, magisterskiej i inżynierskiej, zrealizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie.
EN
The article presents the possibilities of using phase changing materials as an example of improvement of thermal energy accumulation capacity of construction products, as well as results of an experiment regarding assessment of effectiveness of a phase changing material in the form of Micronal®PCM microcapsules, manufactured by the BASF company, introduced in varying amounts to the composition of composite materials with a gypsum and cement matrix. The volumetric capacity and heat conductivity were determined in changing temperature conditions, and the basic technical parameters of the analysed mortars were tested. The described research results have been taken from master's and engineer's dissertations, written at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.
EN
The main qualities sought for a mortar are usually; the high compactness, good sealing or impermeability, better mechanical strength and long-term durability. The different methods of accelerating setting and hardening of the mortar as well as the desired characteristics are of great importance with regard to the use of mortars and their different applications in civil engineering. This work is a contribution to improving the properties of mortars at fresh and hardened state by different activation techniques in particular chemical alkaline activators method. The properties of chemically activated mortars using alkaline solutions (KOH and NaOH) at dosages of 0, 2 and 4% was investigated in this experimental program using a based cement matrix with dune sand and blended cement type CEM II/ B grade 42. The results obtained showed the beneficial effect of the chemical activation modes mainly, an improvement of the mechanical response (compressive strength) at young age and in the long term.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na gęstość, wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie po 2 i 28 dniach.
EN
The article discusses the possibility of using artificial waste as an additive to cement composites and their influence on the density, flexural and compressive strength after 2 and 28 days.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konsystencji oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i na ściskanie zapraw, których skład modyfikowano wybranymi odpadami przemysłowymi w postaci mączek. Dany odpad przemysłowy dozowany był w ilości 10% masy cementu. Stwierdzono, że obecność badanych odpadów przemysłowych wpływa na konsystencję i wczesną wytrzymałość zapraw. Charakter tego wpływu zależy od rodzaju odpadu i jego gęstości nasypowej.
EN
The article presents the results of tests of consistency and bending strength, and compressive strength of mortars. The composition of the mortars was modified with selected industrial waste in the form of powder. The industrial waste was dosed in the amount of 10% of the cement mass. It was found that the presence of the investigated industrial wastes affects the consistency and early strength of the mortars. The nature of this impact depends on the type of waste and its bulk density.
6
Content available remote Chemia budowlana do wykonywania okładzin ceramicznych
PL
W artykule opisano produkty potrzebne do montażu okładzin ceramicznych, począwszy od materiałów hydroizolacyjnych, na zaprawach do spoinowania i silikonach kończąc. Zwrócono uwagę, że właściwy dobór poszczególnych materiałów decyduje o jakości i trwałości okładzin z płytek ceramicznych.
EN
The paper describes the products required for installation of ceramic claddings, from waterproof insulation materials to joint mortars and silicones. It also explains that proper selection of materials determines the quality and durability of ceramic tile claddings.
PL
Przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia - krzemionka (ASR) w zaprawie, w której jako kruszywo zastosowano kolorową stłuczkę szklaną. Wykonano badanie ekspansji metodą przyspieszoną według ASTM C 1260. Prowadzono je do zniszczenia badanych próbek. Porównano mikrostrukturę zaprawy zniszczonej i zaprawy, na której badania prowadzono przez 14 dni, co pozwoliło na lepsze poznanie mechanizmu degradacji badanej zaprawy.
EN
The paper presents the study of alkali-silica reaction (ASR) in mortar containing colored waste glass used as an aggregate. The expansion was measured using the ASTM C 1260 accelerated test procedure until the disintegration of the specimens. The microstructures of damaged mortar were compared with the microstructures of mortar tested by only by standard 14-days. This allowed for better understanding of the degradation mechanism of mortar with waste glass.
