Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chitozan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Gracilaria sp. is well known as one kind of species of red algae. The major component of polysaccharide in this alga is agar that mostly used for making thin film. In this study, the Gracilaria sp.-based thin film had been prepared using two plasticizers (glycerol and sorbitol, 0.1, 0.2, and 0.3 wt %), and chitosan (1, 2, and 3 wt %). The FT-IR analysis confirmed the interaction that happened among the component of the mixture of Gracilaria sp., plasticizers, and chitosan was based on hydrogen bonding due to the presence of -OH and -NH2 groups. The plasticizers and chitosan concentration have significant role to the mechanical properties of Gracilaria sp.-based thin film. The optimum concentration of plasticizers and chitosan based on mechanical testing result was found at 0.2 and 3.0 wt %, respectively. At those concentrations, the thin film that prepared with sorbitol showed the highest mechanical properties. Other characterizations, i.e. TGA (Thermogravimetric Analysis), SEM (Scanning Electron Microscopy), and WVP (Water Vapor Permeability) also brought the same result. The antimicrobial properties of the as prepared thin film in the presence of chitosan on agar medium and as a packaging on selected bread showed the Gracilaria sp.-based thin films was able to inhibit the growth of microbes. This antimicrobial activity can be used to declare the potential of Gracilaria sp.-based thin film as a new active food packaging.
PL
Gracilaria sp. to dobrze znany gatunek krasnorostów. Głównym składnikiem tych alg jest agar (polisacharyd), najczęściej używany do wytwarzania cienkich folii. Na bazie Gracilarii sp. z dodatkiem dwóch plastyfikatorów: glicerolu i sorbitolu (0,1; 0,2; 0,3% mas.) oraz chitozanu (1, 2 i 3% mas.) otrzymano mieszaniny, z których wytworzono cienkie folie. Na podstawie analizy FT-IR stwierdzono powstawanie wiązań wodorowych pomiędzy grupami -OH i -NH2. Na właściwości mechaniczne folii miała wpływ zawartość zarówno plastyfikatora, jak i chitozanu. Najlepsze właściwości mechaniczne uzyskano z zastosowaniem 0,2% mas plastyfikatora i 3% mas. chitozanu. Badania metodami analizy termograwimetrycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej i oznaczona wartość przepuszczalności pary wodnej (WVP) potwierdziły te ustalenia. Wykazano, że otrzymane folie hamowały rozwój drobnoustrojów, mogą więc być stosowane jako nowe aktywne opakowania do żywności.
EN
Chitosan (CS) is widely investigated due to its good film forming property. Various methods of preparation of chitosan have been reported over the years. Generally, treatment of chitin with alkali leads to N-deacetylation and the formation of chitosan. Both chitin and chitosan as polysaccharides refer to families of partially substituted polysaccharides. Thanks to many modifications that can be applied to chitosan, e.g. combining with drugs, fluoroorganic compounds, nerve stem cells, and connecting with other biopolymers, this material has many medical applications and still seems to be very promising in the future. Chitosan and chitin as many other biopolymers are widely used in biomaterials science. Biopolymers are biocompatible, biodegradable and non-toxic for the human body.
PL
Przeprowadzono syntezę sferycznego sorbentu na bazie chitozanu. Określono jego zdolność sorpcyjną, a także możliwości użycia do usuwania radionuklidu Am-241 z rozcieńczonych roztworów wodnych. W celu określenia zdolności sorpcyjnej chitozanu wyznaczono współczynniki dekontaminacji oczyszczanych roztworów oraz wartości współczynników podziału. Symulację rozkładu kompleksów Am(III) w zależności od pH roztworów wykonano za pomocą programu Medusa. Określono trwałość termiczną sorbentu, wykorzystując analizę termograwimetryczną sprzężoną z różnicową kalorymetrią skaningową i spektrometrią mas. Wykazano, że chitozan może stać się alternatywnym sorbentem do oczyszczania roztworów zawierających ciekłe odpady promieniotwórcze.
