Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Regional structure of tractor market in Poland
EN
There are ca 1,492 thousand tractors currently used in Poland, with the average power of 45.3 kW. There are 9.8 ha of agricultural land per one tractor, their average age is ca 25 years and the degree of wear 77%. There are between 20 to 30 thousand tractors newly registered per year, however, these are both new and used tractors imported from abroad. These new registrations, which also reflect new purchases, are diverse depending on the region. Based on the 2018 records of the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK), the paper establishes essential parameters of the registered tractors, such as price, power, age, depending on the region. There were 25,422 records under analysis, as some of the original records were dismissed as errors after verification. It was established that in the western part of Poland, with farms twice or three times bigger than in the rest of the country, the purchased tractors were characterized by higher power and lower age and, consequently, higher prices (81-95 kW, 14-18 years, PLN168-186 thousands). In contrast, the tractors in south-east Poland, where the dominant farms are of agricultural land below 10 ha, had worse parameters (76-86 kW, 14-18 years, PLN76-86 thousands).
PL
Obecnie w Polsce używanych jest około 1 492 000 ciągników ze średnią mocą 45,3 kW. Na jeden ciągnik przypada 9,8 ha użytków rolnych, ich średni wiek wynosi 25 lat a stopień zużycia 77%. W ciągu roku rejestrowanych jest pomiędzy 20 a 30 tysięcy traktorów, jednakże są to zarówno nowe i używane traktory przywiezione z zagranicy. Te nowe rejestracje, które odzwierciedlają także nowo zakupione ciągniki są zróżnicowane w zależności od regionu. Na podstawie rejestrów wpisanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), niniejszy artykuł określa istotne parametry zarejestrowanych ciągników, takich jak cena, moc, wiek w zależności od regionu. Analizie poddano 25 422 rejestry, ponieważ po weryfikacji część z oryginalnych wpisów zostało odrzuconych jako błędne. Ustalono, że w zachodniej części Polski, gdzie gospodarstwa są dwa lub trzy razy większe niż w pozostałej części kraju, zakupione traktory charakteryzowały się dużą mocą i młodszym wiekiem a w konsekwencji wyższymi cenami (81-95 kW, 14-18 lat, 168-186 tysięcy zł). Przeciwnie, ciągniki w południowo-wschodniej Polsce, gdzie przodujące gospodarstwa posiadały użytki rolne poniżej 10 ha, miały gorsze parametry (76-86 kW, 14-18 lat, 76-86 tysięcy).
PL
Ze względu na konieczność eksploatacji pokładów zalegających na coraz większych głębokościach istnieje konieczność rozwiązania problemu dostępu do tych złóż. Ograniczenia inwestycyjne w branży spowodowały, że wiele kopalń decyduje się na prowadzenie eksploatacji podpoziomowej. Zasadnym wydaje się jednak rozważenie możliwości tradycyjnego rozwiązania tego problemu, czyli budowy nowych szybów, lub/i pogłębiania już istniejących. Każde z wymienionych rozwiązań ma swoje zalety i wady. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne procesu głębienia i pogłębiania szybów. Założono bowiem, że rozwiązanie to w wielu przypadkach jest znacznie bardziej opłacalne niż eksploatacja podpoziomowa. Omówiono stosowane obecnie metody głębienia szybów, z uwzględnieniem nowoczesnych systemów urabiających, transportowych, obudowy szybowej oraz bezpieczeństwa tego procesu. Celem prezentowanego materiału jest przekonanie, że przy obecnym stanie techniki, budowa nowych szybów i pogłębianie już istniejących ma sens ekonomiczny i techniczny.
EN
Due to a necessity of exploitation of seam laying at greater depths there is a need of resolving a problem of gaining access to those deposits. Limiting of investments in the industry has led many of the mines to conduct sublevel mining. However, it seems reasonable to consider a possibility of a traditional solution to this problem, which is sinking new shafts or deepening existing ones. All of the presented solutions have their pros and cons. The article presents chosen technical aspects of sinking and deepening mine shafts. It was assumed, that this solution is in many cases much more profitable than sublevel exploitation. Currently employed methods of shaft deepening, along with coal shearing and transport systems, shaft reinforcement and safety of this process were discussed. Aim of the presented work is to reason that in current state of technology sinking new shafts and deepening existing ones makes sense economically and technically.
