Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper discusses issues related to the technology of melting and processing of copper alloys. An assessment was made of the impact of titanium and iron introduced in the form of pre-alloy - Ti73Fe master alloy on the microstructure and selected properties of pure copper and copper-silicon alloy. There are known examples of the use of titanium and iron additive to the copper alloy. Titanium as an additive introduced to copper alloys to improve their properties is sometimes also applicable. In the first stage of the study, a series of experimental castings were conducted with variable content of Ti73Fe master alloy entering copper in quantities of 5 %, 15 %, 25 % in relation to the mass of the metal charge. In the second stage, a silicon additive was introduced into copper in the amount of about 4 % by weight and 0.5 % and 1 % respectively of the initial Ti73Fe alloy. Thermodynamic phase parameters were modelled using CALPHAD method and Thermo-Calc software, thus obtaining the crystallization characteristics of the test alloys and the percentage of structural components at ambient temperature. Experiments confirmed the validity of the use of Ti73Fe master alloy as an additive. The pre-alloy used showed a favourable performance, both in terms of addition solubility and in the area of improvement of strength properties. Changes were achieved in the microstructure, mainly within the grain, but also in the developed dendrites of the solid solution. Changes occur with the introduction of titanium with iron into copper as well as to two-component silicon bronze.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań stopu CuFe2 poddanego cyklicznemu odkształcaniu przy wykorzystaniu metody KOBO. Procesowi odkształcania poddano materiał bezpośrednio po odlaniu oraz po przesycaniu w temperaturze 1000°C w czasie 3 h. Proces wyciskania prowadzono przy stałych parametrach procesu (kąt obrotu matrycy 8°, częstość obrotu matrycy 4-5 Hz). Badania strukturalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego. Poprzez pomiary przewodności właściwej oraz wyniki statycznej próby rozciągania i pomiary twardości HV0,2 oceniono właściwości mechaniczne i fizyczne. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że niezależnie od stanu wyjściowego materiału zastosowanie wyciskania metodą KOBO umożliwia rozdrobnienie struktury stopu CuFe2 do poziomu ultradrobnoziarnistego.
EN
In this paper have been presented the preliminary results of CuFe2 alloy investigations during cyclic deformation by using KOBO methods. Material has been processed after casting and quenching processes. The quenching process has been performed at 1000°C during 3 h. KOBO process was carried out at constant technological parameters as: torsion angle 8°, torsion frequency 4-5 Hz. Structural investigations were performed by using light microscopy and scaning electron microscopy. By measurement of termal conducitvity, tests of strenght and hardness measurements the received mechanical and phisical properties were determined. The obtained result showed, that independently of initial state of material it is possible to obtain ultrafine grained structure by using KOBO method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stopów CuFe2 i CuCr0,6 przeprowadzonych na doświadczalnej walcarce z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (RCMR, ang. Rolling with Cyclic Movement of Rolls). Urządzenie stanowi interesującą alternatywę dla powszechnie znanych metod dużego odkształcenia plastycznego SPD (ang. Severe Plastic Deformation). Zasadniczym celem badań była analiza mechaniczna procesu walcowania RCMR przeprowadzona na wybranych stopach miedzi oraz identyfikacja stref lokalnych odkształceń wynikająca z dodatkowego ruchu walców. Wyniki badań porównano z uzyskanymi w procesie walcowania konwencjonalnego. Badania wykazały wpływ procesu RCMR na przebiegi mechaniczne procesu, intensywność i efekt lokalizacji odkształcenia.
EN
The paper presents the results of the CuFe2 and CuCr0.6 alloys tests carried out on an experimental rolling with cyclic movement of rolls (RCMR, Rolling with Cyclic Movement of Rolls). The device is an interesting alternative to the commonly known methods of severe plastic deformation SPD. The main objective of the research was a mechanical analysis of the RCMR rolling process carried out on selected copper alloys and identification of local deformation zones resulting from the additional movement of rollers. Test results were compared with those obtained in the conventional rolling process. The research has shown the impact of the RCMR process on the mechanical processes of the process, the intensity and effect of the location of strain.