8
EN
Mortars are subjected to severe external stresses such as freezing, thawing, and drying during their lifetime. These stresses can lead to a loss of adhesion between the support and the mortar. The strength of the substrates with respect to their ability to receive a coating (mortar) is characterized in particular by the value of minimum tear resistance of the surface to be coated. In this work, the use of a non-destructive method which is both fast and easy to implement is employed to evaluate this support-mortar adhesion. The first method is based on the measurement of the velocities of the surface ultrasonic waves and the second by tearing tests using a specific dynamometer. The determination of the adhesion strength concerned two different supports (concrete beam and masonry block) coated with two types of mortar (a prepared cement mortar and a ready-to-use mortar) with two different thicknesses for each mortar (1 and 2 cm, respectively). The results of the two methods are then correlated for an estimation of the adhesion of the mortars.
EN
Rice Husk (RH) is an agricultural waste which is produced in huge amounts from the milling process of paddy rice. Rice Husk Ash (RHA) is a by-product material obtained from the combustion of rice husk. The amorphous silica-rich RHA (84-90 wt%) has a wide range of applications. This research focused on the possibility of utilizing RHA in the process of developing a mortar with low thermal conductivity to enhance the thermal comfort in concrete and masonry buildings. The thermal conductivity of mortar was determined by Lee’s Disc method, and the results were compared to the data for conventional mortar as well as commercial thermal insulation materials. The results indicate a significant reduction in thermal conductivity in the mortar developed with RHA
PL
Łuska ryżowa (Rice Husk, RH) jest odpadem rolniczym, który jest produkowany w ogromnych ilościach w procesie mielenia ryżu niełuskanego. Popiół z łuski ryżowej (Ryż Husk Ash – RHA) jest produktem ubocznym uzyskiwanym w procesie spalania łuski ryżowej. Bogaty w krzemionkę amorficzną RHA (84-90 % mas.) ma wiele zastosowań. Badania te skupiały się na możliwości wykorzystania RHA w procesie opracowywania zaprawy o niskiej przewodności cieplnej w celu zwiększenia komfortu cieplnego w budownictwie betonowym i murowym. Przewodność cieplną zaprawy określono metodą Lee's Disc, a wyniki porównano z danymi dla zaprawy konwencjonalnej oraz handlowych materiałów termoizolacyjnych. Wyniki wskazują na znaczne obniżenie przewodności cieplnej w zaprawie opracowanej przy użyciu RHA.
EN
The ground rubber waste material from used vehicle tyres is used in road construction as well as in the cement industry. The use of granules in an amount of 5% causes a decrease in strength by about 25%. Replacement of 15% of cement by rubber waste is causing the reduction of strength by nearly 50%. The research of the microstructure of mortars with rubber granules indicates the proper hydration reaction. Observation under scanning electron microscope of mortar with ground rubber waste has shown presence of C-S-H phase and portlandite. The presence of additional, porous zones of contact between the granulate and cement paste was also found.
PL
Rozdrobnione odpady gumowe z zużytych opon samochodowych znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym, jak również przemyśle cementowym. Artykuł prezentuje wykorzystanie odpadów gumowych do modyfikacji zapraw cementowych. Zastosowanie granulatu w ilości 5% powoduje spadek wytrzymałości o około 20%. Zastąpienie cementu 15% odpadu gumowego przyczynia się do obniżenie wytrzymałości o blisko 50%. Badania mikrostruktury zapraw z granulatem gumowym wskazują na prawidłowy przebieg procesu hydratacji. Pod skaningowym mikroskopem elektronowym obserwuje się włóknistą fazę C-S-H oraz portlandyt. Stwierdzono również obecność dodatkowych, porowatych stref kontaktu granulatu z zaczynem.
PL
Rozwój metod produkcji elementów murowych przyczynił się do powstania nowych technik murowania, początkowo na cienkie spoiny i obecnie scalanych klejem murarskim poliuretanowym. W artykule porównano parametry wytrzymałościowe murów wznoszonych w tych technikach.
