Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wyodrębnienie ekonomiki górnictwa jako jednej z ekonomik branżowych w ramach nauk ekonomicznych ma szerokie uzasadnienie praktyczne, a przede wszystkim jest podyktowane specyfiką produkcji górniczej, której prowadzenie uzależnione jest od dysponowania zasobami naturalnymi oraz od natężenia zagrożeń naturalnych towarzyszących tej produkcji. Zaadaptowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych w górnictwie węgla kamiennego wymaga zatem połączenia wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz górnictwa i geologii inżynierskiej. Od wielu lat efekty synergii towarzyszące temu interdyscyplinarnemu połączeniu realizowane są w ramach badań prowadzonych w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja i charakterystyka dotychczasowych efektów badań prowadzonych w ramach ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki w zakresie zarządzania kosztami zorientowana na wskazanie wciąż istniejących luk badawczych wymagających uzupełnienia w przyszłości.
EN
Separating mining economics as one of industry economics within the economic sciences is not only practical - it is also dictated by the specific character of mining production which depends on natural resources and on the intensity of natural hazards that are characteristic for this production. Adapting economic and financial solutions for the purpose of hard coal mining requires, therefore, linking the knowledge in the fields of economy, finances and accounting with the knowledge about mining and engineering geology. For many years, the results of synergy that accompany that interdisciplinary union have been implemented within the research conducted at the Institute of Economy and Informatics at the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology. The aim of this paper is to survey and to characterize the current results of research carried out in the scope of mining economics at the Institute of Economy and Informatics in the field of cost management, that aims to identify research gaps that would have to be filled in in the future.
PL
Ekonomika i organizacja górnictwa ma wielowiekową tradycję, a jej zakres badawczy ewoluuje wraz z rozwojem gospodarczym, a w szczególności rozwojem górnictwa i rozwojem systemu nauki. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie zakresu specjalności ekonomika i organizacja górnictwa oraz skali jej oddziaływania na rzeczywistość na tle dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska w dziedzinie nauk technicznych oraz na tle innych dyscyplin o zbliżonym zakresie. W szczególności wskazano wspólne obszary badawcze ekonomiki i organizacji górnictwa oraz dyscyplin takich jak inżynieria produkcji i nauki o zarządzaniu. Zrealizowanie celu postawionego w artykule pozwoli na lepsze zrozumienie zadań stojących przez tą specjalnością oraz powiązanie ich z zadaniami stawianymi przed naukami o zarządzaniu czy inżynierią produkcji.
EN
Mining economics and organization has a tradition lasting many centuries and its research extent is evolving together with the economic development, particularly the development of the mining industry and the development of the science system. The objective of this paper is to clarify the extent of the specialty of mining economics and organization and the scale of its influence on the reality on the background of the mining and engineering geology disciplines in the area of technical sciences and on the background of other disciplines with the similar extent. In particular, the joint research areas of mining economics and organization as well as disciplines such as production engineering and management sciences have been pointed out. Achieving the objective, set in the paper, will make it possible to understand the tasks better standing in front of this specialty and tying them with the tasks set in front of management sciences or production engineering.
3
Content available Pracownik w koncepcji stakeholder organizacji
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji interesariuszy oraz ich potrzeb i oczekiwań, a także w części empirycznej określenia roli satysfakcji z pracy pracownika w przedsiębiorstwie. Przedstawiono czynniki charakteryzujące satysfakcję i sposoby jej pomiaru, a następnie wyniki badania znaczenia trzech wybranych czynników w oparciu o dane ankietowe z dwóch przedsiębiorstw sektora spożywczego. Wyniki badania dowodzą, że respondenci osiągają wysoką satysfakcję z pracy. Istotne znaczenie wśród dziewięciu badanych czynników odgrywa znajomość celów i kierunków rozwoju firmy, interesująca praca oraz współpraca w zespole.