4
Content available Modern animal production and animal welfare
EN
The aim of the paper is to discuss the links between modern livestock production, including its techniques and concentration, with animal welfare requirements. Modern livestock production is related to modern facilities, precise livestock production, as well as intensiva and high stocking density. At the same time, it requires providing the animals with minimal living conditions, i.e. the welfare set out in the relevant regulations. This in turn should guarantee a good quality of raw livestock materials and products.
PL
Celem pracy jest omówienie powiązań nowoczesnej produkcji zwierzęcej w tym techniki i koncentracji z wymogami dobrostanu zwierząt. Nowoczesna produkcja zwierzęca wiąże się z nowoczesnym budownictwem, precyzyjną produkcją zwierzęcą, intensywną i wysoką obsadą skoncentrowaną w jednym miejscu. Równocześnie wymaga zapewnienia zwierzętom minimalnych warunków utrzymania czyli dobrostanu określonego stosownymi przepisami. To zaś powinno dać gwarancję uzyskania dobrej jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
PL
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli UM prawidłowo wykonuje swe ustawowe obowiązki w zakresie przeprowadzania badań urządzeń technicznych. Przychody z opłat pobieranych od przedsiębiorców systematycznie rosną, jednak to nie powód do uwolnienia rynku dozoru. Świadczy o tym liczba wypadków w państwach o wolnorynkowych zasadach przeprowadzania inspekcji, która jest większa niż w Polsce.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty przechowywania sprzętu echnicznego czasowo wyłączonego z użytkowania. Przedstawiona została charakterystyka podstawowych metod ochrony sprzętu technicznego przedoddziaływaniem korozji, naprzykładzie metod stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wskazane zostały najważniejsze determinanty odnoszące się do ochrony sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji.
EN
In the article presented were selected aspects of the hardware store echnicznego temporarily disabled. Shows the characteristics of the basic methods of protecting technical equipment przedoddziaływaniem, naprzykładzie methods used in the armed forces of the Republic of Poland. In addition, indicated are the most important determinants of relating to the protection of technical equipment from the effects of corrosion.
7
Content available Analysis of technical equipment in dairy farms
EN
The paper analyses technical equipment of the selected dairy farms. Data from questionnaires carried out in 96 farms in 2015 constituted a research material. Municipalities Lszewo-Borki in Mazowieckie Voivodeship were covered by the survey. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first concerned general information on a farm and its owner, and the other consisted of eight questions on technical equipment used for breeding dairy cows. The research allowed to determine that farmers assessed the condition of their machinery park as average (50%) or good (40%). One out of ten farmers claimed that the used machinery park in a farm is in a bad condition. Majority of respondents have allotted from PLN 20 to 50 thousand for investments related to enhancement of a machinery park within the last 5 years. On the other hand, a considerable part of farms allotted up to PLN 20 thousand for development of a machinery park. The investigated group included also farms, which allotted more than PLN 500 thousand for development of a park.
PL
W pracy dokonano analizy wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 96 gospodarstwach w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie gminy Olszewo - Borki w województwie mazowieckim. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła ogólnych informacji o gospodarstwie i jego właścicielu, natomiast druga składała się z ośmiu pytań dotyczących wyposażenia technicznego wykorzystywanego w chowie bydła mlecznego. W wyniku badań ustalono, że rolnicy ocenili stan swojego parku maszynowego jako średni (50%) lub dobry (40%). Co dziesiąty badany rolnik, uważał, że wykorzystywany park maszynowy w gospodarstwie jest w złym stanie. Większość badanych w ciągu ostatnich 5 lat na inwestycje związane z rozwojem parku maszynowego przeznaczyła od 20 do 50 tys. zł. Natomiast znaczna część gospodarstw na rozwój parku maszynowego przeznaczyła do 20 tys. zł. W badanej grupie były również gospodarstwa, które przeznaczyły na rozwój parku ponad 500 tys. zł.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące przechowywania sprzętu technicznego o złożonej konstrukcji, jakimi są pojazdy kołowe i gąsienicowe. Omówiono wpływ zastosowanych metod ochrony sprzętu technicznego na skuteczność. Scharakteryzowano najważniejsze determinanty odnoszące się do sprzętu technicznego. Wykazano udział podstawowych czynności przygotowawczych w przygotowaniu sprzętu technicznego do przechowywania, w odniesieniu do zachowania jego sprawności technicznej, a tym samym skuteczności.