EN
To overcome some possible deficiencies of pure copper, dilute alloying and employment of equal channel angular pressing seem the cost-effective solutions. In this work, dilute copper alloys with the tin amount of 0.18, 0.3, and 0.5 wt.% were obtained with continuous casting and subsequently, they were subjected to ECAP process up to four passes. It was shown that integrated treatment by dilute alloying and ECAP lead to 182% improvement of the corrosion resistance as compared to the as-received condition due to the grain refinement. Meanwhile, the alloying impact on current density is decreased with the ECAP process which may result from the changes at the distribution of Sn atoms in Cu. The difference in measured corrosion current density of unprocessed and ECAPed samples for the alloys Cu-0.3%Sn and Cu-0.5%Sn are 15% and 2%, respectively. The corrosion improvement by means of current density reduction due to the alloying before the ECAP process is about 45% while this value after the ECAP diminishes to 35%. Microstructure analysis showed that four passes of ECAP process cause the average grain size of the pure copper to less than 700 nm and the Cu-0.5%Sn to about 550 nm. Also, the HAGBs fraction of the ECAPed pure Cu is 74%, while the correspond-ing magnitude for the Cu-0.5%Sn is 78%.
PL
Stopy miedzi wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe i dlatego instalowane są jako powierzchnie dotykowe m.in. w szpitalach. Jednak pod wpływem eksploatacji, a zwłaszcza poprzez kontakt z potem rąk ludzkich i środkami dezynfekcyjnymi utleniają się i na ich powierzchni tworzy się warstwa korozyjna zawierająca w swoim składzie chemicznym m.in. tlenki CuO i/lub Cu2O. Po to, aby odwzorować tworzące się na powierzchni miedzi i jej handlowych stopów powierzchniowe warstewki korozyjne symulujące warstwy tworzące się na wyrobach dotykowych pod wpływem długoczasowej eksploatacji, przeprowadzono badania doświadczalne odporności korozyjnej miedzi ETP i jej handlowych stopów, polegające na teście zanurzeniowym próbek w roztworze syntetycznego potu o recepturze sporządzonej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1811. Analizę stanu powierzchni materiałów poddanych takiej procedurze badawczej przeprowadzono za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że powierzchnia warstwy korozyjnej na miedzi C110, mosiądzach C230 i C274, brązach C519 i C630 oraz miedzioniklu C706 jest bardziej chropowata aniżeli dla nowych sreber C752 i C757, dla których produkty korozji mają strukturę dużo bardziej gładką. Przeprowadzony eksperyment dostarczył praktycznych informacji o odporności korozyjnej miedzi i stopów miedzi poddanych ingerencji roztworu imitującego pot ludzki.
EN
Copper alloys have antimicrobial properties and therefore are installed as touch surfaces, e.g. in hospitals. But as a result of exploitation, especially through contact with human hands and disinfectants, they oxidize and a corrosion layer on its surface is formed, which in its chemical composition contains among others CuO and / or Cu2O oxides. In order to simulate corrosive layers, which are forming on the surface of copper and its commercial alloys, test samples were immersed in a synthetic sweat solution with a recipe prepared in accordance with the requirements of the PN-EN 1811 standard. The analysis of the surface condition of materials subjected to such a test procedure was performed by means of scanning electron microscopy. Based on the analysis of the results, it was found that the surface of the corrosion layer on C110 copper, C230 and C274 brass, C519 and C630 bronzes and C706 copper tartrate is more rough than for the new C752 and C757 silver, for which the corrosion products have a much smoother structure. The experiment provided practical information on the corrosion resistance of copper and copper alloys subjected to the immersion in human synthetic sweat.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czasu na odporność korozyjną miedzi i jej stopów w atmosferze sztucznego potu, który miał za zadanie imitować pot ludzki. W tym celu przeprowadzono eksperyment w warunkach laboratoryjnych, polegający na sporządzeniu receptury syntetycznego potu składającego się (zgodnie z wymaganimi normy PN-ISO 3160-2) z: chlorku sodu, chlorku amonu, mocznika, kwasu octowego, kwasu mlekowego i wodorotlenku sodu, w atmosferze którego umieszczone zostały w temperaturze 40°C i w czasie od 15 min do 2016 godz. (12 tygodni) próbki wyrobów płaskich walcowanych z miedzi Cu-ETP i siedmiu handlowych stopów miedzi. Próbki metali będące przedmiotem takiej procedury badawczej, poddano następnie analizie stanu powierzchni za pomocą oka nieuzbrojonego oraz obserwacjom strukturalnym, na podstawie których stwierdzono, że morfologia powierzchniowych warstewek będących pochodną tlenków i chlorków głównych składników stopowych jest nierównomierna i chropowata. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono ponadto, że najbardziej odpornym korozyjnie na oddziaływanie składników syntetycznego potu materiałem na osnowie miedzi jest mosiądz CuZn37. Przeprowadzony eksperyment pozwolił na symulację zachowania się miedzianych powierzchni dotykowych poddanych kontaktowi z ludzkim potem.