EN
In this article an attempt at a determination of the role of enterprise worker’s job satisfaction in the enterprise has been made. The factors characterising satisfaction and the ways of its measurement and subsequently the results of the research on the meaning of the three selected factors were presented, basing on the questionnaire data taken from two enterprises in the food sector. The results of the investigation have proved that the respondents achieve high satisfaction with their work. Among the eight factors studied it is the knowledge of the firm’s aims and directions of its development, interesting work and cooperation in the team that play a critical role.
PL
Jedną z kluczowych przyczyn nieefektywności przedsiębiorstw górniczych w Polsce są systematycznie rosnące jednostkowe koszty produkcji górniczej, które wzrastają nie tylko w wyniku pogłębiania wydobycia i wzrostu natężenia zagrożeń geologiczno-górniczych, ale również w wyniku braku skutecznych narzędzi planowania i kontroli kosztów. Mając na uwadze wskazane okoliczności, celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji kontrolingu produkcji górniczej (KPG), która została opracowana w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na podstawie literaturowych studiów teoretycznych, analizy dobrych praktyk, konsultacji z przedsiębiorstwami górniczymi oraz praktycznych prac naukowo-badawczych zleconych Instytutowi przez przedsiębiorstwa górnicze oraz instytucje naukowe w ciągu ostatnich piętnastu lat jego funkcjonowania.
EN
One of the key reasons of inefficiency of mining enterprises in Poland are systematically growing unit costs of mining production, which growth is caused not only by deepening the coal extraction and increase of the intensity of geological and mining hazards, but also by lack of efficient costs’ planning and control tools. Bearing in mind the above circumstances, the aim of this article is to present a concept of mining production controlling (KPG), which was developed in the Institute of Economy and Informatics on the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology, based on literature theoretical studies, analysis of good practices, consultations with mining enterprises and practical scientific and research works commissioned to the Institute by mining enterprises and scientific institutions in the last fifteen years of its operation.
PL
Koszt kapitału to interdyscyplinarne pojęcie, pojawiające się na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, jednym z ważniejszych jego ujęć jest postrzeganie go przez pryzmat kosztu kapitału zaangażowanego w finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Przenosząc tę koncepcję kosztu kapitału na grunt przedsiębiorstw górniczych, sformułowano cel niniejszego artykułu. Uczyniono nim wskazanie związku podejmowanego zagadnienia ze specjalnością ekonomika i organizacja górnictwa, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, w dziedzinie nauk technicznych oraz analizę wspólnych obszarów badawczych, dotyczących kapitału i jego kosztu, pomiędzy różnymi dyscyplinami i specjalnościami naukowymi.
EN
The cost of capital is an interdisciplinary term, appearing on the grounds of various scientific disciplines and areas. From the point of view of economics and organization of the enterprise, one of its most important definitions is perceiving it through the prism of the cost of capital engaged in the financing of the enterprise operations. Transferring this concept of the cost of capital to the grounds of mining enterprises, the objective of this paper has been set. It has been chosen to find the relation of the issue raised with the specialty of mining organization and economics, in the discipline of mining and engineering geology, in the area of technical sciences as well as to analyze the common research areas concerning the capital and its cost, between the various scientific disciplines and specialties.
EN
The research problem raised in the paper concerns materials management of mining enterprises. It is an important area of activity in these enterprises, mainly due to the fact that the cost of materials consumption is, after the personnel cost, the second position in the cost structure in terms of value. In order to conduct the mining works planned in an efficient way, it is necessary to provide materials supply as well as to prepare them and transfer to production. It can only be achieved in the way of appropriate planning, which includes the division into product range and time periods. The way of planning should be adjusted to the specific conditions and the character of consumption, as well as link those with an operational production plan. Although a great number of publications on planning methods can be found, not many of them refer to the specificity of mining production processes, especially material requirements planning. The objective of this paper is to present the theoretical assumptions of the material requirements planning process and the practical aspects of this process in the operating activity of mining enterprises. The paper is of theoretical and cognitive study character. The research was based on a systematic review method - systematic literature review, supplemented with the analysis of internal documents and programs used in materials management of mining enterprises.