EN
The development of methods for the production of masonry unites has contributed to the creation of new masonry techniques, initially to thin layer mortar and now scaled with polyurethane masonry glue. The article compares the strength parameters of walls erected in these techniques.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obniżonej i podwyższonej temperatury na napowietrzenie i konsystencję nienapowietrzonych i napowietrzonych oraz upłynnionych zapraw wg PN-EN 480-1, które były wykonane z udziałem cementu CEM I. Do zwiększenia konsystencji zaprawy z CEM I zastosowano różne rodzaje plastyfikatorów i superplastyfikatorów oraz domieszki napowietrzające różniące się bazą chemiczną. Analiza rezultatów badań wskazuje, że charakter wpływu temperatury na konsystencję zaprawy zależy od efektu współdziałania danego rodzaju domieszki napowietrzającej i upłynniającej.
EN
The paper presents the results of research on the impact of low and high temperature on air content and consistency of nonair-entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN 480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na konsystencję i zawartość powietrza w zaprawie przed związaniem.
EN
The article discusses the possibility of using artificial waste as an additive to cement composites and its influence on the consistency and air content in mortar before setting.
PL
W pracy przedstawiono badania reaktywności chemicznej syntetyzowanego laboratoryjnie szkła, o różnym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Otrzymane wyniki wykazały, że w przypadku szkła o tym stosunku większym od 1 tetraedry [AlO4]5- występują w więźbie szkła razem z oktaedrami [AlO6]9-. Natomiast jeżeli ten stosunek jest mniejszy od 1, w szkle występują tylko tetraedry [AlO4]5-. W związku z tym, że wiązanie Al-O w koordynacji 6 jest słabsze niż w koordynacji 4, zawartość oktaedrów [AlO6]9- ma korzystny wpływ na reaktywność pucolanową takiego szkła, w popiołach lotnych. Tak więc popiół lotny o takim składzie szkła będzie poprawiał mechaniczne właściwości zapraw z takim popiołem. Zaproponowano nowy wzór tego stosunku – Al2O3/(Na2O+K2O+3.5CaO), który daje liniową korelację tego stosunku z wytrzymałościami zapraw.
EN
In the paper the chemical reactivity of laboratory prepared glasses with different Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) ratio was tested. The obtained results have shown that in the case of glass having this ratio higher than 1 the [AlO4]5- units co-exist with [AlO6]9- units in the glass network. However, when this ratio is lower than 1, only [AlO4]5- units are present. Because the Al-O bond in coordination of 6 is weaker than in coordination 4, the content of [AlO6]9- units have the positive influence on the pozzolanic reactivity of fly ash glass. Thus, this fly ash has the positive influence on mechanical properties of mortars. The new formula of this ratio was proposed – Al2O3/(Na2O+K2O+3.5CaO) which gives the linear correlation with mortar strength.
PL
W pracy przedstawiono badania powierzchniowej impregnacji cementowych zapraw i betonów oraz gipsu za pomocą roztworów wodnych: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 i ZnSiF6. Stwierdzono, że substancje te reagują ze składnikami zapraw i betonów oraz z domieszkami zawartymi w gipsie. Krystaliczne produkty tych reakcji były następujące: w przypadku siarczanu glinu i siarczanu potasowo-glinowego – gips, a dla heksafluorokrzemianu cynku – fluorki wapnia oraz fluorek wapniowo-cynkowy. Zastosowanie impregnacji powierzchniowej powoduje poprawę właściwości powierzchni, a przede wszystkim zmniejszenie porowatości kapilarnej i ograniczenie nasiąkliwości zapraw i betonów oraz gipsu. Natomiast w niewielkim stopniu wpływa na transport pary wodnej.
EN
In the paper the surface impregnation of mortars, cement concretes and gypsum with water solutions of: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6. The experiments have shown that these substances are reacting with the constituents of mortars, concretes and with admixtures contained in gypsum. The crystalline products of these reactions were the following: in the case of aluminum sulphate and aluminum-potassium sulphate – gypsum and for hexa-fluorine silicate – calcium fluoride and calcium-zinc fluoride. Application of surface impregnation the amelioration of surface properties is causing, and principally the decrease of capillary porosity and limitation of absorbability of mortars, concretes and gypsum. However, in minor degree is influencing of water vapor transportation.
