Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza sitowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Znaczenie analizy sitowej w badaniach wybuchowości materiałów
PL
Przedstawiono znaczenie analizy sitowej w kontekście zagadnienia wybuchowości. Zgodnie z wytycznymi badaniom podlega frakcja o wielkości ziaren do 500 µm. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że frakcje, z których każda mieści się w tym przedziale, różnią się właściwościami, a nieprawidłowo przeprowadzona analiza granulometryczna może być przyczyną błędnych wniosków z badań.
EN
Wood-based panels were disintegrated to grains below 500 µm, sepd. then to dust fractions 300–500 µm, 200–300 µm and 100–200 µm, studied to det. the max. explosion pressure and explosion pressure rise rate in conncs. 60–1500 g/m3 of air. No explosion was obsd. when the fraction 300–500 µm was studied. The explosion took place for the fraction 200–300 µm at concns. 1000 g/m3 and higher and for the fraction 100–200 µm at concns. 250 g/m3 and higher. The dusts were hence classified as non-explosive or slightly explosive ones.
PL
Najczęściej wykonywanym badaniem w celu ustalenia własności kruszyw jest analiza sitowa. Badanie wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 933-1. Prawidłowo wykonane badanie pozwala określić inne parametry na podstawie wyniku analizy sitowej. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz nakłady finansowe na wykonywanie kolejnych badań.
EN
The most commonly used test to determine the properties of aggregates is sieve analysis. The test is carried out in accordance with PN-EN 933-1. Correctly performed, it allows to specify other parameters based on the result of the sieve analysis. This saves time and money for further research.
3
Content available remote Effect of milling time on morphology and size of copper/CNT composite powder
EN
The development of a sintered copper matrix composite with a small addition of carbon nanotubes (CNTs), which improves its mechanical strength without a decrease in electrical conductivity is of practical importance. Therefore, in the present paper the parameters of ball milling of a Cu+CNT powder mixture were optimized in order to obtain the highest refinement of particles of such a composite material. Investigations carried out with the help of scanning electron microscopy and sieve analysis revealed that the average particle size of the powder decreases with an increase in the volume content of the carbon nanotubes. The presence of carbon material should limit grain growth during the hot pressing of composite material, allowing much smaller grain sizes and accompanying high hardness to be obtained of the resulting compacts, as compared with similarly processed copper powder.
PL
Opracowanie spiekanych kompozytów na osnowie miedzi z niewielkim dodatkiem nanorurek węglowych, poprawiających ich własności wytrzymałościowe bez wyraźnego spadku przewodności elektrycznej, ma duże znaczenie praktyczne. Dlatego w ramach niniejszej pracy została przeprowadzona optymalizacja parametrów mielenia w młynku kulowym mieszanki proszkowej miedź + nanorurki węglowe w celu uzyskania możliwie największego stopnia rozdrobnienia cząstek takiego materiału kompozytowego. Badania przeprowadzone metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analiza sitowa wskazały, że średnia wielkość cząstek proszku generalnie spada wraz ze wzrostem zawartości nanorurek węglowych. Obecność nanorurek węglowych powinna zapobiegać rozrostowi ziarna podczas prasowania na gorąco takiego materiału kompozytowego, co pozwoli na uzyskanie znacznie mniejszego ziarna, a w konsekwencji wyższej twardości w porównaniu do wytwarzanego w ten sam sposób proszku miedzi.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyboru właściwej metody pomiaru uziarnienia paliw węglowych przeznaczonych do naziemnego zgazowania w różnych typach reaktorów. Dokonano przeglądu technik pomiarowych wraz z określeniem uwarunkowań do ich stosowania. Uziarnienie węgli przeznaczonych do zgazowania badano w klasach ziarnowych dostosowanych do odpowiednich technologii zgazowania. Wyniki analiz granulometrycznych poddano aproksymacji i ocenie statystycznej. Wykazano możliwości aplikacyjne dla dwóch standardowych metod: analizy sitowej – dla grubo uziarnionych węgli zgazowywanych w reaktorze ze złożem stałym, przesuwnym lub fluidalnym oraz dyfrakcji laserowej – dla drobno uziarnionych węgli zgazowywanych w technologiach z reaktorem strumieniowym.