EN
The article describes selected aspects of technical hardware store complex structures, such as wheeled vehicles and tracked. Discusses the impact of methods to protect the effectiveness of the technical equipment. Are the most important determinants of relating to technical equipment. Has been shown to share essential preparatory steps in the preparation of technical equipment for storage, in relation to the preservation of its technical prowess, and thus effectiveness.
PL
Po zakończeniu jesiennych prac na terenach zieleni należy oczyścić, sprawdzić, wyregulować i ewentualnie przywrócić do stanu pełnej sprawności oraz zakonserwować sprzęt techniczny, wykorzystywany w trakcie całego sezonu.
10
Content available Czterdzieści lat Centralnej Magistrali Kolejowej
PL
W artykule przedstawiono historię CMK, poczynając od analizy możliwych koncepcji sprawnego połączenia transportem kolejowym Śląska z centralnymi i północno-wschodnimi regionami Polski przez poprzedzające sprecyzowanie jej parametrów technicznych. Opisano studia, badania oraz wykorzystane opracowania naukowe i doświadczenia zagraniczne. Przedstawiono również osobliwości projektowania tej linii i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, mające dziś znaczenie historyczne. Opisano technologię budowy, zastosowany sprzęt, organizację robót, sposoby koordynacji wielu zróżnicowanych przedsiębiorstw wykonawczych, jak również odbiory robót i metody oceny jakości tych robót. Historię CMK przedłuża opis jej eksploatacji w następujących po sobie specyficznych okresach, okresach kończących się wdrożeniem po raz pierwszy w Polsce kursowania pociągów z prędkością 160 km/h oraz rozpoczęciem prac nad wdrożeniem prędkości do 250 km/h. W artykule wykazano, jak ważnym poligonem dla rozwoju polskiej kolei stała się Centralna Magistrala Kolejowa przez stworzenie warunków do zastosowania nowoczesnego wyposażenia technicznego dla tego rodzaju innych linii kolejowych i systemów ich utrzymania. Przedstawionemu w artykule procesowi budowy i eksploatacji CMK towarzyszył proces kompletowania, szkolenia i nabywania doświadczeń przez personel związany z tą linią z różnych poziomów zarządzania. Listę budowniczych CMK, zamieszczoną na końcu artykułu, przedłużą ich następcy, którzy swoje życie zawodowe zwiążą z tą nowoczesną linią. Oni będą kontynuować więc dalszą historię CMK.
EN
In the article a history of Central Main Line (CMK) was presented, starting from the analysis of possible concepts of efficient connection by railway transport of Silesia with Central and North-Eastern regions of Poland, throughout preceding clarification of its technical parameters. The studies, research, scientific works used and foreign experience were described. Moreover, peculiarities of designing this line were presented as well as chosen construction solutions, which have historical value nowadays. In the further part a construction technology, equipment used, works organization, coordination means of many different executing enterprises, as well as work acceptance and methods of evaluation of those works were described. The CMK line history is extended by its operation in the subsequent specific periods, which ended by implementation for the first time in Poland of trains with speed of 160 km/h and the beginning of works on the implementation of speed of 250 km/h. In the article there was presented how the CMK line became an important training ground for Polish railways throughout creation of conditions for using modern technical equipment for this type of lines and their maintenance systems. The process of construction and operations on the CMK line, presented in the article, was accompanied by the process of completion, training and gaining of experiences by the personnel related to this line from different levels of management, the list of which was placed in the final part. This list will be prolonged by their successors, who will connect their professional life with this modern line. They will be continuing the CMK story.
