Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 421

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termowizja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
3
Content available remote Inna wizja termowizji
PL
Badanie temperatury jest jednym z podstawowych parametrów w diagnostyce, często wykorzystywanym podczas rutynowych przeglądów. Jak w każdej dziedzinie, tak i tutaj do dyspozycji są różne urządzenia. Duża dostępność i łatwe użytkowanie powodują, że termografia jest jednym z popularniejszych wyborów.
EN
Contemporary dynamic development in the field of modern technologies affects the development of unmanned aerial vehicles. The potential application area of this type of technology is constantly growing. The equipment is available to almost everyone and its use is becoming ever easier. The aim of the article is to present the possibility of using unmanned aerial vehicles in construction projects, for economic and time reasons, as well as to perform work in places that are inaccessible or too dangerous for humans. The article is the result of literature research, expert opinions and author’s own analyses. The article draws attention to the fact that unmanned aerial vehicles may have a number of applications and unlimited possibilities. The use of modern technologies enables flights at different heights and within many kilometers. Due to the fact that they are equipped with various types of cameras, they constitute a useful observation tool in various projects. The authors of the article conduct research on the wide application of unmanned aerial vehicles in construction projects.
PL
Współczesny dynamiczny rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój latających platform bezzałogowych. Obszar potencjalnego zastosowania tego typu technologii stale rośnie. Sprzęt dostępny jest niemalże dla każdego, a jego obsługa staje się coraz prostsza. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania, bezzałogowych statków powietrznych w przedsięwzięciach budowlanych ze względów ekonomicznych, czasowych oraz wykonywania prac w miejscach niedostępnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Artykuł jest wynikiem badań literatury, opinii ekspertów oraz analiz autorskich. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż bezzałogowe platformy mogą mieć wiele zastosowań, a także nieograniczone możliwości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie lotu na różnych wysokościach i w promieniu wielu kilometrów. Dzięki wyposażeniu w kamery różnego typu stanowią one przydatne narzędzie obserwacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Autorzy artykułu prowadzą badania nad szerokim zastosowaniem bezzałogowych platform latających w przedsięwzięciach budowlanych.
PL
Praca instalatora wymaga korzystania z odpowiednich narzędzi. Są wśród nich zarówno narzędzia z codziennego warsztatu, jak i dające szerokie możliwości diagnostyczne kamery termowizyjne oraz elementy ochrony osobistej, takie jak przenośne mierniki gazów, głównie toksycznych i wybuchowych.
7
Content available remote Condition analysis of electrical machines by thermovision
EN
This article deals with problems of prophylactic measurement and condition of electrical machines using thermovision diagnostics. It examines the basic principles and uses non-contact temperature measurement. The knowledge of the problems of diagnostic of electrical machines in service without disassembly enables us to use more efficient thermo-diagnostic methods and to localize the failures that determine the quality of electrical wiring and equipment. The degradation of insulation materials due to temperature puts increased demands on precise knowledge of the thermal conditions in a given electrical machine. In the article are presented thermovision experimental measurements on asynchronous motor, transfer power transformer 242 kV and high-voltage generator 220 MW. Except for analysis of failures of listed power devices, thermovision technology was also used for checking of electric machines and devices for detecting of the temperature on the pick-up systems and excitation systems of generators, power parts of electric machines, detecting of the temperature differences on the semiconductor valves in individual parallel branches of equipment.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie termowizji do profilaktyki i diagnostyki maszyn elektrycznych. Metoda pozwala na ocenę stanu uzwojeń I wykrywanie błędów bez przerywania pracy urządzenia. Badano silnik asynchroniczny, transformator I generator.
PL
Kamery termowizyjne umożliwiają bezdotykowy pomiar temperatury przy pośrednim wykorzystaniu techniki pomiaru promieniowania docierającego do sensora optycznego. Pomiary takie zazwyczaj są wykonywane z niewielkich odległości od kilku centymetrów do kilku metrów. Zasadniczo podczas pomiarów uwzględniane są właściwości fizyczne badanego ciała mające wpływ na emisyjność. Jednak w praktyce przy pomiarze temperatury z większych odległości, sięgających kilkudziesięciu metrów, uzyskuje się inne wartości niż w przypadku pomiaru z małej odległości. Może to świadczyć o wpływie na błąd pomiaru temperatury losowych czynników pochodzących od środowiska. W ramach pracy przeprowadzone zostały badania polegające na bezdotykowym pomiarze temperatury na dystansie od 1 do 56 metrów. Wyznaczona została zależność błędu odczytanej temperatury od odległości.