EN
The laser diffraction was characterized in the paper as standard method of fine < 2 mm particles size measurement. Author made the review of newest solutions of industrial analyzers working in online mode in ores processing plants and available laboratory devices supporting technological process monitoring which should be used by quality control units. The possibilities of applying analyzers in technological system of copper ores processing as well the benefits occurring from change of previous measuring technique based on mechanical methods of particle size analysis by precise laser diffraction method were indicated.
PL
Artykuł dotyczy problemu wyboru właściwej metody pomiaru uziarnienia paliw węglowych przeznaczonych do naziemnego zgazowania w różnych typach reaktorów. Dokonano przeglądu technik pomiarowych wraz z określeniem uwarunkowań do ich stosowania. Uziarnienie węgli przeznaczonych do zgazowania badano w klasach ziarnowych dostosowanych do odpowiednich technologii zgazowania. Wyniki analiz granulometrycznych poddano aproksymacji i ocenie statystycznej. Wykazano możliwości aplikacyjne dla dwóch standardowych metod: analizy sitowej – dla grubo uziarnionych węgli zgazowywanych w reaktorze ze złożem stałym, przesuwnym lub fluidalnym oraz dyfrakcji laserowej – dla drobno uziarnionych węgli zgazowywanych w technologiach z reaktorem strumieniowym.
EN
The paper concerns the problem of selection of a proper method of measuring coal fuels particle size distribution prepared for ground gasification in various types of reactors. The review of measuring techniques was done together with determining conditions to their application. The coal particle size distribution destined to gasification process was examined in particle size fractions adapted to appropriate gasification technologies. The results of granulometric analyzes were then approximated and evaluated statistically. The application possibilities were found for two standard methods: sieve analysis – for coarse particles of coal being gasified in solid, moving or fluidized bed reactor and laser diffraction – for fine particles of coal being gasified in technologies based on stream reactor.
EN
The paper presents the results of investigations concerning the influence of the method of determination of particle size distributions on the modeling of aerodynamics of circulating fluidized bed in laboratory conditions. The advantages and disadvantages of the most commonly used sieve analysis and laser diffraction methods are presented, showing that these methods cannot always be used interchangeably. Based on the obtained results, a discussion on the influence of basic parameters of particle diameter distributions on key parameters characterizing the aerodynamics of the circulating fluidized bed.
PL
W artykule omówiono rezultaty badań dotyczących wpływu metody określania rozkładów ziarnowych na modelowanie aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono wady i zalety najczęściej stosowanych metod analizy sitowej oraz dyfrakcji laserowej, wykazując, że metody te nie zawsze mogą być wykorzystywane zamiennie. Na podstawie otrzymanych wyników badań przeprowadzono dyskusję nad wpływem podstawowych parametrów rozkładów średnicy ziaren na kluczowe wielkości charakteryzujące aerodynamikę cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej.
EN
The article presents the methods of size analysis implementation. It contents a sieving method and laser diffraction method (also known as a laser method). The content includes the characteristics of the selected methods which were presented. Comparison is supported by results of sieve analysis and the laser method. The subject of the researches was iron powder applied in the production of metal cored electrodes used for welding of steel. This powder is characterized by a particle size of about 250 μm.
PL
Artykuł prezentuje metody wykonania analizy granulometrycznej. Wśród nich należy wymienić metodę sitową oraz metodę dyfrakcji laserowej (zwanej również metodą laserową). W treści zawarto charakterystykę po szczególnych metod oraz zwrócono uwagę na istotne różnice między nimi. Analizę porównawczą poparto wynikami otrzymanymi z metody sitowej oraz metody laserowej. Przedmiotem badań był proszek żelaza mający zastosowanie przy produkcji rdzeni drutów proszkowych stosowanych do spawania stali. Proszek ten charakteryzuje się wielkością ziaren rzędu 250 mikrometrów.
