Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpylacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the average total coverage of winter rapeseed surface sprayed with copper foliar fertilizer and nano-copper and to determine the total plant surface in the three development stages studied (12, 14 and 16 BBCH). Coverage studies were carried out in the "Aporo1" chamber at a speed of 0.86 m·s-1, pressure of 0.20 and 0.28 MPa, using two conventional nozzles for spraying: XR 110-02 and DF 120-02. To determine the size of the coverage, the samplers were used in the form of water-sensitive papers attached to the horizontal and vertical surfaces of artificial plants. The degree of coverage was determined by a computer method of image analysis. To determine the size of the projections of the horizontal and vertical surfaces of the studied plants, they were photographed in each development phase, then they were subject to graphic processing. In Scan2Cad, photos were transformed into a vector image, then using the AutoCad 2014 program, the projection size of the tested surfaces was read. The total surface of plants was determined after determining the size of vertical and horizontal projections of plants. It was found that after use of the DF 120-02 nozzle, a better coverage of the sprayed plants was achieved in each development phase and with all applied spraying parameters compared to the XR 110-02 nozzle. There was no statistically significant effect of the nano-element on the value of average coverage of the surface of the winter rapeseed plants.
PL
Celem badań było określenie średniego całkowitego pokrycia powierzchni rzepaku ozimego opryskiwanego nawozem dolistnym miedzi i nanomiedzią oraz wyznaczenie powierzchni całkowitej roślin w trzech badanych fazach rozwojowych (12, 14 i 16 BBCH). Badania stopnia pokrycia przeprowadzono w komorze "Aporo1" przy prędkości 0.86 m·s-1, ciśnieniu 0.20 oraz 0.28 MPa, wykorzystując do oprysku dwa rozpylacze standardowe: XR 110-02 oraz DF 120-02. Aby wyznaczyć stopień pokrycia zastosowano próbniki w postaci papierków wodoczułych przyczepianych do poziomych i pionowych powierzchni sztucznych roślin. Stopień pokrycia wyznaczono komputerową metodą analizy obrazu. Aby określić wielkość rzutów powierzchni poziomych i pionowych badanych roślin wykonano im zdjęcia w każdej fazie rozwojowej, następnie poddano je obróbce graficznej. W programie Scan2Cad, zdjęcia przekształcono na obraz wektorowy, następnie przy użyciu programu AutoCad 2014, odczytano wielkość rzutu badanych powierzchni. Powierzchnie całkowite roślin wyznaczono po określeniu wielkości rzutów pionowych i poziomych roślin. Stwierdzono, że po zastosowaniu rozpylacza DF 120-02 uzyskano lepsze pokrycie opryskiwanych roślin w każdej fazie rozwojowej i przy wszystkich stosowanych parametrach opryskiwania w porównaniu do rozpylacza XR 110-02. Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu nanopierwiastka na wartość średniego całkowitego pokrycia powierzchni roślin rzepaku ozimego.
EN
The aim of the study was to determine the dependence of deposition of various forms of copper on winter oilseed rape on its spraying characteristics. The deposition of the utility liquid was determined in the first stage of the studies. The plants were sprayed in the spraying chamber “Aporo”, with the copper foliar fertilizer and nano-copper. The tests were performed with a working speed of 0.86 m·s-1, with two operating pressures 0.2 and 0.28 MPa. The spraying was done using standard nozzles: flat fan XR 110-02 and dual flat fan DF 120-02. In order to determine the deposition, the previously dried winter oilseed rape plants were mineralized, and then the concentration of the Cu element was measured using the spectrometer. The second stage of the study included the determination of the plant spraying coefficient Kpo. For this purpose, the photos of horizontal and vertical surfaces projections were taken of the winter oilseed rape crops in three phases of development. The surface area of the analysed plants was determined using the Scan2Cad and AutoCad 2014 graphical program. It was observed that the plant spraying coefficient Kpo increases along with the plants’ growth. For the applied spraying parameters, higher deposition values of copper were obtained by using Mikrovit Copper 80 foliar fertilizer for spraying.
