Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bridge construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W gminie Mielec, pomiędzy miejscowościami Rzędzianowice i Chorzelów, powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984. Projektowana droga przecina rzekę Wisłokę, nad którą ma powstać most.
PL
Technologia BIM coraz częściej pojawia się w procesach budowlanych i projektowych w naszym kraju. Czy jest to tylko chwilowy zachwyt nad nowością, czy może stanie się ona obowiązującym standardem? Jakich nowych kompetencji będzie przez nią wymagać rynek od inżynierów i projektantów? Jakie są perspektywy rozwoju technologii BIM w naszym kraju? Oto, co powiedzieli eksperci z branży na temat technologii BIM.
PL
Na listopad planowany jest koniec budowy nowego mostu w miejscowości Rudy. Jest to istotny element drogi 919 między Gliwicami a Raciborzem.
PL
22.12.2018 r. został otwarty most przebiegający nad rzeką Biały Dunajec, w ciągu DK47, na popularnej Zakopiance.
PL
10 listopada br. został otwarty most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501, łączący wyspę Sobieszewską z lądem. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 59 mln złotych. W ramach inwestycji, oprócz przeprawy przez Martwą Wisłę, powstały nowa, blisko 1-kilometrowa droga oraz budynek techniczny obsługi mostu, przebudowano także skrzyżowanie ulic Nadwiślańskiej, Turystycznej w Gdańsku i drogi wojewódzkiej 501 oraz skrzyżowanie ulic Sobieszewskiej, Łąkowej i Piaskowej w Pruszczu Gdańskim. Dzięki budowie mostu dojazd na Wyspę Sobiszewską został znacznie ułatwiony.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z budową nowego mostu nad Dunajcem w Nowym Sączu. Przedstawiono informację na temat historii mostów nad Dunajcem, rozbiórki dotychczasowej przeprawy, omówiono projekt nowego obiektu, a także szczegóły technologiczne związane z jego realizacją.
EN
The article presents the story of building a new bridge over the Dunajec river in Nowy Sącz. The article contains basic information about the history of bridges over the Dunajec river in Nowy Sacz, demolition of previous concrete bridge, the project of a new arch bridge and some technological aspects connected with building the new construction.
EN
Construction projects, even exemplarily planned and organized, bear a risk of unforeseen events and problems which can result in completion of the works after the deadline, that is delays. The construction of bridges is an inseparable part of road and rail projects and construction and expansion of the transport network. The paper aims at finding a relationship between the independent variables characterizing bridge projects and the delays during their implementation. Two alternative models were proposed to solve the problem: logit and probit. The data set comprising road and rail bridges built in Poland in the last 12 years (2005 – 2017) was used to build the models. The evaluation, quality and accuracy parameters of proposed models were determined in the final part of the paper.
PL
Pomyślne zakończenie przedsięwzięcia budowlanego oznacza terminowe ukończenie budowy w ramach założonych kosztów i planowanej jakości oraz spełnieniem oczekiwań inwestora. Istotny wpływ na powodzenie inwestycji drogowych czy kolejowych ma realizacja obiektów mostowych. Są one niezbędne dla zapewnienia połączeń i pokonania przeszkód w terenie, a ich obecność gwarantuje ciągłość tras komunikacyjnych. Obiekty mostowe stanowią newralgiczne punkty, będąc nierzadko kamieniami milowymi dla wykonawcy robót. Celem artykułu, jest rozwiązanie problemu klasyfikacyjnego dotyczącego opóźnień w realizacji obiektów mostowych. Istotą analizy jest poszukiwanie związku między zmiennymi niezależnymi charakteryzującymi przedsięwzięcia obejmujące budowę obiektów mostowych, a faktem wystąpienia opóźnienia podczas ich realizacji. W pracy poszukiwano modelu dwumianowego, w którym zmienna objaśniania Y jest kwantyfikowana za pomocą wartości dychotomicznej (przyjmującej jedną z dwóch możliwych wartości). Założono, że zmienna Y przyjmowała dwa możliwe warianty określone za pomocą kodów - etykiet: „TAK” odpowiadającego opóźnieniu przedsięwzięcia mostowego, „NIE” oznaczającego brak opóźnienia przedsięwzięcia mostowego (kody należy utożsamiać odpowiednio z wartościami 1 i 0). W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu z wykorzystaniem dwu alternatywnych