Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik mikroprocesorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Konstrukcje generatorów mocy opracowanych do zastosowań laboratoryjnych
PL
Generatory mocy małej częstotliwości są wykorzystywane przez studentów w trakcie zajęć laboratoryjnych. W artykule przedstawiono konfiguracje układowe generatorów mocy, opracowanych na potrzeby laboratorium miernictwa i podstaw elektrotechniki. Omówiono budowę i wybrane wyniki badań dwóch opracowanych przyrządów.
EN
The low-frequency power generators are used by students during laboratory classes. The article presents the configurations of power generators developed for the laboratories of metrology and fundamentals of electrical engineering. The structures of generators and some selected results of tests of the two elaborated instruments were shown.
PL
W laboratorium wysokich napięć zachodzi potrzeba wykonywania pomiarów różnych rodzajów napięć ze źródeł o różnorodnych konfiguracjach układowych (jedno i wielofazowe, symetryczne, niesymetryczne). Artykuł przedstawia opis pracy projektowo-konstrukcyjnej obejmującej wykonanie 2-kanałowego miernika wysokiego napięcia stałego, zbudowanego z zastosowaniem dedykowanego kontrolera mikroprocesorowego, zwiększającego funkcjonalność przyrządu. Część wysokonapięciowa miernika została zbudowana w oparciu o dwa dzielniki rezystancyjne o dużej dokładności i stabilności temperaturowej. W artykule przedstawiono zarówno założenia i rozwiązania konstrukcyjne wykonanego kilowoltomierza różnicowego jak również wyniki jego badań przeprowadzonych w Laboratorium Wysokich Napięć AGH, a dotyczących podstawowych parametrów technicznych tego przyrządu pomiarowego.
EN
In the high voltage laboratory it is necessary to perform measurements of different kinds of voltages from sources with various configurations (single or multi-phase, symmetrical or asymmetrical, etc.). This paper presents a description of the work, whose main objective was to design and build the 2-channel DC-kilovoltmeter, built on the basis of a dedicated microprocessor controller ATmega32 that enhances the functionality of the instrument. High voltage part of the instrument was constructed based on two resistive dividers with high accuracy and temperature stability. The article presents both, the assumptions and design solutions of the 2-channel DC-kilovoltmeter as well as the results of the tests carried out in the AGH University of Science and Technology HV Laboratory, checking basic technical parameters of constructed instrument.
PL
Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz ze sterownikiem, w celu zapewnienia prawidłowej pracy napędu i rozłącznika. Ponadto w artykule opisane zostały podstawy teoretyczne i praktyczne dotyczące superkondensatorów, tj. kondensatorów elektrochemicznych i akumulatorów bezobsługowych typu VRLA.
EN
The article presents authors' research and development in the use of supercapacitors in the MV supply system of disconnectors' drives. The authors indicate the need to develop a complex solution using maintenance free batteries, supercapacitors and a special power and control module as well as conducting measurements and tests of the whole electromechanical drive and system. In the article theoretical and practical fundamentals concerning electrochemical capacitors and maintenance free batteries type VRLA have been described.
PL
Transformator Tesli jest urządzeniem, które pozwala wytwarzać napięcia o bardzo dużej wartości, mające kształt przebiegów oscylacyjnych o krótkim czasie trwania. W artykule opisano projekt takiego transformatora, z układem zasilania zbudowanym w oparciu o tranzystory mocy IGBT. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie przez komputer podstawowych parametrów czasowych sekwencji wyładowań, wytwarzanych na elektrodzie wysokonapięciowej uzwojenia wtórnego.
EN
Tesla transformer is a device that allows us to generate voltages with a very high value, having the shape of oscillatory waveforms of short duration. This paper describes the design of such a transformer, with the power supply system based on IGBT type power transistors. This allows us to control by computer or dedicated, specialized microcontroller the basic parameters of the time sequences of electrical discharges, which are produced on a high-voltage electrode of the secondary winding.