PL
Celem badań było wyznaczenie zależności naniesienia różnych form miedzi na rośliny rzepaku ozimego od ich charakterystyki opryskowej. W pierwszym etapie badań wyznaczono naniesienie cieczy użytkowej. Rośliny opryskiwano w komorze opryskowej "Aporo", nawozem dolistnym miedzi oraz nanomiedzią. Badania wykonano z prędkością roboczą równą 0.86 m·s-1, przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa. Oprysk wykonano przy użyciu rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. W celu określenia naniesienia uprzednio wysuszone rośliny rzepaku ozimego zmineralizowano, a następnie przy użyciu spektrometru zmierzono stężenie pierwiastka Cu. W drugim etapie badań wyznaczono współczynnik opryskowy roślin (Kpo). W tym celu wykonano zdjęcia rzutów powierzchni poziomych i pionowych roślin rzepaku ozimego w trzech fazach rozwojowych. Wielkość powierzchni badanych roślin określono przy użyciu programu graficznego Scan2Cad oraz AutoCad 2014. Zaobserwowano, że współczynnik Kpo rośnie wraz ze wzrostem roślin. Dla zastosowanych parametrów zabiegu opryskiwania wyższe wartości naniesienia miedzi uzyskano przy użyciu do oprysku nawozu dolistnego Mikrovit Miedź 80.
EN
The results were presented of research into the impact of high pressure installation elements: the piston pump and sprayers with double flat spray: TeeJet DGTJ-60: 110/02, 110/03, 110/04 on the viability of entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae. The research was carried out with the pressure of liquid in the installation of 10.0 MPa. The measurements of the number of living nematodes in fluid samples collected from the container, from the pipe that feeds the sprayer and from liquid collected under the sprayer were compared. A 17.7% decrease of the viability of nematodes caused by the pump was found and a 23.6% viability decrease was established caused by the sprayers.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elementów instalacji wysoko ciśnieniowej: pompy tłokowej i rozpylaczy o podwójnym strumieniu płaskim TeeJet DGTJ-60: 11002, 11003, 11004 na przeżywalność owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Badania przeprowadzono przy ciśnieniu cieczy w instalacji równym 10,0 MPa. Porównano pomiary liczby żywych nicieni w próbach płynu pobranego ze zbiornika, z przewodu zasilającego rozpylacz i z cieczy zebranej pod rozpylaczem. Stwierdzono 17,7% spadek przeżywalności nicieni spowodowany przez pompę oraz 23,6% spadek przeżywalności spowodowany przez rozpylacze.
EN
In the assessment of the quality of treatment using the application indicator there is no information concerning the parametric characteristics of the sprayed plant. Therefore, the aim of this study was to determine the application of the utility liquid depending on the coefficient of the position of the spray surfaces with the use of the selected single- and dual- spray nozzles. The studies were performed at the Institute of Agricultural Engineering of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, in laboratory conditions. The carrier of nozzles acting as an independent sprayer was used for spraying. The coefficient of the position of the spray surfaces as the relation of surfaces of vertical projections and to the surfaces of horizontal projections was determined using artificial plants by appropriately setting its sprayed surfaces. Results of the tests and their analysis showed the influence of the position of spray surfaces coefficient on the deposit of the spray liquid.
PL
W ocenie jakości zabiegu z wykorzystaniem wskaźnika naniesienia brakuje informacji dotyczącej parametrycznej charakterystyki opryskiwanej rośliny. Dlatego też celem pracy było określenie naniesienia cieczy użytkowej zależności od współ- czynnika położenia powierzchni opryskowych z zastosowaniem wybranych rozpylaczy jedno i dwustrumieniowego. Badania wykonano w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w warunkach laboratoryjnych. Do opryskiwania użyto nośnika rozpylaczy działającego jak samodzielny opryskiwacz. Współczynnik położenia powierzchni opryskowych jako stosunek powierzchni rzutów pionowych i do powierzchni rzutów poziomych określano z zastosowaniem sztucznych roślin odpowiednio ustawiając jej opryskiwane powierzchnie. Wyniki badań i ich analiza wykazały wpływ współczynnika powierzchni opryskowych na wielkość naniesienia cieczy użytkowej.
EN
The research has been carried out in laboratory conditions at the Institute of Agricultural Engineering at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Two single- and two-stream ejector nozzles were used for the tests, which operated at the pressure of 0.2 and 0.4 MPa. The water sensitive papers placed on artificial plants were the sprayed objects. During tests, the sprayer moved at a constant operating speed of 8 km·h-1. The degree of coverage was determined by means of a computer image analysis in the Adobe Photoshop 7.0 CE program. The purpose of the research was to determine the average degree of coverage of the sprayed objects depending on the type and operating conditions of the nozzles and the spray characteristics. It has been shown that the spraying characteristic of the plants has an influence on the average coverage of the sprayed objects and it facilitates the selection of the right type of the nozzle for spraying the plants. This helps reduce the use of plant protection products, thereby reducing the pollution of the environment and surface waters with harmful substances.