EN
Spheric chitosan sorbent was prepd. and used for removal of Am-241 from its aq. solns. The sorbability was detd. as decontamination factor and distribution coeff. The parameters depended on pH of soln. and were highest in alkaline solns. The thermogravimetric anal. coupled with differential scanning calorimetry and mass spectrometry were used to det. the thermal stability of the sorbent. Water and CO2 were found in the decompn. products.
EN
Skin is the first barrier against pathogens and harmful external factors. Each damage of this tissue may cause microbial infection and danger to internal organs. Burns which may be a result of the exposure to radiation, chemicals or high temperature leads to the significant disruption of skin functions. The most promising method for this tissue recovery is regenerative medicine which requires application of three-dimensional biocompatible scaffolds. The biomaterials enable skin cells proliferation and new tissue formation under in vitro conditions. They can be prepared from synthetic and natural polymers and their combination. The application of additional components such as nanoparticles may enhance their mechanical properties and have a positive impact on fibroblasts divisions and extra cellular formation. One of the most promising raw materials for scaffolds is chitosan -a chitin derivative. It may be obtained from waste biomass such as crabs, shrimps and lobsters exoskeletons. Chitosan is non-toxic, biodegradable and have antibacterial properties. The aim of the following study was to obtain novel chitosan derivatives doped with the gold nanoparticles using only natural components such as orange peels and fatty acid derivative. Proposed modification strategy resulted in the preparation of the novel, biodegradable and biocompatible material with interesting properties. The products were analysed by UV-Vis and FT-IR methods. The scaffolds were investigated over their susceptibility to enzymatic degradation. Finally, the biomaterials were verified over their cyto-compability with human dermal fibroblasts. The results showed that the proposed synthesis pathway resulted in the obtained of the chitosan biomaterials with high potential in medicine.
PL
Skóra jest pierwszą barierą przed patogenami i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Każde uszkodzenie tej tkanki może powodować zakażenie drobnoustrojami i zagrożenie dla narządów wewnętrznych. Oparzenia, które mogą być wynikiem narażenia na promieniowanie, chemikalia lub wysoką temperaturę, prowadzą do znacznego zakłócenia funkcji skóry. Najbardziej obiecującą metodą tego odzyskiwania tkanki jest medycyna regeneracyjna, która wymaga zastosowania trójwymiarowych biokompatybilnych rusztowań. Biomateriały umożliwiają namnażanie komórek skóry i tworzenie nowych tkanek w warunkach in vitro. Można je wytwarzać z polimerów syntetycznych i naturalnych oraz ich kombinacji. Zastosowanie dodatkowych składników, takich jak nanocząstki, może poprawić ich właściwości mechaniczne i mieć pozytywny wpływ na podziały fibroblastów i tworzenie się komórek. Jednym z najbardziej obiecujących surowców na rusztowania jest chitozan - pochodna chityny.Można go uzyskać z biomasy odpadowej, takiej jak egzoszkielety krabów, krewetek i homarów. Chitozan jest nietoksyczny, biodegradowalny i ma właściwości antybakteryjne. Celem przedstawionych badań było uzyskanie nowych pochodnych chitozanu domieszkowanych nanocząstkami złota przy użyciu wyłącznie naturalnych składników, takich jak skórki pomarańczy i pochodna kwasu tłuszczowego. Proponowana strategia modyfikacji zaowocowała przygotowaniem nowego, biodegradowalnego i biokompatybilnego materiału o interesujących właściwościach. Produkty analizowano metodami UV-Vis i FT-IR. Rusztowania badano pod kątem ich podatności na degradację enzymatyczną. Na koniec biomateriały zweryfikowano pod kątem ich zgodności cytologicznej z ludzkimi fibroblastami skórnymi. Wyniki wykazały, że proponowany szlak syntezy zaowocował uzyskaniem biomateriałów chitozanu o wysokim potencjale w medycynie.
