Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowotwory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Nowatorska i wydajna synteza SV119
PL
Opracowano nową metodę syntezy związku SV119, syntetycznego małocząsteczkowego ligandu łączącego się z receptorami sigma-2 i odznaczającego się dużym powinowactwem do tych receptorów. Zaletami tej metody są tanie surowce i niewielkie straty półproduktu podczas oczyszczania. Co więcej, redukcję można przeprowadzić wg uproszczonej procedury przy użyciu izopropanolanu glinu, zapewniającego dużą wydajność reakcji (62%). Opracowana metoda syntezy okazała się przydatna do przemysłowej produkcji związku SV119, który następnie poddano ocenie biologicznej i wykorzystano do dalszych badań.
EN
N-(9-(6-Aminohexyl)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl)-N-(2- methoxy-5-methylphenyl)carbamate hydrochloride (SV119) was synthesized by subsequent reaction of CO(CH₂COOH)₂, pentanedial and PhNH₂·HCl in aq. soln. in presence of AcONa at 0°C, isolation of raw 9-benzyl-9-azabicyclo[ 3.3.1]nonan-3-one, its conversion with Al(O-i-Pr)₃ to 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol at 110°C for 6 h, and then to 9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl- 2-methoxy-5-methylphenylcarbamate by reaction with 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate and SnBu2(OAc)₂ at room temp. The carbamate was converted to 9-azabicyclo[ 3.3.1]nonan-3-yl-2-methoxy-5-methylphenylcarbamate by reacting with ammonium formate on Pd(OH)₂/C under boiling in MeOH/EtOAc soln. and finally to the title compd. by conversion with an N-(6-bromoalkyl)phthalimide and with NH₂NH₂ under reflux in EtOH for 2 h. The total yield of the synthetic was 62%. The structure of all intermediates and final product was confirmed with ¹H-NMR and IR spectra and by elementary anal.
2
Content available remote Doksorubicyna i jej kompleksy w terapiach nowotworów
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy na temat wykorzystania doksorubicyny i jej kompleksów z metalami jako leków w terapii nowotworów.
EN
A review, with 67 refs.
EN
The term “xenobiotics” refers to substances which are not produced within the human body, but may occur in human environment. Some of biologically active chemicals may be synthesized by plants. Many studies have been conducted with regard to plant secondary metabolites and the beneficial impact of various plant-derived compounds on human health has been demonstrated. Recent research have shown chemopreventive properties of catechins. (+)-catechin ((2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol) and (-)-epigallocatechin gallate (EGCG; [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate) are compounds abundant in daily human nutrition. Growing body of evidence reports pro-apoptotic effects of catechins. Both catechins have been shown to modulate intracellular pathways network in tumor cells thereby regulating signaling cascades, which results in programmed death of cancer cells, apoptosis. Apoptosis is one of the most potent mechanisms to defense against cancer. During apoptosis, the activation of caspases results in biochemical and morphological changes associated with specific changes in cell phenotype. Besides apoptosis, tumor cells may be also eliminated from organism via necrosis, however the latter process may evoke local inflammation, which in turn may result in detrimental effects within the body. Xenobiotics with potential to cause apoptosis of cancer cells may be considered in modern combined anticancer therapies and/or to assist existing treatments.