16
Content available remote Możliwości zupełnego wykorzystania właściwości betonu komórkowego
PL
Przeprowadzony duży program badawczy posłużył głównie do lepszego poznania właściwości murów z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz wpływu różnych czynników, które powinny być uwzględniane lub pomijane na etapie projektowym. Jak wykazano ważny okazał się wpływ wilgotności ABK, który w normach jest arbitralnie ustalony. Równie ważny jest wpływ rodzaju zaprawy oraz technologii układania zbrojenia, w spoinach wspornych. Wyniki uzyskiwane na elementach dużych i średnich wymiarów wykazały wpływ zbrojenia, który w normach jest zupełnie pomijany. Dalsze prace będą służyć wykorzystaniu uzyskanych wyników do analitycznych modeli nośności ścian ściskanych i ścian usztywniających ścinanych, z uwzględnieniem możliwości najlepszego stosowania ABK. Na wstępie wykorzystane zostaną zalecenia Eurokodu PN-EN 1990, dopuszczającego zastosowanie metod projektowania, wspomaganego badaniami, w celu weryfikacji zaproponowanych modeli.
EN
The extensive research programme was mainly used to learn details about properties of AAC masonry and the effect of various factors, which should be included or neglected at the design phase. Moisture content of AAC was found to have a significant effect, arbitrary defined in standards. The type of used mortar and technology of reinforcement embedding in bed joints is also very important. Results obtained for large and middle-size units indicated the significance of reinforcement, which is completely neglected in standards. Further works will focus on employing the obtained results in analytical models of load-bearing capacity of compressed walls and shear stiffening walls, taking into account the best possible use of AAC. At first, recommendations of Eurocode PN-EN 1990 which allows for design methods based on tests to verify the proposed models.
EN
The article is an attempt to compare the impact of the use of various types of limestone as the main constituent of cement on selected mortar properties. Four different limestones were added in amount of 15, 30, 40% to CEM I 42.5 R to obtain limestone cemens. Rheological properties (yield stress, plastic viscosity) of fresh mortar, tensile and compressive mortar strength, early shrinkage, and drying shrinkage were tested. Obtained results indicate that both tensile and compressive strength decreases with the increase of the limestone content in cement. Limestone can worsen or improve workability, depending on distribution of limestone grains. The addition of limestone increases the early shrinkage, but reduces the shrinkage after 28 days. Studies show that the granulation of limestone plays an important role in determining the influence of limestone on mortar properties.
PL
Mączki wapienne są stosowane szeroko w budownictwie, między innymi jako składnik główny cementu. Mączki wapienne kształtują właściwości kompozytów cementowych poprzez kilka mechanizmów. Pierwszym jest efekt wypełnienia związany głównie z ich uziarnieniem. Oprócz tego zastąpienie części klinkieru wapieniem powoduje wzrost efektywnego stosunku wodno-cementowego, w efekcie czego ziarna klinkieru portlandzkiego (cementu) mają dostępne więcej wody do procesu hydratacji. Drobne ziarna wapienia zapobiegają także aglomeracji produktów hydratacji wokół ziaren klinkieru, w efekcie woda ma łatwiejszy dostęp do niehydratyzowanych części ziaren cementu przez dłuższy okres niż w przypadku cementów portlandzkich bez dodatku wapienia. Drobniejsze od klinkieru ziarna wapienia mogą także działać jako zarodki krystaliczne, które przyspieszają proces hydratacji, w głównej mierze glinianów wapniowych. Wapień nie ma właściwości pucolanowych czy hydraulicznych, a jego wpływ na wytrzymałość na ściskanie cementu jest niewielki. Generalnie wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się co jest związane z efektem rozcieńczenia. Wpływ wapienia na niektóre właściwości cementów wapiennych, m.in. czas wiązania oraz właściwości reologiczne, jest jednak niejednoznaczny. Celem przeprowadzonych badań było więc sprawdzenie jak różne rodzaje wapienia wpływają na wybrane właściwości zaczynów i zapraw z cementem z wapieniem jako składnikiem głównym.