EN
Tissue engineering is a branch of science that focuses on methods and techniques for the creation of new tissues and organs for the therapeutic reconstruction of the damaged organ by providing support structures, cells, molecular and mechanical signals for regeneration to the desired region. Conventional implants made of inert materials can eliminate only physical and mechanical defects of damaged tissues. The goal of tissue engineering is to restore biological functions, that is regeneration of tissues, and not only to replace it with a substitute made of synthetic material. The most important challenges of tissue engineering include the development of new biomaterials that will be used as three-dimensional scaffolds for cell cultures. Such scaffolding must be characterized by biocompatibility and biodegradability. The aim of the research was to obtain biomaterials based on acylated chitosan. The result of the work was to obtain three-dimensional scaffolding with bioactive properties based on raw materials of natural origin. The biomaterials were modified with ferrimagnetic nanoparticles which are capable of electromagnetic stimulation of proliferation.
PL
Inżynieria tkankowa jest dziedziną nauki, która koncentruje się na metodach i technikach tworzenia nowych tkanek i narządów do terapeutycznej rekonstrukcji uszkodzonego narządu poprzez dostarczanie struktur wspierających, komórek, sygnałów molekularnych i mechanicznych do regeneracji w pożądanym kierunku. Konwencjonalne implanty wykonane z materiałów obojętnych mogą wyeliminować fizyczne i mechaniczne wady uszkodzonych tkanek. Celem inżynierii tkankowej jest przywrócenie funkcji biologicznych, czyli regeneracja tkanek, a nie tylko zastąpienie jej substytutem wykonanym z materiału syntetycznego. Najważniejsze wyzwania inżynierii tkankowej obejmują rozwój nowych biomateriałów, które będą wykorzystywane jako trójwymiarowe rusztowania do hodowli komórkowych. Takie rusztowanie musi charakteryzować się biokompatybilnością i biodegradowalnością. Celem badań było uzyskanie biomateriałów na bazie acylowanego chitozanu. Rezultatem prac było uzyskanie trójwymiarowego rusztowania o właściwościach bioaktywnych na bazie surowców pochodzenia naturalnego. Biomateriały zmodyfikowano nanocząstkami ferrimagnetycznymi, które są zdolne do elektromagnetycznej stymulacji proliferacji.
EN
This research is based on the use of a variety of natural compounds and their mixtures with chitosan in order to create an efficient textile product for sanitary/medical use which shows antimicrobial and antioxidant effectiveness at the same time. It is assumed that natural compounds showing antimicrobial and antioxidant efficacy also do so even when applied on a non-woven viscose substrate intended for wound healing. A study of the effectiveness of the individual treatment was performed using antimicrobial (dynamic-stress test) and anti-oxidative (ABTS•+) testing. It was confirmed that the properties of functionalised viscose treated with different functionalisation formulations differ in dependence on the separate formulations. Results show that for a comprehensive insight into the antimicrobial and antioxidant activity of functionalised viscose, a very detailed study of the results of antimicrobial and antioxidant testing is needed in order for it to be possible to create a textile material with the necessary functionality.
PL
Zaprezentowane badania opierały się na wykorzystaniu różnorodnych związków naturalnych i ich mieszanin z chitozanem w celu stworzenia wydajnego wyrobu tekstylnego do użytku sanitarno-medycznego, wykazującego jednocześnie skuteczność przeciwbakteryjną i antyoksydacyjną. Zakłada się, że naturalne związki wykazują skuteczność przeciwbakteryjną i przeciwutleniającą również po nałożeniu na podłoże z włókniny wiskozowej przeznaczonej do procesu gojenia ran. Badanie skuteczności leczenia indywidualnego przeprowadzono za pomocą testów przeciwbakteryjnych (test obciążenia dynamicznego) i antyoksydacyjnych (ABTS•+). Potwierdzono, że właściwości funkcjonalizowanej wiskozy poddanej działaniu różnych formulacji funkcjonalizujących różnią się w zależności od poszczególnych formulacji. Wyniki pokazały, że aby uzyskać kompleksowy wgląd w działanie przeciwbakteryjne i przeciwutleniające funkcjonalizowanej wiskozy, potrzebne jest bardzo szczegółowe badanie wyników testów przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających, tak aby możliwe było stworzenie materiału tekstylnego o niezbędnej funkcjonalności.
