Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clothing industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present and analyse the results of research on the extent of the ROPO effect (Research Online, Purchase Offline) amongst men in the clothing industry in Poland. This effect is an important factor limiting the development of the e-commerce sector. The selection of men as an investigated population is determined by the literature gap in the clothing industry. This industry is dominated by women in Poland, who much more often than men purchase this type of product. However, company managers should also take into consideration the habits and attitudes of men. In this study, research was done on a sample of 1303 males who purchased a clothing product in a traditional shop. Analysis of research results allowed the identification of the scale of the ROPO effect in dependence on the age and place of residence of the respondents. An additional aspect investigated was also the subjective assessment of the respondents of selected elements of the purchasing process.
PL
Celem artykułu była prezentacja wyników badania dotyczącego wielkości efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) wśród mężczyzn w branży odzieżowej w Polsce. Efekt ten stanowi istotny czynnik dla sektora e-commerce hamujący jego rozwój. Natomiast wybór mężczyzn jako badanej populacji zdeterminowała luka publikacyjna w branży odzieżowej. Jest ona zdominowana przez kobiety, które zdecydowanie częściej niż mężczyźni, dokonują zakupu, jednak menedżerowie firm powinni także brać pod uwagę zachowania i nawyki mężczyzn. Badanie przeprowadzono na próbie 1303 mężczyzn, którzy w ostatnim czasie dokonali zakupu produktu odzieżowego w sklepie tradycyjnym. Analiza wyników pozwoliła na identyfikację skali efektu ROPO w zależności od wieku i wielkości miejsca zamieszkania respondentów. Dodatkowym badanym aspektem była także subiektywna ocena wybranych elementów procesu zakupowego.
EN
Poland’s accession to the European Union has given many opportunities both in terms of access to the EU economy and European funds. Owing to the set sustainable development goals, the business sphere faces the challenge of their implementation through, among others, activities in the area of social and human capital, and environmental protection. It is important to model solutions that enable sustainable production and consumption. The introduction of innovative product and process technologies may contribute to increasing the competitiveness of SMEs in the Textile and Clothing sector, which in consequence should also contribute to the implementation of objectives of the Regional Smart Specializations for Lodz Province. An example of such solutions is the system for personalized production of clothes presented in the article. The aim of the article is to determine the current situation of the Polish clothing industry in trade with the European Union by analyzing comparative advantages for CN 61 and 62 (related to the clothing industry) and presenting the level of innovation of Lodz Province against the background of Poland as a region specializing in the production of clothing under the adopted Regional Smart Specializations for Lodz Province. It is assumed that the presented system for the personalized production of clothing may affect the competitiveness of this industry and the region.
EN
This paper discusses logistics models of e-commerce implemented by Polish clothing companies. The author has conducted research on Polish clothing companies and logistics operators serving e-commerce branches, and here presents and compares these models. There are various logistics models of e-commerce, which differ from each other in organisation of deliveries, level of outsourcing, location for keeping stocks, level of logistics in customer service, and organisation of returns (goods returned by customers). The impact of the different e-commerce models on ecological, economic, and social priorities is then discussed.
PL
Ciąża to niezwykle ekscytujący czas w życiu każdej kobiety. Uczucie radości i euforii miesza się z niepewnością oraz obawami o losy rozwijającego się w łonie kobiety dziecka. Sylwetka ciężarnej ulega przemianie: pojawiają się dodatkowe centymetry w biodrach, w klatce piersiowej, a przede wszystkim zaokrągla się brzuszek. Z miesiąca na miesiąc uwidacznia się on coraz bardziej. W zależności od budowy ciała kobiety może on być bardziej wystający lub mniej, osadzony wysoko lub nisko. Wszystko to uwarunkowane jest osobniczymi predyspozycjami ciała. Zmiany w budowie ciała powodują, że dotychczas noszone ubrania stają się zbyt obcisłe, za małe lub za krótkie. Aktualnie wiele współczesnych kobiet w ciąży boryka się z problemami związanymi z dedykowaną dla nich odzieżą. Głównie jest to odzież luźna i mało elegancka, która nie pozwala poczuć się przyszłej mamie kobieco i atrakcyjnie. Zauważa się również trend, iż kobiety w ciąży, które są aktywne zawodowo mają ogromny problem ze znalezieniem w sklepach modnej odzieży. Dlatego też głównym celem realizowanych prac było stworzenie prototypu ubioru dla kobiety ciężarnej na podstawie uzyskanego z badań ankietowych profilu.