EN
The main goal of this paper is to point out the awareness and activity of young consumers in the area of collaborative activities and to indicate what factors condition such attitudes and behaviours. The study performed has comparative character and was conducted on the group of active user of one of the forms of collaborative consumption and on the control group with a use of questionnaire. Results show clearly that people who do not use this form of collaborative consumption consider economical aspects more important. Active users, on the other hand, value higher ecological, social and psychological benefits. Additionally, the research shows the profile of collaborative consumption users as well as factors that drive their activity. This research aims at answering hypotheses spread about collaborative consumption being a trend corresponding only to economic crisis.
EN
The mechanical properties of Hot Mix Asphalt (HMA) mixes are often characterized by its viscoelastic behavior. Viscoelasticity coupled with the thermo-mechanical nature of asphalt offers time-temperature dependence to the mechanical properties of HMA mixes. Also, the wide range of distribution of particles, and several orders of magnitude of differences in the mechanical properties between constituents cause a wide range of stress and strain distribution within the microstructure. In this paper, micromechanical modeling has been performed to study the relationship between individual material properties, their interaction within the microstructure, and the macroscopic properties of HMA mix. The analytical model based on N phase self-consistent scheme allows calculating the complex modulus and phase angle of HMA mixes from the mechanical properties of its constituents and designed mix data. In the mix microstructure, aggregates and sand are classified using simple sieve analysis test. Asphalt and sand mastic film thicknesses around the aggregates are calculated for each class and introduced into the model.
PL
Cel: Analiza granulometryczna jest istotnym czynnikiem, za pomocą którego między innymi ocenia się prawidłowość przebiegu wielu procesów technologicznych, a wyniki tej oceny stanowią często główny element optymalizacji parametrów pracy urządzeń. Z tego powodu, w wielu gałęziach przemysłu, bardzo ważne jest stosowanie najbardziej dokładnych metod oceny składu granulometrycznego materiałów. Celem pracy jest porównanie rezultatów rozkładu wielkości cząstek proszku gaśniczego uzyskanego różnymi metodami. Projekt i metody: Istnieją różne techniki analizy wielkości cząstek. Obecnie najczęściej stosowane techniki pomiarów wielkości cząstek substancji stałych to analiza sitowa, metoda dynamicznego rozpraszania światła, statyczne techniki rozpraszania światła oraz mikroskopia. Każda z metoda ma swoje zalety, ale również wady. W badaniach zastosowano przesiewacz powietrzny Alpine LS 200, laboratoryjny przesiewacz wibracyjny typu WSU, analizator ANALYSETTE 22 MicroTec plus oraz analizator HELOS & RODOS. Wyniki: W artykule przedstawiono porównanie wyników rozkładu wielkości cząstek proszku gaśniczego typu ABC, otrzymane tradycyjną metodą analizy sitowej, techniką dyfrakcji laserowej oraz metodą optyczno-elektroniczną. Analiza obrazu cząstek nie uwzględnia tych samych parametrów agregatów co analiza sitowa. W przypadku pomiaru wielkości ziaren wykorzystującego analizę obrazu próbki nie jest uwzględniany pomiar masy, podczas gdy analiza sitowa przedstawia odniesienie do procentowego udziału masy cząstek danej wielkości. Wyniki analizy metodami optycznymi są często przedstawiane jako procentowy udział ilości cząstek określonej wielkości lub procentowy udział agregatów o danej powierzchni. Wnioski: Wyniki składu ziarnowego otrzymane różnymi metodami są odmienne. Jest to spowodowane zastosowaniem aparatów, których techniki wykorzystują pomiar różnych właściwości fizycznych badanego materiału. Istotne jest więc podawanie wyników wraz z informacją o stosowanej metodzie i typie aparatury. Korelacja wyników otrzymanych metodą sitową z rezultatami analizy obrazu zależy od kształtu badanych cząstek. Konwersja wyników osiągniętych jedną metodą do innej techniki dla różnych materiałów wymaga rozważenia wpływu odpowiednich parametrów fizycznych, takich jak gęstość próbki czy właściwości optyczne.