PL
W artykule zaprezentowano układ wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza opracowany i wykonany w IPS TABOR, spełniający bardzo trudne wymagania eksploatacyjne, stawiane układom pneumatycznym pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w naszej strefie klimatycznej. Układ ten tworzą: sprężarka, elementy układu uzdatniania powietrza i sterownik mikroprocesorowy. Pracę sprężarki w zakresie wymaganego wydatku, temperatury i innych parametrów sprężonego powietrza nadzoruje - na podstawie pomiaru z wieku czujników temperatury i ciśnienia, sterownik mikroprocesorowy. Steruje on również pracą układu uzdatniania sprężonego powietrza zapewniającego wysoką jakość sprężonego powietrza dostarczanego do układu pneumatycznego pojazdu. Omówiony układ wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza został zastosowany w nowych EZT typu EN97 wykonanych dla WKD i dla lokomotywy 111 E
EN
The system of the compressed air generation and treatment developed and performed in IPS TABOR meeting the very difficult operation requirements, which are made the pneumatic systems of the traction vehicles operated in our climatic zone, is presented in this article. This system consists of: a compressor, the elements of air treatment system and a microprocessor controller. The work of compressor in range of the required efficiency, temperature and other parameters of the compressed air is supervised, based on the measurement from many temperature and pressure sensors, by the microprocessor controller. It also controls the work of the compressed air treatment system providing a high quality of the compressed air supplied to the pneumatic system of the vehicle. The discussed system of the compressed air generation and treatment was used in the new EMU of type EN97 made for WKD and locomotive 111 E.
6
EN
This paper describes a test bench for research and educational purposes of a small turbojet engine. Turbine engine AMT Jet Olympus HP E-start with a maximum thrust of 230N and the maximum speed of 108 500 rpm was installed on the research bench. Measuring instruments allow measurement of all relevant engine operating parameters e.g. engine thrust, rotor rotational speed, temperature and pressure in different cross-sections of turbine engine. Signals registered by transducers are processed in a dedicated microprocessor controller, they are also preconditioned, digitally processed and visualized on integrated graphic data display. Separate designated microprocessor controller supervises the work of the engine and engine control system. An additional subsystem is dedicated to measure and analyse engine vibrations. It allows to measure engine vibrations in two engine mount planes and to compute signal parameters of engine vibration signals. Test stand allows both automatic or manual operation mode, it can be also used during laboratory exercises and demonstrations for students. Integrated PC computer archives, processes and visualizes data acquired from the engine. For further processing of collected results can be carried out by transferring data in popular standard file format to be processed with other engineering tools.
PL
W pracy opisano stanowisko dydaktyczno-badawcze małego silnika turbinowego. Na stanowisku zainstalowano silnik turbinowy firmy AMT Jet typu Olympus HP E-start o ciągu maksymalnym 230N i maksymalnej prędkości obrotowej wirnika 108 500 obr/min. Oprzyrządowanie pomiarowe stanowiska umożliwia pomiar wszystkich istotnych parametrów pracy silnika, takich jak ciąg silnika, prędkość obrotowa wirnika, temperatury i ciśnienia w różnych przekrojach silnika turbinowego. Sygnały zarejestrowane przez układ sensorów przetwarzane są w dedykowanym sterowniku mikroprocesorowym, poddawane kondycjonowaniu i wstępnemu przetwarzaniu cyfrowemu, oraz wizualizacji na wbudowanym kolorowym wyświetlaczu graficznym. Wydzielony sterownik mikroprocesorowy nadzoruje pracę samego silnika i jego układu sterowania. Dodatkowym podsystemem zestawu jest układ do pomiaru i analizy drgań silnika. Umożliwia on pomiar drgań w dwóch płaszczyznach układu mocowania silnika, oraz przetwarzanie i obliczanie parametrów sygnałów drgań. Stanowisko umożliwia zarówno ręczne jak i automatyczne sterowanie pracą silnika i przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych i badań. Na zintegrowanym w stanowisko komputerze PC zgromadzone dane są archiwizowane, przetwarzane oraz wizualizowane na potrzeby realizowanych ćwiczeń i badań. Zgromadzone wyniki można przenosić w standardowych formatach zapisu na nośniki cyfrowe w celu dalszego przetwarzania.
