Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  garage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Struktura rodzajowa samochodów parkujących w garażach podziemnych zmienia się, związane jest to z pojawieniem się na naszych drogach samochodów elektrycznych. Badania pokazują, że parkowanie samochodów elektrycznych w garażach nie zwiększa prawdopodobieństwa wybuchu pożaru ani jego mocy. Pojawiają się jednak inne zagrożenia związane ze związkami uwalnianymi w czasie palenia się samochodu zasilanego baterią litowo-jonową. W artykule przedstawiono te zagrożenia i rozpatrzono możliwe do zastosowania rozwiązania.
EN
The generic structure of cars parked in underground garages is changing, which is related to the appearance of electric cars on our roads. Researches show that the appearance of electric cars in garages does not increase the probability of a fire and the power of such a fire. However, there are other risks associated with the chemical compounds released during the combustion of a car powered by a lithium-ion battery. The article presents these threats and considers possible solutions.
PL
Przedmiotem artykułu jest wprowadzenie do zagadnień związanych z przegrodami zewnętrznymi garaży w świetle wymagań cieplnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Autor omawia wymagania techniczne oraz przedstawia przykładowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe garaży.
EN
The subject of the article is an introduction to the issues related to the garages external partitions in the light of thermal requirements in force from January 1, 2021. The author discusses the technical requirements and presents examples of construction and material solutions for garages.
PL
Artykuł omawia zasady oświetlenia awaryjnego garaży publicznych. Wskazuje wymagania prawne oraz dobrą praktykę inżynierską. Autor odnosi się do niektórych błędów popełnianych przy projektowaniu oświetlenia.
PL
Płonące pojazdy hybrydowe i elektryczne są tematem dyskusji nie tylko w branży motoryzacyjnej. Producenci wycofali już z rynku tysiące samochodów, głównie z powodu zagrożenia pożarem, którego przyczyną może być bateria stanowiąca magazyn energii. Pożary samochodów hybrydowych i elektrycznych to także poważny problem dla budownictwa w kontekście zabezpieczeń konstrukcji garaży – ich przebieg jest inny niż pożarów samochodów z silnikami spalinowymi na paliwa płynne lub gazowe.
PL
Wymóg stosowania instalacji gaśniczych wodnych w wielokondygnacyjnych garażach podziemnych wprowadzony wraz z tegoroczną nowelizacją Warunków Technicznych znacznie poszerza w nich zakres możliwości stosowania mgły wodnej. Czy jednak systemy mgłowe mogą być projektowane bez stworzenia im odpowiednich warunków współpracy z wentylacją pożarową? Niniejszy artykuł omawia wyniki badań oddziaływania wentylacji strumieniowej na systemy mgły wodnej w garażu oraz wytyczne do prawidłowego projektowania obydwu systemów, zapewniającego możliwość ich współpracy.
EN
The requirement to use water-extinguishing systems in the underground garages introduced with this year’s new regulations greatly broadens the range of possibilities for the use of water mist systems. The question is if the water mist systems can be designed without any special conditions of cooperation with smoke ventilation? This article discusses the results of tests on the effects of jet ventilation on the water mist systems in the garage and the guidelines for the proper design of both systems, ensuring that they can be co-operating.
6
Content available remote Bepieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Wybrane problemy
PL
W artykule omówiono stan przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, problem odstępstw od przepisów oraz zagrożenia wynikające z możliwości cofnięcia uzgodnienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku wzniesionego zgodnie z przepisami. Omówiono rolę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i niezgodności między ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na przykładzie garaży samochodów osobowych pokazano, jak spełniając wymagania przepisów techniczno-budowlanych, można realizować różne cele użytkowe. Zaproponowano, aby znieść odstępstwa od przepisów, otworzyć je na projektowanie metodą stanów krytycznych, co zapoczątkowano w przepisach dotyczących metra. Metody obliczeniowe stosowane w procesie uzyskiwania odstępstw mogą być wprowadzone bezpośrednio w przepisach techniczno-budowlanych.