EN
Purpose: A particle size analysis is an essential parameter used for assessing the correctness of numerous technological processes. Its results constitute a key element in the assessment and optimization of operational parameters of devices. Due to this fact, in various industry branches, it is very important to apply the most accurate ways of assessing the grain size composition of materials. The aim of this study is to compare the results of the particle size distribution of dry powder obtained through various methods. Project and methods: There are various techniques of particle size analysis. Currently, the most frequently used techniques for particle size measurements are: sieve analysis, dynamic light scattering, static light scattering and microscopy. Each method has advantages, but also disadvantages. The research was conducted with the application of the following instruments: air jet sieve Alpine LS 200, vibratory sieve shaker type WSU, Laser-Particle-Sizer ANALYSETTE 22 MicroTec plus, analyser HELOS & RODOS and analyser IPS UA. Results: The paper presents a comparison of a particle size distribution of extinguishing powder measured by the traditional sieve analysis, the laser diffraction methods and optical-electronic methods. The image analysis of particles does not measure the same size of aggregates as the sieve analysis. The size of particles determined by the image analysis does not measure mass, whereas the sieve analysis is presented in relation to the percent cumulative mass. The results are often presented as the percentage share of particles or aggregates of the given area. The correlation of sieve analysis to the image methods is dependent on the particles shape. A conversion of results achieved with one method to the results of another method for different materials requires consideration of appropriate physical parameters such as density of samples or optical properties. Conclusions: The results obtained by these methods were not identical for the reason that each of them applied other physical parameter in measurement. As the effect of differences in measuring methods the results of the analysis of the same sample are various. It is important to present the results together with information on the methods and the type of used equipment. The correlation of sieve analysis with image methods is dependent on particles shape. A conversion of results achieved with one method to results of other method for different materials requires consideration of appropriate physical parameters such as density of samples or optical properties.
11
Content available Granulation of Cu-Al-Fe-Ni Bronze
EN
With the increase in wall thickness of the casting of iron-nickel-aluminium-bronze, by the reduction of the cooling rate the size of &κII phase precipitates increases. This process, in the case of complex aluminium bronzes with additions of Cr, Mo and W is increased. Crystallization of big κII phase, during slow cooling of the casting, reduces the concentration of additives introduced to the bronze matrix and hardness. Undertaken research to develop technology of thick-walled products (g> 6 mm) of complex aluminium bronzes. Particular attention was paid to the metallurgy of granules. As a result, a large cooling speed of the alloy, and also high-speed solidification casting a light weight of the granules allows: to avoid micro-and macrosegregation, decreasing the particle size, increase the dispersion of phases in multiphase alloys. Depending on the size granules as possible is to provide finished products with a wall thickness greater than 6 mm by infiltration of liquid alloy of granules (composites). Preliminary studies was conducted using drip method granulate of CuAl10Fe5Ni5 bronze melted in a INDUTHERM-VC 500 D Vacuum Pressure Casting Machine. This bronze is a starting alloy for the preparation of the complex aluminium bronzes with additions of Cr, Mo, W and C or Si. Optimizations of granulation process was carried out. As the process control parameters taken a casting temperature t (°C) and the path h (mm) of free-fall of the metal droplets in the surrounding atmosphere before it is intensively cooled in a container of water. The granulate was subjected to a sieve analysis. For the objective function was assume maximize of the product of Um*n, the percentage weight "Um" and the quantity of granules 'n' in the mesh fraction...
PL
W pracy zostały przedstawione niektóre problemy "laserówek" - urządzeń do pomiaru granulacji wykorzystujących metodę dyfrakcji laserowej. Te problemy porównano z nowymi metodami pomiarowymi wykorzystującymi najnowsze sposoby optyczno- elektronicznego cyfrowego pomiaru.