EN
Pregnancy is an extremely exciting time in the life of each woman. The feeling of joy and euphoria is mixed with uncertainty and fears about the fate of child developing in the womb. The silhouette of pregnant woman undergoes changes: additional centimeters appear in the hips, in the chest and, above all, the tummy rounds. From month to month it becomes more and more visible. Depending on the woman's physique, it may be more protruding or less, settled high or low. All this is conditioned by individual body predispositions. Changes in the body structure have caused that the clothes worn so far become too tight, too small or too short. Currently, many modern pregnant women are struggling with a problem related to clothing dedicated to them. Mainly, it is loose and not very elegant clothing, which does not allow the future mother to feel feminine and attractive. There is also a trend that the pregnant women, who are professionally active have a huge problem finding the fashionable clothing in stores. Therefore, the main goal of the work was to create a prototype of clothing for a pregnant woman based on the profile obtained from surveys.
EN
The textile and clothing industry in Europe can be considered as a not profitable sector. The goal of the contribution is an evaluation of selected indicators of financial analysis, credit score and bankruptcy models as well as strategic analysis in selected companies of the textile and clothing industry in Slovakia. The next goal is an outline of development possibilities of the sector in the future. During the research we used data from the five most important companies doing business in the textile and clothing industry in Slovakia. The data obtained were processed by the bonity and Altman index, providing the possibility to determine possible future development in the industry. The results show a decrease in the number of textile and clothing companies in Slovakia. Such results can be used for the setting of scenarios of development, which show that the Slovakian textile, clothing and leather industry should multiply its effort to maintain its position on the international markets.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Europie można uznać za sektor nierentowny. Celem pracy była ocena wybranych wskaźników analizy finansowej, modeli oceny kredytowej i upadłości oraz analizy strategicznej w wybranych spółkach przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji. Kolejnym celem było określenie zarysu możliwości rozwoju tego sektora w przyszłości. Podczas badań wykorzystano dane z pięciu najważniejszych firm działających w branży tekstylnej i odzieżowej na Słowacji. Uzyskane dane zostały przetworzone przez indeks bonity i wskaźnik Altmana, zapewniając możliwość określenia możliwego przyszłego rozwoju w branży. Wyniki pokazują spadek liczby firm włókienniczych i odzieżowych na terenie Słowacji. Takie wyniki mogą być wykorzystane do ustalenia scenariuszy rozwoju, które pokazują, że słowacki przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany powinien zwielokrotnić swoje wysiłki w celu utrzymania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych.
EN
In 2016, in 56% of shops with clothing and footwear, the percentage of returns was at the level of 10-25%. One of the main reasons for returns is the mismatch of product size to the customer’s size. Although there are standardized clothing sizes on the market, the same marks are often characterized by other parameters depending on the manufacturer’s brand. The aim of this study is to identify the scale of the problem concerning various sizes of clothing products in the opinion of customers. Almost half (46%) of respondents indicated that the right selection of clothing size is a problem for them. In this aspect, sex is not important, i.e. both for a group of women and men – every second respondent indicates this inconvenience. 26% of the surveyed women do not get angry at all when trying on clothing products, and only 16% of men showed the same feature.
PL
Jednym z istotnych problemów rynku odzieżowego jest duży odsetek zwrotów produktów, aż w 56% sklepów z odzieżą i obuwiem procent zwrotów kształtował się, w 2016 roku, na poziomie 10-25%. Jednym z głównych przyczyn zwrotów jest niedopasowanie wielkości produktu do wymiarów klienta. Mimo, iż na rynku funkcjonują znormalizowane oznaczenia wymiarów odzieży to bardzo często, te same oznaczenia charakteryzują się innymi parametrami w zależności od marki producenta. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja skali problemu różnych wymiarów produktów odzieżowych w opinii klientów w zależności od płci i wieku. Prawie połowa (46%) ankietowanych wykazała, że właściwy dobór rozmiaru odzieży jest dla nich problemem, w tym 16% potwierdziła to zdecydowanie. W tym aspekcie nie ma znaczenia płeć, czyli zarówno dla grupy kobiet i mężczyzn co drugi respondent zauważa tą niedogodność. Jednak determinanta w postaci czasu spędzanego w przy-mierzalni bez irytacji stanowi istotną statystycznie zależność od płci. 26% ankietowanych kobiet w ogóle nie irytuje się podczas przymierzania odzieży, gdzie jedynie 16% mężczyzn wykazało tą samą cechę.