EN
The article discusses the state of fire safety regulations, the problem of deviations from the regulations and the risks arising from the possibility of withdrawing the agreement on fire safety of a building built in accordance with regulations. The role of an expert on fire safety and the incompatibility between the Act on Construction Law and the regulations resulting from the Act on Fire Pratection is discussed. The example of car garages has been used to show how various utility purposes can be achieved in accordance with the requirements of technical and construction regulations. It is proposed to abolish derogations from the regulations and to open the latter to critical state design, which was initiated in the regulations on the metro. Calculation methods used in the process of obtaining derogations can be directly introduced in the technical and construction regulations.
7
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa garaży po nowelizacji przepisów
PL
Od początku roku 2018 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z najistotniejszych zmian, jaka się w nim pojawiła w zakresie ochrony przeciwpożarowej, są nowe wymagania dla garaży. Uwagę zwraca przede wszystkim nowa definicja garażu podlegającego obowiązkowemu oddymianiu oraz wymóg stosowania instalacji gaśniczych wodnych w wielokondygnacyjnych garażach podziemnych, uzależniony od sposobu organizacji wjazdów do nich. Kontrowersje wzbudza ponadto likwidacja możliwości wydłużania przejść ewakuacyjnych w garażach wyposażonych w strumieniowe systemy wentylacji pożarowej. Niniejszy artykuł omawia zakres zmian wprowadzonych w przepisach wraz z komentarzem oraz wyjaśnieniami, jak w praktyce należy je stosować.
EN
Since the beginning of 2018, a new regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions which should correspond to buildings and their location have been applied. One of the most important changes that has arisen in the field of fire protection are the new requirements for garages. The new definition of a garage where smoke control system is obligatory has appeared and the requirement to use water extinguishing systems in underground garages, depending on how the entrances are to be made, has been noted. The controversy raises the elimination of the possibility of extending evacuation routes in garages equipped with jet fun ventilation systems. This article discusses the scope of the amendments made to the rules, together with comments and explanations on how to apply them in practice.
8
EN
This study was undertaken: (1) to quantify the behavioural loyalty of garage customers and (2) to identify the formal characteristics that differentiate this loyalty. When examining a hypothesis that the level of behavioural loyalty of garage customers is low, it was found that as many as 58% of the customers surveyed were characterized by a high level of loyalty, because the value of the L coefficient was equal to or higher than 0,75. In consequence, the first hypothesis could not be confirmed. Another hypothesis was also considered, which stated that there exist formal criteria capable of differentiating the behavioural loyalty of garage customers; in this case, nine out of the ten formal criteria under analysis were found to differentiate the loyalty to a significant degree. Thus, the second hypothesis was confirmed. A practical implication of this study is the identification of customer groups that are differentiated from each other by the level of their loyalty; thanks to this, garage managers may be enabled to choose marketing-mix tools in a better way. The author’s contribution and novelty of the paper consist in the concept of measuring the behavioural loyalty of garage customers and in the segmentation results obtained.
PL
Cel artykułu był dwojaki: (1) kwantyfikacja lojalności behawioralnej klientów warsztatów samochodowych oraz (2) identyfikacja formalnych charakterystyk różnicujących tą lojalność. Weryfikując hipotezę H1, zgodnie z którą lojalność behawioralna klientów warsztatów jest niska, stwierdzono, że w przypadku aż 58% badanych lojalność behawioralna osiąga wysoki poziom, gdyż wartość współczynnika L jest większa lub równa 0,75. Zatem nie potwierdzono tej hipotezy. W zakresie hipotezy drugiej, stanowiącej, że istnieją formalne kryteria różnicujące lojalność behawioralną klientów warsztatów, wykazano, że dziewięć spośród dziesięciu analizowanych kryteriów formalnych różnicuje tą lojalność. Zatem hipotezę potwierdzono. Implikacją praktyczną opracowania jest identyfikacja grup klientów charakteryzujących się różnymi poziomami lojalności, co powinno pozwolić menedżerom warsztatów lepiej dobrać mieszankę wykorzystywanych narzędzi marketingowych Wkładem własnym autora i elementem innowacyjnym opracowania jest koncepcja pomiaru lojalności behawioralnej klientów warsztatów samochodowych oraz uzyskane wyniki segmentacji.