EN
In this paper authors present some problems of Laser devices - instruments for size analysis that use laser diffraction method. These problems are compared to new measuring methods that use the newest optical-electronic digital measurement.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań udarowego ściskania próbek wykonanych ze spiekanego kompozytu cermetalowego Cu-W-BNα o różnej zawartości fazy ceramicznej, a mianowicie: 0,5; 1, 1,5 i 3 procent (mas.). Badania ściskania wykonano na zmodernizowanym młocie Charpy'ego. Prędkość uderzenia młota wynosiła ok. 5,5 m/s, a wartość energii kinetycznej bijaka była równa 281,86 J. Odzyskane po próbach ściskania fragmenty zniszczonych próbek poddano analizie sitowej. Określono udziały masowe i ilościowe poszczególnych frakcji wymiarowych fragmentów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieje powiązanie między zawartością azotku boru w kompozycie a rozkładem frakcji wymiarowych odzyskanych odłamków. Wzrost zawartości BN w kompozycie powoduje zwiększanie się liczby najmniejszych fragmentów w uzyskanym w eksperymencie materiale.
EN
Research of the compression impact test of samples made of sintered cermetals Cu-W-BNα with different contents of ceramics phase namely 0.5; 1, 1.5 and 3% (wt.) have been presented in this paper. The compression tests were carried out using modified Charpy machine. The velocity of impact was 5.5 m/s and a value of the kinetic energy of ram was 281.82 J. Fragments of the tests damaged samples recovered after compression were subjected to a sieve analysis. The mass of particles distribution and number of particles distribution for size particle fraction were determined. On the basis of the obtained results, it was found that there is dependence between contents of boron nitride and particles size distribution. Increase in BN contents causes increase in the smallest particle number of the investigated materials.
14
Content available remote Charakterystyka masy nasiennej komosy ryżowej po zbiorze
PL
W pracy scharakteryzowano masę nasienną otrzymaną po zbiorze komo-sy ryżowej Chenopodium quinoa (Willd). Przeprowadzono analizę składu określając rodzaj i ilość zanieczyszczeń. Przeprowadzono analizę sitową badanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono średnicę zastępczą oraz zawartość frakcji w zbiorze. Rozkład granulometryczny badanego materiału opisano funkcją rozkładu RRSB. Wyniki badań mogą posłużyć do opracowania założeń procesu oczyszczania nasion komosy ryżowej.
EN
Seed mass received after harvest of Chenopodium quinoa Willd. is characterized in the paper. The analysis of composition determining a type and amount of impurities was performed. The sieve analysis of tested material was also conducted. On basis of results calculated the equivalent diameter of replacement and the content of fractions in the set were calculated. The material particle size distribution was described using the RRSB distribution function. The results can be used in the determination of foredesigns for the treatment process of quinoa seeds.
15
Content available remote Mechanical alloying of Astaloy CrL with silicon
EN
The main objective of this research project is to study the influence of silicon addition on the austenite transformation in prealloyed Astaloy CrL powders. In present investigation silicon was added to a Cr-Mo prealloyed powder both in the form of elemental powder and in the form of silicon carbide by Mechanical Alloying (MA). MA was carried out in high energetic planetary ball mill in vacuum. After milling the powders were characterized by SEM for shape morphology and by sieve analysis for size. Furthermore, in order to examine temperature transformation during heating and cooling of each composition of powders, differential thermal analysis was used.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku krzemu do wstępnie stopowanego proszku Astaloy CrL. W badaniach krzem (w postaci elementarnego proszku oraz węglika krzemu) wprowadzano na drodze mechanicznego stopowania do bazowego proszku żelaza. Proces stopowania mechanicznego przeprowadzono w wysokoenergetycznym młynku planetarnym w próżni. Wielkość wytworzonych cząstek proszków określano za pomocą analizy sitowej. Otrzymane mieszanki proszków analizowano następnie za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ponadto w celu zbadania zachodzących przemian w materiale podczas jego nagrzewania i chłodzenia dla wykonanych mieszanek przeprowadzono badania różnicowej analizy termicznej.