EN
Thermal imaging cameras are commonly used for non-contact temperature measurement in the industry. Such measurements are usually carried out at a close distances from a few centimeters to several meters. During the measurements the object’s physical properties are considered, which have an impact on the emissivity. However, when the temperature is measuried from a long distance with a range of several dozen meters, the obtained values differ from the values, that are received from a short distance. This may indicate that the random environmental factors have an influence on the temperature measurement error. In this work an experiment consisting non-contact temperature measurement at a distance of 1 m to 56 m was carried out. A distance-dependent temperature error was determined and discussed.
PL
Przedstawiono możliwości oraz wybrane przykłady praktycznego wykorzystania techniki termowizyjnej w przemyśle hutniczym jako bezinwazyjnej metody badawczej do pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta może być wykorzystana we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu, jak również diagnostyki urządzeń technicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań, który nie zakłóca cyklu produkcyjnego.
EN
The paper presents the possibilities and selected examples of practical use of the thermal imaging technique in the metallurgical industry as a non-invasive testing method for measuring temperature distribution on the surface of the examined object. This method can be used in all stages of steel production, from charge preparation to finished product, as well as diagnostics of technical devices. The paper emphasises the non-invasive nature of the examination, which does not disturb the production cycle.
PL
W artykule przedstawiono wykonane w Ł-IMŻ prace badawcze nad optymalizacją technologii wytwarzania innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych w ramach projektu badawczego realizowanego dla przedsiębiorstwa PEDMO S.A. w Tychach. Zwrócono uwagę na opracowaną metodę oceny efektywności powlekania ziaren zasypki inhibitorem procesu spiekania przy wykorzystaniu analizy termicznej. Stanowi ona ważny element oceny jakości zasypki, a co za tym idzie umożliwia optymalizowanie parametrów technologii jej wytwarzania. W celu określenia skuteczności powlekania ziaren zasypki węglową warstwą inhibitora procesów spiekania, przeprowadzono szereg eksperymentów za pomocą analizatora termicznego, kontrolując rodzaj wydzielających się gazów podczas ogrzewania próbki. W związku z tym zbadano wpływ różnych czynników na temperaturę pracy mieszalnika, takich jak temperatura w hali produkcyjnej, temperatura surowców oraz czas pracy mieszalnika. Dodatkowym obszarem badań była wykonywana we współpracy z firmą EC TEST System rejestracja i analiza sygnałów akustycznych emitowanych przez mieszalnik, celem opracowania obiektywnej metody wyznaczania końca procesu powlekania ziaren zasypki, którą można zaimplementować w systemie automatyki linii produkcyjnej.
EN
The paper presents the research work carried out at Ł-IMŻ on the optimisation of the technology for producing an innovative powder for slide gates as part of a research project carried out for PEDMO S.A. in Tychy. Attention was paid to the developed method for assessing the efficiency of coating powder grains with a sintering process inhibitor using thermal analysis. It is an important element in assessing the quality of the powder, and thus allowed to optimise the parameters of its production technology. In order to determine the effectiveness of coating powder grains with a carbon layer of sintering inhibitor, a number of experiments were carried out using a thermal analyser, controlling the type of gases emitting during sample heating, therefore the influence of various factors on the mixer working temperature, such as the temperature in the production hall, raw material temperature and mixer operation time, was examined. An additional area of study was the registration and analysis of acoustic signals emitted by the mixer, carried out in cooperation with EC TEST Systems to develop an objective method for determining the end of the powder coating process, which can be implemented in a production line automation system.