9
Content available remote Analyses of LPG dispersion during its accidental release in enclosed car parks
EN
Despite the fact that LPG (Liquefied Petroleum Gas) is used in a large number of cars, tests have not yet been carried out to ascertain how hazardous can be the release of LPG from the car when parked in enclosed garages. The problem applies to both public and industrial parking areas, especially in Poland, where more than 10% cars are fueled by LPG. The paper describes full scale experiments, which demonstrate conditions that may occur in a garage in the event of accidental LPG release from the car installation. Over the course of the tests, a series of six LPG spillage tests were performed to study emission time and flammable cloud formation depending on the accidental gap diameter. Additionally, to enable the visual observation of the gas dispersion and influence of the ventilation system the experiment was conducted using well visible CO2 gas cloud, produced from dry ice. The experiments have shown that without ventilation LPG can accumulate on the floor of the enclosed garage for a long time, which generates a high explosive hazard. However, good ventilation (especially jet fan systems) can quickly remove hazardous flammable LPG clouds. Moreover, very important for effective LPG detection is the location of detectors closer to the floor than is currently recommended - at a height of 30 cm.
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
PL
Autorzy zdecydowali się poruszyć to zagadnienie, ponieważ, jak sądzą, chyba każdy zetknął się z tym tematem w praktyce. Warto zapoznać się z szerszym opisem tego problemu i praktycznymi wskazówkami, ponieważ minimalna szerokość miejsca postojowego okazuje się w praktyce niewystarczająca.
EN
Authors decided to raise this subject because, as they believe, probably everyone has encountered this problem in real life. It is worth learning the broader description of this problem and practical tips, because in practice the minimum width of a parking spot turns out to be not enough.
PL
„Case study” przedstawia przypadek garażu wielokondygnacyjnego, w którym wkrótce po wykonaniu stwierdzono uszkodzenia płyt stropowych i zastoiska wody. Przyczyną obok niedostatecznej jakości betonu było błędne rozwiązanie spadków płyty stropowej oraz złe rozmieszczenie wpustów odprowadzających wodę.
EN
In the paper a 'case study' of a six-storey garage is described. Soon after the beginning of use the cracking and other damages of reinforced concrete floor slabs as well as stagnant pools of water on them were observed. The poor concrete, improper design solution regarding the slabs inclinations and distribution of pipes removing the rain water were recognized as causes of these damages.
PL
W artykule przedstawione zostały koszty obsługi garażu dla autobusów, jako integralnej części procesu logistyki. Określono koszty wpływające na cały proces logistyczny, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z systemem wentylacji garażu. Przeprowadzono analizę trzech rozwiązań systemu wentylacji na przykładzie wybranego garażu dla autobusów. Zaproponowano trzy rodzaje systemów wentylacyjnych: wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną (realizowaną przez wentylatory dachowe i ścienne), wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z recyrkulacją oraz wentylację z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Dla proponowanych rozwiązań wykonano analizy dzięki którym wykazano wariant wentylacji uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie dla budynku.
EN
The article presents the operating costs of the garage for buses, as an integral part of the logistics process . The costs affecting the entire logistics process, with particular emphasis on investment and operating costs related to the ventilation system garage was shown. An analysis of the three solutions of the ventilation system on the example of the garage for buses was carry out. Authors proposes three types of ventilation systems : mechanical ventilation intake - exhaust (implemented by the fans roof and wall) , mechanical ventilation supply and exhaust recirculation and ventilation with the plate heat exchanger. For the proposed solutions was conducted through analysis that showed a variant of the ventilation justified economically and ecologically for the building.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7022--7030, CD2
PL
Treścią artykułu są problemy związane z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca postojowe dla pojazdów oraz z brakiem przestrzeni na ich tworzenie. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące miejsc przechowywania pojazdów. Sklasyfikowano parkingi i garaże oraz podano ich wymagania. Wymieniono przepisy prawne dotyczące obowiązujących wymiarów stanowisk postojowych. Podano warunki techniczne oraz ekologiczne, które powinny być uwzględnione podczas tworzenia i użytkowania tego typu obiektów. Szczególną uwagę zwrócona na parkingi wielopoziomowe, które są przydatne w dużych aglomeracjach miejskich.
