Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy performance certificate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiłem wyniki badań kilkuset wykonanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków mieszkalnych. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia wpływu zmian w Prawie budowlanym polegających na stopniowym zaostrzaniu wymagań dotyczących energooszczędności projektowanych budynków, a także wprowadzenia Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem było wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym m.in. uporządkowanie wymagań dotyczących zakresu, metod oraz kontroli certyfikacji energetycznej w Polsce. Przeprowadzone przeze mnie badania poddają analizie szereg parametrów projektowanych oraz wznoszonych budynków na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ich wyniki wskazują, że wprowadzone przepisy mogą wywierać niekorzystny wpływ na proces dążenia do standardu nZEB w Polsce.
EN
The article presents the results of research on several hundred energy performance certificates prepared by the author and designed energy characteristics for residential buildings. The purpose of the conducted research was an attempt to determine the impact of changes in the Building law, consisting in gradual tightening of the energy efficiency requirements of the proposed buildings and the introduction of the Act on the energy performance of buildings, the purpose of which was to implement European Union law, including ordering the requirements regarding the scope, methods and control of energy certification in Poland. The research conducted by the author analyzes a number of the parameters of the designed and erected buildings during the last 5 years. Their results indicate that the introduced regulations may have an adverse effect on the process of striving for the nZEB standard in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of a multi-family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at the Ministry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.
PL
W artykule przedstawiono istotne informacje dotyczące certyfikacji energetycznej budynków w Polsce. Wskazano główne różnice między metodą obliczeniową a zużyciową wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Przedstawiono wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą się znaleźć w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo właściwe do spraw budownictwa. Przedstawiono również aspekty środowiskowe zawarte w aktualnie obowiązującej w Polsce metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents important information about the energy certification of buildings in Poland, according to the authors. The main differences between the calculation method and the wear and tear of energy performance certificates are indicated. It presents the requirements that must be met by people who want to be included in the register of persons authorized to draw up energy performance certificates for buildings maintained by the Ministry competent for construction. The environmental aspects included in the current methodology for drawing up energy performance certificates for buildings are also presented.
4
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
PL
Audyt energetyczny to „opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”. W nawiązaniu do tej definicji, zaczerpniętej z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w pracy omówiono szczegółową zawartość audytu energetycznego budynku, wykonanego według aktualnie obowiązujących przepisów. Wymagana zawartość audytu energetycznego oraz procedury jego wykonania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W artykule przedstawiono etapy wykonania takiego opracowania. Szczególny nacisk położono na znaczenie poprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji. W artykule wskazano również na zmiany w obowiązującym prawie, a szczególnie na dynamicznie zmieniające się przepisy, dotyczące izolacyjności przegród. Zwrócono uwagę na stosowanie Polskich Norm, które oficjalnie są wycofane z użycia. Dotyczy to szczególnie wartości temperatur obliczeniowych: zewnętrznej oraz wewnętrznej. W publikacji zamieszczono także kilka uwag praktycznych, pozwalających na poprawne opracowanie audytu energetycznego. Podkreślono także, że audyt energetyczny nie jest charakterystyką energetyczną budynku ani jego świadectwem charakterystyki energetycznej. Aktualnie oba te dokumenty opracowywane są zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.
EN
Energy audit is “elaboration with a set of guidelines setting forward the scope and technical and economic parameters of a thermal upgrade, including indication of an optimum solution in particular with respect to the cost of implementing this upgrade and the resulting energy savings, also providing the basis for a building project”. In connection to this definition derived from Act on supporting thermomodernization and renovation, the present paper discusses the contents of an energy audit of a building performed in accordance with the regulations in force now. The required contents of an energy audit along with the procedures applied in its implementation are contained in The Regulation of the Minister of Infrastructure of 17 March, 2009 and relate to the scope and form of an energy audit and parts of a renovation audit, templates of audit cards, as well as an algorithm applied for the evaluation of the profitability of a thermal upgrade undertaking. The paper also contains the list of stages in such an elaboration. An emphasis was placed on the importance of an adequately performed inventory. This paper also indicates the recent changes in the legislation, in particular with regard to the dynamic changes in the laws in the area of insulation parameters of construction partitions. The common application of Polish Norms is remarked despite the fact that they are no longer officially binding. This in particular concerns the calculation of temperatures: external and internal. Besides, this paper includes a number of practical issues, whose purpose is to ensure the correct development of an energy audit. It is indicated that the energy audit is not synonymous with the characteristic of energy efficiency of a building nor with an energy performance certificate. At present, both documents are drafts under development in accordance with the Act on the energy performance of buildings.
PL
W artykule omówiono skutki wymagań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w mieście i gminie Kraków w odniesieniu do uzyskiwanej wartości wskaźnika EP (energii pierwotnej). Wykonano przykładowe obliczenia wskaźnika EP zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Analizę przeprowadzono na przykładzie typowego domu jednorodzinnego, dla kilku wariantów reprezentujących różne nośniki energii końcowej, zużywanej na potrzeby grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskazano, że wymagania programu PONE mogą prowadzić do sytuacji niespełnienia wymagań prawnych odnośnie do parametru EP. Ponadto pokrótce scharakteryzowano główne cele programu PONE.
