Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształtowniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Materiałem do badań były kształtowniki ze zgrzewem wyciskane z wysokoskładnikowych stopów serii 5xxx w gatunkach 5754 (3,5% Mg), 5083 (4,5% Mg) i 5019 (5,5% Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 5 MN, przy użyciu 2-otworowej matrycy mostkowo-komorowej specjalnej konstrukcji. Proces wyciskania prowadzono przy zmiennych parametrach prędkościowo-temperaturowych. Analizowano własności mechaniczne i mikrostrukturę kształtowników oraz jakość otrzymanych połączeń. Wyniki prób rozciągania badanych kształtowników wykazały obniżenie jakości powstałych zgrzewów przy wzroście zawartości Mg w stopie. Obserwacje mikrostruktury ujawniły zróżnicowanie wielkości ziaren pomiędzy obszarem zgrzewu i poza nim w przypadku kształtownika ze stopu 5083.
EN
The flat bars with longitudinal welds were extruded from high-alloyed 5xxx series alloys, 5754 (3.5% Mg), 5083 (4.5% Mg) and 5019 (5.5% Mg) on the semi-industrial 5 MN hydraulic press, using special construction of 2-holes bridge die. The extrusion process was carried out at variable temperature- velocity parameters. The mechanical properties as well as microstructure of obtained bars were investigated and the quality of welds was analyzed. The results of tensile test showed a decrease in the quality of the welds with an increase of Mg content in the alloy. The microstructure observations on 5083 alloy revealed differences in grain size between weld area and regions outside of it.
PL
W artykule przedstawiono proces wyciskania kształtowników o złożonej geometrii przekroju poprzecznego ze stopów aluminium do zastosowań w lotnictwie. W oparciu o charakterystykę właściwości stopów aluminium jako materiałów konstrukcyjnych określono technologiczne parametry wyciskania tych stopów na prasie przeciwbieżnej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę i jakość wykonywanego wyrobu. Wyniki badań pozwoliły na wyselekcjonowanie rzeczywistych warunków realizacji procesu prowadzącego do uzyskania wyrobu bez wad o wysokich wymaganiach jakościowych.
EN
The paper presents the process of extrusion of shapes of complex geometry cross-section aluminum alloy for use in aerospace industry. The aim of this study is to characterize the properties of aluminum alloys as structural material and to determine the technological parameters of the indirect extrusion press, as well as their influence on mechanical properties, the microstructure and the quality of the product manufactured. The tests results let for the determination of real extrusion process conditions, that led to obtain high quality products.
3
Content available remote Frezarko-grawerka CNC dla majsterkowiczów
PL
W krajach uprzemysłowionych często spotykamy osoby, które jako hobby albo i w pracy zawodowej często produkują różne drobne wyroby zgodnie z własnymi wymaganiami oraz według własnej konstrukcji. Muszą mieć w tym celu różnorodny sprzęt, w tym obrabiarki. Zazwyczaj wymiary produkowanych elementów są niewielkie, materiały łatwo skrawalne, więc nie opłaca się kupować bardzo drogiej przemysłowej obrabiarki CNC. Poniżej przedstawiono przykład opracowania i wykonania małej frezarko-grawerki sterowanej numerycznie i służącej do różnych zadań amatorskich.
EN
The paper describes the main units of numerical controlled milling-engraving machine that is intended for tinker.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych i analiz modelowych odrzwi stosowanych w kopalniach ukraińskich. W analizach uwzględniono kształtowniki CBP33 wg GOST oraz V36 wg PN walcowane ze stali CT5PC, S480W i S550W. Modele numeryczne odrzwi kalibrowano w oparciu o wyniki badań stanowiskowych.
EN
This paper presents the results of bench testing and analysis model used roadway supports Ukrainian mines. The analyses included sections ??? 33 according to GOST and V36 PN ??5?? rolled steel, S480W and S550W. Mine roadway supports numerical models calibrated based on the results of bench tests.
PL
Korzystne właściwości użytkowe stopów magnezu (niska gęstość i wysoka wytrzymałość) uzasadniają zastosowania lotnicze tych materiałów. Dodatkową zaletą może być również dobra przetwarzalność metodami wyciskania, umożliwiająca otrzymywanie kształtowników o złożonym profilu, mających zastosowanie jako elementy konstrukcyjne. W pracy dokonano analizy możliwości wykonania profili konstrukcyjnych ze stopu magnezu AZ31 o skomplikowanym kształcie przekroju poprzecznego w procesie wyciskania przeciwbieżnego. Przedstawiono wyniki testów swobodnego spęczania i wyciskania, określono przedział optymalnych temperatur przeróbki plastycznej na gorąco i prędkości wyciskania kształtowników o różnorodnych kształtach przekroju poprzecznego. Wyniki badań pozwoliły na wyselekcjonowanie warunków realizacji procesu rzeczywistego prowadzącego do uzyskania wyrobu bez wad o wysokich wymaganiach jakościowych.