EN
In the paper described construction, work system and selected circuits: supply system, control and diagnostic system of the mine converter type NTP 54A 250/6/0,25DC. Control and diagnostic system cooperate with microprocessor controller. Converter NTP 54A 250/6/0,25DC have a modern compact construction. Converter construction contain a system of chambers separated apart with thermal isolation about the degree protection IP 54, the closed cooling system with the air inside chambers of the rectifier without external filters. In chambers "6kV" of the rectifier one used barriers of gas-the blast making possible relaxation of gases from the arched short-circuit inside chambers of the rectifier. The application of the rectifier NTP 54A 250/6/0,25DC in the supply system of the line-traction should cause the considerable improvement of the work safety, diminish the number of damages of line-motors by the improvement of the efficiency of getting down to work of protections of the rectifier. In the article one introduced example-algorithms of the control of the rectifier, and findings of laboratory and exploitive of the rectifier. Proposing solution of the system of the power supply of the line-traction makes possible the running inspection of exploitive parameters, and visualization and the diagnostics of states of the computer run supplied of the line-electric traction. The rectifier was tested in several mines of the pit-coal, and worked failure-freely through the period of 2 months in different operating conditions.
8
Content available remote Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej
PL
W artykule omówiono konfigurację sieci bezprzewodowej ZigBee współpracującej m.in. ze sterownikiem mikroprocesorowym. Opisano zbudowany układ prototypowy urządzenia końcowego sieci ZigBee oraz sposób połączenia z peryferiami. Przedstawiono algorytmy działania modelu.
EN
In this paper the configuration of wireless ZibgBee network co-operating e.g. with microprocessor controller was discussed. The built End-Device prototype unit of ZigBee network as well as the connection method to the peripherals were described. The algorithms of model operation were presented.
9
Content available Mikrosterowniki w procesach hodowlanych
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozwiązań technicznych polegających na wprowadzaniu automatyzacji do zmechanizowanych procesów produkcji zwierzęcej. Bazując na zmechanizowanych procesach: zadawania pasz, usuwania odchodów, czy procesach wentylacji pomieszczeń zaproponowano dalsze udoskonalanie obsługi poprzez wdrażanie mikroprocesorowych systemów sterowania. Zastosowanie programowalnego sterownika mikroprocesorowego (PLC) pozwala na dostosowanie systemów sterujących procesami technologicznymi do zaplanowanych zadań, uwarunkowanych technologią. Ponadto istnieje pełny dostęp do programu źródłowego, co pozwala na jego modernizację i rozwój.
EN
The paper presents a suggestion of technical solutions involving introducing of automation to mechanised animal production processes. Based on following mechanised processes: feed treatment, droppings removal, or room ventilation processes, the researchers have proposed further service improvement by introduction of microprocessor control systems. Application of programmable microprocessor controller (PLC) allows to adjust systems controlling technological processes to planned tasks, conditioned by technology. Moreover, a full access to the source application is provided, which allows its modernisation and development.
10
Content available remote Mikroprocesorowy układ sterowania zespołem wentylacyjno - grzewczym dla tramwaju
PL
W artykule omówiono układ sterowania zespołem wentylacyjno-grzewczym typu 104ZW o mocy 20 kW przeznaczonym do wentylacji i ogrzewania wnętrza wagonu tramwaju. Zespół przystosowany jest do współpracy z dodatkowymi grzejnikami o łącznej mocy 10 kW umieszczonymi pod siedzeniami w przedziale pasażerskim oraz z wentylatorami dachowymi.. Do zasilania elementów grzejnych zarówno w zespole wentylacyjno-grzewczym jak i elementów grzejnych w wagonie a także wentylatorów oraz obwodów zabezpieczeń termicznych zastosowano łączniki tranzystorowe wykonane w 1PS ,, TABOR ". Pracą całego układu nawiewnego wagonu steruje sterownik m ikroprocesorowy.
EN
In this article the ventilation-heating assembly of 104ZW type of 20kW power intended for ventilation and heating of the tram car interior is discussed. The assembly is adapted to cooperation with the additional heaters with the total power of lOkW placed under the seats in the passenger compartment and with the roof fans. The transistor switches, made in IPS "Tabor", are applied for supplying the heaters in both the ventilation-heating assembly and in the car, and also for supplying the fans and the circuits of thermal protections. Operation of the whole ventilation-heating assembly of the car is controlled with the microprocessor controller.
PL
W artykule omówiono sterownik mikroprocesorowy przeznaczony do sterowania przekształtnikiem tyrystorowym 12-pulsowym, wykorzystywanym do zasilania silników prądu stałego dużych mocy. Zaprojektowany sterownik współpracuje z przekształtnikami tyrystorowymi typu TR-4 wykonywanymi w CENTRUM EMAG.