7
Content available remote Circular Economy - Challenges for the Textile and Clothing Industry
EN
The circular economy model has recently gained a lot of attention worldwide from scientists, business people and authorities. The importance of the transition towards a more circular economy has also been noticed in the European Union. The new regulations provide the enabling framework for the circular economy to flourish. At the same time, although there is no standardized approach to creating a circular economy, while defining appropriate policies, care must be taken that they are suitable for particular industries. The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are extremely apparent when examining the textile and clothing industry. The transition to a circular economy requires significant changes in both production and consumption models. This article uses a literature review and industry examples to identify and evaluate challenges faced by the clothing and textile industry in adapting to the circular economy model.
PL
Celem artykułu było poznanie preferencji polskich konsumentów na temat zakupów internetowych odzieży. Przeprowadzono badania ankietowe na próbie 300 respondentów, w ramach których rozpoznano główne czynniki zachęcające do zakupów internetowych, preferowane formy dostawy i płatności oraz główne powody dokonywania zwrotów towarów przez konsumentów.
XX
The aim of the article was to identify Polish consumers’ opinions about online clothing purchases. A survey of 300 respondents was conducted. The respondents identified the main incentives for online shopping, preferred forms of delivery and payment, and identified the main reasons for product returns.
EN
In this article have been presented meaning of the integrated information systems for production enterprises. The article describes the successlve steps of computer information system implementation in a selected small clothing company and presented their effects. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
EN
In this study, general information on assembly line and simulation and researches on assembly line balancing are theoretically analysed. Afterward time studies with respect to blouse production, which will be analysed in assembly line balancing, are conducted and information, which is necessary for assembly line balancing, is obtained. In parallel with the data obtained, the assembly line is firstly balanced by the Hoffman method, which is one of the heuristic methods. Then the assembly line is balanced again using the Arena Simulation program and results which belong to two different assembly line balancing resolutions are given. The aim of the study is to create an assembly line which has highest line efficiency by using an optimum number of machines and operators as well as highlight the applicability of the Hoffman method to ready-to-wear assembly lines.
PL
W pracy analizowano teoretycznie ogólne informacje dotyczące linii produkcyjnych ich symulacji i równoważenia, a następnie przystąpiono do analizy konkretnego przypadku linii produkcyjnej bluzki. Równocześnie wykorzystując uzyskane dane linia produkcyjna została w pierwszej kolejności zrównoważona metodą Hoffmana będącą jedną z metod heurystycznych. Następnie linia produkcyjna została zrównoważona powtórnie stosując program symulacyjny Arena i wyniki które należą do dwóch rożnych linii produkcyjnych. Celem badania było stworzenie linii produkcyjnej, która posiadałaby najwyższą efektywność przy stosowaniu optymalnej liczby maszyn i operacji, jak również podkreślenie stosowania metody Hoffmana dla linii produkcyjnych produkujących odzież.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce this tools although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents results of pre-implementation operation. This operation has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: the analysis of needs and the working conditions of a company, the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; the choice of information system’s supplier; the implementation work scheduling. Special attention was paid to main aspects of pre-implementation operation and effect of successive steps.
EN
Background: The objective is to define on the basis of the literature as well as to test empirically the main factors that affect the cost saving of many retail chains, resulting from deliberate and conscious policies as well as organized activities in the area of product returns management. Methods: Based on a survey developed for the study, standardized interviews were conducted with representatives of trade corporations in the apparel industry in Poland. The data collected were analysed statistically. Results: The results of the statistical analysis showed that the analysed factors had a significant impact on cost saving. A company's ability to cooperate in the supply chain, limited for the purposes of the study to the distributor - retailer relationship, is relevant to the cost savings resulting from the policies of retail corporations in the area of reverse logistics. The integration of IT systems with suppliers and customers also influences the level of cost saving, as does collaboration within a team. Conclusions: To date, studies in this field have not been conducted in Poland. A particularly important element seems to be the relationship between cooperation in the supply chain and the possible savings which this can generate. This study contributes to the growing trend of research into reverse logistics and emphasizes the role of retailers and cooperation in the supply chain.
