Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoiwa organiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of investigations of thermal reclamation of spent moulding sands originating from an aluminum alloy foundry plant are presented in this paper. Spent sands were crushed by using two methods. Mechanical fragmentation of spent sand chunks was realized in the vibratory reclaimer REGMAS. The crushing process in the mechanical device was performed either with or without additional crushing-grinding elements. The reclaimed material obtained in this way was subjected to thermal reclamations at two different temperatures. It was found that a significant binder gathering on grain surfaces favors its spontaneous burning, even in the case when a temperature lower than required for the efficient thermal reclamation of furan binders is applied in the thermal reclaimer. The burning process, initiated by gas burners in the reclaimer chamber, generates favorable conditions for self-burning (at a determined amount of organic binders on grain surfaces). This process is spontaneously sustained and decreases the demand for gas. However, due to the significant amount of binder, this process is longer than in the case of reclaiming moulding sand prepared with fresh components.
2
EN
The thermal analysis results of the selected group of binders and the thermal reclamation of one spent moulding sand with organic binder, are presented in the paper. The reclaiming process of the quartz matrix was performed on the basis of the own method of selecting the reclamation temperature. Taking into account thermogravimetric (TG) analysis results of the binder, the temperature range - required for performing the efficient reclamation of spent moulding sand containing this binder - was indicated. In order to confirm the assumptions, the thermal reclamation operations were carried out at a temperature similar to the determined on the TG basis and - for comparisons - at lower and higher temperatures. During the reclamation operation the reclaim samples were taken for the loss on ignition testing, aimed at the determination of the process efficiency. Temperature in the reclaimer chamber and gas consumptions were also recorded. On the bases of the thermal analyses, loss on ignition, gas consumption and temperatures of the reclaimed moulding sand bed the recommendations for the realisation of the thermal reclamation were given. These recommendations will allow a better, than currently available, process control in an aspect of decreasing the pyrolysis effect and limiting the emission of substances harmful for the environment.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań analizy termicznej wybranej grupy spoiw i regeneracji termicznej jednej zużytej masy ze spoiwem organicznym. Proces odzysku osnowy kwarcowej przeprowadzono w oparciu o sformułowany własny sposób doboru temperatury regeneracji. Na podstawie zrealizowanych badań analizy termograwimetrycznej (TG) spoiwa wskazano zakres temperatury, wymaganej do przeprowadzenia skutecznej regeneracji termicznej masy zużytej z jego udziałem. W celu potwierdzania przyjętych założeń wykonano zabiegi regeneracji termicznej w temperaturze zbliżonej do wyznaczonej na podstawie TG oraz dla porównania w niższej i wyższej temperaturze. W trakcie trwania zabiegu regeneracji pobierano próbki regeneratu do badania strat prażenia, w celu określenia skuteczności działania procesu. Podczas regeneracji rejestrowano temperaturę w komorze regeneratora oraz zużycie gazu. Na podstawie zestawienia analiz termicznych, strat prażenia, zużycia gazu oraz temperatury złoża regenerowanej masy podano wytyczne do realizacji regeneracji termicznej, w warunkach pełniejszej niż dotychczas kontroli procesu w aspekcie zmniejszenia zjawiska pirolizy i emisji związków szkodliwych do otoczenia.
PL
Zagospodarowanie zużytych mas formierskich i rdzeniowych wytwarzanych w przemyśle odlewniczym jest aktualnie coraz większym problemem, głównie ze względów ekologicznych. Dlatego celowe wydaje się poszukiwanie metod zmierzających do minimalizacji nakładów na jego realizację.
EN
Management of spent moulding and core sands produced in the foundry industry becomes currently more and more difficult problem, mainly due to ecological reasons. Therefore searching for methods leading to the minimisation of expenditures for its realisation, seems appropriate.