EN
Because of deteriorating condition of the environment and more and more difficult situation on the market of energy fuels, the role of renewable energy sources is increasing. In the paper an analysis was performed on the development limitations and perspectives of renewable energy sources on the Polish market. The analysis conducted shows that the renewable energy sources start to be used in a bigger scale in Poland. It may also be noticed that the significance of the particular renewable energy sources is dynamically changing in time. In year 2005 hydropower was largely dominating among the renewable energy sources, however, in 2016 wind power was clearly prevailing. One of the most important factors determining the development of renewable energy sources in Poland are legal conditions. They were subject to analysis, taking into account the European Union regulations and Polish regulations. The research was based on literature review, analysis of legal regulations and of data coming from the reports and statistics published by the Central Statistical Office, Ministry of Energy, Ministry of Environment, Energy Regulatory Office, Fund for Environmental Protection and Water Management, and other organizations.
PL
Jakość nawierzchni drogowych stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie budownictwa drogowego. Bardzo duże znaczenie w trakcie realizacji kontraktów i późniejszej gwarancji ma kontrola zadeklarowanych parametrów. Kładzenie dużego nacisku na wysoki standard konstrukcji drogowej zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów jej wykonania. Przeprowadzanie rutynowych przeglądów dróg ma na celu monitorowanie i wykrywanie we wczesnym stadium uszkodzeń, co pozwala na podejmowanie decyzji o jej dalszym użytkowaniu oraz o technologii naprawy. Sprawdzenie stanu nawierzchni należy przeprowadzić zgodnie z normami i wytycznymi, wykonując odpowiednie badania.
EN
Mining industry in Poland went through a deep transformation. It was a result of a serious financial crisis in the largest mining enterprises in Poland. In this strategic industry for Poland, a consolidation process occurred along with a liquidation of some of its potential. The objective of the paper is to show the process of capital degradation in the largest Polish mining enterprise – Kompania Węglowa SA, what was one of the most important premises of changes implemented in mining industry, and to assess the first effects of the actions undertaken in terms of the effectiveness of capital utilization. The analysis conducted relates to the premises and effects of the first stage of consolidation process, that is after the incorporation of the first mining enterprise - Kompania Węglowa SA into the structures of Polska Grupa Górnicza SA. The basic research method is ratio analysis and the research period encompasses the years 2013–2016.
PL
Branża górnicza w Polsce przeszła głębokie przeobrażenie. Było ono skutkiem poważnego kryzysu finansowego największych przedsiębiorstw górniczych w Polsce. W tej strategicznej dla polskiej gospodarki branży nastąpił proces konsolidacji z jednoczesną likwidacją części jej potencjału. Celem artykułu jest zobrazowanie procesu degradacji kapitału w największym polskim przedsiębiorstwie górniczym – Kompanii Węglowej SA, który był jedną z ważniejszych przesłanek wdrożonych zmian w branży górniczej oraz ocena pierwszych skutków podjętych działań w zakresie efektywności wykorzystania kapitału. Przeprowadzona analiza dotyczy przesłanek i skutków pierwszego etapu procesu konsolidacji, tj. po włączeniu pierwszego przedsiębiorstwa górniczego – Kompanii Węglowej SA w struktury spółki Polska Grupa Górnicza SA. Podstawową metodą badawczą jest analiza wskaźnikowa, okres badań obejmuje lata 2013–2016.
