Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Strategia PKP S.A. w perspektywie do 2023 r. wyznacza kierunki rozwoju PKP S.A. oraz Spółek Grupy PKP. Strategia bazuje na wiedzy i doświadczeniu ostatnich lat. Uwzględnia ona otocze nie regulacyjne i dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe. Strategia przewiduje konkretne działania i narzędzia, które mają zapewnić długookresowy rozwój aktywności gospodarczej PKP S.A. i wspierać trwały jej rozwój. Duże znaczenie w strategii ma logistyka jako narzędzie dające możliwości przywrócenia należnego miejsca kolei w przepływach strumieni towarowych i osobowych o charakterze wewnętrznym i międzynarodowym. Strategia zwraca uwagę na konieczność usprawnienia systemu zarządzania Grupą PKP S.A. Realizacja założonych w Strategii zadań, w zakładanym horyzoncie czasowym, ma doprowadzić polską kolej do stanu, w którym zaistnieją warunki do korzystania przez społeczeństwo i gospodarkę w pełnym zakresie z walorów konkurencyjności tej gałęzi transportu.
EN
Implementing the PKP S.A. strategy shall ensure preparing the Polish railway transport for the upcoming challenges. Macroeconomic trends clearly indicate the necessity to develop multimodality of people and cargo transport. In terms of cargo logistics, Poland must use the great advantage of geographical location at the crossing of European corridors: East-West and North-South. Multimodality of passenger transport should be built through railway station investments, which lead to the improvement of availability and connection of different transport sectors. At the same time, considering the continuous globalization and consolidation processes in Europe as well as all over the world, a necessity of creating a potent and integrated railway infrastructure that would operate as a holding company.
PL
Autorzy w swoim artykule przedstawiają nowe rozwiązania wynikające z implementacji do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (dalej Dyrektywa). Szczególną uwagę poświęcają zagadnieniom udostępniania infrastruktury usługowej, głównie stacjom pasażerskim. Proces ten został poddany analizie celem wdrożenia proponowanych rozwiązań do praktyki biznesowej na polskim rynku usług kolejowego przewozu osób. Autorzy dla zobrazowania konieczności i istoty zagadnienia wykorzystali technikę benchmarkingu1, badając rozwiązania niemieckie i francuskie. W swoim artykule wskazują na wagę prezentowanych rozwiązań dla praktyki funkcjonowania polskiego rynku transportu kolejowego.
EN
In their article the authors present new solutions resulting from the implementation of the directive of the European Union establishing a single European railway area to the Polish law. Particular attention is devoted to providing access to service facilities, mainly passenger stations. The process of providing access to the passenger station has been analysed in the light of the implementation of the proposed solutions to business practices on the Polish market of rail passenger services. The authors illustrate the need for and the substance of the issues using the technique of benchmarking to explore the German and French solutions. They point out the importance of the presented solutions for the practice of the Polish rail transport market.
PL
Nowy Jedwabny Szlak to umowna trasa składająca się z kilku różnych korytarzy transportowych, jednak większość jego odnóg przechodzi przez Polskę. Dla wielu trasa -Nowego Jedwabnego Szlaku kojarzona jest z Koleją Transsyberyjską z Chin przez Rosję i Białoruś do Europy, lecz przebieg tras łączących Europe z Chinami jest kilka – na przykład trasa alternatywna dla niej to droga południowa (transkaspijska) idąca z Chin przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję i Ukrainę. Polska z racji swego położenia może być bramą do Unii Europejskiej. Niestety, szansa leżąca w geostrategicznym położeniu, nie do końca była do tej pory przez nasz kraj wykorzystywana. Głównym z powodów są wąskie gardła, jakimi są jeszcze niektóre elementy infrastruktury transportowej.