PL
Wstęp: Celem jest zdefiniowanie na podstawie literatury oraz test empiryczny głównych czynników, które mają wpływ na osiągane przez sieci detaliczne oszczędności wynikające z celowej i świadomej polityki oraz zorganizowanego działania w zakresie zarządzania zwrotami produktów. Metody: Na podstawie opracowanej ankiety, przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej na terenie wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wyniki analizy statystycznej pokazują, że na oszczędności istotnie wpływają analizowane czynniki. Zdolności firmy w zakresie współpracy w łańcuchu dostaw zredukowanej w badaniach do relacji dystrybutor – detalista mają znaczenie dla oszczędności wynikających z polityki korporacji handlowej w zakresie logistyki zwrotów. Integracja systemu IT z dostawcami i odbiorcami ma znaczenie dla poziomu oszczędności. Także dla osiąganych oszczędności z tytułu realizowanej polityki w zakresie zarządzania zwrotami ma współpraca zespołu. Wnioski: Studia w omawianym zakresie nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Szczególnie istotne wydają się zależności między współpracą w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami z tego tytułu. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw.
PL
Informacje o nieprzestrzeganiu przez firmę praw człowieka, brak dbałości o bezpieczne warunki pracy czy doniesienia o niebezpiecznych substancjach w sprzedawanych produktach mogą przesądzić o tym czy klient zdecyduje się na skorzystanie z oferty danego podmiotu. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konieczność wzięcia odpowiedzialności za cały łańcuch dostaw po to, aby mieć pewność, że oferowany produkt spełnia określone kryteria społeczne i środowiskowe. Łańcuch dostaw branży odzieżowej ze względu na swoją specyfikę w sposób szczególny narażony jest na problemy społeczne i środowiskowe. Firmy świadome negatywnych konsekwencji takich problemów poszukują rozwiązań umożliwiających skuteczne zarządzanie sferą pozafinansową. Jednym z możliwych scenariuszy działania jest wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility), która pozwala na kompleksowe budowanie relacji w całym łańcuchu dostaw i radzenie sobie z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi.
EN
Information about non-compliance of human rights, lack of attention to safe working conditions or news about hazardous substances in products can determine whether the customer decides to choose the offer of the company. It means that the company needs to take the responsibility for the entire supply chain to be sure that the offered product meets certain social and environmental criteria. The supply chain of apparel industry due to its specificity is exposed to social and environmental problems in a special way. Companies aware of the negative consequences of such problems are seeking solutions for the effective management of non-financial sphere. One of the possible scenarios of action is the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept which allows to build relationships throughout the supply chain and deal with potential crisis situations.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now) although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents the project of integrated information system implementation in a selected small clothing company. The implementation project has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: 1) the analysis of needs and the working conditions of a company; 2) the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; 3) the choice of integrated information system; 4) the construction of integrated information system model . the configuration of a computer system; 5) the implementation work scheduling; 6) the implementation of the integrated information system. The main objective of this project was to implement an integrated information system. The additional goal was to verify the implementation methodology in practice. In the next part of the article describes the characteristic elements of implementation works and change managements in this project. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
PL
Sektor tekstylno-odzieżowy może być postrzegany jako łańcuch dostaw, który składa się z kilku różnych procesów. Łańcuch dostaw jako zintegrowana sieć produkcyjna musi być bardzo dobrze zorganizowany od momentu pozyskiwania surowców do dystrybucji i marketingu. Logistyka jest bardzo ważną strategią mającą na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jak czas, koszty i zadowolenie klientów. W badaniu tym, oceniano z udziałem ekspertów sektorów odzieżowego i logistycznego utworzenie centrum logistycznego dla tureckiego przemysłu odzieżowego w regionie Marmara w Turcji. Przeprowadzono badanie numeryczne wraz z badaniami ankietowymi, dla oceny uzyskanych wyników zastosowano metodę hierarchicznej analizy AHP.
EN
The article presents a comparative analysis of the innovation support system in Poland and Spain and references the innovation issues of clothing and textile manufacture sector in Poland. A list of recommendations for clothing and textile companies from the Łódź region was drawn up based on the Spanish experience and the idea of Open Innovation. This article analyzes the thesis that open innovation, social entrepreneurship, incentives for creativity and interdisciplinarity are far more important for economic success than capital resources or natural resources.