modeli - logitowego i probitowego. W analizie wykorzystano dane zebrane w ramach badań własnych obejmujące parametry realizacji przedsięwzięć mostowych i parametry obiektów mostowych, a także wielkość opóźnienia (jeżeli wystąpiło). W wyniku przeprowadzonych badań zgromadzono dane dotyczące 169 obiektów mostowych, w tym 48 obiektów, w których nie wystąpiły opóźnienia i 121, w których wystąpiły opóźnienia. W analizie wykorzystano dane przedstawiające 109 przypadków. W toku pracy badawczej zbudowano dwa alternatywne modele: logitowy i probitowy oraz przeprowadzono analizę wyników. Wyniki uzyskane dla obu modeli były zbliżone, jednak nieco lepsze wyniki klasyfikacji uzyskano w przypadku modelu logitowego, który zidentyfikował poprawnie 75% przypadków. Procent poprawności klasyfikacji tego modelu był lepszy w klasie „1” oznaczającej wystąpienie opóźnienia (84%), niż w klasie „0” brak opóźnienia (65%). Autorzy zwracają uwagę, iż zaproponowane modele pozwalają na klasyfikacje zmiennej objaśnianej Y, która jest kwantyfikowana za pomocą wartości dychotomicznej. W planach badawczych autorów jest podjęcie próby klasyfikacji wielkości opóźnień, nie tylko samego faktu jego wystąpienia. Takie założenie wymaga zatasowania innych narzędzi np. sztucznych sieci neuronowych.
PL
Dobór stali do zbrojenia betonowych obiektów mostowych w Polsce bardzo często ogranicza się do określenia klasy wytrzymałości A-IIIN, zgodnej ze starymi normami do projektowania, które nadal są powszechnie stosowane. Zapis taki notorycznie pojawia się w specyfikacjach technicznych dla wielu obiektów mostowych w Polsce.
PL
Problematyka kotwienia kap chodnikowych jest bardzo istotna przede wszystkim z uwagi na zamocowanie do nich barier ochronnych, które stanowią kluczowy pod względem bezpieczeństwa element wyposażenia obiektów mostowych. Pojawienie się barier ochronnych nowego typu oraz wprowadzenie nowych przepisów i norm w 2010 r. spowodowały konieczność odpowiedniego projektowania elementów podtrzymujących bariery.
PL
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 jest jednym z najciekawszych zadań inżynieryjnych podjętych przez firmę Budimex SA w ostatnich latach.
PL
O historii polskiego mostownictwa, jego obecnej kondycji, a także na temat najciekawszych obiektów inżynierskich, polskich i zagranicznych w rozmowie z Marleną Machurą mówi profesor Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej.
12
Content available remote Metody pomiaru przemieszczeń dynamicznych konstrukcji mostowych
EN
This paper presents some methods to identify the dynamic displacements of bridges. Some measurement equipments were described. The paper also reports a results of a field test conducted on a bridge using 2 different devices, i.e. the GPS technology and accelerometers. Based on the results the vibration frequencies of the bridge were determined.
13
Content available Prefabrykaty w budownictwie
PL
Na rozwój prefabrykacji w Europie ma wpływ wdrażanie nowych technologii produkcji oraz nowych rozwiązań i zastosowań elementów prefabrykowanych. Ich wytwarzanie w warunkach przemysłowych umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu powtarzalności właściwości użytkowych, zgodnych ze stawianymi im wymaganiami. Ponadto prefabrykaty z betonu mogą być z powodzeniem łączone z innymi materiałami. Nic dziwnego, że dzięki swoim zaletom spotykają się z coraz szerszym uznaniem.
PL
W artykule przedstawiono projekt i budowę nowego mostu w centrum Żywca. W miejscu uszkodzonej konstrukcji starego, wieloprzęsłowego obiektu wybudowany został nowoczesny, jednoprzęsłowy most łukowy o siatkowym układzie wieszaków. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko powstał most o ciekawej architekturze, ale również znacząco uległ poprawie układ komunikacyjny w mieście.
EN
The paper presents the main issues related to the design and construction of a new bridge in the center of the town of Żywiec in southern Poland. The single-span modern network arch bridge has been built in place of the old defective multi-span bridge. As a direct result of this investment not only has an interesting bridge been constructed but also the town’s transport network has been significantly improved.
PL
O zaletach i możliwościach wykorzystania kruszyw węglanowych w budownictwie drogowo-mostowym mówi Piotr Maciak, przewodniczący Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego.