PL
W środowisku występują substancje obce o charakterze ksenobiotyków, czyli związków chemicznych niesyntetyzowanych w sposób naturalny w ciele człowieka. Wiele takich aktywnych biologicznie związków może być produkowanych przez rośliny. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że drugorzędowe metabolity roślinne mogą wywierać pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Na przykład wyniki ostatnich obserwacji potwierdziły chemoprewencyjne właściwości katechin. (+)-katechina (ang. (2R,3S)-2-(3,4dihydroxyphenyl)-3,4dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol) oraz (-)-galusan epigallokatechiny (ang. EGCG; [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate) to związki o charakterze ksenobiotyków występujące w diecie człowieka. Ostatnie odkrycia zwracają uwagę w szczególności na proapoptotyczne właściwości związków z tej grupy. Obydwa wymienione związki chemiczne mogą modyfikować przebieg wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych w komórkach nowotworowych. Takie oddziaływanie może uruchamiać kaskadę aktywności prowadzącą do apoptozy, programowanej śmierci komórki neoplastycznej. Apoptoza jest jednym z mechanizmów, które wykorzystuje się w nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych. Apoptozę charakteryzuje szereg zmian w przebiegu procesów biochemicznych i morfologii komórki. Komórki nowotworowe mogą być eliminowane również na drodze nekrozy, jednakże ten typ śmierci komórkowej często prowadzi do lokalnego stanu zapalnego, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla organizmu. Drugorzędowe metabolity roślinne, takie jak (+)-katechina i (-)-galusan epigallokatechiny, mogą wykazywać zdolność do wywoływania śmierci apoptotycznej komórek nowotworowych i potencjał ten może być wykorzystywany w nowoczesnych przeciwnowotworowych terapiach kombinowanych lub do wspierania istniejącego leczenia.
4
Content available Biomineralogy of cancer
EN
Biomineralogical investigations of cancer in various tissues -- breast, connective tissue, skin, lungs, thyroid, pancreas, bone, cartilage, etc. -- have been conducted in our Laboratory with the use of mineralogical methods (SEM-EDS, EMP, IR, X-RD, ASA, etc.) for the last 40 years. Obtained results allowed us to discover elevated levels of various elements at tumor sites of mentioned cancers. Obtained data suggest local biomineralization og liquids may lead to creation of cancer.
PL
Biomineralogiczne badania nowotworów różnych tkanek, piersi, tkanki łącznej, skóry, płuc tarczycy, trzustki, kości, chrząstki prowadzone były w naszym laboratorium z wykorzystaniem mineralogicznych metod (SEM-EDS, EMP, IR, X-RD, ASA, etc.) w ciągu ostatnich 40 lat. Otrzymane wyniki pozwoliły odkryć w tkankach nowotworowych podwyższone zawartości różnych pierwiastków e badanych tkankach nowotworowych. Może to oznaczać, że lokalna biomineralizacja płynów ustrojowych różnymi pierwiastkami i substancjami sprzyja powstawaniu nowotworów.
PL
Początki polskiej onkologii, to Maria Skłodowska-Curie. Jej dar dla społeczeństwa polskiego, będący jednocześnie darem Polaków dla uczonej - Instytut Radowy w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 został otwarty 29 maja 1932 r. Od tego dnia minęło dokładnie 85 lat. Druga po Paryżu, bliźniacza najnowocześniejsza w Europie placówka zajmująca się leczeniem chorób nowotworowych i prowadzeniem badań na te choroby ukierunkowanych, została zaprojektowana i w części wyposażona przez Marię Skłodowską-Curie. To z tego powodu jechała uczona do Stanów Zjednoczonych w roku 1929, po rad dla warszawskiego instytutu, po potrzebne urządzenia i wsparcie finansowe. Nawet to działanie było takie samo jak w przypadku Instytutu Radowego w Paryżu. W roku 1921 uczona pojechała bowiem do USA po wsparcie dla placówki paryskiej. Sytuacja ojczystego kraju Marii Skłodowskiej-Curie w początkach lat dwudziestych, kiedy to narodziła się idea stworzenia Instytutu była bardzo zła, po 123 latach zaborów, po dramacie I wojny światowej, wreszcie po morderczych zmaganiach o niepodległość, Polacy decydują się wesprzeć ideę uczonej, zbudować Instytut Radowy. Kupują cegiełki, wpłacają darowizny, włącza się prasa, powstaje Komitet budowy placówki. Na jej otwarcie, w maju 1932 r. uczona przyjeżdża do Polski po raz ostatni, cieszy się widząc ukończony szpital, taką zresztą decyzję podjęła, najpierw szpital, potem pracownie naukowe, niepokoi się nieco o dalszy los pracowni. Sadzi wówczas kilka pamiątkowych drzew, w imieniu swoim i przyjaciół zaangażowanych w sprawę. To dzięki niej w Instytucie pracują wykwalifikowani lekarze, to ona wykształciła ich pod swoim czujnym okiem w Instytucie w Paryżu. Zaczyna się nowy rozdział w polskiej medycynie….