EN
For the practical and functional reasons the investigation of the thermal decomposition process is of an essential meaning in relation to the thermal stabilisation of materials and obtaining for them the desired thermal properties. On the other side, thermal tests are carried out in order to identify degradation mechanisms, which is important in the environment protection context, including materials reuse. The cycle of investigations in which thermal TG-DTA methods were applied as supplementary ones for the works on the optimisation of the thermal reclamation process is presented in the hereby paper. The thermal reclamation process as a utilisation method of spent moulding and core sands is more costly than other reclamation methods, but in the majority of cases it simultaneously provides the best cleaning of mineral matrices from organic binders. Thus, the application of the thermal analysis methods (TG-DTA), by determining the temperature range within which a degradation followed by a destruction of bounded organic binders in moulding sands, can contribute to the optimisation of the thermal reclamation process and to the limiting its realisation costs.
PL
Ze względów praktycznych i użytkowych zbadanie procesu degradacji termicznej ma podstawowe znaczenie w odniesieniu do problemu procesu stabilizowania termicznego materiałów i otrzymywania dla nich pożądanych właściwości termicznych. Z drugiej strony badania termiczne prowadzi się w celu rozpoznania mechanizmów ich degradacji, co ma też znaczenie w kontekście ochrony środowiska, w tym ich powtórnego wykorzystania materiałowego. W publikacji przedstawiono cykl badań, w którym zastosowano metody termiczne (TG-DTA) w uzupełnieniu do prowadzonych prac nad optymalizacją procesu regeneracji termicznej. Proces regeneracji termicznej jako sposób utylizacji zużytych mas formierskich i rdzeniowych w stosunku do innych rodzajów regeneracji zużytych mas jest bardziej kosztowny, ale jednocześnie dający w większości przypadków najlepsze oczyszczenie osnowy mineralnej ze spoiw organicznych. Stąd zastosowanie metod analizy termicznej (TG-DTA), poprzez określenie zakresu temperatury, w którym dochodzi do degradacji, a następnie destrukcji związanych spoiw organicznych w masie, może przyczynić się do optymalizacji procesu regeneracji termicznej i zmniejszenia kosztów jego realizacji.
PL
Proces regeneracji termicznej jest jednym ze sposobów utylizacji zużytych mas formierskich i rdzeniowych. W stosunku do innych rodzajów regeneracji zużytych mas jest to zabieg kosztowny, ale jednocześnie dający w większości przypadków najlepsze oczyszczenie osnowy (piasku kwarcowego) ze spoiw organicznych. Zastosowanie analizy termicznej w celu określenia zakresu temperatury, w którym dochodzi do degradacji, a następnie destrukcji związanych spoiw organicznych, może przyczynić się do optymalizacji procesu i zmniejszenia kosztów jego realizacji.
EN
The thermal reclamation process is one of the utilisation ways of spent moulding and core sands. This procedure, in relation to other kinds of reclamation, is rather costly, however simultaneously providing – in a majority of cases – the best purification of the matrix (high-silica sand) from organic binding materials. The application of the thermal analysis in order to determine the temperature range, within which a degradation followed by a decomposition of organic binders occurs, can contribute to the process optimisation and decreasing costs of its realisation.
6
Content available remote Experience in forming and core mixtures by AlpHhaset technology
EN
Chemically bound mixtures have had the evolution effect upon the economical and quality aspects of the foundry operations since they presentation at the market. The higher output and significantly increased production efficiency of moulds and cores has lead to the material increase in the quality and profit of the foundries. It can be seen that in last several years the knowledge of bounds based on the organic resins has made enormous advances. The higher strength, improved properties under elevated temperatures, the reduction of the environmental impacts of the organic bounds and at the same their highly improved regenerationability ensure that these systems will be still more significant binding system. The organic binding systems are predominantly being developed recemtly. The technology AlpHaset is ranked among the alkali binding systems. This technology has certain disadvantages - lower strength, speed of hardening- which have been gradually eliminated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.