7
Content available remote Electrospinning of Chitosan Biopolymer and Polyethylene Oxide Blends
EN
The objective of this study is to investigate the morphological (scanning electron microscopicy images), thermal (differential scanning calorimetry), and electrical (conductivity) properties and to carry out compositional analysis (Fourier-transform infrared) of produced nonwoven fibrous materials adapted in biomedical applications as scaffolds. The orientation of produced nanofilaments was also investigated because it is considered as one of the essential features of a perfect tissue scaffold. Viscosity and electrical conductivity of solutions, used in the manufacturing process, were also disassembled because these properties highly influence the morphological properties of produced nanofibers. The nanofibrous scaffolds were fabricated via conventional electrospinning technique from biopolymer, synthetic polymer, and their blends. The chitosan (CS) was chosen as biopolymer and polyethylene oxide (PEO) of low molecular weight as synthetic polymer. Solutions from pure CS were unspinnable: beads instead of nanofibers were formed via spinning. The fabrication of pure PEO nanomats from solutions of 10 wt%, 15 wt%, and 20 wt% concentrations (in distilled water) turned out to be successful. The blending of composed CS solutions with PEO ones in ratios of 1:1 optimized the parameters of electrospinning process and provided the opportunity to fabricate CS/PEO blends nanofibers. The concentration of acetic acid (AA) used to dissolve CS finely spuninned the nanofibers from blended solutions and influenced the rate of crystallization of manufactured fiber mats. The concentration of PEO in solutions as well as viscosity of solutions also influenced the diameter and orientation of formed nanofibers. The beadless, highly oriented, and defect-free nanofibers from CS/PEO solutions with the highest concentration of PEO were successfully electrospinned. By varying the concentrations of AA and low molecular weight PEO, it is possible to fabricate beadless and highly oriented nanofiber scaffolds, which freely can found a place in medical applications.
EN
Recently, the attention has been drawn to complex systems – biomicroconcretes composed of a bone cement matrix and resorbable granules or microspheres. This paper presents novel bone substitutes composed of α-tricalcium phosphate (α-TCP; cement matrix), calcium sulphate dihydrate granules (GCSD; aggregates in biomicroconcrete) and various polymers (chitosan, sodium alginate, methylcellulose) used for the improvement of material properties. The aim of this work was to study α-TCP-GCSD-polymer interactions and to compare the impact of organic additives on the physicochemical properties of biomicroconcretes. Methods: Scanning electron microscopy (SEM), mercury intrusion porosimetry (MIP), X-ray diffractometry (XRD) as well as universal testing machine (INSTRON), Gilmore apparatus and pH/ conduct-meter were used. Results: The chemical bonding between α-TCP matrix and CSD granules resulted in a compressive strength appropriate for low-load bearing applications (7–12 MPa) and clinically relevant setting times (8–33 min). Biomicroconcretes consisting of sodium alginate possessed the highest mechanical strength (12 ± 2 MPa). It has also been found that the dissolution-precipitation reactions of the α-TCP were retarded with the addition of chitosan and acetic acid. This effect was not observed in the case of methylcellulose and sodium alginate. Chemical stability and bioactivity of materials were demonstrated during in vitro studies in simulated body fluid. Conclusions: Materials containing calcium sulphate-based granules were surgically handy, possessed promising physicochemical properties and are supposed to ensure desired macroporosity as well as gradual resorption in vivo. It has been demonstrated that the presence of CSD granules and polymers influenced the physicochemical properties of composites.
9
Content available remote Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization
EN
Due to their interesting features, hydrogels are attracting growing interest in the polymer materials market. Therefore, many studies are currently conducted to characterize these materials and to modify them in order to increase the range of their potential use. In the presented article, hydrogels based on acrylic acid and chitosan and modified with xanthan gum were obtained by photopolymerization. Their swelling ability and behaviour in solutions that simulate fluids in the human body were determined. The effect of incubation in various fluids on the chemical structure of the synthesized materials was characterized using spectroscopic analysis. Furthermore, the surface morphology of the attained materials was characterized with scanning electron microscopy (SEM).