PL
Organizm człowieka jest stałocieplny, co przekłada się na utrzymywanie stałej temperatury środowiska wewnętrznego z niewielkimi zmianami w cyklu dobowym. Powłoka zewnętrzna zmienia jednak temperaturę ciała ze względu na wpływ środowiska zewnętrznego oraz procesów zachodzących wewnątrz ciała. Krioterapia, czyli oddziaływanie na organizm skrajnymi ujemnymi temperaturami, jest coraz to bardziej popularne nie tylko w medycynie, ale i jako element fizykoterapii, odnowy biologicznej czy treningu sportowego. Zabiegi krioterapii wykorzystywane w medycynie sportowej przyczyniają się do uśmierzania bólu obniżeniem się procesów zapalnych, spadkiem napięcia mięśniowego, wzrostem siły mięśniowej czy przyspieszeniem procesów regeneracji i naprawy organizmu. W przedstawionej pracy wykonano obrazowanie termiczne sportowca będącego ponad 12 godzin po treningu przed i po sesji krioterapii o czasie trwania 3 minut i temperaturze zadanej na poziomie -140°C. Pomiary przeprowadzono przy użyciu jednoosobowej komory kriogenicznej CryoSpace (tzw. typ kriosauny). Zaobserwowano spadek temperatury powierzchni ciała w wybranych do analizy partiach mięśniowych oraz lokalnie występującą asymetrię temperaturową pomiędzy stroną lewą i prawą, która uwidoczniła się po zabiegu w przypadku mięśnia czworogłowego uda, która wynosiła 1,1°C oraz mięśnia piszczelowego przedniego (0,5°C). Zgodnie z danymi literaturowymi uważa się, że kriostymulacja powoduje m.in. wzrost metabolizmu tkanek oraz uruchomienie procesów adaptacyjnych organizmu. Na podstawie przeprowadzonych badań widać, że w wybranych regionach zainteresowania dochodzi do obniżenia się temperatury powierzchni ciała nawet o 17,5°C. W odniesieniu do literatury zmiany temperatury powierzchni ciała w przypadku krioterapii mogą być związane z dynamiką usuwania energii termicznej skumulowanej w organizmie w trakcie treningu.
EN
Human body is homoeothermic, which resulting in maintaining a constants temperature of body core temperature with small daily changes. However, the body surface temperature is changing due to external environment impact and internal processes. Cryotherapy is a stimulation of organism by using the critically small temperatures, which become more and more popular not only in medicine, but also as an element in physiotherapy, wellness treatments or sport training. The cryotherapy in sport medicine contribute to pain relief, inflammation decreasing, decrease muscle tension and the acceleration of recovery and repair processes. In this work the thermal imaging of sportsman was done before and after the cryotherapy treatment in -140°C in time 3 minutes. The athlete was at least 12 hours after the training. Measurements were done by use the one person cryo-chamber Cryo- Space (so-called cryosauna). A decrease in body surface temperature was observed in selected muscle parts and locally the temperature asymmetry occurred between left and right sides. Asymmetry became apparent after the procedure for the quadriceps muscle (1,0°C) and for tibialis anterior muscle (0,5°C). According to literature it is believed that cryostimulation causes increase of tissue metabolism and activation of the body’s adaptation processes. Based on the research, it can be seen that in selected regions of interest, body surface temperature drops to as much as 17,5°C. In reference to literature, changes in body surface temperature in the case of cryotherapy may be associated with the dynamics of removing thermal energy accumulated in the body during training.
PL
W niniejszej pracy skupiono się na termicznej ocenie efektów radioterapii u pacjentek po mastektomii. Otrzymane wyniki pokazały zarówno istotną różnicę w temperaturze obszaru leczonego i zdrowej piersi, jak i odpowiedź termiczną piersi nienaświetlanej, wskazując na wzrost temperatury tkanek zdrowych. Ponadto widać rozbieżności w odpowiedzi termicznej u pacjentek, co może być związane zarówno z indywidualną odpowiedzią organizmu na zastosowaną dawkę promieniowania, jak i w przypadku pacjentek po zakończeniu leczenia wskazywać na uruchomienie procesów regeneracyjnych tkanek.
EN
The main goal of the study was thermal evaluation of radiotherapy effects in patients after mastectomy. Obtained results showed significant differences between body temperature irradiated and the healthy one. Moreover, some temperature rise of healthy non-irradiated area has been obtained. There were also differences in thermal response between patients what may be explained by time of imaging – during therapy it will be connected strictly with irradiation dose absorbed but after therapy with tissue regeneration processed occurred after therapy.
13
Content available Obrazowanie termiczne w ocenie oparzeń
PL
W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój w zastosowaniu termowizji w medycynie. Wizualizacja rozkładu temperatury ludzkiego ciała stanowi bardzo cenne informacje diagnostyczne, odzwierciedlając istotne procesy metaboliczne zachodzące w organizmie. W związku z powyższym, wszystkie odstępstwa od typowej wartości temperatury badanego fragmentu ciała mogą świadczyć o nieprawidłowości w fizjologii organizmu. Niniejsza praca prezentuje pierwsze doświadczenia naszej grupy badawczej w pokazaniu znaczenia nieinwazyjnej techniki obrazowania ciała człowieka, która może być przydatna w diagnostyce oparzeń. Mając na celu szybkie, bezbolesne oraz łatwo dostępne diagnozowanie ran oparzeniowych, termowizja może stanowić pomocnicze urządzenie do automatycznego wyznaczania obszarów wymagających leczenia chirurgicznego oraz wyodrębnienia obszarów nadających się do leczenia zachowawczego. Grupę badawczą stanowiło 25 pacjentów zakwalifikowanych w zakresie stopnia IIa, IIb oraz III. Badania zostały przeprowadzone we współpracy z Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich pod opieką lekarzy zespołu chirurgicznego. Wstępna analiza termograficzna obszarów zainteresowania wskazuje na różnice w wartościach średnich temperatur pomiędzy obszarami objętymi oparzeniem a obszarami sąsiadującymi.