EN
The paper presents the results of investigations of the influence of time on the corrosion resistance of copper and copper alloys in contact with the atmosphere of synthetic sweat, imitating human sweat. For this purpose, a laboratory experiment was carried out in which synthetic sweat recipe consisting of sodium chloride, ammonium chloride, urea, acetic acid, lactic acid and sodium hydroxide, in accordance with the requirements of PN-ISO 3160-2 were made, in the atmosphere of which rolled flat products from ETP copper and seven commercial copper alloys were subjected at temperature of 40°C and different time from 15 minutes to 2016 hours (12 weeks). Sheet samples subjected to this test procedure were then subjected to the analysis of the surface condition with the unaided eye and structural observations, on the basis of which uneven and rough morphology of the surface films being a derivative of oxides and chlorides of the main alloy components was found. Based on the analysis of the obtained test results, it was also found that CuZn37 brass is the most resistant copper alloy to corrosion of the synthetic sweat atmosphere. The experiment allowed for simulation of the behavior of copper touch surfaces subjected to contact with human sweat.
PL
Prezentowana praca ma na celu scharakteryzowanie zmian struktury zachodzących w stopie miedzi CuCr0,6 (C18200) po zastosowaniu dwóch metod cyklicznego odkształcania: metody wyciskania z obustronnie skrętną matrycą KoBo oraz ściskania z oscylacyjnym skręcaniem COT. Procesy odkształcania zastosowano na materiale umacnianym roztorowo (po przesycaniu) oraz na materiale umocnionym wydzieleniowo (po przesycaniu i starzeniu). Wykazano, że zastosowanie cyklicznych metod SPD umożliwia rozdrobnienie struktury do poziomu ultradrobnoziarnistego, jednakże efekty rozdrobnienia struktury zależą od zastosowanej metody. W wyniku odkształcania COT większość otrzymanych struktur to podziarna o małych kątach dezorientacji i dużej gęstości dyslokacji wewnątrz ziaren. Natomiast po zastosowaniu KoBo w strukturze obecne są dyslokacje wewnątrz ziaren zrekrystalizowanych. Badania wykonano przy użyciu skaningowo-transmisyjnego mikroskopu elektronowego STEM Hitachi HD-2300A. Do analizy ilościowej skorzystano z programu Metilo. Pomiary mikrotwardości przeprowadzono przy użyciu mikrotwardościomierza Future-Tech FM-700 przy obciążeniu 0,1 kg. Właściwości mechaniczne po zastosowaniu KoBo oceniono w oparciu o statyczną próbę rozciągania przeprowadzoną na maszynie Instron 4505/5500R. Właściwości mechaniczne po zastosowaniu COT określono w oparciu o statyczną próbę rozciągania mikropróbek na urządzeniu MST QTest/10.
EN
The paper presents characterize structure of the copper alloy CuCr0.6 (C18200) after applying two methods of cyclic deformation: the method of extrusion with the rotating matrix KoBo and compression with oscillatory torsion. The deformation processes were applied on the material after solution and solution and aging.(after saturation and aging). Shown that applied the SPD metod allows on the fragmentation struture but effects of the framgentation on the structure depends on the method used. As a result of COT deformation, most of the structures obtained are grains with small disorientation angles and high dislocation density inside the grains. After KoBo has been applied to the structure is present in the distribution of recrystallised grains. The test was carried with the use of scanning transmission electron microscope STEM Hitachi HD-2300A. The Metilo programme was used for quantitative analysis. The Future-Tech FM-700 machine was used to perform hardness measurements. The hardness of alloys under a load of 0.1 kg was tested. The mechanical properties after the application of KoBo were evaluated on the basis of a static tensile test carried out on an Instron 4505/5500R machine. Mechanical properties after the application of the COT, the tensile strength of the micro samples was determined on the basis of a static tensile test on the MST QTest/10.