PL
Chów bydła mlecznego, jego efekty ekonomiczne i produkcyjne są ściśle uzależnione od struktury gospodarstw rolnych specjalizujących się w tej dziedzinie. Celem prowadzonych badań ankietowych było określenie zmian, które zaszły w okresie ostatnich 20 lat w odniesieniu do stanu wyposażenia technicznego gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane do produkcji mleka. Badania zostały przeprowadzone w 2013 r. i objęto nimi 95 gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka usytuowanych w powiecie makowskim i ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny wzrost i rozwój wyposażenia technicznego gospodarstw, co przekłada się na zwiększenie obsady zwierząt w gospodarstwie oraz poprawę ich dobrostanu.
EN
Dairy cattle breeding, it’s economic and production effects are strictly dependent on the structure of agricultural holdings specialized in the art. In Poland there are many farms focused on milk production, but their held stocks are in average four times smaller than in the same farms of other EU countries and the yield of dairy cows is approx. 20% smaller. The aim of the survey study was to determine the changes that have taken place over the last 20 years in relation to the state of farm equipment in mechanization measures used in milk production. The study was conducted in 2013 and it included 95 farms specialized in milk production located in the district of Maków and Ostrołęka, in the Mazowieckie province. The results indicate a significant level of increase and modernization of technical equipment, which translates into an increasing number of animals held on the farm and the improvement of their living conditions and hygiene.
PL
Sprawność i skuteczność przeprowadzanej akcji poszukiwawczo - ratowniczej (SAR) zależy w znacznym stopniu od poprawnej znajomości aktualnych warunków hydrometeorologicznych w rejonie prowadzonej akcji oraz pozycji i parametrów statków znajdujących się w pobliżu jednostki wzywającej pomocy, a także od niezawodności i efektywności łączy radiokomunikacyjnych wykorzystywanych w relacjach obiekt wzywający pomocy - ratowniczy ośrodek koordynacyjny (RCC) – obiekt wzywający pomocy oraz statki – RCC – statki. Zapewnienie odpowiednich warunków w tym zakresie do przeprowadzania akcji SAR w polskim obszarze odpowiedzialności jest jednym z celów budowanego aktualnie przez polską administrację morską krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego (KSBM). System ten ma spełniać wszystkie aktualne zalecenia Unii Europejskiej dotyczące systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach (VTMIS) i współpracować z odpowiednimi systemami polskiej marynarki wojennej i straży granicznej. W referacie zwrócono szczególną uwagę na elementy systemu KSBM mające bezpośrednie znaczenie dla efektywności pracy polskiej służby SAR i skuteczności podejmowanych przez nią działań.
EN
The efficiency and effectiveness of the search and rescue (SAR) carried out operation depend largely on proper knowledge of current hydro meteorological conditions in the area of this action and the positions and characteristics of vessels in the vicinity object requesting assistance, as well as the reliability and efficiency of radio links used in relationship between object calling for help - rescue coordination centre (RCC) - an object calling for help and between ships - RCC - ships. Ensuring adequate conditions in this area to carry out SAR operations in the Polish area of responsibility is one of the objectives of the currently being built by Polish maritime administration national system of maritime safety (KSBM). This system will meet all current EU recommendations on vessel traffic monitoring and information system (VTMIS) and cooperate with the relevant Polish naval systems and border guards. The paper pays particular attention to the elements of the KSBM system of direct relevance to the efficiency of the Polish SAR service and the effectiveness of its activities.