EN
There was dynamic increase in use of thermal imaging in medicine during last two decades. Visualization of body surface thermal map brings some important diagnostic information about metabolically activity of the inner tissue and the differences in observed body temperature in comparison with normal body temperature range may suggest disease process occurring. Presented studies are the first step of our research group in the thermal imaging of skin burns. It seems that non-invasive, fast and simply in use thermovision may bring some important and useful information in evaluation of skin burns. The study included 25 patients suffered from skin burns in IIa, IIb and III stage. The study was carried out at Burn Treatment Center memorial Dr Stanislaw Sakiel in Siemianowice Śląskie. Preliminary analysis showed some differences in mean temperature characterized areas in II and III burn stage.
PL
Ocenę pracy cieplnej pieca przepychowego wykonano za pomocą analizy energetycznej z wykorzystaniem entalpii dewaluacji. Przedstawiono metodykę prowadzenia obliczeń bilansowych oraz wyniki obliczeń dla pieca pracującego w warunkach rzeczywistych. Wykazano, że na bazie obliczeń bilan􀀐 sowych możliwe jest stwierdzenie wadliwej pracy pieca lub jego składowych. W przypadku pieca poddawanego ocenie stwierdzono dużą nieszczelność rekuperatora powietrza spalania. Wyznaczono również podstawowe wskaźniki pracy cieplnej pieca grzewczego.
EN
Evaluation of the pusher furnace thermal work has been made by the energy analysis with enthalpy devaluation. The methodology of the heat balance calculation has been presented. Also, the results of the calculation for the furnace working in the real conditions has been shown. It has been indicated that, based on the heat balance calculation it is possible to stated if the furnace or its components work properly. In the case of the considered furnace, a large escape of the combustion air from the recuperator was found. The basic indicators of thermal work of the heating furnace were also determined.
EN
Arc welding with coated electrode, called also manual metal arc wetehilding (MMA) is one of the most popular welding methods. One of the disadvantages of this method is the formation of slag inclusions caused by improper removal of slag from the previously made bead, too little heat supplied to the joint or too little gap in the height of the root. Such inclusions significantly reduce the mechanical properties of the joint, eliminating them already at the manufacturing stage is important from the point of view of ensuring the quality of the products. A method of detecting solid inclusions in the weld using infrared monitoring has been proposed. Thermograms were subjected to Fourier 2D transformation. For the two-dimensional spectra (F-images) images obtained in this way, point features describing the weld condition in a given measuring window were determined. The results of the analyses plotted as a function of the electrode path allowed for their comparison with X-rays and selection of F-image features, the best in terms of detection of slag inclusions in welds.
PL
Spawanie łukowe elektrodą otuloną jest jedną z najpopularniejszych metod spajania. Jedną z wad tej metody jest powstawanie wtrąceń żużla powodowanych niewłaściwym usunięciem żużla z poprzednio wykonanej spoiny, zbyt małą ilością ciepła doprowadzonego do złącza lub zbyt małym odstępem w wysokości grani. Wtrącenia takie znacznie obniżają własności mechaniczne złącza ich wyeliminowanie już na etapie wytwarzania jest ważne z punktu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów. Zaproponowano metodę wykrywania wtrąceń stałych w spoinie, z zastosowaniem monitorowania w podczerwieni. Termogramy poddano transformacji Fouriera 2D. Dla tak otrzymanych obrazów widm dwuwymiarowych (F-obrazów) wyznaczono cechy punktowe opisujące stan spoiny w danym oknie pomiarowym. Wyniki analiz wykreślone w funkcji drogi elektrody pozwoliły na ich zestawienie z rentgenogramami i wybór cech F-obrazów, najlepszych z punktu widzenia detekcji wtrąceń żużla w spoinach.
