Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  casting alloys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main goal of the presented work was to determine the relationship between changes in the shape of the derivative curve and the microstructure of Zn-Al-Cu alloys before and after modification. To describe the phenomena that occur in the material during solidification as a result of the modification in the chemical composition, the thermal-derivative analysis method was applied. This method allows to describe and interpret the kinetics of crystallisation of the tested alloys. To describe the morph ology and phase composition, light and electron microscopy (SEM, TEM) was also used. The modification of the hypereutectic Zn-Al-Cu alloys with the addition of Ce causes a reduction in the size α' + η eutectics and change in the morphology of the α' phase precipitates from dendritic to “tweed”.
PL
Artykuł dotyczy badań nad aplikacją metody PWPP (Powierzchniowa Wysokotemperaturowa Przeróbka Plastyczna) w przemyśle odlewniczym. Metodę PWPP wykorzystano do usuwania przypowierzchniowych porowatości oraz rzadzizn odlewniczych korpusów wytwarzanych w procesie odlewania do form piaskowych. Celem procesu jest wytworzenie na obrabianej powierzchni odlewu integralnej warstwy materiału o odmiennej strukturze i własnościach w stosunku do materiału pierwotnego. Uzyskany w ten sposób wyrób uzyskuje cechy materiału gradientowego na kierunku prostopadłym do jego powierzchni. Prezentowana w artykule technologia realizowana jest w sposób polegający na tym, że powierzchnię obrabianego materiału poddaje się jednoczesnemu odkształceniu i tarciowemu nagrzewaniu w celu wytworzenia warunków umożliwiających trwałe zespolenie wewnętrznych wad materiału.
EN
Subject-matter of the studies concerns studies over application of PWPP method (Surface High-Temperature Plastic Processing) in the founding industry. PWPP method was used to removing close-surface porosity and shrinkage porosities of bodies produced in the process of founding sand moulds. The aim of the process is production on the processed surface of cast integral material layer with different structure and properties in relation to primary material. Product produced in such way gains features of gradient material on the direction perpendicular to its surface. Presented in this article technology of Surface High-Temperature Plastic Processing, based on simultaneous deformation and fractional heating of the surface of the proceeded material in order to develop appropriate conditions facilitating permanent of internal material faults.
EN
The increase of quality and durability of produced casting alloys can be evaluated on the base of material tests performed on a high level. One of such modern test methods are tests of the dynamic damage process of materials and the evaluation on the base of obtained courses F(f), F(t) of parameters of dynamic cracking resistance K_Id, J_Id, performed with the usage of instrumented Charpy pendulums. In the paper there was presented the evaluation of dynamic cracking resistance parameters of casting alloys such as: AK12 aluminum alloy, L20G cast steel and spheroid cast iron. The methodology of the evaluation of that parameters was described and their change as well, for the AK12 alloy with the cold work different level, L20G cast steel cooled from different temperatures in the range +20°C -60°C, and for the spheroid cast iron in different stages of treatment i.e. raw state, after normalization, spheroid annealing and graphitizing annealing. Obtained parameters of dynamic cracking resistance K_Id, J_Id of tested casting alloys enabled to define the critical value of the ad defect that can be tolerated by tested castings in different work conditions with impact loadings.
PL
Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wpływu nawęglania i udarów cieplnych na powstawanie i rozwój pęknięć w stabilnych stopach austenitycznych typu Fe-Ni-Cr-C. Stosując metodę elementów skończonych, wyznaczono rozkłady naprężeń strukturalnych powstających w węglikach i otaczającej je osnowie w czasie gwałtownych zmian temperatury. Do analizy wytężenia węglików wykorzystano hipotezę niezmienników Burzyńskiego i hipotezę Mohra. Analizowano dwa warianty usytuowania węglików. W pierwszym węglik był w całości otoczony austenitem, w drugim zaś był częściowo odsłonięty - „wychodził" na powierzchnię stopu. Wykazano nieuchronność powstania pęknięcia w odsłoniętych węglikach, niezależnie od tego, czy była atmosfera nawęglająca, czy nie.
EN
In the paper the results of numerical analysis of the influence of carburizing and thermal shocks on initiation and fracture propagation in the stable austenitic Fe-Ni-Cr-C alloys are given. With the use of finite element method the distribution of tessellated stresses arising in carbides and surrounding them matrix due to rapid changes of temperature were determined. To the analysis of the effort of carbides the invariant hypothesis of Burzyński and the Mohr failure criterion were used. The analysis was carried out for two variants of carbides placement in austenite. In the first case the carbide was wholly surrounded by austenite and in the second one it came out onto the alloy surface. It was pointed out the inevitability of fracture initiation in the uncovered carbides, independently of the presence or lack of carburizing atmosphere.
5
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania oprzyrządowanej próby udarowego zginania, dla dokładnej analizy procesu pękania stopów odlewniczych poprzez analizę rozdziału globalnej pracy łamania K na poszczególne składowe prac: Kz-zapoczątkowania, Kr- rozwoju, Kh- hamowania pęknięcia. Głębsza analiza tych wielkości pozwoliła na ocenę żywotności resztkowej wybranych stopów odlewniczych dla różnych rodzajów karbów karbu, w różnych stadiach obróbki technologicznej.
EN
This paper presents possibilities an application of the instrumentation of the impact bend test for accuracy analysis of cracking process of materials through an assessment of separation the global breaking K in particular components work: Kz –initiation, Kr-evolution, Kh-inhibition of cracking. In the detail analysis above mentioned quantities enable on assessment a remainder life of the choice casting alloys for various notch type and in different stages of the technological treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.