EN
The contents of the article are the problems associated with the growing demand for parking spaces for vehicles and the lack of space for their creation. The paper presents basic information about vehicle storage areas. Parks car and garages and given their requirements are classified and are mentioned legislation on existing dimensions of parking spaces. The technical and environmental issues which should be taken into account during the creation and use of such facilities are given. Particular attention is paid to the multi-level car parks, which are useful in large urban areas.
PL
W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrzonych w samodzielne wentylatory wyciągowe, zainstalowane na dachu budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny, prowadzony jest przy użyciu krat nawiewnych, zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Badanymi parametrami były: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla.
EN
The paper describes a preliminary study of indoor air parameters in multi-stand garages. The measurements have been carried out in a garage under a five-apartment building located in Warsaw. The building uses mechanical exhaust ventilation solution, applying four sections fitted with separate exhaust fans installed on the roof of the building. Gravity air intake is operated using air intake grids located in the building bulk-heads. The parameters examined were: temperature, relative humidity, carbon dioxide concentration.
PL
W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrzonych w samodzielne wentylatory wyciągowe, zainstalowane na dachu budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny, prowadzony jest przy użyciu krat nawiewnych, zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Badanymi parametrami były: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla.
EN
The paper describes a preliminary study of indoor air parameters in multi-stand garages. The measurements have been carried out in a garage under a five-apartment building located in Warsaw. The building uses mechanical exhaust ventilation solution, applying four sections filted with separate exhaust fans installed on the roof of the building. Gravity air intake is operated using air intake grids located in the building bulk-heads. The parameters examined were: temperature, relative humidity, carbon dioxide concentration.
17
Content available remote Możliwość pozyskania energii cieplnej z samochodu osobowego w garażu
PL
Kwestie zmnleJszema zużycia energii stanowią obecnie obszar, wokół którego skupia się większość prac badawczych i ich technicznych aplikacji. W pracy przedstawiono możliwości pozyskania energii z garażowanego samochodu osobowego, jej rozkład jakościowy i ilościowy oraz trudności w wykorzystaniu tego typu ciepła. Dokonano analizy wynikającej z transformacji odebranego ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody w domu jednorodzinnym oraz technicznego aspektu wynikającego z konieczności jego magazynowania. Wykonano uproszczoną analizę czasu zwrotu kosztów, związaną z wykorzystaniem ciepła z zastosowaniem tego typu źródła energii.
EN
Analysis of taken heat and its transformation to hot water in semidetached house has been presented. The technical problem of that heat storage has also taken into consideration. Some interesting practical possibility of application of heat from garaged car has discussed and as well as simple payback time (SPBT) for selected installation.
18
Content available remote Parkingi w aglomeracjach miejskich
PL
Zasady projektowania parkingów miejskich. Parametry parkingów miejskich dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów – szerokość, długość, kąt parkowania, szerokość jezdni manewrowej. Niekonwencjonalne rozwiązanie parkingu na przykładzie naziemno-podziemnego parkingu na Maderze.
EN
The rules of city parking lots designing. The parameters of city parking lots for private cars, trucks and busses – the width, the length, the angle parking, the width of the driving lane. The unconventional solution of parking lot on case of the ground and underground car park on Madera.
PL
W referacie przedstawiono projekt wstępny zautomatyzowanego garażu o przepustowości po 600 samochodów na godzinę w dwie strony. Garaże takie będą zaspokajać potrzeby parkingowe wynikaj ce ze wzrostu liczby samochodów w rozwijaj cych si aglomeracjach miejskich.
EN
The number – 600 parking places was chosen at random. It is possible to design a garage with 720 cars taken in and given out per hour. The presented garage has a very high capacity, which has never been met before, which can be very beneficial to the drivers who start and finish driving in the same place in rush hour. bIt has been submitted to grant a patent for the invention: Multi-storey automated over ground garage for cars.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.