EN
An intentional change in material properties is an important condition for castings production. It is one way how to meet the casting requirements of how to adapt the material properties to the operating conditions. Centrifugally cast rolls are multi-layer rollers, castings. The working layer of the barrel is called the "shell" and the body of the roll and the necks rolls are called "core". The article deals with the influence of the properties of the core iron. Earlier laboratory experiments were primary analysed for metallographic analysis and mechanical properties. These data were compared back to the experiments. The results of these laboratory working were later applied in the operating conditions of the roll foundry Vítkovitcké slévárny, spol. s r.o. The spun cast roll produced with the applied metallurgical processing change was supplied to the hot strip mill. There were monitored the positive effect of the change of the metallurgical process of the production of the core iron on the useful properties of the centrifugally cast roll. The experiment was done in order to increase the mechanical properties of ductile pearlite ductile iron. The copper in these core iron material increases the hardness and strength primarily.
EN
The article presents chosen aspects of foundry engineering of the settlement dwellers, including the archaeometric characteristics and metal science analysis of the artefacts, as well as an attempted reconstruction of the production organization. Discovered in Szczepidło (Greater Poland), the foundry workshop is unique in Central European Bronze Age. This workshop foundry operated roughly XIV-XII Century BC. Its production is evidenced by the presence of markers of the whole production cycle: semi-finished and finished products, production waste, fragments of crucibles and casting ladles with traces of usage, and tools. On this basis the alloys and foundry technologies used have been described. The analysis of foundry technology of copper alloys in the settlement area was carried out by observing the surface and structure of the products, semi-finished artefacts and fragments of crucibles by applying optical microscopy (OM), confocal microscopy (CLSM) and X-ray radiography (RT). The investigations of compositions were made by means of the energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy (ED-XRF) and scanning electron microscopy (SEM) coupled with an energy dispersive X-ray analysis system (EDS).
PL
Na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica we współpracy z firmą produkcyjną KUCA, w ramach projektu INNOTECH III, prowadzone były badania nad opracowaniem oraz wdrożeniem do produkcji, nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego przy wykorzystaniu nowoczesnej metody odlewania ciągłego materiałów wsadowych na bazie miedzi, kucia matrycowego otrzymanych odlewów dla zaprojektowanych i zbadanych prototypów geometrii osprzętu oraz końcowej obróbki cieplnej uzyskanych odkuwek. W ramach prowadzonych prac, w pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowane zostały dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane w tramwajowych sieciach trakcyjnych, a następnie na podstawie uzyskanych wyników badań, opracowano wytyczne do projektowania nowej generacji osprzętu. W pierwszym etapie prac teoretyczno-doświadczalnych wytypowano kilka gatunków materiałów, dla których przeprowadzono badania umożliwiające weryfikację ich przydatności do celów projektu. Przeprowadzone badania obejmowały analizę własności materiałowych oraz cech eksploatacyjnych, analizę ekonomiczną oraz analizę dostępności i pozwoliły na wytypowanie 3 gatunków mosiądzów: stopów CuZn37, CuZn16Si4 oraz CuZn40Pb2. Dodatkowo podjęto badania umożliwiające określenie możliwości wykorzystania stopów miedzi z dodatkiem nanomateriałów węglowych o bardzo wysokich własnościach elektrycznych oraz wytrzymałościowych (grafen, nanorurki węglowe, stopy Cu-Ag).
EN
At the Faculty of Non-Ferrous Meta/s AGH in collaboration with the KUCA manufacturing company, within the framework ofthe INNOTECH III cali, a research project is carried out on the development and implementation for manufacturing of a new generation ser/es ofsupporting and conductive tramway equipment utiiizing modern continuous casting method of copper based ingot matehals, die forging of obtained castings for designed and tested geometry prototypes of equipment as well as a finał heat treatment of obtained forgings. The existing design solutions and rnaterials used in tramway traction have been thoroughly analyzed as the first port of the work. On the basis of the obtained results, the guidelines for the design of a new generation of equipment have been developed. In the first stage of theoretical and experimental research few materiał types were identified which have been subjected to further i/eri/ication from the suitability for the project point of view. The study which included physical properties and performance as well as economic and availability analysis allowed to nominale three brass types, namely CuZn37, CuZn 76S/4 and CuZn40Pb2 alloys. In addition, the studies to determine the potential utiiization ofcopper alloys with the addition of carbon nanomaterials with very high strength and electrical properties, i.e. graphene and carbon nanotubes CNTs as well as Cu-Ag alloys have also been undertaken.