13
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz techniczno-ekonomicznych wyposażenia i wykorzystania ciągników oraz pozostałych środków trwałych mechanizacji i energetyzacji w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych badanych w 2009 i 2010 r. Gospodarstwa podzielono na 11 grup, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupie X i XI, uszeregowanych według: A – wzrastającej powierzchni UR i B – zwiększającej się wartości uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej. Średnia powierzchnia badanych obiektów wynosiła w 2009 r. 44,23 ha UR, a w 2010 r. – 45,88 ha·UR. Liczba posiadanych ciągników wynosiła łącznie 157 szt. w 2009 r. i 159 szt. w 2010 r. Wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa i zwiększaniem się wartości nadwyżki bezpośredniej zmienia się struktura posiadanych i wykorzystywanych ciągników na korzyść ciągników większych klas mocy i na korzyść zwiększającego się średniego rocznego wykorzystania w granicach 209-569 cnh·szt.-1. Średnia moc ciągnika wynosiła 48,3 kW w 2009 r. i 49,1 kW w 2010 r. Liczba samochodów zwiększyła się z 59 szt. w 2009 r. do 60 szt. w 2010 r., a liczba kombajnów zbożowych z 34 do 36 szt. Średnia wartość odtworzeniowa środków technicznych wynosiła w 2010 r. 1014,8 tys. zł·gosp.-1 UR, czyli średnio 22,12 tys. zł·ha-1 UR. Wyniki badań wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w badanych gospodarstwach mogą być wykorzystywane do aktualizacji wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych systemu maszyn rolniczych oraz sporządzania ekspertyz planistyczno-prognostycznych modernizacji rolnictwa i techniki rolniczej.
EN
The paper presents the results of technical and economic analyzes of equipment and use of tractors and other fixed assets of mechanization and energy producing in 53 selected family farms surveyed in 2009 and 2010. Farms were divided into 11 groups, 5 farms in groups from I to IX and 4 farms in the group X and XI, arranged in the following order: A – increasing area of arable land and B – the increasing value of obtained direct surplus. The average area of the examined objects was in 2009 - 44.23 ha, in 2010 - 45.88 ha. Total number of tractors amounted to 157 units in 2009 and to 159 pcs. in 2010. With increasing both area of the farm and value of direct surplus the structure of the existing and used tractors changes in favor of higher power classes tractors and in favor of increasing average annual use in the range of 209-569 tractor hours·pcs-1. The average power of the tractor was 48.3 kW in 2009 and 49.1 kW in 2010. The number of vehicles increased from 59 pcs., in 2009 up to 60 pcs. in 2010, and the number of harvesters from 34 to 36 pcs. In 2010 the average replacement value of technical measures was 1014.8 thous. PLN·farm AL-1, ie on average 22.12 thous. PLN·ha-1 AL. Results of the study on equipment and the use of technical measures in the investigated farms can be used to update the operational and economic indicators of the farming machinery system and the development of agricultural planning and forecasting expertise concerning modernization of both agriculture and agricultural technology.
PL
Oświetlenie reflektorowe to bardzo ważny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego element technicznego wyposażenia pojazdów. Ich właściwości podlegają wymaganiom homologacyjnym. Natomiast w warunkach eksploatacji reflektory podlegają procedurze ustawiania. Za pomocą nowatorskiego analizatora świateł dokonano wyrywkowych pomiarów ustawienia świateł pojazdów poruszających się w Warszawie. W artykule omówiono badanie i jego wyniki oraz przedstawiono wnioski jakie płyną z tego badania.
EN
Headlights are very important technical equipment of vehicles for road safety. Their characteristics are subject to type approval requirements. However, in the exploitation conditions they are subject to the aiming procedure. Using innovative light analyzer measurements were made of random vehicles moving in Warsaw. The article discusses the study and its results and presents the conclusions that flow from this study.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania metodologii RBI (Risk Based Inspection) w ustalaniu aktywności mechanizmów degradacji urządzeń ciśnieniowych i odpowiednim doborze metod NDT w tworzeniu programów inspekcji. Opisano zasady RBI oraz omówiono aspekty utrzymywania integralności mechanicznej urządzeń ciśnieniowych w przemyśle petrochemicznym. Omówiono zależność doboru metod NDT od spodziewanych rodzajów uszkodzeń urządzeń ciśnieniowych wykonanych z metali. Omówiono parametry materiału konstrukcyjnego oraz fizykochemiczne parametry medium procesowego, mające znaczenie w aktywności mechanizmów degradacji urządzeń ciśnieniowych. Na przykładzie stali niskostopowej Cr-Mo omówiono przyczyny zagrożenia siarczkowym pękaniem naprężeniowym. Odniesiono się do istotności doboru standardów projektowych oraz do doboru kryteriów akceptacji badań NDT na etapie wytwarzania i eksploatacji z zastosowaniem przewidywania aktywności mechanizmów degradacji przy doborze metod inspekcyjnych. Zaproponowano rozszerzone wymagania dotyczące opracowania badań NDT na etapie eksploatacji.