PL
Hydrożele z uwagi na swoje interesujące właściwości należą do grupy związków cieszącej się dużym zainteresowaniem na rynku materiałów polimerowych. Dlatego też prowadzone są badania mające na celu charakterystykę tych materiałów oraz ich modyfikację w celu zwiększenia możliwości ich potencjalnego zastosowania. W artykule przedstawiono syntezę hydrożeli na bazie kwasu akrylowego i chitozanu modyfikowanych gumą ksantanową. W toku badań określono zdolności pęcznienia hydrożeli oraz ich zachowanie w symulowanych płynach ustrojowych. Ponadto określono wpływ inkubacji otrzymanych materiałów w wybranych płynach na ich strukturę chemiczną z wykorzystaniem analizy spektroskopowej. Dodatkowo scharakteryzowano morfologię powierzchni hydrożeli za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
PL
Otrzymano błony biokompozytowe wytworzone na bazie chitozanu (Chit) i alginianu sodu (Alg) z udziałem substancji leczniczych o działaniu przeciwzapalnym (siarczan cynku) i przeciwbakteryjnym (sulfanilamid). Metodami spektrofotometrii w podczerwieni (FT-IR), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oceniono wpływ zawartości chitozanu i alginianu na budowę chemiczną i temperaturę przemian fazowych biokompozytów. Analiza termiczna wykazała, że dodatek substancji leczniczych do materiałów biokompozytowych wpływa zarówno na obniżenie ich temperatury topnienia, jak i na zmniejszenie entalpii związanej z tą przemianą.
EN
Biocomposite films based on chitosan (Chit) and sodium alginate (Alg) and containing anti-inflammatory (zinc sulfate) and antimicrobial (sulfanilamide) pharmaceutical ingredients were prepared. The effects of variable chitosan and alginate contents on the chemical structure and phase transition temperatures of biocomposites were studied using infrared spectroscopy (FT-IR), nuclear magnetic re­sonance (NMR) and differential scanning calorimetry (DSC). Thermal analysis showed that the addition of pharmaceuticals decreased the melting temperature and melting enthalpy of polymer biocomposites.
PL
Przedstawiono różne sposoby modyfikacji chitozanu poprzez otrzymywanie z czystego chitozanu w postaci sproszkowanej hydrożelowych kulek, które następnie modyfikowano poprzez sieciowanie epichlorohydryną lub aldehydem glutarowym, a także kondycjonowano przy użyciu NaHSO4. Dla chitozanu i poszczególnych modyfikacji analizowano strukturę powierzchniową wykonując zdjęcia skaningowym mikroskopem elektronowym. Dla chitozanu i jego modyfikacji wyznaczono także wielkości powierzchni właściwej oraz całkowitej objętości i całkowitej powierzchni porów za pomocą wyznaczonych izoterm BET sorpcji azotu.
EN
The article shows various chitosan modification methods: preparation of hydrogel beads from powdered chitosan, cross-linking of beads using epichlorohydrin or glutaraldehyde and conditioning of beads using NaHSO4. For each modified and non-modified form of chitosan the surface structure was analyzed using SEM photos. Moreover, for chitosan and its modifications the specific surface area, the total pore volume and the total pore surface area were determined using BET nitrogen sorption isotherms.
EN
Coconut fiber was chemically modified by NaOCl/NaOH, and then was composited through a cross-linking reaction with glutaraldehyde. The chitosan/coconut fiber (CTS/CF) composite membranes were prepared at various ratios of coconut fiber (CF) and then tested to determine their ability to eliminate aqueous heavy metals. The results showed that CTS/CF composite membranes having CF ratio of 80 wt% exhibited good mechanical strength as 89.8MPa. In the elimination experiment of heavy metal ions, the CTS/CF 20/80 also showed that the removal capacity of Cu (II) and Pb (II) were over 90%.