EN
The beginnings of Polish oncology are linked to Maria Skłodowska-Curie. Her gift to the Polish society, at the same time being a gift of Poles to her as the scientist – the Radium Institute in Warsaw, 15 Wawelska Street, was opened on 29 May 1932. Since that day, exactly 85 years have passed. The second after Paris, the twin and most modern European cancer treatment center and research center for this disease was designed and partly equipped by Maria Skłodowska-Curie. This is why she travelled to the United States in 1929, to obtain radium, necessary equipment and financial support for the Radium Institute in Warsaw. Even this action was similar to that in the case of the Radium Institute in Paris. In 1921, the scientist went to the US to get support for the Parisian institution. When the idea of creating the Radium Institute was born, the situation of the motherland of Maria Skłodowska-Curie in the early twenties was very bad, after 123 years of partitions, after the drama of World War I, and after the murderous struggle for independence, Poles decided to support the scholar’s idea and build the Radium Institute. They paid financial contributions and made donations, the press joined in and the Building Committee was set up. At the opening ceremony of the Radium Institute in May 1932, the scientist arrived in Poland for the last time and was delighted to see a complete and finished hospital. Anyway, it was her decision to build the hospital first, and after that the research laboratories; she was concerned about the future of those laboratories. Maria Skłodowska-Curie planted several commemorative trees on her own behalf and on behalf of her friends involved in the activities. It is thanks to her that the qualified physicians worked for the Radium Institute as she had educated them under her watchful eye at the Radium Institute in Paris. A new chapter in Polish medicine began...
6
Content available 85. rocznica otwarcia Instytutu Radowego
PL
W bieżącym roku przypada 85 rocznica otwarcia Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie. W 1932 r., była to bliźniacza tak nowoczesna placówka leczenia chorych na nowotwory obok Instytutu Radowego w Paryżu. Był to dar uczonej dla społeczeństwa polskiego, które z własnych funduszy zbudowało Instytut niejako w darze dla Marii Skłodowskej-Curie. Uroczystości, które odbyły się przed pomnikiem uczonej na ul. Wawlskiej 29 maja 2017 r. potwierdziły jak ważne jest miejsce zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i medycznego.
EN
This year marks the 85th anniversary of the opening of the Radium Institute at Wawelska Street in Warsaw. In 1932, it was a twin modern cancer treatment facility besides the Radium Institute in Paris. The Radium Institute was the scientist’s gift to the Polish society, which built the Institute from its own funds, as a tribute to Maria Skłodowska-Curie. The celebrations which took place in front of the Monument to the scholar at Wawelska Street on 29 May 2017, confirmed the importance of this place both from historical and medical point of view.
EN
Although polyamines (PA) belong to relatively simple aliphatic substances, their role in life processes of animals and plants is of key importance [1–5]. The group of the most important amines, called biogenic ones includes: Spermine (Spm): H2N(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2 Spermidine (Spd): H2N(CH2)3NH(CH2)4NH2 Putrescine (Put): H2N(CH2)4NH2. Of secondary importance are homologues of biogenic amines, occurring in lower contents in living organisms [2, 6–8]: 1,3-diaminopropan: H2N(CH2)3NH2 Cadaverine: H2N(CH2)5NH2 Homospermidine: H2N(CH2)4NH(CH2)4NH2 Norspermine (3,3,3-tet): H2N(CH2)3NH(CH2)3NH(CH2)3NH2 Thermospermine: H2N(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)4NH2 Caldopentamine: H2N(CH2)3NH(CH2)3NH(CH2)3NH(CH2)3NH2. The first polyamine discovered in a living organism was tetramine, a spermine crystallised out of sperm in 1678 by Van Leewenkeuk [9]. Putrescine was discovered in the end of the 19th century in microbes and then triamine: spermidine was discovered in the beginning of the 20th century [2]. Later studies have shown that in animal cells spermidine and spermine occur at elevated levels, while in prokaryotes spermidine and putrescine contents are dominant. Putrescine, spermidine, 1,3-diaminopropan, homospermidine, norspermidine, and