EN
The thermodynamic activity of Pb in liquid Cu-Pb-Ti and Cu-Pb-V alloys has been determined by the equilibrium saturation method at T=1473K. The Cu-Pb alloy was accepted as a reference mixture. The interaction parameters of titanium and vanadium on the lead activity, εTiPb> and εVPb, were calculated on the basis of experimental results. Negative values of these parameters suggest that titanium and vanadium decrease lead activity in the studied alloys.
PL
Aktywność termodynamiczną ołowiu w ciekłych stopach Cu-Pb-Ti oraz Cu-Pb-V wyznaczono metodą równowagowego nasycania. Badania prowadzono w temperaturze 1473 K. Roztworem wzorcowym był ciekły stop Cu-Pb. Na podstawie wyników wykonanych doświadczeń obliczono wartości parametrów oddziaływania tytanu i wanadu na aktywność ołowiu εTiPb oraz εVPb. Ujemne wartości parametrów oddziaływania sugerują, że tytan i wanad zmniejszają aktywność termodynamiczną ołowiu w badanych stopach Cu-Pb-Ti i Cu-Pb-V.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i twardości stopu CuFe2 przeprowadzonych za pomocą metody walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (RCMR). Badania przeprowadzono na przekrojach poprzecznych. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi dla konwencjonalnego walcowania. Wykazano, że w początkowych przepustach dodatkowy ruch walców powoduje niejednorodność rozkładu twardości i struktury. Ze wzrostem odkształcenia mikrostruktura i rozkład twardości są bardziej jednorodne.
EN
In this article, the results of microstructure and hardness investigation performed on CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic movement of rolls (RCMR) were presented. The investigations were focused on cross section planes of deformed samples. This results were compared with the ones obtained for samples after conventional rolling. It was shown that in the initial passes, the additional movement of rolls in RCMR method generate in material heterogeneous microstructure and hardness. With increase of deformation the microstructure and hardness distribution is more homogeneous.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań taśm ze stopu CuSn6 poddanych obróbce plastycznej z zastosowaniem procesu naprzemiennego gięcia. Określono wpływ parametrów procesu na strukturę, teksturę oraz właściwości mechaniczne. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla taśm walcowanych klasycznie. Wykazano, że dominującą składową w analizowanych taśmach niezależnie od zastosowanego procesu obróbki jest składowa typu Brass. Badania w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym potwierdziły wpływ procesu naprzemiennego gięcia na powstanie struktury nanometrycznej w postaci bliźniaków odkształcenia. Wykazano, że po obróbce plastycznej z zastosowaniem procesu naprzemiennego gięcia następuje zwiększenie maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie w porównaniu z wytrzymałością taśm walcowanych klasycznie.
EN
The paper presents the results of the study on tapes of CuSn6 alloy after plastic deformation using the repetitive bending process. The influence of process parameters on the structure, texture and mechanical properties was investigated. Obtained results were correlated with the results obtained for alloy subjected to cold rolling. Has been shown that the major texture component of the analyzed tapes regardless of the treatment process is the Brass component. Examination in high-resolution transmission electron microscopy confirmed the impact of the repetitive bending process on formation of nanometric structure in the form of deformation twins. It has been shown that using a repetitive bending process increases the maximum tensile strength in comparison with conventionally rolled tapes.
PL
Aktualnie poszukuje się nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości i konduktywności elektrycznej do zaawansowanych zastosowań elektrycznych. Obiecującą grupą materiałów przeznaczonych do produkcji generatorów silnych i zmiennych pól magnetycznych są stopy Cu-Nb. Do badań wybrano materiał wytwarzany poprzez ciągnienie pakietu drutów niobowych w rurze miedzianej z pominięciem klasyczynych operacji topienia i odlewania. W ten sposób wytworzono drut kompozytowy o uporządkowanej mikrostrukturze, zawierający ponad 820 000 ciągłych włókien niobu o średnicy od 100 do 200 nm rozłożonych w osnowie czystej miedzi. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i elektrycznych na poszczególnych etapach przetwarzania. Wytrzymałość na rozciąganie drutu osiągnęła 700 MPa, konduktywność elektryczna była na poziomie 54 MS/m.