PL
Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do badań wykorzystano dwa rozpylacze eżektorowe jedno i dwu strumieniowe, które pracowały przy ciśnieniu 0,2 oraz 0,4 MPa. Opryskiwanymi obiektami były papierki wodnoczułe umieszczane na sztucznych roślinach. Opryskiwacz podczas badań poruszał się za stałą prędkością roboczą wynoszącą 8 km·h-1. Stopień pokrycia określano przy pomocy komputerowej analizy obrazu w programie Adobe Photoshop 7.0 CE. Celem wykonanych badań było określenie średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów w zależności od rodzaju i warunków pracy rozpylaczy oraz charakterystyki opryskowej. Wykazano, że charakterystyka opryskowa roślin ma wpływ na średnie pokrycie opryskiwanych obiektów oraz ułatwia dobór właściwego rodzaju rozpylacza do wykonania zabiegu opryskiwania roślin. Pozwala to ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, a dzięki temu zmniejszyć skażenie środowiska oraz wód powierzchniowych szkodliwymi substancjami.
EN
The main purpose of the study was to compare the average and total degree of covering the sprayed plants with the foliar fertilizer with copper and the nanocopper. The measurement of covering degree was performed in "Aporo” sprayed chamber at a constant speed of (11.16 m·s-1) and at two pressures values 0.2 and 0.28 MPa for two nozzles standard: onestream XR110-02, and a dual-stream DF120-02. Tests were conducted at a constant speed for different pressures and two conventional nozzles. The samplers in the form of water sensitive paper were used. The degree of covering was calculated using a computer image analysis method. Statistical tests were carried out based on an analysis of the average group and homogeneity of variance (ANOVA). It was found that, when the nanocopper was applied, the average degree of covering and the total degree of covering were higher than while using the foliar fertilizer (Mikrovit) with copper, regardless of the pressure and the nozzle used in tests.
PL
Celem badań było porównanie średniego oraz całkowitego stopnia pokrycia roślin opryskiwanych nawozem dolistnym miedzi i nanomiedzią Badania stopnia pokrycia wykonano w komorze opryskowej "Aporo". Doświadczenie przeprowadzono ze stałą prędkością opryskiwania (11.16 m·s-1), przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa dla dwóch rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. Użyto próbników w postaci papierków wodoczułych, które umieszczano na powierzchniach poziomych i pionowych sztucznych roślin. Stopień pokrycia obliczono dzięki wykorzystaniu komputerowej metody analizy obrazu. Przeprowadzono testy statystyczne oparte na analizie średnich w grupach oraz analizę jednorodności wariancji (ANOVA). Stwierdzono, że przy zastosowaniu do oprysku pierwiastka nanomiedzi średni stopień pokrycia oraz cał- kowity stopień pokrycia był wyższy niż przy zastosowaniu nawozu dolistnego Mikrovit, niezależnie od ciśnienie oraz rozpylacza wykorzystanego w badaniach.
PL
Podstawowym elementem, mających bezpośredni wpływ na skuteczność gaśniczą instalacji przeciwpożarowej mgły wodnej jest dysza wykorzystana do rozpylenia cieczy. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę ile trudu i nakładów finansowych należy ponieść, aby zaprojektować rozpylacz wytwarzający mgłę wodną o wymaganych parametrach. W niniejszym artykule przedstawiono wstęp do teorii rozpylania cieczy, chcąc przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem dysz osobom potencjalnie zainteresowanym wykorzystaniem mgły wodnej do ochrony przeciwpożarowe. Artykuł poświęcony jest podstawowym parametrom zewnętrznym i wewnętrznym charakteryzującym dany typ rozpylaczy. Przedstawione zagadnienia są podstawą do zrozumienia złożoności procesów towarzyszących rozpylaniu cieczy.