EN
Background: Oxide-doped zirconia is currently commonly used ceramics in dental prosthetics. However, its use raises a lot of controversy. This is related to the stability of the zirconia metastable phases in the human mouth environment and it sensitivity for the so-called low-temperature degradation. A key way to avoid this type of negative phenomena is doping ZrO2 with selected metal oxide sand choosing appropriate methods for the synthesis of ceramic powders. Objective: The aim of this paper is to present investigations of modification and to analyse the influence of chemical composition and volume of parent-solvent for the morphology and thermal properties of ceramic powders prepared in a ZrO2-CeO2-Y2O3-Al2O3 system. Methods: The powders were obtained by using the sol–gel method in an inert gas atmosphere and ambient temperature using zirconium n-propoxide for this purpose. Morphology was examined by using scanning electron microscopy (SEM) and particle size distribution (PSD); thermal properties was evaluated using thermogravimetric analysis (TGA/DTA/DTG), and chemical composition was confirmed by using electron probe microanalysis (EPMA). Results: Depending from the volume of the CeO2 precursor solution of and regardless of the volume of the second oxide precursor, was observed difference in morphology of the obtained powders. Overall trend is related to reduce the size of agglomerates with an increase in the volume of the precursor of CeO2. Conclusions: The influence of various chemical compositions for morphology and thermal properties is negligible. In contrast, a clear correlation is observed between the volume of parent alcohol for both morphology and thermal properties. Use of sol–gel method to further research in view of these results appears to be appropriate.
7
Content available Rail transport in supply chains
EN
The paper discusses the problem of competitiveness between the rail and road transport with reference to the EU policy for sustainable development of the transport branch. The paper presents the idea of complexity of services which facilitates the development of logistic networks. The authors formulate preliminary assumptions recommended for designing and construction of multimodal hubs. Further, they describe examples of European and Polish businesses which, thanks to the consolidation of services, widened their offer of logistic capabilities. The authors highlight the need for action aiming at the reversal of the unfavorable trend and increasing the cargo flow by rail, and not road. Finally, they discuss the necessity to reform the current freight transport by rail through the construction of comprehensive supply chains.
EN
Stainless steel 316L is one of the most common metallic biomaterials used for implants. Its passive surface provides a good corrosion resistance in the body environment, which can be reduced by surface mechanical damages. This is the reason why the bone screws made of stainless steel 316L were subjected to laboratory analysis in the initial state, after diversified implantation period and after mechanical damage of the surface. The mechanical damages were estimated on the basis of stereoscopic and scanning electron microscope (SEM). In order to estimate the pitting and crevice corrosion resistance, potentiodynamic and potentiostatic examinations were performed. On the basis of obtained results it can be stated that despite the visible damages on the surface, the investigated screws present a good pitting corrosion resistance. However, the way the screws were fastened caused frictional corrosion and existing cavities led to crevice corrosion. Moreover, clear correlation between magnitude of mechanical damages of the surface, implantation time and screws corrosion resistance was observed.
EN
The authors discuss the problem of customer service at the rail sta tion buildings and its influence on the customer satisfaction. The authors define the idea and role of customer service. They indicate the necessity to innovatively approach the construction of modern station buildings and the need to implement innovative solutions directed at functionality and economy in order to improve the customer service. To support their theses, the authors present customer satisfaction survey results. They also present the customer service policy and the role of quality standards of services provided at station buildings. The conclusions indicate trends in macro-environment and the role of relations in developing customer satisfaction.
PL
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu dostosowanie krajowego porządku prawnego w zakresie transportu kolejowego do zmian wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, wprowadziła szereg zmian w zakresie funkcjonowania kolejowej infrastruktury punktowej, w tym wszelkiego typu terminali – zarówno konwencjonalnych, jak i intermodalnych.
PL
Głównym czynnikiem determinującym kolejowy transport towarowy jest przepustowość linii oraz prędkość handlowa. Działaniami prowadzącymi do poprawy tych parametrów rynku są właśnie inwestycje na liniach kolejowych, które w sposób istotny poprawiają zdolności konkurencyjne kolejowego transportu towarowego.
PL
Są dobre perspektywy, iż kolejowy transport towarowy będzie powoli odzyskiwał rynek. Jednak oprócz poprawy stanu infrastruktury liniowej potrzebne są szersze działania regulacyjne – w przeciwnym razie z wyremontowanej i zmodernizowanej infrastruktury liniowej korzystać będzie przede wszystkim ruch tranzytowy.
PL
System transportowy to układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki sposób, aby sprawnie realizować przemieszczanie osób i rzeczy (Jacyna, 2012, s. 30–31). W skład systemu transportowego wchodzi podsystem przemieszczania ładunków, który zapewnia realizację zadań przewozowych gospodarki, na przykład kolejowy i drogowy transport ładunków. Prezentowany artykuł ma charakter analizy poglądowej. Autor w sposób syntetyczny przedstawia przyczyny spadku przewozów ładunków w transporcie kolejowym oraz przyczyny malejącej konkurencyjności kolejowego transportu ładunków w stosunku do drogowego transportu ładunków. Z analizy danych w zakresie przewozów ładunków na przestrzeni ostatnich lat wynika, iż rola transportu kolejowego w zakresie przewozu ładunków stale maleje przy wzrastającej roli transportu samochodowego.