EN
A microprocessor controller designed for control of a twelve-pulse thyristor converter, used for supply of high power DC motors has been discussed in the paper. The proposed controller operates together with the thyristor converters of type TR-4 made by EMAG.
PL
Szybki rozwój maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych sprawił w ciągu ostatnich lat, iż coraz więcej producentów sterowników mikroprocesorowych zwraca dużą uwagę na tę gałąź przemysłu. Przejawia się to m.in. w opracowywaniu dedykowanych rozwiązań dotyczących zarówno sprzętu, jak i oprogramowania systemowego, dających producentowi maszyn narzędzia pozwalające na coraz bardziej optymalne sterowanie parametrami procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
14
Content available remote Sztuczny horyzont strapdown
PL
W referacie przedstawiono koncepcję sztucznego horyzontu wykonanego w technice strapdown. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest brak elementów ruchomych jak łożyskowane ramki zawieszenia Cardana stanowiące typowe rozwiązanie klasycznych sztucznych horyzontów. W proponowanej konstrukcji przewidziano zastosowanie giroskopów typu wibracyjnego lub światłowodowego. Całość uzupełnia odpowiednio oprogramowany sterownik mikroprocesorowy i układ wskazań na wyświetlaczu, aktywnej matrycy ciekłokrystalicznej. W referacie przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych pomiarów kątów odchyleń od pionu proponowanym sztucznym horyzontem. W związku z rozwojem czujników mikromechanicznych do pomiaru prędkości kątowych i przyspieszeń liniowych przewiduje się w przyszłości szerokie stosowanie przedstawionego rozwiązania.
EN
In the paper is presented artificial horizon idea based on strapdown technique. Characteristic of this solution is unmoving parts as bearing or cardan mount used in classic horizon. This instrument will apply such gyros as piezoelectric vibrating or rotated gyroscopes or FOG, linear accelerometers, microprocessor based computer and liquid crystal display. The preliminary simulation test results of pitch and roll angles measured by proposed instrument are presented.
15
Content available remote Modernizacja lotniczego serwonapędu elektrycznego
PL
W referacie przedstawiono istniejące rozwiązanie serwonapędu elektrycznego pilota automatycznego AP-155 oraz jego nowoczesną, zmodernizowaną wersję zbudowaną w oparciu o technologię cyfrową. Obecnie stosowany serwonapęd jest układem wykonanym w technologii elektromechanicznej, na bazie przekaźników i wzmacniaczy magnetycznych, w którym zarówno funkcje logiczne, jak i funkcje przetwarzania oraz wzmacniania sygnałów sterujących są realizowane przez elementy przekaźnikowe. Takie rozwiązanie posiada szereg wad, które można wyeliminować poprzez zastąpienie istniejącego bloku sterowania, układem cyfrowym. W referacie przedstawiono nowoczesne rozwiązanie sterownika mikroprocesorowego oraz sposób jego integracji z elementami sterującymi i wykonawczymi serwonapędu. Przedstąwione rozwiązanie sterownika pozwala na umieszczenie wszystkich funkcji związanych z wypracowaniem sygnałów sterujących w jednym układzie.
EN
This paper describes results of the modernization of the electric servo-drive. This servo actuator is used in the autopilot AP 155. At present, applied electric actuators have been made in the electromechanical technology based on relays and magnetic amplifiers. This application is susceptible to defects. The modernized actuator is made in digital technology; the control signal is computed through the microcontroller system. There is used single-chip 8-bit Philips microcontroller. The system is equipped with the 10-bit A/D converter and two high speed pulse width modulation outputs. In this application we can implement complex controller laws, e.g. PID controller, robust, etc. As a result of the connection of a digital controller with actuator (motion) we get the mechatronic system. This system is more durable and reliable than the electromechanical one, because there are no relays in it. The most important characteristic of the new system is his flexibility to the control law. The law can be modified in the software, and the hardware application is invariable. This work can be applied to modificalions of electric servo-drives in various aircraft, e.g. SU-22.