EN
The basic element, having a direct impact on the extinguishing effectiveness of the water mist fire protection system is nozzle, which is used to spray the liquid. However, we do not realize how much effort and financial expenditures have to be incurred to specify atomizer generating mist with the required parameters. This article presents an introduction to the theory of the liquid atomization, to bring basic issues related to the design of the nozzle for potentially interested persons in using water mist in fire protection. The article discusses the basic internal and external parameters characterized by the type of atomizer. This issues are fundamental to understand the complexity of the phenomenon accompanying the liquid atomization.
EN
The first step towards condition based maintenance of the milling plant is the implementation of on- line condition monitoring of the mill. The following paper pr esents and analyses methods of monitoring the key performance factors of a vertical spindle mill that is suited for implementation on older power stations, i.e. the quantity (mass flow rate) and quality (particle fineness) of the pulverised fuel produced by the mill. It is shown herein that the mill throughput can be monitored on-line using a simple mill energy balance that successfully predicts the coal the roughput within 2.33% as compared to a calibrated coal feeder. A sensitivity analysis reveals that the coal moisture is a critical measurement for this method to be adopted as an on-line mass flow monitoring tool. A laser based particle size analyser tool was tested for use in the power plant environment as an on-line monitoring solution to measure pulverised fuel fineness. It was revealed that several factors around the set-up and operation of the instrument have an influence on the perceived results. Although the instrument showed good precision and repeatability of results, these factors must be taken into account in order to improve the accuracy of the reported results before the instrument can be commissioned as an on-line monitoring solution.
EN
The primary objective of the experiment was to determine the average coverage of the sprayed liquid on the plant surface according to the adopted coefficient of the spray surface of plants (Wpo). Examinations were performed under laboratory conditions, using a sprayer, which was moving with a constant operating speed, at various operating pressures. During the study four types of nozzles were used: standard and ejector. They sprayed objects, which were artificial plants, equipped with probes in the form of water-sensitive papers. Probes were placed on the horizontal and vertical surfaces of the plants. The degree of coverage was determined by computer image analysis. The analysis of obtained results showed that the coefficient of the surface spray has a significant impact on the size of the average surface coverage of sprayed objects. It was found that in case where the Wpo <1, standard nozzles are better for spraying, and when Wpo > 1, ejector nozzles and standard double may be used more successfully.
PL
Celem eksperymentu było określenie średniego pokrycia opryskiwanej powierzchni rośliny, w zależności od przyjętego współczynnika powierzchni opryskowych (Wpo). Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu opryskiwacza, który poruszał się ze stałą prędkością roboczą, ale przy różnych ciśnieniach pracy. Do badań użyto czterech typów rozpylaczy (standardowych i eżektorowych). Opryskiwanymi obiektami były sztuczne rośliny zaopatrzone w próbniki w postaci papierków wodoczułych, które umieszczano na powierzchniach poziomych i pionowych. Stopień pokrycia określono metodą komputerowej analizy obrazu. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że współczynnik powierzchni opryskowych, ma znaczący wpływ na wielkość średniego pokrycia powierzchni opryskiwanych obiektów. Stwierdzono również, iż w przypadku, kiedy Wpo<1 korzystniej jest do oprysku używać rozpylaczy standardowych, a kiedy Wpo>1, z większym powodzeniem można stosować rozpylacze eżektorowe oraz standardowe dwustrumieniowe.
EN
The objective of the study was to determine the effect of the spray boom height and liquid pressure on airborne drift during spray application. A lift mounted sprayer with a 12 m spray boom and standard flat fan nozzles LU 120-03 (Lechler) was used in the field trials. The treatments were made for all combinations of the boom heights 0.35, 0.5 and 0.75 m, and liquid pressures 0.15, 0.3 and 0.5 MPa. For each treatment the sprayer was driven at the velocity of 6.0 km∙h-1, five times over the distance 60 m. The fluorescent dye BSF was sprayed and collected on the samples attached on 4 m masts. The analysis of BSF deposition on the samplers proved the significant effect of both the boom height and the liquid pressure on the airborne drift. The lowest drift was observed for the pressure of 0.15 MPa regardless the boom height. For these parameters the drift was reduced by 50% compared to the standard situation with the boom height of 0.5 m and the pressure of 0.3 MPa. Raising the boom up to 0.75 m and the pressure to 0.5 MPa resulted in 270% increase of the drift.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie powietrzne cieczy użytkowej. W badaniach zastosowano opryskiwacz zawieszany, wyposażony w standardową belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechler LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza ze stałą prędkością roboczą 6,0 km∙h-1. Dla każdej kombinacji wysokości ustawienia belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego nanosząc znacznik fluorescencyjny. Naniesienie znacznika oceniane było na próbnikach rozmieszczanych na masztach o wysokości 4 m. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości pracy belki i ciśnienia cieczy użytkowej na znoszenie powietrzne. Najmniejsze znoszenie powietrzne uzyskano dla ciśnienia 0,15 MPa i to niezależnie od wysokości ustawienia prowadzonej belki polowej. W porównaniu ze standardową techniką opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) uzyskano redukcję znoszenia powietrznego o 50%. Nadmierna wysokość prowadzenia belki polowej 0,75 m i wysokie ciśnienie 0,5 MPa spowodowało wzrost znoszenia powietrznego o 270%.