EN
Tr ansport system is a setup of technical, organizational and human measures related in a way to allowan effective movement of persons and goods. The system consists of cargo subsystem, which enables implementation of economy transportation tasks, i.e. rail and road transpor - tation of goods. Featured article is a demonstrative analysis. The author presents a concise reasons for the decline of freight rail transport and the declining competitiveness against road transportation. Analysis of data on cargo transportation in recent years shows that the role of railway transportation has consistently declined and the road transport role has increased.
EN
The author of this paper discusses business models of rail freight service firms on the background of the branch changes which result from the stock exchange listing of the biggest Polish company representing this branch. Situational background, as well as the outline of a few business model theories, serve to present developmental trends and plausible business models which aim at the value creation for the client of rail transport businesses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i fizykochemicznych płytki kątowej do leczenia złamań międzykrętarzowych, wykonanej ze stali 316L odpornej na korozję w stanie umocnionym o powierzchni polerowanej elektrochemicznie i pasywowanej chemicznie. Płytka została usunięta z organizmu po 18 miesiącach. Analizowano wpływ ilości uszkodzeń mechanicznych powierzchni na chropowatość oraz odporność na korozję wżerową. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w miejscach o licznych uszkodzeniach mechanicznych powierzchni, wartości parametru Ra przekraczają 0,16 μm. Wpływa to na obniżenie odporności korozyjnej w tych obszarach w odniesieniu do powierzchni nieuszkodzonych.
EN
The paper presents results of mechanical and physicochemical properties of the angular bone plates, made of cold-worked 316L stainless steel, electrochemically polished and chemically passivated designed for the treatment of intertrochanteric fractures. The plate was removed from the body after 18 months. The influence of mechanical surface damage on roughness and pitting corrosion resistance were analyzed. It has been found based on the obtained results that in areas with mechanically damaged surface the Ra parameter exceed 0.16 μm. This affects the decrease in pitting corrosion resistance in these areas in relation to the unaffected surfaces.
17
Content available remote Biomechanical analysis of the femurDynamic Condylar Screw (DCS) system
EN
Purpose: The aim of this study was a biomechanical evaluation of the (Dynamic Condylar Screw - DCS) system after epicondyle fractures and a comparison of obtained results of the two alternative biomaterials for the stabilizer. Design/methodology/approach: Models of stabilizer and femur were designed, the discretization was conducted and boundary conditions were set. Numerical analysis with the use of the finite element method was performed in the ANSYS Workbench 15 Software. Two models of system: M-316 LVM (stabilizer with properties CrNiMo steel - femur) and M-Ti64 (stabilizers with properties Ti6Al4V alloys – femur) were subjected to numerical analysis. As a reference point the state of displacement, strain and von Misses stresses by in helfy femur (M-HF) were determined. Findings: For all of the analysed models, the values of assumed mechanical properties of cortical bone and cancellous bone were not exceeded. Simultaneously, it is possible to use alternative biomaterials, CrNiMo steel or Ti6Al4V alloy for DCS system. Research limitations/implications: In order to perform more detailed characteristics of analysed DCS implant, in future research it is expected to carry out macro and microscopic observations for implants removed from the body and their electrochemical evaluation. Practical implications: The analysis allows the determination of potentially dangerous areas, affected to damage due to overloading. Furthermore, the analysis identifies the areas of initiation and development of crevice, pitting and fatigue corrosion. Originality/value: The presented work allows the selection of alternative metallic biomaterials for the manufacturing of the evaluated DCS system and indicates its potentially dangerous area. This work might be interesting for engineers and doctors dealing with the construction of a new forms of implants used in orthopedics.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1131--1139, CD2
PL
Autor w swoim artykule przedstawia istotę innowacji w usługach transportowo-logistycznych. Wskazuje na rolę strategii innowacyjnych oraz wartości cenione przez klienta w usługach transportowo-logistycznych mogące być pierwotnym źródłem innowacji. Rozważania zobrazowane są przykładami innowacji w usługach transportowo-logistycznych.
EN
Author presents the essence of innovation in transportation-logistics services. The role of innovative strategies is underlined as well as values highly rated by the customer which may be the primary source of innovation. Those considerations are illustrated by examples of innovation in transportation-logistics services.