EN
The article discusses the effects of the requirements of Limitation of Low Emission Programme in Krakow in relation to the value of EP index (primary energy). Exemplary calculations of EP were performed in accordance with current legal requirements. The analysis was made on the exemplary typical detached house, for several variants representing different final energy sources, consumed for heating and domestic hot water preparation. It was pointed out that the requirements of the program PONE may lead to a situation of non-compliance with legal requirements regarding the EP parameter. In addition, briefly characterized main goals of PONE program's requirements.
EN
The Polish National Centre for Research and Development has been coordinating the implementation of a strategic research project “Integrated System for Reducing Energy Consumption in the Maintenance of Buildings”. The main goal of the project is to support Poland's efforts to reduce energy consumption in buildings, which is a strategic goal of the European Union. Within the scope of the aforementioned project, Task 4, “Development of thermal diagnostics of buildings”, was realized. Silesian University of Technology in Gliwice was a leader of the scientific-industrial consortium implementing the task. The main objectives of Task 4 and achieved relevant results are presented in the paper. A new method for the rapid on-site thermal diagnosis of a building envelope and systems of heating, ventilation, air conditioning and domestic hot water preparation and the diagnosis of indoor environment quality, as well as a method for drawing up energy performance certificates based on the measurements were developed.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynowało realizację strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany System Zmniejszenia Eksploatacyjnej Energochłonności Budynków”. Głównym celem projektu było wsparcie działań Polski w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach, co jest strategicznym celem Unii Europejskiej. W ramach ww. Projektu zrealizowano Zadanie 4, „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”. Politechnika Śląska w Gliwicach była liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego to zadanie. W artykule przedstawione zostały główne cele zadania 4 i osiągnięte wyniki. W ramach tego zadania badawczego opracowana została nowa metoda szybkiej diagnostyki izolacyjności cieplnej budynku, systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz jakości środowiska wpomieszczeniach. Opracowano także metodę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie pomiarów.
9
Content available remote Wpływ zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki
PL
W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wykresów i porównano. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące wpływu zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki.
EN
This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results are introduced in the graphs and compared with each other. The summary describes the impact of changes in the rules for the energy calculations results.
10
Content available remote Nowe zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków
PL
W artykule omówiono system świadectw charakterystyki energetycznej budynków obowiązujący w Polsce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2014 i 2015 roku. Omówiono zasady określania charakterystyki energetycznej z zastosowaniem metody obliczeniowej i metody zużyciowej oraz przebieg czynności związanych z przygotowaniem świadectwa. Omówiono także organizacyjne zasady systemu świadectw energetycznych.
EN
The article reviews the system of energy performance certificates for buildings that is in effect in Poland considering the changes introduced in 2014 and 2015. It also describes the rules how performance certificates are made using the calculation and usage methods. The text also looks at the organizational rules of the energy performance system.
12
PL
W artykule analizowano podstawowe wskaźniki energetyczne zawarte w świadectwach charakterystyki energetycznej. Na przykładzie 20 różnych budynków wskazano na zależności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami oraz emisją podstawowych produktów spalania. Wskazano na możliwość modyfikacji podstawowych danych zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej.
EN
The practicability of Primary Energy for ecological standard of buildings was presented in this paper. Divergences of ecological assessment that is founded on the energy certificates and the results of the calculations were demonstrated.
PL
W artykule szczegółowo omówiono zakres i treść uchwalonej niedawno ustawy. Przedstawiono istotne elementy nowelizacji, kwestie dyskusyjne oraz wnioski podsumowujące ww. zagadnienia.
EN
The author gives a detailed description of the span and content of the recent law act. Essential elements of the amended act, controversial issues and conclusions are presented.
15
Content available remote Domy niemal zeroenergetyczne
EN
European Union is preparing a resolution which will introduce nearly zero-energy buildings. The unfortunate truth is that Poland belongs to the group of the outsiders, which do not possess any quality control of the certificates and/or auditors, neither does it have any actual obligation to provide certificates for existing buildings appearing on the market.
EN
The paper contains an analysis of a multi-flat building located in Lębork. The calculations made for the existing building as required to issue an energy performance certificate demonstrated its high energy consumption. Renovation of the thermal insulation of the building was simulated, including all partitions enclosing rooms with regulated temperature, independent from the outdoor environment, and other unheated rooms. The effect of the thermal insulation renovation on the Primary Energy Factor and the Air Pollutant Emission Factor was tested. It was proven that the analyzed refurbishment of thermal insulation was insufficient to fulfill the reference value of primary non-renewable energy input, which would ensure considerable savings on costs (amounts of fuels) of heating.