EN
Article relates to the use of the RBI (Risk Based Inspection) methodology in determining of active degradation mechanisms of pressure equipment and the suitable choice of NDT methods in development of the inspection programs. It describes RBI rules and discusses aspects of maintaining the mechanical integrity of the pressure equipment in petrochemical industry. Discusses dependency of NDT methods selection on the expected failure modes of pressure equipment. Discusses the parameters of the material of construction and physicochemical parameters of the process medium and their impact on the degradation mechanisms activity in pressure equipment. Discussion was carried out on the example of sulfide stress cracking of Cr-Mo low-alloy steel. Article points out the importance of selection of design standards and acceptance criteria during selection of the NDT methods at the production, and later at operational stage, using prediction of degradation mechanisms activity. The article suggests the need for expanded reporting requirements of NDT during operational stage of pressure equipment.
16
Content available remote Diagnostyka w bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych
PL
Artykuł dotyczy roli diagnostyki w działaniach na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych i ich niezawodności. W artykule wskazano, że diagnostyka odgrywa ważną rolę na wszystkich etapach funkcjonowania urządzenia, począwszy od projektowania, poprzez budowę, eksploatację, remonty i modernizację aż po magazynowanie. Wskazano na znaczenie badań i kontroli w procesach oceny zgodności urządzeń podczas ich wytwarzania i po wytworzeniu jako wkładu do wiedzy o urządzeniu, a także działań diagnostycznych podczas eksploatacji, remontów i modernizacji oraz podczas magazynowania.
EN
The paper presents the role of diagnostics in actions for the safety and reliability of the technical equipment. The paper indicates the role of diagnostics at all stages of life equipment from design through construction, operation, maintenance and modernization, and the storage. There is highlighted the importance of research and monitoring in the conformity assessment processes during and after production as a contribution to knowledge about the device, and diagnostic activities during the operation, maintenance and modernization, and during storage.
17
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wyposażeniem 53 gospodarstw rodzinnych w środki trwałe mechanizacji i elektryfikacji oraz nad wykorzystaniem tych środków w 2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ciągników rolniczych. Uzyskane wyniki porównano z przewidywanymi na 2015 r. w projektach modernizacji tych gospodarstw. Badano gospodarstwa o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Ich średnia powierzchnia w 2009 r. wynosiła 44,23 ha, a przewidywana średnia powierzchnia w 2015 r. będzie wynosić 49,49 ha. W celu określania wpływu powierzchni UR na wyposażenie i wykorzystanie środków technicznych badane obiekty podzielono na 11 grup obszarowych po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. W okresie 2009-2015 r. liczba posiadanych ciągników zwiększy się ze 157 do 161, a ich średnia moc z 43,1 do 52,5 kW. Liczba kombajnów zbożowych zwiększy się z 34 do 37, a liczba samochodów osobowych i dostawczych zmniejszy się z 59 do 55. Średnie roczne wykorzystanie ciągnika zmniejszy się z 405 do 382 cnh·szt.-1, a udział tego wykorzystania w produkcji roślinnej zwiększy się z 56,5 do 59,9%. Średnie nakłady siły pociągowej zmniejszą się z 27,1 do 23,4 cnh·ha–1 UR. Średnia wartość odtworzeniowa środków technicznych zwiększy się z 979,4 do 1127,3 tys. zł·gosp-1, a w przeliczeniu na ha UR zmniejszy się z 22,146 do 20,758 tys. zł. Oszacowana amortyzacja roczna ciągników i maszyn obniży się z 0,840 do 0,773 tys. zł·ha-1 UR. Badane gospodarstwa są zróżnicowane pod względem potrzeb i możliwości zakupów inwestycyjnych maszyn, stopnia modernizacji swoich technik i technologii, a także intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dlatego nie udało się określić istotnych współzależności między wskaźnikami eksploatacyjno-ekonomicznymi środków technicznych a zwiększającą się powierzchnią UR w badanych obiektach. Uzyskane wyniki analiz będą wykorzystane do aktualizacji dotychczasowych wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych ciągników i maszyn rolniczych.