PL
W badaniach polowych określano wpływ środków powierzchniowo czynnych, dodawanych do cieczy użytkowej zawierającej herbicydy Hector 53,6 WG lub Hector Max 66,5 WG, na skuteczność zwalczania komosy białej w uprawie kukurydzy. Oceniano ponadto wpływ rozpylaczy o identycznej intensywności wypływu cieczy (w dm3·min-1), lecz wytwarzających krople o zróżnicowanej wielkości (jakość rozpylenia cieczy), na efektywność chwastobójczą. W zmiennych warunkach meteorologicznych panujących przed zabiegami ochronnymi i w trakcie ich wykonywania, dobór adiuwantów i rozpylaczy wpływał na skuteczność działania herbicydów. W warunkach stabilnych najlepsze efekty zniszczenia komosy białej (gatunek trudno zwilżalny) uzyskano po wykonaniu opryskiwania za pomocą rozpylaczy dwustrumieniowych TwinJet TJ60 11002 VS, wytwarzających krople drobne i bardzo drobne, natomiast w warunkach zmiennych i stresu wodnego – lepszym rozwiązaniem było użycie do zabiegu rozpylaczy grubokroplistych (AVI 11002), gdy do herbicydów dodawano adiuwanty o cechach poprawiających retencję oraz wnikanie substancji czynnych przez warstwę woskową liści. Najbardziej efektywnym dodatkiem okazał się adiuwant olejowy Olstick 90 EC.
EN
The droplet size used for spraying operations and spray liquid properties modified with adjuvants have a significant impact on the coverage of the leaf surface of weeds and protected plants. In the study the effect of nozzle types with the same output but with different spray qualities (droplet size) was tested. Also was evaluated the influence of surface active agents (adjuvants) added to herbicide in tank mixture against Chenopodium album L. control in maize. Depending on weather conditions prevailing during the period of protective treatments (variable structure of weed leaf surface), the impact of spraying techniques and adjuvants on herbicidal effectiveness were mixed. The results showed that the most effective weed control was achieved after treatment with a fine nozzles TwinJet TJ60 11002 VS, especially when the adjuvants were added to herbicides to increase retention and penetration of active ingredients through a wax layer on the Ch. album leaves. In variable weather conditions the most useful was an adjuvant oil Olstick 90 EC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nierównomierności pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy jedno- i dwustrumieniowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nośnik rozpylaczy. Dla ułatwienia interpretacji wyników badań nierównomierności pokrycia i wykazania istniejących zależności autorzy posłużyli się wskaźnikiem średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów, który jest stosunkiem sumarycznego pokrycia poszczególnych opryskiwanych obiektów do ilości tych obiektów. Mimo zastosowania takich samych warunków eksperymentu dla wszystkich badanych rozpylaczy uzyskane wyniki średniego stopnia pokrycia i nierównomierności pokrycia charakteryzowały się dużymi różnicami dla poszczególnych rozpylaczy. Analiza wyników badań nie wykazała istnienia bezpośredniej zależności między średnim stopniem pokrycia opryskiwanych obiektów a współczynnikiem nierównomierności pokrycia. Zarówno w przypadku rozpylaczy jedno-, jak i dwustrumieniowych te, dla których stwierdzono najmniejsze i największe średnie pokrycie, charakteryzowały się podobnym współczynnikiem nierównomierności pokrycia.