PL
Wzrastające obawy użytkowników obuwia przed chorobami stóp stwarzają nowe wyzwania przemysłowi obuwniczemu. Dlatego poszukiwane są nieszkodliwe dla człowieka substancje antybakteryjne, które będą skutecznie działać po zaaplikowaniu na wyroby skórzane. Takimi substancjami mogą być kopolimery oparte o naturalny polisacharyd - chitozan i jego poliglikolowe pochodne. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie modyfikacji chitozanu, prowadzący do otrzymania kopolimerów, stwarzających możliwość zastosowań ich w przemyśle skórzanym.
EN
Increasing concerns of footwear users against foot diseases create new challenges for the footwear industry. Therefore, the antibacterial substances that will be effective after application to leather products and safe for human are still searched. Such substances may be copolymers based on natural polysaccharide - chitosan and its polyglycol derivatives. The paper presents the current state of knowledge in the field of chitosan modification leading to obtaining copolymers that may have potential applications in the leather industry.
PL
Chitozan jest naturalnym biopolimerem otrzymywanym w procesie deacetylacji chityny. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów chitozanu różniących się stopniem deacetylacji oraz średnią masą cząsteczkową, co wpływa na właściwości fizykochemiczne tego polimeru. Dzięki nietoksyczności, biokompatybilności, aktywności biologicznej oraz zdolności tworzenia polikationów w środowisku kwaśnym chitozan znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. farmacji, medycynie i ochronie środowiska. W artykule przedstawiono wybrane możliwości stosowania chitozanu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolnictwo i przemysł spożywczy. Zastosowanie tego polimeru do przedłużenia trwałości i poprawy jakości surowców oraz produktów spożywczych wynika z jego aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej oraz zdolności tworzenia powłok i filmów.
EN
Chitosan is a natural biopolymer obtained in the process of deacetylation of chitin. There are many chitosan preparations available on the market, differing in the deacetylation degree and the average molecular weight, which determines the physico-chemical properties of this polymer. Due to non-toxicity, biocompatibility, biological activity and the ability to form polycations in the acidic environment, chitosan has found commercial application in many industries, including pharmacy, medicine and environmental protection. The article presents the selected application possibilities of chitosan with particular emphasis on agriculture and the food industry. The use of this polymer to extend the shelf-life and improve the quality of raw materials and food products results from its antimicrobial and antioxidant activity and the ability to create coatings and films.
15
EN
The development of a new clean, easy to handle process with similar efficiency to that of the conventional process is one of the most important challenges in green chemistry investigation. In this study, a new hybrid process was investigated; coupling coagulation-flocculation with adsorption using abundant and natural bioproducts (Chitosan and Ammi visnaga). The Chitosan/Ammi visnaga (coagulation/adsorption) system was studied for its Brilliant Green dye removal capacity. This new technique seems to be a good alternative method for wastewater treatment, showing satisfactory results with high rates of elimination that range around 90 %.
EN
Chitosan/CuO nanocomposites (Chi/CuO) were prepared by facile and eco-friendly technique. The 2%w/v chitosan solution was mixed with 0.5 %w/w sodium tripolyphosphate (STPP), resulting in the formation of ionically crosslinked chitosan. The crosslinked chitosan was soaked in an aqueous solution containing 0.001, 0.01 or 0.1 mol/L CuSO4·5H2O for 24 hrs, in which the Cu2+ ions were absorbed into the chitosan network, forming as the chitosan/Cu2+ precursors. The chitosan/Cu2+ precursors were hydrothermally reacted in two different basic media, i.e. NaOH and NH4OH, at 100°C for 24 hrs, resulting in the nano-sized CuO crystals hydrothermally grew and embedded in the crosslinked chitosan matrix. The CuO grown in the NaOH possessed larger crystallite size and higher crystallinity than that in the NH4OH. In addition, the CuO crystallite size in the nanocomposites increased with the increase of initial concentration of Cu2+ starting agent due to the increase of Cu2+ quantity in the chitosan/Cu2+ precursors. The chitosan/CuO nanocomposites prepared by using 0.01 and 0.1 mol/L Cu2+ could exhibit the antibacterial activities after intimate contact with Staphylococcus aureus and Escherichia coli under JIS L 1902:1998 (Qualitative) test method, indicating their potential use as biocontrol agents.