PL
W drugiej części artykułu opisano możliwości wytwarzania odzieży ochronnej i specjalnej o właściwościach trudnych do uzyskania przy pomocy materiałów naturalnych. Właściwości te przedstawiono na przykładzie ubrań ochronnych strażaków. Zbadano wpływ ładunku elektrostatycznego i rezystywności powierzchniowej na jakość tkanin oraz wyznaczono wskaźnik tlenowy w procesie spalania materiałów.
EN
In the second part of the article describes the possibility of producing protective clothing and special properties are difficult to obtain using natural materials. These properties are shown on the example of firefighters protective clothing. The influence of electrostatic charge and surface resistivity on the quality of fabrics were investigated and the oxygen index during the combustion of these materials was determined.
PL
W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury dotyczącej materiałów z tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji odzieży codziennego użytku. Zbadano wpływ ładunku elektrostatycznego i rezystywności powierzchniowej na jakość tkanin oraz wyznaczono wskaźnik tlenowy w procesie spalania materiałów.
EN
The first part of article is a literature review on polymeric materials used in the manufacture of clothing for everyday use. The influence of electrostatic charge and surface resistivity of quality fabrics. The oxygen index was determined in the combustion process of materials.
19
Content available remote Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce
PL
Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ww. sektora, przeanalizowano uwarunkowania prawne dotyczące handlu i biznesu elektronicznego międzynarodowych organizacji zajmujących się handlem (takich jak Światowa Organizacja Handlu - WTO, Unia Europejska, i inne), a także przeanalizowano wszystkie dostępne programy Unii Europejskiej pod kątem ich przydatności w finansowaniu projektów związanych z handlem elektronicznym oraz technologiami ICT (ang. information and communication technologies) dla firm sektora tekstylno-odzieżowego.
EN
The structure of the thesis was subordinated to the specific goals and research hypotheses. It consists of four main chapters and conclusions. Chapter one is of an introductory character. It presents a short history of internet, basic aspects of electronic commerce and business, such as its models or unique features with respect to traditional commerce. Basic statistical data concerning the electronic commerce with particular reference to trade of products from textile and clothing sector, as well as those concerning the number of users of internet in the world and in Poland are given. The conclusions from the report concerning the electronic commerce in the textile and clothing sector in the European Union prepared by the eBusiness W@tch organization in 2005 with the comments of the author, and the new ICT paradigm are also presented. Chapter two is devoted to the legal aspects of electronic commerce. At first the regulations of the international organizations such as the WTO, OECD and UNCITRAL are presented. In the next part of this chapter the EU directives are thoroughly described, as Poland is a member of this organization and its regulations are the most important for our country. The last part of the chapter is devoted to the analysis of Polish legal system and its adjustments to the regulations of international organizations. Chapter three is dedicated to presenting and analyzing the empirical research carried out on the basis of questionnaires among enterprises from Polish textile and clothing sector, and drawing conclusions from those results. The research was aimed at checking the level of utilization of electronic commerce and business in those companies and evaluation if their influence on the firms was positive. From the point of view of the main goal of the thesis it is the most important chapter. Chapter four presents the analysis of a wide range of the EU programs with respect to their usefulness for companies from textile and clothing sector in order to achieve direct (financial) and indirect assistance for projects connected with ICT. The last part of the thesis is dedicated to the final conclusions and summary of the performed researches and analyses.
EN
In recent years, market changes in the clothing industry have radically changed ’the rules of the business game’. Polish companies have been forced to change their way of running their business because former strategies were inefficient. The main point of the text is an attempt at characterising how business models of Polish companies are being fitted to new circumstances. Based on theoretical knowledge and own empirical researches, the authors try to indicate changes that have taken place in the structure of the value chain and also evaluate these models with reference to the transformation of clothing industry in the European Union.
PL
W ostatnich latach, dokonujące się zmiany rynkowe diametralnie zmieniły „reguły gry” w branży, co spowodowało konieczność zmiany sposobu działania polskich firm odzieżowych, bowiem dotychczasowe modele biznesu firm stały się nieefektywne. Dlatego też celem artykułu jest scharakteryzowanie normatywnych modeli biznesu polskich przedsiębiorstw odzieżowych oraz, na podstawie przeprowadzonych badań własnych, wskazanie zmian w strukturze łańcucha wartości i ocena tych modeli na tle przeobrażeń europejskiego sektora odzieżowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.