norspermine have been found in many gramnegative bacteria and algae [7, 10, 11]. Total concentration of PA in living organisms is on the order of millimols, however, the concentration of free polyamines is much lower. A low level of free amines follows from the fact that they are involved in noncovalent interactions with biomolecules occurring in living organisms such as nucleic acids, proteins, or phospholipids. High concentrations of non-bonded polyamines have been detected first of all in young molecules in the process of growth, in particular in rapidly proliferating cancer cells [6, 12]. Elevated levels of free polyamines have been observed, e.g. in breast, colon, lung, prostate, and skin tumours, accompanied by changed levels of enzymes responsible for biosynthesis and catabolism of polyamines. Because of the increased level of free polyamines and a tendency of their interaction with nucleic acids and other bioligands, these compounds have become objects of intense study [1, 13–19]. There is no doubt that the regulation of biosynthesis of polyamines and catabolism is one of the most important pathways in the search strategy for chemoprevention and chemotherapeutic drugs [14, 15, 20–36]. The present state of knowledge of these processes, their significance in biological systems, and their application in medicine are presented in subsequent sections of this chapter.
PL
Przygotowanie próbki z tkanki nowotworowej jest dużym wyzwaniem analitycznym, ze względu na bogatą matrycę, jednakże dostępne techniki pozwalają osiągnąć wysoką efektywność tego procesu.
9
Content available remote Kontrola systemu planowania leczenia w brachyterapii
PL
Dla każdego etapu radioterapii istnieje szereg regulacji prawnych, które mają na celu głównie poprawę jakości i bezpieczeństwa realizacji całego procesu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezwzględnej poprawności i powtarzalności obliczeń systemy planowania leczenia stosowane w radioterapii powinny być objęty kontrolą jakości. Użycie nieprawidłowowprowadzonych danych skutkuje błędami w obliczeniach i napromienianiu pacjenta. Właściwa kontrola powinna zagwarantować możliwość wykonania optymalnego planu leczenia z wykluczeniem błędów wynikających z nieprawidłowo zdefiniowanych danych w TPS. Opublikowano kilka raportów dedykowanych zapewnieniu jakości w radioterapii, w tym również poświęconych systemom planowania leczenia [1-9]. W pracy przedstawiono podstawowe wymogi kontroli systemu planowania leczenia w brachyterapii oparte głównie na zaleceniach Bookletu No. 8 European Society for Radiotherapy and Oncology [9].
EN
There are a lot of regulations in radiotherapy dedicated to quality assurance and safety of this treatment method process. It is also recommended to control used treatment planning systems. It is necessary to be sure that the calculations and reproducibility are correct. Using incorrect data and calculations cause the mistakes in patient irradiation. The reliable quality control ought to guarantee the possibility of calculated optimal and correct treatment plan. There were published some reports for quality control (QC) in radiotherapy especially for quality control of treatment planning systems (TPS) [1-9]. The main requirements for QC of TPS used in brachytherapy, based on recommendations of Booklet No. 8 European Society for Radiotherapy and Oncology [9], were put forward in this paper.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, celem których była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat nowotworów szyjki i trzonu macicy. Badania te, wykazały, iż wiedza kobiet w tym zakresie jest niezadowalająca. Aby poprawić stan wiedzy kobiet na temat nowotworów należy zwiększyć efektywność przepływu informacji o uwarunkowaniach nowotworów, za pomocą akcji profilaktycznych oraz edukacji na różnych poziomach kształcenia.
EN
The article presents the results of preliminary studies, the aim of which was to evaluate the level of women’s knowledge about cervical cancer and endometrial cancer. These studies have shown that women's knowledge in this range is unsatisfactory. To improve the state of women's knowledge about cancer the logistics flow of information on the determinants of cancers should be increased by conduction of preventive actions and informative processes at different levels of education.