PL
Nanometryczną celulozę o dwóch odmianach polimorficznych (CNC I i CNC II), otrzymaną przy użyciu enzymów pochodzących od szczepu bakteryjnego Ochrobactrum anthropi, poddano modyfikacji kwasem pimelinowym. Badania szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS) oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) pozwoliły potwierdzić efektywność odpowiednio konwersji polimorficznej oraz modyfikacji chemicznej materiałów celulozowych. Wszystkie uzyskane napełniacze wykorzystano do wytworzenia kompozytów z chitozanem, które następnie poddano badaniom mechanicznym. Na podstawie zarejestrowanych krzywych rozciągania wyznaczono parametry cech wytrzymałościowych. Otrzymane kompozyty charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Zawartość 1% zmodyfikowanej CNC I okazała się być najefektywniejsza pod kątem zwiększania wartości modułu Younga oraz naprężenia maksymalnego przy zerwaniu. Zastosowanie modyfikacji chemicznej napełniaczy celulozowych za pomocą kwasu pimelinowego okazało się skuteczne wyłącznie dla materiałów o odmianie polimorficznej celulozy I.
EN
Nanometric celluloses of two polymorphic forms (CNC I and CNC II), obtained using the enzymes coming from Ochrobactrum anthropi bacteria, were chemically modified with pimelic acid. Wide angle X-ray scattering (WAXS) and infrared spectroscopy (FTIR) methods were used to confirm, respectively, supermolecular and chemical structures of cellulosic materials. After characterization nanometric celluloses, both modified and unmodified, were used as fillers for chitosan matrix. The obtained chitosan/nanometric cellulose composites were subjected to tensile tests. Based on the resultant tensile curves, the mechanical parameters were calculated. All the tested composites were characterized with good mechanical properties. However, in terms of Young’s modulus and tensile strength enhancement, addition of 1% of modified CNC I turned out to be optimal. Chemical modification of nanometric cellulose with pimelic acid was found to be effective only for materials with polymorphic form of cellulose I.
PL
W branży przetwórczej coraz częściej uwagę przyciągają surowce pozyskiwane z organizmów, które ze względu na rozmaite, czasami problematyczne aspekty związane z dostępnością, przetwórstwem bądź zagospodarowaniem uzysku straciły w swoim czasie na atrakcyjności. Grupą takich organizmów w Polsce są raki słodkowodne. Obecnie w wodach Polski występują cztery gatunki raków: szlachetny (Astacus astacus), błotny (Astacus (Pontastacus) leptodactylus), pręgowaty (pręgowany) (Orconectes limosus) oraz sygnałowy (Pacifastacus lenisculus). Stale rosnące wymagania współczesnego konsumenta oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne spowodowały, że organizmy te są uważane za potencjalne źródło surowców jadalnych i niejadalnych. Mięso raków charakteryzuje się małą zawartością tłuszczu (0,8-2,8%) i stosunkowo wysoką zawartością białka (18-20%). Jednakże ze względu na ograniczoną ilość mięsa (12-18%) poszukuje się sposobów ich skuteczniejszego wykorzystania. Dlatego też obecnie szuka się sposobów efektywnego zagospodarowania pancerzy raków jako źródła barwników (astaksantyna), biopolimerów (chitozan) bądź koncentratów białkowych, które produkuje się z oddzielonych fragmentów miękkich raka. Aby określić realne możliwości przemysłowego wykorzystania raków, należy zweryfikować potencjał surowcowy, rozważyć konieczność stosowania rozwiązań technologicznych umożliwiających łatwe odzyskanie surowca mięsnego oraz zagospodarowanie produktów ubocznych, a także przeprowadzić dogłębną analizę ekonomiczną.