16
EN
The knowledge of the grain size distribution in polydispersive materials, which are among others, moulding sands used in foundry industry, is essential for the proper interpretation of results of technological processes investigations influencing, in consequence, the castings quality. Current tests of moulding sands grain size are performed by the sieve analysis methods according to the binding standards in the individual country. Those standards require recalculations of results obtained from different sources. Apart from a time-consumption of the sieve analysis methods their basic metrological and technique inconvenience is the limitation to grain classes, which number is determined by the number and mesh clearance of sieves applied in the set. However, in investigations of surface phenomena occurring in processes of preparation of multi-component moulding sands with binders moisturising the quartz matrix, in reclamation of spent sands, in washing out assessments, in investigating harmfulness of wastes, the high resolution of grain classes (in the total range of the technologically acceptable granular range) is necessary. The results of comparable analysis of grain sizes of the selected moulding sands performed by means of the normalised classic method and by means of the ANALYSETTE 22 Nano Tec equipment for measuring grain sizes in a solid phase and in suspension, are discussed in the paper. This apparatus, which is the most recent technical novelty, a convergent laser beam is applied for the determination of the grain size distribution in solids, water suspensions, emulsions and aerosols. The repeatability and accuracy of measurements fulfils demands of ISO 13320 standards [9]. Taking as an example the grain size analysis of used moulding sands and dusts from the dry reclamation process, the possibility of their deeper assessment was pointed out in the paper. Such assessment is especially important in designing of dust collection devices, used in several foundry processes, where identification of the total spectrum of grain sizes is essential.
PL
Znajomość rozkładu uziarnienia w materiałach polidyspersyjnych, którymi są między innymi piaski formierskie stosowane w odlewnictwie, ma istotne znaczenie dla właściwej interpretacji wyników badań procesów technologicznych wpływających w konsekwencji na jakosc odlewów. Aktualnie badania uziarnienia piasków formierskich są prowadzone metodami analizy sitowej zgodnie z obowiazującymi w danych krajach normami, które wymagają przetwarzania wyników uzyskiwanych z różnych źródeł. Pomijając pracochłonność metod analizy sitowej, ich podstawowa niedogodnościa metrologiczna i techniczna jest ograniczenie się do klas ziarnowych, których liczba jest determinowania przez ilość i rozmiary sit stosowanych w zestawie przesiewającym. W badaniach zjawisk powierzchniowych, zachodzących w procesach sporządzania wieloskładnikowych mas ze spoiwami zwilżającymi kwarcowa osnowe, regeneracji mas zużytych, ocenie wymywalności, w badaniach szkodliwości odpadów – konieczna jest duża rozdzielczość klas ziarnowych w całym przedziale ziarnistości akceptowalnym przez technologie oraz tych, które tworza odpad. W artykule omówiono wyniki analizy porównawczej ziarnistości wybranych piasków formierskich dokonanej znormalizowana metoda klasyczna oraz za pomocą aparatu ANALYSETTE 22 Nano Tec do pomiaru wielkości cząstek w fazie stałej i zawiesinie. W tym aparacie, który aktualnie stanowi nowość techniczna, wykorzystuje się zbieżny strumień laserowy do określania rozkładu uziarnienia w ciałach stałych, zawiesinie wodnej, emulsji i aerozolach z bardzo dużą powtarzalnością i dokładnością wyników, spełniajacych wymagania normy ISO 13320 [9]. W pracy, na przykładzie analizy uziarnienia masy zużytej formierskiej oraz pyłów z procesu regeneracji suchej, wykazano możliwosci ich pogłebionej oceny, szczególnie ważnej w projektowaniu urządzeń odpylajacych, stosowanych w wielu procesach odlewniczych, gdzie ważna jest identyfikacja pełnego spektrum składu granulometrycznego.
PL
W pracy przedstawiono zespół urządzeń pomiarowych, przy pomocy których można określić krzywą uziarnienia od 0,5 mim do 100 mm. Krzywa uziarnienia może się składać z 45 punktów pomiarowych i wstępnie jest wyznaczona optycznie dla wielu tysięcy wirtualnych sit, które są dokładniejsze niż sita mechaniczne i nie można ich zepsuć. Zespół urządzeń może określić wiele wskaźników i właściwości normowych według wielu norm dla kruszyw.