PL
Poniższa praca prezentuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego wskazań do leczenia fotodynamicznego w chorobach nowotworowych skóry, jak i prace prezentujące nowe możliwości zastosowania PDT także w nienowotworowych chorobach skóry. Udowodnione jest skuteczne leczenie z zastosowaniem terapii fotodynamicznej takich schorzeń, jak raki podstawnokomórkowe, choroba Bowena, rogowacenie słoneczne, powierzchowny rak kolczystokomórkowy, przerzuty raka piersi do skóry, ziarniniak grzybiasty oraz łuszczyca. Wykazano także, iż PDT z miejscową aplikacją kwasu 5-delta-aminolewulinowego (ALA) jest skuteczne w leczeniu epidermodysplazji brodawczakowatej, chorobie Dariera oraz w schorzeniach mikrobiologicznych, np. w kandidiazie. Nowym kierunkiem rozwoju PDT są wskazania kosmetyczne (odmładzanie skóry światłem). Wszystkie te wskazania związane są z selektywnym, bezpiecznym i skutecznym działaniem terapii fotodynamicznej.
EN
The study presents main medical indications of photodynamic therapy in skin neoplasm and new directions in the other, nonmalignant skin diseases. In dermatology PDT has been proven to be effective in the treatment of basal cell carcinomas (BCC), Bowen's disease, actinic keratoses, superficial squamous cell carcinomas (SCC), metastatic breast cancer, mycosis fungoides and psoriasis. It was also demonstrated that PDT with topical application of d-aminolevulinic acid (ALA) can selectively photosensitize other skin lesions, i.e.: epidermodysplasia verruciformis and affected skin areas in Darier's disease and microbiological infections (candidiasis). New approach of PDT is connected with cosmetic indication- photo-rejuvenation. These whole indications are connected with selective, safety and effective properties of PDT.
EN
Malnutrition is a common condition in patients with advanced cancer. Nutritional deficits have a significant impact on mortality, morbidity and quality of life among those patients. Direct parameters (resistance, reactance, phase angle (PA)) determined by bioelectrical impedance analysis (BIA) may be used for monitoring of tissue electrical properties. These values may be used as prognostic markers in various disease conditions. Objective. The aim of the study was to examine tissue electrical properties in patients with cancers. Design. BIA was performed in a group of 13 patients with cancer before chemotherapy and 13 healthy volunteers (control group), whereas the ImpediMed bioimpedance analysis SFB7 BioImp v1.55 (Pinkenba Qld 4008, Australia), was applied. The Shapiro-Wilk (S-W) test was used to assess the distribution conformity of examined parameters with a normal distribution; the Fisher (F) test was used to assess variance homogeneity. To compare the two groups (independent samples) according to the type of distribution and variance homogeneity a Student’s T-Test was used. A p value < 0,005 was considered statistically significant. Results. In cancer patients PA was significantly (p=0.002) lower than in the control group (4.62o š 0,87 vs. 5.69o š 0.71, respectively). Resistance was significantly (p = 0.048) larger in patients with cancer than in the control group (573.06 š 63.78 ohm vs. 514.48 š 78.78 ohm, respectively). No significant differences of reactance were found between cancer patients and the control group (46.3 š 7.9 ohm vs. 50.62 š 5.43 ohm; p = 0.12). Conclusion. Patients with cancers have altered tissue electrical properties (resistance and phase angle).