EN
Paper presents the results of investigations on the equipment of 53 family farms with the permanent assets of mechanization and electrification, as well as the use of these means in 2009 year, with particular attention paid to the use of agricultural tractors. Obtained results were compared with the data predicted for year 2015 in modernization projects for these farms. The acreage of surveyed farms ranged within 8 to 150 ha AL. Their average acreage in 2009 amounted to 44.23 ha, while the average acreage foreseen in 2015 will be 49.49 ha. In order to determine the influence of AL area on the equipment and use of technical means, the tested objects were divided into 11 acreage groups, by 5 farms in groups I–IX, and by 4 farms in groups X and XI. Within the period of 2009–2015, the number of possessed tractors will increase from 157 to 161, and their average engine power will rise from 43.1 to 52.5 kW. Number of the combine harvesters will grow from 34 to 37, whereas the number of motor cars and delivery trucks will be reduced from 59 to 55. Average annual use of a tractor will decrease from 405 to 382 tractor-hours per unit, while the share of this use in crop production will increase from 56.5 to 59.9%. The average inputs of tractor power will drop down from 27.1 to 23.4 tractor-hours per ha AL. Average reproductive value of the technical means will increase from 979.4 to 1127.3 thous. PLN per farm, whereas as accounted per 1 ha AL will decrease from 22 146 down to 20 758 thous. PLN. Estimated annual amortization of the tractors and machines will be reduced from 0.840 to 0.773 thous. PLN·ha-11 AL. Surveyed farms are differentiated in respect of the needs and possibilities of investment machinery purchasing, modernization degree of applied techniques and technologies, as well as the intensification of crop and animal production. Therefore, it was not possible to determine significant relations among the operation-economic indices of technical means and increasing AL area of the objects under study. Obtained results of analyses will be used to actualization of hitherto existing operation-economic indices for the tractors and agricultural machines.
PL
Celem pracy było określenie systemów produkcji rolniczej oraz ponoszonych nakładów i efektów ekonomicznych, badanych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009 w 46 gospodarstwach rodzinnych. System produkcji określano na podstawie punktowej metody Kopcia. Gospodarstwa te zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to gospodarstwa ekstensywne o intensywności organizacji produkcji <300 punktów, kolejna grupa to gospodarstwa konwencjonalne, którym przyznano 301-500 punktów i ostatnia gospodarstwa intensywne >501 punktów. Dokonano charakterystyki gospodarstw w poszczególnych grupach. Zbadano wpływ systemu produkcji rolniczej na wyniki ekonomiczne gospodarstw oraz związki między nakładami materiałowo-energetycznymi a wielkością produkcji wyrażonej w jednostkach zbożowych. Wykazano duże zróżnicowanie w obsadzie zwierząt w poszczególnych grupach i produkcji towarowej netto wyrażonej w JZ·ha–1 UR. Wykazano również zróżnicowanie pod względem zaangażowania pracy własnej i najemnej oraz nakładów na techniczne i obrotowe środki produkcji.