EN
Advantages properties of magnesium alloys (low density and high strength) motivates to their application in aerospace industry. Additional advantage is their good extrudability, enabling manufacturing sections of complex shapes. In this paper, the analysis of manufacturing potentials of AZ31 magnesium alloy sections by backward extrusion process is discussed. The results of upsetting and extrusion tests are shown, the optimal range of manufacturing temperatures and extrusion rates of different profiles are determined. The tests results let determination of real extrusion process conditions, that led to obtain high quality products.
6
Content available remote Cold rolIed profiles for vehicle construction
EN
So far car bodies are usually built as self-supporting structures. Recent studies show advantages using cold rolled sections in manufacturing car bodies, e. g. to reduce weight. The success of these components will for one thing be depending on technical feasibilities and for another thing on the profitability of the manufacturing processes. Promising approaches are presenled, which can help to increase the amounl or cold rolled sections in vehicle construclion.
PL
Karoserie samochodowe są zwykle budowane jako konstrukcje samonośne. Ostatnie badania wykazały duże korzyści wynikające z zastosowania walcowania na zimno kształtowników w produkcji karoserii samochodów, m. in. w celu zmniejszenia wagi. Sukces tych komponentów z jednej strony będzie zależał od technologicznej wykonalności a z drugiej strony od opłacalności procesu. W artykule zaprezentowano obiecujące podejścia, które mogą pomóc zwiększyć znaczenie zastosowanie walcowania na zimno kształtowników w konstrukcjach samochodowych.
PL
Przedstawiono wymagania jakościowe stawiane stalom na szyny i kształtowniki typu klockowego, które stosuje się w budowie torów kolejowych. Określono wpływ morfologii perlitu na własności wytrzymałościowe perlitycznych stali szynowych oraz jej wpływ na zużycie przy tarciu toczno-ślizgowym w modelowaniu fizycznym. Dla tych samych warunków modelowania wyznaczono wpływ podstawowych czynników eksploatacyjnych na zużycie stali.
EN
There were presented quality requirements held up to steels on the rails and block type sections, which are used in construction of railway tracks. There was specified influence of the pearlite morphology on mechanical properties perlite of rail steels as well as its influence on the wear by sliding and rolling friction in the physical modeling. For the same conditions, there was also appointed the impact of the essential exploational factors on the steel wear.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych nad statecznością niesprężystą krótkich słupów metalowych o przekrojach rurowych czworobocznych. Przeprowadzono próby ściskania osiowego następujących czterech serii (zdeterminowanych materiałem i przekrojem poprzecznym) kształtowników: - stalowych o przekroju rurowym kwadratowym i smukłościach prętowych ^ równych 7,2; 11,4:17,4; - stalowych o przekroju rurowym prostokątnym i λ, równych 7,2; 11,4; 17,5; 40; - ze stopu aluminium o przekroju rurowym kwadratowym i λ, równych 7,2; 11,4; 17,5; - ze stopu aluminium o przekroju rurowym prostokątnym i λ, równych 7,2; 11,4; 17,5; 24. Materiały kształtowników to stal St3SX i stop aluminium EN AW-6101A, T6 (PASS). Wyznaczono wartości obciążenia krytycznego i określono postać wyboczenia. Przyjęto stałe smukłości prętowe λ powtarzające się w każdej serii. Przy stałej wartości λ smukłości ścianek kształtowników wykonanych z tego samego materiału były różne. Przekroje kształtowników stalowych należą do klasy 1 wg aktualnych norm (PN-90/B-03200 i Eurokodu 3). Wyznaczono ścieżki równowagi statycznej typu: siła ściskająca - przemieszczenie pionowe (skrócenie), siła ściskająca - pozioma strzałka ugięcia, siła ściskająca - przemieszczenie poziome prostopadłe do strzałki ugięcia i siła ściskająca - wypadkowa strzałka ugięcia. Przeprowadzono analizę rozwoju przemieszczeń wszystkich badanych słupów przy obciążeniu wzrastającym od zera do wartości krytycznej. W wyniku stwierdzono, jaki jest wpływ parametrów geometrycznych oraz materiału na rozwój przemieszczeń i postać wyboczenia. Na zakończenie przeprowadzono porównanie naprężen krytycznych uzyskanych na podstawie badań z bezpiecznymi naprężeniami obliczeniowymi wg aktualnego poradnika konstrukcyjnego.