PL
W artykule przedstawiono zadania i konstrukcję sterownika mikroprocesorowego, który umożliwia automatyzację zbierania danych z maszyn roboczych dla celów logistycznych oraz zdalne sterowanie wybranymi elementami maszyny.
EN
The tasks and construction of a microcontroller system are presented for automation of data collection and remote control of a working machine.
PL
W pracy przedstawiono opis uniwersalnego sterowanika mikroprocesorowego TMS320F240 Evaluation Module wykorzystującego procesor sygnałowy TMS320F240 firmy Texas Instruments przeznaczonego do sterowania silnikami elektrycznymi. Sterownik ma architekturę otwartą, co umożliwia jego łatwą rozbudowę i adaptację do różnych algorytmów sterowania. Ponadto w pracy przedstawiono wyniki badań właściwości silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi zasilanego z mikroprocesorowego układu sterowania.
EN
This paper presents a description of the TMS320F240 Evaluation Module universal microprocessor controller for control of electric motors. The controller uses the TMS320F240 digital signal processor of Texas Instruments company. The open architecture of the controller allows developing and adapting it for different tasks. The results of investigations of the brushless motor properties are presented in the paper, as well. The motor was supplied from the microprocessor control system.
PL
Przedstawiono podstawowe równania modelu matematycznego maszyny indukcyjnej, wykorzystywane w polowo zorientowanych układach sterowania wektorowego. Przedstawiono uogólnione schematy blokowe, konfigurację sprzętową i algorytm działania mikroprocesorowego układu sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym, w którym wykorzystano komercyjny zestaw uruchomieniowy DSK firmy Texas Instruments z procesorem sygnałowym TMS320C50.
EN
Basic equations of the induction machine mathematical model used in flux-oriented vector-control systems have been given in the paper. The general block diagrams, the hardware configuration, as well as the algorithm of the microprocessor vector-control system of an induction motor have been presented. The Texas Instruments DSK starter kit with TMS320C50 digital signal processor has been used in this control system.
PL
Przedstawiono wybrane układy napędowe trakcyjnych pojazdów kołowych napędzanych silnikami indukcyjnymi zasilanymi z tranzystorowego falownika napięcia oraz hybrydowe układy napędowe złożone z silnika spalinowego i z elektrycznych silników trakcyjnych zasilanych z tranzystorowego zasilacza przekształtnikowego. Zamieszczono algorytmy sterowania oraz diagnostyki układu napędowego pojazdu zapewniające: płynny rozruch pojazdu, energooszczędną regulację prędkości jazdy, hamowanie elektryczne odzyskowe oraz hamowanie dynamiczne współpracujące z hamulcami mechanicznymi, a także ocenę stanu technicznego wybranych systemów pojazdu. Algorytmy sterowania zapewniają pracę bezpoślizgową w szerokim zakresie zmian prędkości jazdy pojazdu. Mikroprocesorowy sterownik pojazdu (16-bitowy mikrokomputer jednoukładowy) zapewnia sterowanie optymalne pojazdu kołowego oraz bieżącą kontrolę wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdu: prędkość jazdy, napięcie zasilania, prądy silników napędowych, temperatura uzwojeń silnika, stopień rozładowania baterii akumulatorów. W stanach awaryjnych układ sterownika umożliwia diagnostykę stanu technicznego obwodów elektrycznych pojazdu. Zamieszczono wyniki symulacji komputerowych modelu matematycznego pojazdu kołowego przeprowadzone dla wybranych stanów dynamicznych pojazdu kołowego: rozruch, zmiana przełożenia przekładni, hamowanie manewrowe, hamowanie awaryjne. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programów symulacyjnych: Matlab-Simulink oraz TCAD 6.2. Podano także niektóre wyniki badań laboratoryjnych modelu pojazdu kołowego napędzanego dwoma silnikami indukcyjnymi o mocy 5 kW zasilanych z tranzystorowych falowników napięcia.
PL
W pracy przedstawiono zalety nowych mikroprocesorów z pamięcią flash, możliwość ich użycia do konstrukcji układów strujących lotem pocisku. Omówiono sposób realizacji projektu oprogramowania mikroprocesora, środowisko programowe i narzędzia wykorzystane podczas uruchamiania sterownika mikroprocesorowego. Przedstawiono wykonany i uruchomiony model sterownika oraz strukturę programu w języku C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.