EN
The aim of this paper is to investigate the effects of anti-foaming admixture type (AFA) and time of its introduction on compatibility with two types of PCP-based superplasticizer, air content, rheological parameters, physical adhesion, mechanical strength, microstructure and air-voids size of self-compacting mortar and concrete (SCC). Results reveal that the air content of plastic self-compacting mortars mixture decreases with the implementation of AFA regardless of the time of its introduction. Antifoaming admixture causes the increase of the mortar’s flow diameter most when it is introduced together with PCP. The plastic viscosity value depends on the type of AFA significantly. AFA admixtures reduce the physical adhesion of self-compacting mortar. Moreover, test results prove that mortars with AFA maintain initial consistency for a longer time in comparison with mortar with SP only. Too big amount of AFA has a negative effect on mechanical properties and microstructure. Proper dosage of the right type of the anti-foaming admixture does not influence negatively compressive strength of mortar or concrete. The research results proved that too high dosage of AFA may cause compressive strength decrease and microcracking of self-compacting mor-tar or concrete, indicated on the basis of SEM research results.
19
PL
Odpady szklane stanowią poważny problem ekologiczny na całym świecie. Szkło jako niebiodegradowalny materiał zajmuje ogromną część miejsca na wysypiskach, powodując poważne zanieczyszczenie środowiska. Najlepszym sposobem, aby przezwyciężyć ten negatywny wpływ na otaczający nas świat, jest ponowne wykorzystanie, przetworzenie – recykling. W artykule przedstawiono analizę wpływu dodatku stłuczki szklanej kineskopowej na właściwości zaprawy cementowej. Stłuczkę szklaną kineskopową dodano do zaprawy betonowej odpowiednio w ilości 3, 6, 9 i 12% masy cementu, ujmując cement i w ilości 3, 6, 9 i 12% masy cementu ujmując piasek. Przeprowadzone wstępne badania, przedstawione w niniejszej pracy, wskazują na możliwość zastosowania stłuczki szklanej do wytwarzania zapraw cementowych, gdyż uzyskane parametry wytrzymałościowe są porównywalne z serią kontrolną, w której nie użyto stłuczki szklanej kineskopowej.
EN
Glass waste is a serious problem for environment all over the world. Glass as a non–biodegradable material, takes enormous part of room on dumps, what causes seriously environment pollution. The best way to overcome the negative influence on environment is to recycling. In this article has shown the analysis of influence addition of CRT cullet on features of cement mortar. CRT cullet has added to a cement mortar in amount 3, 6, 9 and 12% of cement mass with cement subsrtaction and in amount 3, 6, 9 and 12% of cement mass with sand subsrtaction. Preliminary surveys that has shown in this article, exhibits possibilities of using CRT cullet in cement mortar production, as obtained results are comparable with control series without using CRT cullet.
EN
This article reports the results of a study evaluating the effect of natural zeolite and silica fume on the properties of cement mortar. The study used binders in which 20% of portland cement was replaced with the pozzolanic admixtures. Both admixtures were studied separately and combined as a 1:1 blend. Reference samples were produced with non-modified cement binders. The tests were conducted for hydration kinetics on cement pastes, consistencies and strength in flexure and compression on mortars. The results indicated that different pozzolans affected the mortar differently. The effect of zeolite and silica fume blend on the properties of mortars is not an averaged effect of those admixtures used individually.
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy wpływu zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy cementowej. W tym celu sporządzono spoiwa, w których 20% cementu portlandzkiego zastępowano dodatkami pucolanowymi. Oba dodatki przebadano oddzielnie, jak i łącznie w formie mieszanki pucolan w stosunku 1:1. Próbki odniesienia wykonano z niemodyfikowanego spoiwa cementowego. Wykonano badania kinetyki hydratacji na zaczynach oraz konsystencji, jak również wytrzymałości na zginanie i ściskanie na zaprawach. Wyniki badań wykazały, że wpływ różnych rodzajów pucolan na właściwości zaprawy jest odmienny. Wpływ mieszanki zeolitu i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy nie jest uśrednionym wpływem, jaki wywierają te dodatki stosowane oddzielnie.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.