EN
The paper presents the results of the studies on the unevenness of covering the sprayed objects with the use of one and double-stream nozzles. Tests were carried out in laboratory conditions with the use of sprayer carrier. In order to facilitate interpretation of the results of studies on unevenness of covering and showing the existing relations, authors used an index of mean degree of the sprayed objects, which is a relation of a total covering of particular sprayed objects with the amount of these objects. Despite the use of the same conditions of experiment for all researched sprayers the obtained results of mean covering and unevenness of covering were characterised with high differences for particular nozzles. Analysis of the research results did not show any direct relation between mean degree of coverage of the sprayed objects and a ratio unevenness of the coverage. Both in case of one and double-stream nozzles, for which the smallest and the biggest coverage was determined, were characterized with a similar ratio unevenness of coverage.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej. W testach polowych użyto opryskiwacz zawieszany, wyposażony w belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechner LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza. Dla każdej kombinacji wysokości belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego, nanosząc brylant sulfoflawiny ze stałą prędkością roboczą 6,0 km·h-1. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości belki, ciśnienia cieczy i prędkości wiatru na ilość znoszonej cieczy. Niskie prowadzenie belki 0,35 m i zredukowane ciśnienie do 0,15 MPa zmniejszyło znoszenie o 50% w stosunku do standardowej techniki opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) już w odległości 3 m od odcinka testowego. Nadmierna wysokość belki 0,75 m i podwyższone ciśnienie do 0,3 MPa przy prędkości wiatru 2,4 m.s-1 zwiększa znoszenie cieczy o ponad 75%. Największy przyrost znoszenia odnotowano dla ciśnienia 0,5 MPa i wysokości belki 0,75 m.
EN
The objective of the presented research was to determine the effect of a spray boom height and utility liquid pressure on downwind spray drift deposited on the ground. In the field experiment a field crop sprayer was used with 12 m spray boom and LU 120-03 flat-fan nozzles. During the tests the spray was applied on the 60 m long area and as wide as the sprayer. For each combination of the spray boom height (0.35; 0.5; 0.75 m) and operational pressure (0.15; 0.3; 0.5 MPa) 5 applications (replications) were carried out with BSF fluorescent dye, at driving velocity 6.0 km·h-1. The results confirmed a significant influence of the spray boom height, liquid pressure and wind speed on spray drift. The treatments with low spray boom at 0.35 m and at low pressure 0.15 MPa resulted in drift reduction by 50% to 3 m downwind of the sprayed crop, compared to the reference application parameters: spray boom height 0.5 m and liquid pressure 0.3 MPa. The excessive height of the toolbar 0.75 m and medium pressure 0.3 MPa, applied at wind speed 2.4 m.s-1 increased spray drift by 75%. The highest drift was observed for the spray boom height 0.75 m and liquid pressure 0.5 MPa.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu czterech typów rozpylaczy. Pomiary przeprowadzono przy czterech prędkościach roboczych agregatu, stałym ciśnieniu cieczy i stałej dawce cieczy. Badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych, do których użyto nośnika rozpylaczy. Badania przeprowadzono na trzech sztucznych roślinach, na których mocowano papierki wodoczułe. Próbniki tworzyły obiekty oznaczone jako: poziome górne (Apog), poziome dolne (Apod), pionowe najazdowe (Anj) oraz pionowe odjazdowe (Aoj). W celu określenia stopnia pokrycia papierki poddano komputerowej analizie obrazu. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów pionowych. W przypadku obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono istotnego wpływu prędkości roboczej. Zwiększenie prędkości opryskiwania spowodowało wzrost stopnia pokrycia powierzchni najazdowych. Odwrotną zależność zaobserwowano dla powierzchni odjazdowych. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.
EN
The paper presents the results of research on the degree of covering the sprayed facilities with the use of four types of sprayers. The measurements were carried out at four work speeds of an aggregate, constant pressure of liquid and a constant dose of liquid. The tests were carried out in the laboratory conditions, for which a carrier of sprayers was used. The research was carried out on three artificial plants, on which water sensitive papers were mounted. Facilities determined as: upper levels (Apog), lower levels (Apod), vertical approach (Anj) and vertical depart (Aoj) formed probes. In order to determine the degree of covering, the papers were subjected to computer image analysis. The results were subjected to multi-factor analysis of variance, which proved that the applied sprayer and the speed of aggregate significantly influenced the degree of covering vertical facilities. In case of upper horizontal facilities, no significant impact of the working speed was reported. The increase of the spraying speed caused the increase of the degree of covering the approach surfaces. The opposite relation was reported for departure surfaces. No noticeable coverage with a sprayed liquid was noticed on horizontal objects.