EN
In this paper authors want to present unique measuring system which allow to determin of grain-size distribution of grains and particles with diameter form 0.5 mim to 100 mm. Grain-size distribution may consist of 45 measurement points. Tentatively it is determine for couple thousand of virtual sieves. This sives are indistuctable and much more strict than mechanic ones. Measuring system network can assign many ratings and norm properties according to European standard for aggregate.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwościami rozdrabniania zróżnicowanych pod wzglądem kształtu i właściwości materiałów polimerowych - przy zastosowaniu laboratoryjnego granulatora. Użyto dwa rodzaje frezów; nasadzany walcowo-czołowy oraz ślimakowy do kół zębatych. Scharakteryzowano kształt poszczególnych ziaren przemiałów oraz przeprowadzono ich analizę sitową. Stwierdzono, że przedstawiony granulator umożliwia otrzymanie przemiałów o stosunkowo wąskim rozkładzie granulometrycznym. Prostota obsługi urządzenia, przy jednoczesnej możliwości łatwej wymiany frezu oraz sita o żądanym kształcie i wymiarze otworów, rozszerza zakres możliwych zastosowań pr/edstawionego granulatora laboratoryjnego.
EN
In this paper the results of investigations on grinding of different profiles made from polymer materials by using of laboratory grinder, are presented. We used two kinds of milling cutters: arbor shell-end mill and gear-cutting hob. The shape of milings grains was characterised and the granu-lometric analysis was realized, it was found that the laboratory grinder allows to obtain the millings with narrow granulomctric distribution. The possibility of easy change of mills and a sieve gives a wide range of application this laboratory grinder.
PL
W artykule opisano sposób wykorzystania komputerowej akwizycji obrazu do określania stanu zanieczyszczeń przetworów zbożowych na przykładzie mąki. Jest to jedna z innowacyjnych metod wykorzystująca aplikację komputerową „Leaf" do określania procentowego stopnia zanieczyszczeń w mące jako alternatywna do oceny sitowej.
EN
In the article exploiting the computer soliciting custom of the image was described for defining the state of pollutants of cereal preserves on the example of flour. It is from innovative methods Leaf using the computer application is reconcilingfor describing the percentage rank ofpollutants in flour as alternative to the assessment sieve.
PL
Metody wyznaczania składów ziarnowych mają ograniczony zakres pomiaru, natomiast w wielu dziedzinach przemysłu często zachodzi konieczność przeprowadzenia analizy ziarnowej materiału o wielkości ziaren niemieszczących się w obszarze stosowalności jednej metody. Przykładowo, analiza składu ziarnowego większości surowców skalnych, a także sztucznie wytwarzanych produktów w rodzaju proszków ściernych wymaga nierzadko przeprowadzenia pomiarów w zakresie wielkości ziaren od części milimetra (analiza sitowa) do kilku mikrometrów (analiza sedymentacyjna), a nawet poniżej tej granicy. Potrzebna jest zatem odpowiednia metoda konwersji jednego typu danych w drugi. W artykule tym zostanie zaprezentowana analiza metody przeliczania wyników z dwóch różnych technik analizy rozmiaru oraz sposób, w jaki mogą być one przetworzone i połączone, aby utworzyć jeden łączny rozkład wielkości, przy użyciu relatywnie prostych technik eksperymentalnych i rachunkowych.
EN
The methods of determination of grain compositions have limited measurement range and in many domains of industry, the necessity of conducting material grain analysis of sizes being outside the working range of certain method. For example, the grain composition analysis of majority of rock materials and also products being manufactured synthetically as abrasive powders needs to be conducted for the grain sizes from millimeter part (sieve analysis) to a few micrometers (sedimentation analysis) or even below this limit. Thus, there is a need for relevant method of one sort of data conversion to second one. This paper presents the analysis of results recalculation from two various methods of size analysis and how can they be transformed and connected to create one associative size distribution function, by means of relatively simple experimental and calculative techniques.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.