PL
W referacie zaprezentowano stan przepisów prawnych w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej po wejściu w życie postanowień Dyrektywy 2002/91/EC. Dokonano analizy porównawczej dotyczącej Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii. Przedstawiono różnice w przepisach prawnych obowiązujących w tych krajach, różnice w tempie wdrożenia postanowień dyrektywy, przygotowaniu metodologii oraz przeszkoleniu i kwalifikacji fachowców. Omówiono również kryteria oceny charakterystyki energetycznej w odniesieniu do każdego z rozpatrywanych państw. W opracowaniu przedstawiono sposób realizacji postanowień Dyrektyw w wybranych krajach, omówiono kwestie odpowiedzialności za system certyfikacji budynków w tych państwach oraz skutki społeczne wprowadzenia Dyrektywy.
EN
The report presents the status of the legislation in selected countries of the European Union after the entry into force of the provisions of Directive 2002/91/EC. The comparative analysis of Poland, Germany, Great Britain, Denmark and Netherlands was made. The report also shows differences of the legislation in force in these countries, differences in the pace of directive implementation, preparation methodology and the training and qualifications of professionals. The criteria for assessing the energy performance for each of countries were also discussed. The study shows the way of implementation of Directives in selected countries and issues related with responsibility for the certification system of buildings in these countries and the social impact of the introduction of the Directive.
19
Content available remote Świadectwa energetyczne w praktyce
PL
W praktyce obliczenia do świadectw charakterystyki energetycznej wykonywane są z wykorzystaniem komputera. Najwygodniej jest posłużyć się specjalistycznym oprogramowaniem, chociaż można skorzystać również z typowego arkusza kalkulacyjnego. Na rynku dostępnych jest kilka programów, wspomagających pracę eksperta - od prostych aplikacji o charakterze specjalistycznego kalkulatora, do zaawansowanych profesjonalnych narzędzi.
PL
Prawo budowlane nakłada od 1 stycznia 2009 roku obowiązek certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań. Certyfikat winien opisywać aktualną efektywność energetyczną budynku. Do ilościowego określenia rzeczywistych własności cieplnych przegród budowlanych można zastosować termografię. Wykorzystanie badań termograficznych jest ograniczone jednak pewnymi warunkami, które muszą być spełnione, aby w wyniku badań można było wyznaczyć prawdziwą wartość izolacyjności cieplnej przegrody. Budynek musi być zamknięty i ogrzewany. Temperatura powietrza na zewnątrz budynku powinna być znacznie niższa od temperatury wewnątrz budynku. Warunki atmosferyczne przed i w czasie pomiaru powinny zapewniać z wystarczającą dokładnością przepływ ciepła zbliżony do ustalonego, a pomiar termograficzny musi być dokonywany od wnętrza budynku. Określenie strat ciepła poprzez przegrody wymaga nie tylko znajomości parametrów cieplnych ściany, ale i wielkości powierzchni odpowiadającej określonej wartości izolacyjności cieplnej. Wykonane termogramy powinny być, zatem zmontowane w jedną mapę rozkładu temperatury na powierzchni badanej przegrody. Do tego celu można wykorzystać stosowane w fotogrametrii programy do przetwarzania rzutowego. W artykule prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem kamery TermaCAM firmy FLIR. Na mapach termograficznych badanych ścian widoczne są zarówno mostki cieplne konstrukcyjne jak i spowodowane błędami wykonania. Straty ciepła obliczono jako sumę iloczynów elementarnych powierzchni izotermicznych i przyporządkowanych do nich strumieni ciepła. Stwierdzono, że rzeczywiste straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków są nawet prawie dwukrotnie większe niż wynikałoby to z projektu
EN
According to the new Polish regulations in force as of 1 January 2009, the energy performance certificate will be required on the construction, sale or rent of buildings and dwellings. The certificate should describe the actual energy performance of the building and should provide information regarding, i.a., thermal resistance of the building shell and air exchange. Calculations based only on a building design - if it exists - may lead to unrealistic results due to changes introduced during construction process, a faulty construction or to insulation ageing. Thermography may be used for quantitative investigation of actual thermal features of a building. To assess the real thermal resistance of the wall, a few vital conditions have to be met. The building examined has to be closed and heated. The indoor air temperature should be significantly higher than the temperature outside. Weather conditions before and during the examination should be stable enough to approximate stationary heat flow through the building shell. Thermal inspection must be done inside the building. It is possible To calculate the total heat loss, it is necessary to know both the wall thermal characteristics (surface temperature distribution or heat transfer coefficient) and the wall area. Thermal images have to be set up into a single temperature distribution map. Computer programmes applied in photogrammetry for projective transformation may be used to draw up the temperature distribution maps. The examples of the actual heat loss assessment for walls of different building systems by means of thermal imaging are presented. The analysis was performed with the ThermaCAM S60 camera and FLIR software. Thermal images of the walls examined revealed not only the presence of structural thermal bridges, but also showed defects due to poor workmanship. Total heat losses were calculated as the sum of the products of the elementary isothermal areas and assigned heat flows. It was shown that the real heat losses through the building outer shell may be even two times higher than the values put forth in the designs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.