PL
Co czeka branżę budownictwa infrastrukturalnego w nowym roku? Czy nastąpi ożywienie w budownictwie, czy też przeciwnie - nastąpi tymczasowe spowolnienie w dużych inwestycjach infrastrukturalnych? Kiedy możemy liczyć na zyski z przetargów w obecnej perspektywie finansowej? I jak na tym tle będzie się miało budownictwo mostowe? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele świata nauki i biznesu.
PL
W artykule przedstawiono sposób identyfikacji zbioru punktów odniesienia w geodezyjnej sieci pomiarowo-kontrolnej. Punkty zakwalifikowane do takiego zbioru powinny zachowywać wzajemną stałość w czasie trwania pomiarów. Zaproponowany w artykule sposób identyfikacji punktów wzajemnie stałych wykorzystuje sieć neuronową typu Hopfielda. Sieć stanowi układ dynamiczny, który ulega relaksacji do stanu stabilnego o minimalnej energii w punkcie zwanym atraktorem. W prezentowanej pracy liczba ewolucji czasowych wzorców (zmian różnic wysokości) w dążeniu do odpowiedniego atraktora z uwzględnieniem analizy wartości wykładników Lapunowa, wykorzystana została do oceny stabilności punktów odniesienia sieci pomiarowo-kontrolnej przeznaczonej do badań deformacji konstrukcji przęsła mostowego pod wpływem obciążenia.
EN
The article presents a method of identifying a set of reference points in a geodesic measurement and control network. The points approved for such set should remain reciprocally stable throughout the measurements. A procedure is proposed for identifying reciprocally fixed points, involving a Hopfield network, which is a type of neural network. It is a dynamical system approaching relaxation at a minimum energy point called an attractor. In the presented paper, the number of time evolutions of the patterns (altitude difference variations) approaching the relevant attractor, accounting for Lyapunov exponents, is used to determine the stability of the reference points within a measurement and control network used in testing bridge span structure deformation under a load.
18
Content available remote Technologia ze smartfonów posłuży do badań mostów
PL
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdzają nowatorską metodę która pozwoli dokładniej ocenić stan obiektów kolejowych, lepiej zaplanować remonty oraz zmniejszyć koszty utrzymania. Projekt realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju (NCBiR).
EN
PKP Polskie Lime Kolejowe S.A. are testing an innovative method which will provide more accurate assessment of railway infrastructure, more effective renovation planning and lower maintenance costs. It appears that simple sensors that are being placed in smartphones or tablets can be considered reliable testing devices. Project is carried out as a part of Applied Research Programme and funded by The National Centre for Research and Development.
EN
The Movable Scaffolding System (MSS) is a heavy construction equipment used for casting situ of concrete bridge decks. In the past decades, MSSs have become increasingly complex and industrialized, enlarging its span ranges, incorporating auxiliary elevation machinery and increasing productivity. The tendency nowadays is for strong reutilization and the notion of MSS as a disposable or temporary structure is somehow reductive. The main structure of MSSs may be potentially exposed to fatigue, usually characterized by low number of cycles with significant stress amplitude. Fatigue may be prevented through adequate design; judicious selection of materials; demanding quality control and implementation of robust inspection and maintenance plans.
PL
System ruchomych rusztowań – Movable Scaffolding System (MSS) to ciężki konstrukcja budowlana wspomagająca wykonanie betonowych mostów. W ostatnich dekadach MSS stały się coraz bardziej skomplikowane i uniwersalne, stanowią element nośny dla wielu urządzeń zarówno podczas wykonywania mostu jak i podczas eksploatacji. Główna struktura systemów MSS może być narażona na efekt zmęczenia, obiążenia zwykle charakteryzują się niską liczbą cykli o znacznej amplitudzie naprężeń. Zmęczeniu można zapobiec poprzez odpowiedni projekt i rozsądny dobór materiałów. Jest to konstrukcja wymagająca ścisłej kontroli jakości i wdrożenia solidnych planów inspekcji i konserwacji.
Mosty
|
2016
|
nr 6
12--13
PL
Tradycyjnie, w ostatnim tegorocznym wydaniu „Mostów” prezentujemy przegląd wybranych realizacji mostowych mijającego roku. W artykule nie zabrakło także opisu ciekawego mostu nad rzeką Białą w Białymstoku, oddanego do użytku w grudniu ub.r. Niektóre obiekty zostały zgłoszone do VIII edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa, organizowanego przez magazyn „Mosty”.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.