PL
Artykuł opisuje główne trendy w zakresie bezpieczeństwa transportu lądowego w Polsce. Sytuację transportu drogowego i kolejowego ilustrują statystyki i wykresy opisujące liczbę wypadków, wskaźniki śmiertelności. Wskazywana jest rola infrastruktury w poprawie bezpieczeństwa Poza opisem sytuacji i trendów w zakresie bezpieczeństwa artykuł przytacza katalog działań ukierunkowanych na zwiększenie zaangażowania państwa w obszarze bezpieczeństwa zarówno na drogach jak i liniach kolejowych. Jest to pochodną polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa w transporcie. Dla obu gałęzi autorzy przedstawiają postulaty mogące wpływać na poprawę bezpieczeństwa np. przeprowadzenie gruntownej reorganizacji struktur odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa czy wykorzystanie mechanizmów regulacyjnych. Radykalne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ma być pochodną modernizacji i rozbudowy infrastruktury, uporządkowania ruchu oraz wzmocnienia nadzoru Ministra nad podległymi agendami i przedsiębiorstwami praz promocji kultury i bezpiecznych zachowań uczestników systemów transportowych. Ponadto artykuł wskazuje się na konieczność szerszego wykorzystania badań naukowych, poprawę edukacji i konieczność wdrażania systemów zarzadzania bezpieczeństwem w Polsce.
EN
The article presents key trends in land transport security in Poland observed in the last twenty years. The situation in the road transport is illustrated by statistics and charts presenting the number of accidents and the mortality rate. Historical reasons, such as the state of vehicles, increased traffic and a growing gap between infrastructure development and the number of users are indicated as key reasons for low security level in this area. Rail transport, generally considered safe in Europe, also experiences a security crisis in Poland. Poland reports one of the highest numbers of accidents and victim rates in Europe, which seems to result from infrastructure degradation and insufficient railway investments in the last several years. Apart from describing the situation and security trends, the article enumerates activities aimed at engaging the state in security projects in railway and roads. In both transport modes thorough reorganization of structures responsible for the security system and regulatory mechanism is demanded. Modernization and expansion of infrastructure, traffic organization and closer supervision of the Minister over controlled entities and enterprises should result in a dramatic improvement of security. Significant roles should also be played by infrastructure managers, transportation firms and employees. More focus ought to be placed on using scientific research and education..
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie w kontekście obowiązującego prawa zasad tworzenia, organizowania i funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych oraz możliwości skorzystania z tej instytucji przez firmy logistyczne. Dla osiągniecia zakładanego celu zastosowana została metoda analityczno- prawna, której celem podstawowym jest analiza tekstów prawnych, jak również metoda analizy systemowej w ujęciu instytucjonalnym, gdzie instytucja magazynu konsygnacyjnego rozumiana jest jako zespół norm prawnych określających konkretne zjawisko lub wyodrębnioną strukturę organizacyjną [4]. W publikacji wykorzystana została również metoda socjologiczna. Posiłkowo została wykorzystana również metoda indywidualnych przypadków, która opiera się na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń. Analiza została dokonana głównie w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz informacje zaczerpnięte z indywidualnych interpretacji podatkowych. W polskim prawie o podatku VAT dostrzeżono jedynie rozwiązanie call-off-stock. W branży logistycznej usługa magazynowania jest biznesem, który może prowadzić strona trzecia, czyli na przykład operator logistyczny. Działalność magazynowa może mieć także walory handlowe. Zatem rozwiązanie consignment stock jest bardzo ważne dla firm logistycznych ale przez rozwiązania podatkowe nie zostało dostrzeżone.
EN
Aim of the article is to present applicable legal provisions in terms of creating, organizing and operating consignment warehouses as well as usage possibilities of such solution by logistics companies. Research methodology: To achieve assumed aim, analytical-legal methodology was used. Basic goal was to analyze legal provisions as well as conduct systemic analysis in institutional terms, with consignment warehouse understood as a set of legal norms that determine specific phenomenon or a separate organizational structure [4]. Sociological method was also included in publication. Additionally method of individual cases was used, which base on analysis of concrete, separate events. Analysis was conducted on basis of The Goods and Services Tax Act, Pharmaceutical Law and information from individual tax interpretations. Conclusions: In Polish VAT law, only a call-off-stock solution was identified. In logistics branch, the warehousing service is a business which might be conducted by a third party e.g. logistics operator. Moreover warehousing might also have commercial value, thus consignment stock solution is essential for logistics entities, however such taxation solution was not identified.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.