EN
The new high strength high electrical conductivity materials are demanded for advanced electric applications. Cu-Nb wires are promising materials for generators of strong and variable magnetic fields production. Material used in the studies was produced by bundle drawing of niobium wire in copper tube without classical melting and casting. In this manner, the composite wire with ordered microstructure, containing more than 820 000 niobium filaments having a diameter between 100 and 200 nm distributed in a matrix of pure copper was produced. Microstructure, mechanical and electrical properties were presented in relation to processing stage. The tensile strength of the wire has reached 700 MPa and the electric conductivity was 54 MS / m.
15
Content available remote Miedź i jej stopy. Produkcja, zastosowanie, odlewanie. Cz. 2
PL
Okres eksploatacji miedzi wynosi sto lat. Dzięki swoim właściwościom w pełni poddaje się ona recyklingowi, a pod wpływem pogody zmienia barwę. Zapotrzebowanie na wyroby z tego metalu ciągle wzrasta. W poprzedniej części artykułu przeanalizowaliśmy statystyki dotyczące wydobycia i przerobu produkcyjnego miedzi oraz omówiliśmy proces produkcji, jej własności i zastosowanie. W drugiej części przyjrzymy się stopom miedzi.
16
Content available remote Lutowanie miękkie i twarde stali nierdzewnych
PL
Lutowanie lutem miękkim i twardym to techniki łączenia elementów metalowych w stan skupienia stały przez środki topliwe (spoiwo) o temperaturze topnienia niższej od temperatury łączonych metali. W procesach lutowania lutem miękkim stosuje się spoiwo o temperaturze topnienia niższej od 450°C, podczas gdy lutowanie lutem twardym wymaga zastosowania stopów o wyższej temperaturze topnienia. Zasadniczym zagadnieniem podczas procesów lutowania jest zapewnienie doskonałej zwilżalności przez materiał roztopionego spoiwa.
PL
Miedź od zawsze odgrywała znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw, a jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe znane już były w VIII tysiącleciu p.n.e. Przykładowo w czasach starożytnej Grecji Hipokrates rekomendował miedź w terapii zakażeń, natomiast podczas I wojny światowej zaobserwowano, że w ranach, w których przez dłuższy czas pozostawały fragmenty łuski naboju miedzianego rzadziej dochodziło do infekcji. I o ile znajomość bakteriobójczych właściwości nigdy nie zanikła w tym metalu, o tyle wiedza ta odeszła nieco w zapomnienie. Dopiero alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wzrostu liczby nabytych przez pacjentów w szpitalach zakażeń i związanych z nimi powikłań oraz zgonów doprowadziły do renesansu tematu i wzmożonego zainteresowania nim przez naukowców, mikrobiologów i lekarzy na całym świecie. Od tego czasu zaczęto prowadzić systematyczne badania naukowe tego zagadnienia, a obecnie są one przedmiotem intensywnych analiz laboratoryjnych i klinicznych w wysokorozwiniętych krajach. Ich wynikiem stało się wprowadzenie wyrobów z powierzchniami dotykowymi wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej do jednostek opieki zdrowotnej i innych miejsc użyteczności publicznej takich jak m.in. metra, dworce lub szkoły. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu właściwości przeciwdrobnoustrojowych miedzi. Dokonano charakterystyki stopów zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency — EPA) oraz ich bezpośrednich odpowiedników europejskich i ISO. Ukazano rodzaje wyrobów finalnych z miedzianymi powierzchniami dotykowymi oraz problemy techniczne przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu. Ponadto w pracy zawarto wyniki prac utworzonego w 2011 roku w Polsce Konsorcjum na rzecz upowszechniania produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+.
EN
Copper has always played a significant role in the development of civilization and its antimicrobial properties were already known in the 8th millennium BC. For example, in the time of ancient Greece, Hippocrates recommended the copper in the treatment of infections, furthermore during World War I, it was observed that in the wounds in which for a long time remained fragments of copper cartridges the infections rate was less. Despite that antimicrobial properties of copper never disappeared, this knowledge has been forgotten in the recent years. Alarming information from the World Health Organization concerning the increase in the number of infections acquired by a patients during hospitalization, complications and deaths causes the increase interest of this topic by scientists, microbiologists and physicians around the world. Since that time, the scientists from all over the world began systematic research of this issue. Nowadays they are currently the subject of intensive laboratory and clinical researches in highly developed countries. Their results was the implementation of products with antimicrobial touch surfaces made of copper to health care institution and other public places, such as subways, trains or schools. This paper presents selected issues of antimicrobial copper. Characteristics of alloys approved by Environmental Protection Agency – EPA and their European and ISO counterparts has been presented. The types of finished products with antimicrobial touch surfaces and technical problems in their production and use has been presented. In addition, the paper contains the results of the work of created consortium for the promotion of Antimicrobial Copper Cu+in Poland in 2011.