EN
The problem of corporate governance and the connected executive remuneration system gains a special significance in relation to state-owned enterprises. A proper configuration of this system enables effective enterprise management, however, mistakes in its construction may be a source of negative behavior patterns of managers and may lead to disturbances on financial markets or even to financial crisis. The reasons for disturbances on the financial markets include the following: the manner in which the top management was operating and the oversight of public enterprises and especially, taking too much risk by the top management. This system should put the interests of shareholders and stakeholders first, while in many cases it prefers results achieved without tying them to long-term effectiveness criteria (European Commission 2004). Therefore, there is a need of looking for more effective mechanisms of motivating the managers. In Poland, the first steps were also made in the direction of improving the supervision system and especially, of creating an effective remuneration system for managers. The purpose of the hereby article is to diagnose the executive remuneration system in the state-owned enterprises and to analyze the tools verifying the efficiency of management and being a basis for bonuses. The publication presents the genesis and models of corporate governance taking into account various criteria for division. In addition, the conditions of remuneration of managers in companies with Treasury shareholding and assessment of managerial bonus systems were presented. The authors also present a proposal for optimizing assessment effectiveness regarding management for the purpose of constructing an efficient, measurable motivational system. Such a system should be based on shareholders’ value.
PL
Problematyka corporate governance i związanego z nią systemu wynagradzania kadry menedżerskiej zyskuje szczególne znaczenie w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właściwa konfiguracja tego systemu umożliwia efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, jednak błędy w jego konstrukcji mogą być źródłem negatywnych schematów zachowań kadry zarządzającej i mogą prowadzić do zakłóceń na rynkach finansowych, a nawet do kryzysu finansowego. Wśród przyczyn zawirowań na rynkach finansowych wymienia się między innymi: sposób sprawowania zarządu i nadzoru w spółkach publicznych, a zwłaszcza podejmowanie przez organy zarządcze nadmiernego ryzyka. System ten powinien preferować interesy akcjonariuszy i interesariuszy, tymczasem w wielu przypadkach bierze pod uwagę osiągane wyniki bez powiązania ich z długofalowymi kryteriami efektywnościowymi. Dlatego istnieje potrzeba poszukiwania skuteczniejszych mechanizmów motywowania menedżerów. Także w Polsce podjęto pierwsze kroki w kierunku poprawy systemu nadzoru, a zwłaszcza stworzenia skutecznego systemu wynagrodzeń dla menedżerów. Celem niniejszego artykułu jest diagnoza systemów wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wraz z analizą narzędzi weryfikujących efektywność zarządzania i będących podstawą do uzyskania premii. Publikacja prezentuje genezę oraz modele nadzoru korporacyjnego uwzględniając różne kryteria podziału. Ponadto pokazano uwarunkowania wynagrodzeń menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wraz z oceną systemów premiowania menedżerów. Autorzy przedstawiają również propozycję optymalizacji oceny efektywności zarządzania na potrzeby budowy skutecznego, parametrycznego systemu motywacyjnego. Taki system powinien opierać się na wartości dla akcjonariuszy.
PL
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań determinujących transfer wiedzy w przedsiębiorstwie. Za główne czynniki determinujące transfer wiedzy w organizacji uznano cechy charakterystyczne wiedzy, lokujące ją pośród najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, rodzaj wiedzy oraz rodzaj kanału transferu wiedzy, koszty pozyskania i zagospodarowania wiedzy, a także klimat organizacyjny. Artykuł ma charakter studium teoretyczno-poznawczego. Badania oparte zostały na metodzie systematic review – systematycznego przeglądu literatury, na podstawie której sporządzono syntezę podejmowanego problemu badawczego.
EN
The purpose of the paper is to present the conditions that determine knowledge transfer in a company. The main factors determining knowledge transfer in an organization are thought to be the characteristic features of knowledge that place it among the most important corporate resources, type of knowledge and type of knowledge transfer, cost of knowledge acquisition and management, and also organizational climate. The paper is of a character of theoretical and cognitive study. The research is based on a method of systematic review – literature was used to conduct the synthesis of the undertaken research problem.
PL
Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy dostosowania tradycyjnych modeli kalkulacji kosztu kapitału własnego do specyfiki przedsiębiorstw górniczych. Rozwiązania znane z literatury nie dają racjonalnych wyników. Wynika to z unikatowości działalności przedsiębiorstw górniczych, w przypadku której występuje brak możliwości odniesienia do typowych sytuacji rynkowych. Celem artykułu jest wskazanie takich rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie racjonalnych i miarodajnych wyników. Jedną z propozycji jest zmodyfikowana metoda Famy-Frencha. W artykule przetestowano ją kalkulując koszt kapitału w wybranym przedsiębiorstwie górniczym. Problem kalkulacji kosztu kapitału jest szczególnie ważny w obszarze oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Koszt kapitału znajduje zastosowanie jako stopa dyskontowa w dynamicznych miarach efektywności, ukierunkowanych na wzrost wartości ekonomicznej.