EN
The study aimed at determination of agricultural production systems, the expenditures born and economic effects obtained in 46 family farms surveyed under NCBiR research project No. 12 0043 06/2009. Production system determination was based on the Kopec’s random sampling method. The farms were divided into three groups. First group included extensive farms of the production organization intensity up to 300 points, second group consisted of conventional farms within the range of 300-500 points; the intensive farms of above 500 points, belonged to the last group. Farms in particular groups were characterized by the influence of agricultural production system on economic farming results; relationships between material and energy expenditures and size of production, expressed in the cereal units (CU), were also measured. Great diversity was revealed in particular farm groups in the livestock density, as well as in net commercial farming, expressed in cereal units (CU) per 1 ha AL. Differentiation was also observed in respect of own labour and hired work engagement, and in the inputs on technical and current production assets, too.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania granicznych, uzasadnionych ekonomicznie, nakładów inwestycyjnych na wyposażenie techniczne wyrobiska eksploatacyjnego. Jednocześnie założono postęp prac w jednostce czasu oraz graniczny (minimalny) postęp przy określonych nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na wyposażenie techniczne. Przyjęto także, że analizę taką prowadzi się, porównując dany projekt testowany z projektem odniesienia. W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę dyskontowanych strumieni pieniężnych. Wartości graniczne wyliczano, zakładając jednakową wartość NPV dla projektów odniesienia i testowanego. Przyjęcie niższych od granicznych nakładów inwestycyjnych powoduje, że projekt testowany daje lepsze efekty ekonomiczne niż projekt odniesienia (także odwrotnie). Podobnie, uzyskanie w projekcie testowanym wyższych wartości postępu prac ponad wartości graniczne, daje lepsze efekty ekonomiczne niż dla projektu odniesienia (także odwrotnie).
EN
In the article a method of determining border (maximum), justified economically, of investments on the technical equipment of the exploitation excavation, at established progress of works in the time unit and border (minimal) of progress of works at established investments on this technical equipment was presented. They assumed that such analysis was being conducted comparing the given project tested with the project of reference. A method of discounted cash flows was applied. Enumerated thresholds are on the assumption that for the project of reference and the tested project they are NPV identical. Taking investments lower than border causes, that the tested project is giving better economic effects than the project of reference and on the contrary. Similarly getting maximum values of progress of works in the tested project beyond thresholds is giving better economic effects than for the project of reference and on the contrary 1.
PL
Celem pracy było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw ekologicznych w maszyny i narzędzia rolnicze oraz budynki gospodarskie. Do badań przyjęto 12 gospodarstw ekologicznych, położonych na terenie górskiej gminy Uście Gorlickie. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności w tych obiektach była produkcja mleka. W pracy przedstawiono stan badanych gospodarstw pod względem powierzchni, struktury użytkowania gruntów i zasiewów oraz obsady i struktury inwentarza żywego. Obliczono wydajność mleczną, odnosząc wielkość produkcji mleka zarówno do 1 sztuki krowy jak i do hektara użytków rolnych. Podano liczbę i wiek poszczególnych grup maszyn, powierzchnię użytków rolnych przypadającą na 1 sztukę maszyny oraz powierzchnię i wiek budynków gospodarskich. Osobno dokonano charakterystyki maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej. Średnio badane gospodarstwo dysponowało 24,25 szt. środków technicznych, a średni ich wiek wynosił 22 lata. Najmłodsze były maszyny do zbioru zielonek. Łączna powierzchnia budynków w gospodarstwie wynosiła 302 m2, a na 1 sztukę zwierząt przypadało 7,40 m2. Średni wiek budynków to 26 lat.
EN
The purpose of the work was to determine the equipment level of ecological farms with machinery and agricultural tools and farm buildings. Research covered 12 ecological farms located on the territory of a mountainous district Uście Gorlickie. Milk production was the main business orientation in these facilities. The work presents a condition of the researched farms in relation to surface area, structure of using lands and crops as well as livestock and its structure. Milk efficiency was calculated, relating the seize of milk production both to 1 cow as well as to 1 hectare of arable lands. Number and age of particular groups of machines , surface area of arable lands per one unit of machine and surface area and age of farm buildings were given. Characteristics of machines and devices used in animal production was carried out separately. On the average the researched farm had 24.25 units of technical means and their average age was 22 years. Green forage harvesting machines were the youngest. Total surface area of buildings in the farm was 302 m2, and 7.40 m2 per one animal. Average age of buildings was 26 years.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.