EN
Diabetes mellitus has many microvascular and macrovascular complications. Diabetic foot is a major consequence of these complications. Foot ulcers are the leading cause of non-traumatic amputations and early diagnosis can prevent amputation. In this study, thermal foot images and biothesiometer values of 50 control subjects and 50 known diabetic subjects were analyzed. The thermal images were analyzed using a graphical interface-enabled program developed indigenously to identify possible hotspots (abnormal temperature variation). Data comparison was conducted based on the concept of asymmetry. Temperature and vibration perception values obtained at the same points on the left and the right feet were compared. The use of a combination of thermal images and vibration perception resulted in lower incidence of false positive results in the pre-evaluation of possible plantar lesions. Pearson's correlation test was performed to analyze the statistical significance of these factors. This study concluded that the classification of factors leading to pre-ulcerative lesions in the diabetic foot could be accomplished with a higher level of confidence by using multiparameter data rather than a single-variable predictive model.
17
EN
The article discusses the impact of surface emissivity on the thermograms, obtained from a thermal imaging camera during the measurements of construction objects. The study was carried out as an analysis of the digital and thermal images for three selected materials types of building finishing such as: wood outside doors, cement-lime plaster and glass façade. The images obtained from the exterior and from the interior of the buildings were compared and analyzed in terms of the spectrum intensity within the range of ambient temperature. The result of the conducted research shows how important it is to use both side images for such details as locks, door knobs and handles to properly assess the optional light reflections, especially on glossy surfaces. The influence of the most significant factors on the surface emissivity, such as direction of emission θ, surface temperature TS, radiation wavelength λ, time τ, was discussed on the basis of the experiment. The measurements were made using a Flir T440bx thermal imaging camera, while for the analysis of thermal images and the generation of graphs, the Flir Tools+ 6.4.18039.1003 software was used. For all tested materials, the emissivity value was estimated using a camera and black insulating tape characterized by a known emissivity value ε = 0.98. The study of materials with different emissivity under the reference conditions helped to identify the influence of material reflectivity on the obtained temperature spectrum values and to correctly perform the research. The temperature ranged between 269–293 K, but in particular measurements, the range was reduced. The thermal images reveals additional unexpected details of insulation discontinuity, the indication of which is necessary for building modernization. The wood door joinery research showed the leakage, which disqualifies them from use in low energy buildings in much more definite way because the temperature range resulting from heat outflow approaches even 15 K. The use of glass wind insulation boards can eliminate the wood door icing, which occurs at a temperature of about 268 K, and at the same time, increase the temperature of the shielded door by about 10 K.
EN
Spontaneuos combustion (or self-ignition) is the initiation of the burning process without an external source of ignition, such as a flame or spark. This phenomenon often occurs during storage of such substances as hay, straw as well as coal or culm. Like any other type of fire, in addition to potential material losses, it also poses a threat to people. Thanks to the systematic monitoring of landfills using a thermal imaging camera, the dangerous effects of this phenomenon can be avoided. The article presents photos taken on a coal storage site where, as a result of both prolonged heat and wind exposition, a self-ignition phenomenon occurred that was detected early due to the use of thermovision.
19
Content available remote Practical applications of thermovision measurements on electric machines
EN
In the present paper we deal with application of thermovision systems in diagnostics on selected parts in electric machines, measurement conditions as well as an analysis of measured results.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie systemów termowizyjnych do diagnostyki wybranych części maszyn elektrycznych. Przedstawiono warunki wykonywania pomiarów oraz analizę wyników pomiarów.
20
Content available Termowizyjne obserwacje małych elementów
PL
W artykule opisano wpływ odległości pomiędzy obiektywem kamer termowizyjnych, a obserwowaną powierzchnią na ostrość uzyskanego obrazu. Pokazano zależność wielkości pola widzenia matrycy detektorów od odległości pomiędzy obiektywem i obserwowaną powierzchnią oraz zależność wielkości pola widzenia pojedynczego detektora od odległości pomiędzy obiektywem i obserwowaną powierzchnią. Wyjaśniono wpływ rozdzielczości matrycy na wielkość pola widzenia pojedynczego detektora. Zaproponowano, w jaki sposób dobrać obiektyw, by uzyskany termogram był ostry oraz możliwe było osiągnięcie takiej rozdzielczości geometrycznej, która pozwoli wystarczająco dokładnie odwzorować rozkład temperatur na obserwowanej powierzchni.
EN
The article describes the influence of the distance between the lens and the observed surface on the sharpness of the obtained image. The relation between the size of the field of view of the detector array and the distance between the lens and the observed surface as well as the dependence of the field of view of a single detector on the distance between the lens and the observed surface is shown. The effect of matrix resolution on the field of view of a single detector was explained. It was proposed how to choose the lens, so that the obtained thermogram was sharp and it was possible to achieve such a geometric resolution that allows to accurately reproduce the temperature distribution on the observed surface.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.