PL
W pracy przedstawiono przegląd tematyki z zakresu techniki ochrony roślin ze szczególnym naciskiem na zagadnienia jakości opryskiwania oraz znoszenia cieczy opryskowej. Do najważniejszych wskaźników jakości opryskiwania należą: nierównomierność rozkładu opadu, stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni oraz naniesienie cieczy użytkowej. Celem pracy było określenie dominującej tematyki oraz zarysowujących się trendów w badaniach na podstawie analizy celów i wyników opublikowanych prac z badań przeprowadzonych w XXI wieku. Zakres przeglądu obejmuje wyniki doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców. W analizie przeważają prace związane z badaniami rozpylaczy, w których podkreśla się znaczenie wyboru właściwego rozpylacza w zależności od warunków technicznych, technologicznych i pogodowych.
EN
The review of the subject concerning a plant protection technology with a particular interest in the issues concerning spraying quality and drift of the sprayed liquid was presented in the paper. Irregularity of the fall distribution of the sprayed liquid, degree of the sprayed surfaces covering and drifting of utility liquid are the most significant indexes of the spraying quality. The purpose of the paper was to determine a prevailing subject and appearing trends in the research based on the analysis of objectives and results of the published papers from the research carried out in the 21st century. The scope of the review covers experimental results of both Polish as well as foreign scientists. Papers related to the investigated sprayers, where the significance of the selection of the proper sprayer in relation to technical, technological and weather conditions are emphasised, prevail in the analysis.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy eżektorowych: jednostrumieniowego (AVI 11002) i dwustrumieniowego (AVI TWIN 11002). Pomiary przeprowadzono przy dwóch prędkościach roboczych agregatu, trzech ustawieniach rozpylaczy i stałej dawce cieczy. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych. Użyto nośnika rozpylaczy, symulującego pracę opryskiwacza polowego. W doświadczeniu zastosowano papierki wodnoczułe, zamocowane na trzech sztucznych roślinach, rozstawionych w 3-metrowych odstępach. Próbniki założone na sztuczne rośliny tworzyły obiekty oznaczone jako: poziomy górny (Apog ), poziomy dolny (Apod ), pionowy najazdowy (Anj ) oraz pionowy odjazdowy (Aoj ). Po wykonaniu pomiaru papierki poddano komputerowej analizie obrazu w celu określenia stopnia pokrycia, wartości przedstawiono na wykresach słupkowych. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono natomiast, w tym przypadku, istotnego wpływu kąta ustawienia rozpylaczy. Wszystkie przyjęte do badań parametry pracy rozpylaczy istotnie wpłynęły na pokrycie obiektów pionowych. Wyższe wartości stopnia pokrycia obiektów pionowych zaobserwowano dla rozpylacza dwustrumieniowego, natomiast w przypadku obiektu poziomego górnego dla rozpylacza jednostrumieniowego. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.
EN
The research paper includes results of comparative research of the coverage degree of the sprayed objects with the use of air induction sprayers: a one-stream (AVI 11002) and two-stream (AVI TWIN 11002). The measurements were carried out at two work speeds of an aggregate, three settings of sprayers and a fixed dose of liquids. The research was conducted in laboratory conditions. A sprayer carrier was applied, which stimulates operation of a field sprayer. Water-sensitive papers were used in an experiment. They were mounted to three artificial plants spaced in 3-metres intervals. Samplers placed on artificial plants formed surfaces determined as: an upper level (Apog), a lower level (Apod), vertical approach (Anj) and vertical leaving (Aoj). Upon carrying out the measurement, the papers were subjected to a computer image analysis in order to determine the coverage degree, the values have been presented at bar charts. The results were subjected to a multi-factor analysis of variance, which proved that the sprayer used and the speed of aggregate significantly influence the coverage degree of upper horizontal objects, whereas, no significant influence of the angle of sprayers setting has been determined in this case. All working parameters of sprayers, which were accepted for the research, have significantly influenced coverage of vertical facilities. Higher values of coverage degree of vertical facilities were reported for a two-stream sprayer, while in case of an upper horizontal sprayer for a one-stream sprayer. No noticeable coverage with a sprayed liquid has been noticed on horizontal objects.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia zastosowania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach wysokoprężnych. Podano podstawowe wymagania stawiane procesowi wtryskiwania biopaliw, konstrukcji wtryskiwaczy umożliwiających rozpylanie paliw o zwiększonej lepkości. Zaproponowano oryginalny typ rozpylaczy, wykorzystujący efekt termiczny obrobki paliwa. Podano wyniki badań silnika z komorą wirową przy pracy na mieszaninie oleju słonecznikowego z olejem napędowym.