PL
Niedożywienie wśród pacjentów z chorobą nowotworową stanowi istotny klinicznie problem, wpływając na zwiększoną śmiertelność, umieralność oraz jakość życia. Bezpośrednie pomiary bioimpedancji elektrycznej (opór indukcyjny, opór pojemnościowy, kąt fazowy) stanowić mogą prognostyczny marker stanu zdrowia. Celem badania było wykazanie różnic w wartościach oporu indukcyjnego, pojemnościowego i kąta fazowego pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a zdrowymi ochotnikami. Materiał. Pomiar bioimpedancji elektrycznej wykonano w grupie 13 pacjentów z potwierdzoną chorobą nowotworową przed chemioterapią i w grupie kontrolnej złożonej z 13 zdrowych ochotników (ImpediMed bioimpedance analysis SFB7 BioImp v1.55; Pinkenba Qld 4008, Australia). Zastosowane metody. Wartości analizowanych parametrów scharakteryzowano za pomocą wartości średniej i odchylenia standardowego. Do oceny istnienia różnic parametrów mierzalnych między badanymi grupami zastosowano testy parametryczne, po uprzednim sprawdzeniu normalności rozkładu na podstawie testu W Shapiro-Wilka i jednorodności wariancji na podstawie testu F-Fischera. Do porównania dwóch grup niezależnych użyto testu t-Studenta. Przyjęto 5 proc. błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności p < 0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 8.0 (StatSoft, Polska). Wyniki. Wykazano istotną statystycznie różnicę wartości kątów fazowych pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (4,62o š 0,87 vs. 5,69o š 0,71; p = 0,002) oraz w oporze indukcyjnym pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (573,06 š 63,78 ohm vs. 514,48 š 78,78 ohm; p = 0,048). Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w oporze pojemnościowym pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (46,3 š 7,9 ohm vs. 50,62 š 5,43 ohm; p = 0,12). Wnioski: Wykazano zmiany właściwości elektrycznych tkanki (opór indukcyjny i kąt fazowy) u pacjentów z chorobą nowotworową.
14
Content available Fotodynamiczna terapia nowotworów
PL
Obok schorzeń układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów są choroby nowotworowe. Terapia fotodynamiczna PDT oparta na wykorzystaniu światłoczułych związków chemicznych wydaje się być bardzo obiecująca. Światło jest wykorzystywane w lecznictwie od tysięcy lat. W starożytności leczono przy jego pomocy choroby takie jak bielactwo, łuszczyca, krzywica, a nawet psychozy. Metoda terapii fotodynamicznej (PDT) określana często fotochemioterapią, może być skutecznym sposobem w zwalczaniu niektórych odmian nowotworów. Terapia (PDT) i diagnostyka (PDD) fotodynamiczna jako metody leczenia i wczesnego wykrywania nowotworów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu jednostek badawczych na całym świecie. Terapia fotodynamiczna najszerzej stosowana jest w dermatologii. Przy jej pomocy leczy się wiele typów nowotworów skóry, ale prowadzone są badania nad zastosowaniem metody w zwalczaniu nowotworów mózgu, układu pokarmowego, oddechowego lub rozrodczego i wielu innych. Głównym nurtem badań jest zastosowanie metody PDT w leczeniu nowotworów, jednak może być ona również pomyślnie stosowana w lecznictwie nieonkologicznym. Przypuszcza się, że w przyszłości terapia fotodynamiczna znajdzie zastosowanie w leczeniu chorób naczyń krwionośnych, schorzeń oczu, jak również nienowotworowych chorób skóry.
EN
Apart the cardiovascular diseases, the most cases of decease are due to cancer. Photodynamic therapy PDT, based on the use of the photosensitive compounds, seems very promising. Light is used in medicine since thousands of years. In antiquity it was used to treat such diseases as vitiligo, psoriasis, rickets (rachitis), and even psychosis. The method of photodynamic therapy (PDT), often designed as photochemotherapy, could be an effective way in combating with some varieties of tumors. Therapy (PDT) and diagnosis (PDD) photodynamic as a method of therapy and early detection of tumors has received unflagging interest of many research units from around the world. Photodynamic therapy is widely used in dermatology. With its help are cured many types of skin neoplasms, but actually are led studies on using this method in the struggle against brain tumors, gastrointestinal tumors, respiratory system tumors or genital system tumors and many others. Mainstream researches are consecrated to applying of the method of PDT in the treatment of tumors, but it also can be successfully applied in non-oncological medicine. It is also supposed that in the future the photodynamic therapy can be applied in the treatment of vascular diseases, eye diseases, as well as non-cancerous skin (cutaneous) diseases.