EN
The paper presents results of experimental anałysis of inelastic buckling of short metal columns with quadrilateral thinwalled cross-sections. Four series of samples with different material and section were tested under axial compression: - steel square tubes with slenderness λ, equal to 7.2, 11.4, and 17.4, - steel rectangular tubes with slenderness λ equal to 7.2, 11.4, 17.5, and 40, - aluminum alloys square tubes with slenderness λ, equal to 7.2, 11.4, 17.5, - aluminum alloys rectangular tubes with slenderness λ., equal to 7.2, 11.4, 17.5, and 24. The materials used were; steel St3SX and aluminum alloys ENAW-6101A and T6(PA38). The critical loads and the buckling modes were determined experimentally. In all series the same values of column slenderness λ, were applied. For the same λ, different wall thickness was used for the samples made of the same material. Ali cross-sections are classified as ciass 1 according to the code PN-90/B-03200 and EC3. Static equilibrium paths were determined as relations between the compression load and the total contraction or between the compression load and the transverse deflections in the middle of a column. In the experiments, the development of deformation was investigated for the loading changing from zero to its critical value. Based on the conducted tests the effect of material properties and geometrical parameters on deformations and buckling modes was established. Finally, the experimental critical stresses were compared with design values.
PL
W przekrojach cienkościennych pierwsza postać wyboczeniowa najczęściej związana jest z miejscową postacią utraty stateczności. Analiza stateczności kształtowników giętych na zimno z dodatkowymi usztywnieniami ścianek pokazuje, że w odniesieniu do pewnych cech przekroju pierwsza postać utraty stateczności pręta cienkościennego jest związana z postacią dystorsyjną. Podano analityczne metody wyznaczania naprężeń krytycznych dla tej postaci wyboczeniowej oraz dokonano porównania tych metod dla różnych przekrojów ceowych z usztywnieniami. Położono szczególny nacisk na wskazanie przekrojów, dla których metoda normowa [9] daje zawyżone wartości.
EN
The buckling analysis of cold formed structures demonstrates that the minimum buckling load can be connected with distortional mode. The phenomena of distortional buckling and analytical methods for finding the critical stresses of this mode are presented. The analytical method used in national standard [9] in some cases gives higher values of critical stresses of distortional buckling. In such cases other methods (Schafer's or Hancock's) should be additionally implemented.
EN
Taking advantage of the post-buckling reserve of strength of thin-walled steel elements gives possibility to minimize the weight of structures. Structures consisted of plates in particular double-tee and box girdes in bending as well as those from thin-walled cold formed profiles are distinguished by the post-buckling reserve regardless imperfections. In certain conditions the post-buckling reserve is also to be utilized in stiffened shells or their segments. In the paper a general characteristics of steel structures showing the postbuckling reserve of strength depending on their imperfection sensitivity is presented. The examples of taking advantage of the post-buckling reserve in practice in design of certain steel structures are shown. In the case of bisymmetrical girdes transversally stiffened a method of dimensioning them elaborated at the Cracow University of Technology and some examples of its application are given. An example of the design of a purlin from zed cold formed steel profile according to the European pre-standard as well as with use of FEM programme in the range of geometrical and material non-linearity is shown. An example of utilization of the ultimate carrying-capacity of a flat shell perforated panel as an over-elastic structural reserve of beam-shell trommel screens is also given. The presented examples prove wider and wider utilization of the post-buckling reserve of strength of steel structures and possibilities of acquirement significant economical advantages in this way.
PL
W referacie przedstawiono analizę geometryczną i wytrzymałościową kształtowników. Na podstawie tych analiz sformułowano założenia do konstrukcji nowego typoszeregu, zawierającego jedynie 3 wielkości kształtowników. Przedstawiono również doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu do produkcji i stosowania kształtownika V32 będącego jedną z wielkości w nowego typoszeregu.
EN
Existing series of types of V sections for minning supports includes 5 sizes: V21, V25, V29, V36 and V44. The analysis shows such graduation of section mass, and consequently their parameters of strength cause incomplete usage of section strength or abnormal selection of support spacing. Steal of enlarged mechanical qualities introduced in production allowed to modify the series of sections. On the basis of that analysis the assumptions for constructing a new series of types was formulated. That new series of types contains only 3 sizes of sections. Experiences achieved during the process of introducing to production and usage of V32 sections, which is of one of sizes of new series of types, were also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.