EN
More than ever, today processing industry seeks for new solutions to extract various products from diverse organisms, which due to numerous and problematic issues (constant availability, lack of technological solutions, handling and processing problems) were abandoned in the past. Within this group, species of freshwater crayfish play a substantial role, and in Poland four species from this group exist: noble crayfish (Astacus astacus), narrow-clawed crayfish (Astacus (Pontastacus) leptodactylus), spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) and signal crayfish (Pacifastacus lenisculus). Growing expectations of the contemporary customers and innovative technological solutions lead to situation in which crayfish are regarded as potential source of edible and inedible raw materials. Crayfish flesh has a low fat kontent (0.8-2.8%) and is relatively rich in protein (18-20%). However, due to low meat share (12-18%) science and industry initiatives quest for efficient methods to utilize by-products as, to a some extent, it was designed for processing of carapace (biopolymer chitosane, pigment astaxanthin) and protein concentrates produced from extracted soft parts of crayfish. In order to fully evaluate availability of crayfish raw material it is crucial to define year-round availability of crayfish, develop or redesign technological solutions to extract crayfish meat and process by-products, and what most important perform an economic analysis.
EN
Polyurethanes with synthetic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) in the soft segment and with polycaprolactone triol as cross-linker were blended with chitosan and degraded in hydrolytic and oxidative solutions. Progress of the degradation of the samples was evaluated by changes in their weight, surface topography and thermal properties. Increasing the poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) content in soft segment as well as blending with chitosan resulted in an increase in degradability of cross-linked polyurethanes in both solutions.
PL
Poliuretany zawierające syntetyczny poli([R,S]-3-hydroksymaślan) w segmencie giętkim oraz polikaprolaktonotriol jako związek sieciujący zmieszano z chitozanem i poddano degradacji w roztworach hydrolitycznym i utleniającym. Postęp rozkładu kompozytów oceniano na podstawie zmiany masy, powierzchni i właściwości termicznych próbek. Zarówno zwiększenie zawartości ­poli([R,S]-3-hydroksymaślanu) w segmencie giętkim poliuretanów, jak i zmieszanie ich z chitozanem spowodowało wzrost podatności usieciowanych poliuretanów na degradację w obu rodzajach roztworów.
20
EN
N-dodecyl derivative of cationically modified chitosan was used to prepare core-shell nanocapsules templated on liquid cores. Surfactant-free method based on ultrasound-assisted direct emulsification of aqueous solution of polysaccharide with oleic acid was applied. Formation of spherical capsules was confirmed by scanning and transmission electron microscopies. Dynamic light scattering measurements were used to determine physicochemical parameters of the obtained particles as well as to follow the process of multilayer shell formation. Confocal microscopy was applied to examine the ability of encapsulation of hydrophobic compounds inside the cores of the nanocapsules. Performed studies confirmed that hydrophobically modified cationic chitosan provides long-term stabilization of oil-in-water emulsion for biomedical applications as no toxic effect was observed in acute oral toxicity studies.
PL
Do przygotowania nanokapsuł na ciekłych rdzeniach stabilizowanych bez użycia małocząsteczkowych surfaktantów użyto N-dodecylowej pochodnej zmodyfikowanego kationowo chitozanu. Kapsuły otrzymano w procesie wspomaganej ultradźwiękami bezpośredniej emulsyfikacji fazy wodnej zawierającej modyfikowany polisacharyd oraz kwas oleinowy. Powstawanie sferycznych kapsuł potwierdzono za pomocą skaningowej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obrazowanie z użyciem mikroskopii konfokalnej posłużyło natomiast do zbadania zdolności do enkapsulacji hydrofobowych barwników w rdzeniach chitozanowych nanokapsuł. Stosując technikę dynamicznego rozpraszania światła wyznaczono fizykochemiczne parametry nanoemulsji oraz stwierdzono powstawanie wielowarstwowych otoczek. Przeprowadzone badania dowiodły, że zastosowanie hydrofobowo zmodyfikowanej kationowej pochodnej chitozanu pozwala na uzyskanie stabilnych w czasie emulsji typu olej w wodzie. Wykazany brak toksyczności układów w warunkach in vivo pozwala na ich zastosowanie do celów biomedycznych.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.