EN
The problem of research undertaken in the article concerns the adaptation of traditional models of calculating the cost of capital to the specifics of mining companies. Solutions known from the literature do not give reasonable results. This is due to the uniqueness of the activities of mining companies, in which case we are dealing with a lack of reference to the typical market situations. The aim of this article is to identify solutions that allow rational and reliable results to be obtained. One of the proposals is a modified Fama-French method. The article was tested by calculating the cost of capital in the largest Polish mining enterprises. The problem of calculation of the cost of capital is particularly important in the area of assessing the effectiveness of investment projects. The cost of capital is used as the discount rate in dynamic measures of performance, such as NPV.
EN
The paper introduces the concept of a strict local equilibrium of order k in the Gale economic model. We obtain higher-order necessary and sufficient conditions for such equilibria without assuming continuity of the utility functions. These conditions are formulated in terms of generalized lower and upper directional derivatives, introduced by Studniarski (1986). A stability theorem for strict local equilibria of order k is also included.
EN
We study properties of Banach spaces C(L) of all continuous scalar (real or complex) functions on compact lines L. First we show that if L is a separable compact line, then for every closed linear subspace X of C(L) with separable dual the quotient space C(L)/X possesses a sequence of continuous linear functionals separating its points. Next we show that for any compact line L the space C(L) contains no subspace isomorphic to a C(K) space where K is a separable nonmetrizable scattered compact Hausdorff space with countable height.
PL
Ryzyko finansowe oznacza niebezpieczeństwo niespłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Jest ono tym większe, im mniejszy jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału. Nie jest to jednak jedyny parametr wpływający na poziom tego ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zestawu wskaźników diagnostycznych, za pomocą których można sparametryzować ryzyko finansowe. Taki zestaw zastosowano do badania ryzyka finansowania w branży górniczej, porównując polskie i światowe przedsiębiorstwa górnicze.
EN
Financial risk means the danger of failing to repay the liabilities with interest. The lower the share of equity capital in the capital structure the higher the risk is. However, it is not the only parameter influencing the level of this risk. The objective of this paper is to identify a set of diagnostic indicators, by the use of which the financial risk can be parameterized. Such a set was used for examining the financial risk in the hard coal mining industry, making a comparison between Polish and global mining enterprises.
PL
Ryzyko wewnątrzorganizacyjne jest jedną z odmian ryzyka specyficznego. Jest ono generowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Należy do kategorii trudno mierzalnych, na ogół ocenianych arbitralnie, na podstawie opinii ekspertów. Jego pomiar nie jest rozpowszechniony w literaturze i praktyce. Na ogół korzysta się z gotowych rankingów lub traktuje się je jako średnie ryzyko przedsiębiorstw należących do branży. Celem badań zaprezentowanych w artykule jest budowa zintegrowanego wskaźnika wewnątrzorganizacyjnej oceny ratingowej oraz systemu parametryzacji ryzyka wewnątrzorganizacyjnego na przykładzie kopalń węgla kamiennego zgrupowanych w strukturze wybranego przedsiębiorstwa górniczego.
PL
Kopalnie węgla kamiennego, funkcjonujące w strukturach przedsiębiorstw górniczych, charakteryzują się pewną specyfiką. Nie można zastosować w ich przypadku tradycyjnej procedury audytu, stosowanej w innych podmiotach gospodarczych. Celem artykułu jest opracowanie kompleksowej metody audytu kopalni węgla kamiennego, uwzględniającej audyt zasobów kopalni, zagrożeń naturalnych, na jakie jest narażona i procesów w niej realizowanych oraz audyt jej otoczenia.