PL
W pracy dokonano prezentacji porównawczej mikrostruktury i własności miedzi Cu99,9E oraz jej stopów CuSn6 i CuNi12Zn24 poddanych wygrzewaniu oporowemu w obwodzie prądu stałego o natężeniu 90-97A. Wykazano, że pod wpływem wygrzania twardość wszystkich metali zmniejszyła się do 45-55% wartości początkowej, niezależnie od ich rezystancji. W stopach miedzi umocnionych przeróbką plastyczną, w czasie 8s wygrzewania nastąpiła rekrystalizacja oraz relaksacja naprężeń. W nie umocnionej miedzi w czasie 4s wygrzewania nastąpił rozrost ziarna o ok. 2 mm.
EN
This paper aims to comparatively present the microstructure and properties of Cu99,9E copper and its CuSn6 and CuNi12Zn24 alloys treated by resistive heating in a direct current circuit at 90-97A. It has been determined that as a result of the heating the hardness of metals has decreased to 45-55% of the initial value, independently on its resistance. In copper alloys strengthened by plastic treatment, recrystallisation and stresses relaxation occurred in heating time of 8s. In copper that has not been strengthened in 4s time, grain growth by about 2 mm occurred.
EN
The paper presents the investigation of the relation between the acoustic emission (AE) and instability of plastic deformation type Portevin-Le Chatelier (PLC) of single-phase brass CuZn30 monocrystals with crystallographical orientation [13 9]. The monocrystals have been investigated applying the method of free compression at a constant strain rate and the temperature within the range from 200°C to 400°C, simultaneously recording PLC phenomenon by means of acoustic emission. During hot axial compression tests the correlation between work-hardening curves σ - ε, which display PLC effect and characteristic of acoustic emission signals has been found. Moreover, it was proved that in the range of the PLC effect, the acoustic signal is an impulse a character of cyclic repeatability, distinctly correlated qualitatively with the stress oscillations on the curves σ - ε. The analysis of the obtained results leads to the conclusion that in the tested monocrystals the effect PLC is probably controlled by complex processes similar to the phenomenon of dynamic strain ageing (DSA), which are described by diffusion models.
PL
Streszczenie W pracy badano zależność między emisją akustyczną (EA), a niestabilnością odkształcenia plastycznego typu Portevin Le Chatelier monokryształów jednofazowego mosiądzu CuZn30 o orientacji krystalograficznej [13 9]. Monokryształy poddano próbie swobodnego ściskania przy stałej prędkości odkształcenia w zakresie temperatury od 200°C do 400°C stosując jednocześnie pomiar emisji akustycznej. Określono zależność pomiędzy przebiegiem krzywych umocnienia σ - ε wykazujących efekt PLC. a charakterystyką sygnałów emisji akustycznej generowanych w badanej próbie ściskania jednoosiowego. Stwierdzono, że w zakresie występowania efektu PLC podczas próby ściskania, sygnał EA ma charakter impulsu cyklicznego, wyraźnie skorelowany jakościowo z oscylacjami naprężeń na krzywych σ - ε. Analiza uzyskanych wyników pozwala przypuszczać, że w badanych monokryształach efekt PLC jest kontrolowany prawdopodobnie przez złożone procesy podobne do zjawisk starzenia dynamicznego po zgniocie (DSA), które są opisane modelami dyfuzyjnymi.
EN
This article contains information concerning of the analysis the possibility of defining refinery qualities of the slag based thermo-physical and thermo-dynamical data. It was showed the brass refining with the many-carbide reagents introduced i n to the slag. The paper presents the results of the structure analysis of the brass after carbide slag refining in the industrial conditions. The results of the macrostructure analysis have confirmed the argument on high reducing effectiveness of manganese and aluminium carbide used during CuZn39Pb2 alloy melting. The X-Ray microanalysis of the ingot cross-section has shown considerable discrepancies in the disposition of the inclusions. This effects showed on the great influence of reduction melting condition in to the brass melting.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.