EN
The paper presents the use of vegetable fuels in diesel engines. The basic requirements for biofuels injection process, enabling the construction of spraying fuel injectors with increased viscosity are described. The original type of the sprayers, using the thermal effect of fuel treatments is proposed. The final results of engine tests with the vortex chamber at work on a mixture of sunflower oil with diesel are listed.
PL
W pracy przedstawiono wpływ parametrów rozpylania i ustawienia wybranego rozpylacza dwustrumieniowego na rozkład podłużny rozpylonej cieczy pod wpływem działania zmiennego strumienia powietrza. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Do oceny charakterystyki rozkładu podłużnego posłużono się wskaźnikiem opadu cieczy Wso oraz wskaźnikiem opadu cieczy pod rozpylaczem Wsor. Stwierdzono, że prędkość strumienia powietrza oraz sposób ustawienia rozpylacza znacząco wpływa na charakterystykę opadu rozpylonej cieczy.
EN
The work presents the impact of spraying parameters and positioning of a selected double stream atomiser on longitudinal distribution of sprayed liquid under the influence of the variable air stream. The tests were performed in laboratory conditions. The following indexes were employed to assess longitudinal distribution characteristics: liquid drop index Wso and the index of liquid drop under the atomiser Wsor. It has been observed that the air stream velocity and the atomiser positioning significantly affects sprayed liquid drop characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów z zastosowaniem rozpylacza dwustrumieniowego eżektorowego w zmiennych warunkach i parametrach rozpylania. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Obiektami opryskiwanymi były sztuczne rośliny z zamontowanymi na nich papierkami wodoczułymi (PSP). W wyniku przeprowadzonej komputerowej analizy obrazu opryskanych powierzchni stwierdzono istotny wpływ przyjętych parametrów rozpylania na stopień pokrycia przy opryskiwaniu powierzchni pionowej najazdowej i poziomej górnej. Nie stwierdzono natomiast pokrycia powierzchni poziomych spodnich na poziomie statystycznie istotnym.
EN
The work presents results of the research on coverage degree for objects sprayed using a double stream ejector type atomiser at changeable spraying conditions and parameters. The tests were performed in laboratory conditions. Sprayed objects included artificial plants with water sensitive papers (PSP) attached to them. Completed computer image analysis of sprayed surfaces allowed to observe significant impact of the assumed spraying parameters on coverage degree while spraying vertical approach surface and upper horizontal surface. Whereas, the researchers observed no coverage of bottom horizontal surfaces at statistically significant level.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wyników badań jakości wykonania rozpylaczy płaskostrumieniowych, stosowanych w opryskiwaczach polowych. Oceny jakości wykonania tych rozpylaczy dokonano na podstawie analizy statystycznej wartości jednego z podstawowych parametrów funkcjonalnych rozpylaczy, tzn. natężenia wypływu cieczy technologicznej. Podczas badań sformułowano hipotezy statystyczne dotyczące zgodności wartości natężenia wypływu z wartościami nominalnymi i dopuszczalnymi oraz poddano je weryfikacji. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że ocena jakości wykonania rozpylaczy płaskostrumieniowych na podstawie ocen i charakterystyk natężenia wypływu cieczy nie jest jednoznaczna.
EN
A transverse irregularity of spray is the one of the most used characteristics for spray quality assessment. The value of this indicator is assigned based on laboratory measurements carried out on a multi-groove table. The functional parameters of nozzles have a direct influence on the value of the indicator, for instance, it depends on the intensity of liquid outflow. The intensity of liquid outflow is important during the procedure of agricultural spray. Disagreement between the actual and nominal value of this parameter may cause significant deterioration in spray quality during fieldwork. The paper presents an analysis of the workmanship of nozzles, which is made on the basis of statistical analysis of the intensity of liquid outflow values. During the tests, the statistical hypothesis concerning agreements between the real and nominal or acceptable intensity of liquid outflow values were formulated and verified. In the conclusions the author affirms that the assessment of the level of nozzle workmanship is ambiguous, but a lot of the circumstances indicate that the workmanship is not satisfactory.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.