EN
Hard coal mines functioning within the structures of mining enterprises are characterized by particular specificity. A traditional audit procedure cannot be used for them, which is applied for other economic subjects. The purpose of the article is to develop a complex audit method of hard coal mine that involves the audit of mine resources, natural hazards that it is prone to, internal processes conducted as well as the audit of its environment.
PL
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań polityki inteligentnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji. Przedmiotem badań podjętych w artykule są prawne uwarunkowania inteligentnego rozwoju, związane z unijną perspektywą finansową 2014-2020; w szczególności odniesiono się do unijnej Strategii Europa 2020, polskiej Strategii Rozwoju Kraju 2020, strategii zintegrowanych i umowy partnerstwa. Wskazano ponadto rolę programów operacyjnych w realizacji polityki inteligentnego rozwoju, a zwłaszcza Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na tym tle przedstawiono koncepcję inteligentnych specjalizacji jako klucza do inteligentnego rozwoju.
EN
The purpose of the paper is to analyze the conditions of intelligent development policy with a special inclusion of intelligent specializations. The subject of research undertaken in the article are the legal conditions of intelligent development connected with EU financial perspective for the years 2014-2020, in particular it was related to the Europe 2020 strategy, integrated strategies and partnership agreement. Furthermore, the role of operational programs was indicated in conducting the intelligent development policy, especially the Intelligent Development Operational Program. On this basis the concept of intelligent specializations was presented as a key to intelligent development.
19
Content available remote Wpływ pielęgnacji na odkształcenia skurczowe betonu
PL
W artykule przedstawiono wpływ pielęgnacji betonu na odkształcenia skurczowe. Pokazano, jak wilgotność względna otoczenia i czas trwania pielęgnacji wpływają na wartości nominalnych odkształceń skurczowych różnych klas betonu. Wykazano, iż pielęgnacja betonu nie ma istotnego wpływu na skurcz autogeniczny, który zależy głównie od czynników odpowiedzialnych za wytrzymałość betonu. Jego wartość jest o rząd wielkości mniejsza od wartości skurczu od wysychania. W przypadku wybranych beleczek wykonanych z betonu o różnych parametrach i różnie pielęgnowanego dokonano obliczeń odkształcenia skurczowego od wysychania.
EN
The article presents the impact of concrete curing on the shrinkage deformation. It shows how the relative humidity of the environment and the duration of care affect the value of the nominal shrinkage deformation for different classes of concrete. It has been shown that the concrete curing has no significant effect on the autogenous shrinkage, which depends mainly on the factors responsible for the strength of concrete. Its value is an order of magnitude less than the shrinkage by drying. For the reference beam element, assuming various parameters and care of concrete was calculated the shrinkage from drying.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce. Praca podzielona jest na dwie części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny, przedstawiono w niej analizę sytuacji grup na polskim rynku pracy oraz perspektywy demograficzne dla Polski wpływające na zmiany na rynku. W tej części wyk orzystano wszystkie pozycje wymienione w bibliografii. Druga część ma charakter badawczy i powstała w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród obu skrajnych grup wi ekowych (osób młodych i zaawansowanych wiekowo) oraz przy wykorzystaniu wywiadu z przedsiębiorcami (potencjalnymi pracodawcami). Analiza wyników przeprowadzonych badań potwierdziła założoną sytuację rynku pracy, zarówno dla absolwentów, jak i osób zaawansowanych wiekowo.
EN
The goal of this work is the analysis and evaluation of the situation of radical age groups on the labor market in Poland. This work is divided into two parts. The first part, which is theoretical, is focused on the analysis of the situation of mentioned above groups on the Polish labor market and demographic prospects for Poland which influence changes on market. In this part all items from bibliography were used. The second part is explorative and was made on the basis of questionnaire amongst both age groups (young and age advanced) and entrepreneurs (potential employers). The analysis of results confirmed assumed situation on the labor market for both, graduates and people in advanced age.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.