PL
W pracy omówiono zasadę działania fotodynamicznej terapii (PDT) i diagnostyki (PDD) nowotworów oraz przedstawiono nowatorski system diagnostyczny wspomagający tę metodę. Diagnostyka i terapia fotodynamiczną jest alternatywą dla inwazyjnych metod rozpoznawania i leczenia nowotworów. Bazuje na selektywnej akumulacji fotoaktywowanego leku (fotouczułacza) w tkankach zmienionych nowotworowo. Metoda diagnostyczna wykorzystuje światło niebieskie, które wzbudza czerwoną fluorescencję fotouczułacza, wspomagając lokalizację patologii. Zaletą tej metody jest nieinwazyjność lub minimalna inwazyjność. Badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, daje niemal natychmiastowe wyniki, można je stosować wielokrotnie, nie wywołując przy tym efektów ubocznych.
16
Content available remote Piąta Multidisciplinarna Konferencja Nauki o Leku
EN
The aim of this study was to verify whether electroporation could affect the accumulation of the hydrophilic photosensitizers: aluminum phthalocyanine tetrasulphonate (AIPcS4) and chlorin e6 (Ce6) in tumor tissue. The experiment was performed in vitro using hybrid mice (C57B1/CBA) bearing the tumors transplanted in the right haunch. The fluorescence intensity of photosensitizers was measured from the surface of the skin covering tumors at different time intervals after the ordinary (passive) and electrically enhanced delivery. The fluorescence spectroscopy results imply that electrical field affected the tumors in a way, which led to the higher accumulation of both photosensitizers (AIPcS4 and e6) in the periphery and the superficial layers of tumors.
PL
Celem badań była ocena wpływu elektroporacji na gromadzenie się w tkankach nowotworowych fotouczulaczy hudrofilowych, tj.:tetrasulfonian glinku ftalecyjaniny (AIPcS4), chlorin e6 (Ce6). W doświadczeniu in vitro użyto hybryd mysz (C57B1/CBA) po wcześniejszym przeszczepieniu komórek nowotworowych. Zmierzono natężenie fluorescencji fotouczulacza z powierzchni skóry pokrywającej zmiany nowotworowe. Badania przeprowadzono w różnych odstępach czasu, po pasywnych i elektrycznie wspomaganych procesach. Wyniki spektroskopii fluorescencyjnej sugerują, iż pole elektryczne wpływa na nowotwory, prowadząc do intensywniejszej akumulacji obu fotouczulaczy (AIPcS4 i e6) w obwodowej oraz powierzchniowej warstwie zmian patologicznych.
EN
Identification and determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Diesel exhaust in the working environment and assessment of workers’ occupational exposure to these suspected human carcinogens were the aim of this experimental investigation. The range of exposure factors calculated on the basis of 9 individual PAH concentrations determined in personal air samples shows that time-averaged concentration of these compounds did not exceed the Polish Maximum Admissible Concentration (MAC) value for PAHs, that is, 2 µg x m-3. The highest concentrations of PAHs were determined in the breathing zone of forklift operators. The maximum exposure factor was 0.427 µg x m-3(about 1/4 of MAC).
EN
Metal-working fluids (MWFs) are used in machining and grinding operations to cool the tool and work, reduce the friction between the tool and work, improve the surface integrity of the work piece, and increase tool life and productivity. Health problems have been reported among workers exposed to MWFs, including incidences of respiratory, digestive and skin cancers, and increased rates of cough and phlegm. This paper reviews and discusses issues concerning health risks from exposure to MWFs in machining and grinding operations, the various factors that influence the degree of exposure, and control methods to reduce exposure to metal-working fluids.
20
Content available Asbestos-Related Health Risks in Estonia
EN
Asbestos has been declared a proven human carcinogen by the U.S. Environ-mental Protection Agency and by the International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization. Since 1983, the European Union has enforced health protection directions in this field, which have been the basis for legal acts of Member States. The Estonian Republic is a country where asbestos and asbestos-containing materials have been used in quite large quantities, especially during the Soviet period. Today the use and sale of asbestos minerals and asbestos containing products are prohibited in Estonia. Unfortunately there has been no substantial overview of the health status of workers exposed to asbestos. The objective of this study was to evaluate the extent of health risks of workers exposed to asbestos in Estonia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.