Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The industry transformation to the digital model 4.0 will be a significant change from the perspective of the organisation and processes. In the context of the above, the research was undertaken, the principal aim of which constituted the attempt to answer the question concerning the technological advancement level of manufacturing companies operating in the agricultural machinery sector. It is about identifying what adaptation projects in the context of the fourth generation industry era should be undertaken by the Polish manufacturers operating in the agricultural machinery sector. The achievement of the main objective required formulation and implementation of partial objectives, which, according to the authors, include: C(1) – defining the Industry 4.0 axiom merit; C(2) – using the subject literature reconstruction and interpretation methods – nomination of areas, on the one hand essential from the perspective of the model 4.0, and on the other hand those that may demonstrate the maturity in the domain of the adopted desiderata; C(3) – compilation of the research model, in the form of an assessment sheet, being a resultant of literature studies and research conducted among deliberately selected domain experts; C(4) – based on the selected indicators, the technological advancement level recognition of the studied companies; specification of a technological gap (questioning among experts).
EN
After three industrial revolutions, the fourth comes, which transfers production to sophisticated networks of companies equipped with intelligent devices, machines, means of transport, communicating with each other using modern technologies. It creates new challenges for industrial enterprises, it requires redefining existing business models. The development of the concept of Industry 4.0 forces modern enterprises to quickly and flexibly adapt to the changing conditions of the technological environment. This is reflected in the changes taking place in the area of social and technical architecture of business models. Industry 4.0 contributes to creating a new kind of interaction between people and machines. These interactions significantly affect the way work is done and the resource allocation in the social and technical architecture of business models. The aim of the article is to identyfy the changes taking place in the area of social architecture of the business model in the era of Industry 4.0.
PL
Po trzech rewolucjach przemysłowych przychodzi czwarta, która przenosi produkcję do wyrafinowanych sieci firm wyposażonych w inteligentne urządzenia, maszyny, środki transportu, komunikujących się ze sobą za pomocą nowoczesnych technologii. Stwarza to nowe wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych, wymaga ponownego zdefiniowania istniejących modeli biznesowych. Opracowanie koncepcji Przemysłu 4.0 zmusza nowoczesne przedsiębiorstwa do szybkiego i elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków środowiska technologicznego. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w obszarze architektury społecznej i technicznej modeli biznesowych przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 przyczynia się do tworzenia nowego rodzaju interakcji między ludźmi i maszynami. Te interakcje znacząco wpływają na sposób wykonywania pracy i alokację zasobów w architekturze społecznej i technicznej modeli biznesowych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian zachodzących w obszarze architektury społecznej modelu biznesowego w dobie Przemysłu 4.0.
EN
Since many researchers and managers think about the essence, creation mechanisms and limits of the manufacturing model maturity, at this point, the author raises the question related to this issue: what dimensions (descriptions and desiderata) should be considered when conceptualizing this idea? The formulated question became a starting point and a point of conducting a creative synthesis, based, on the one hand, on a detailed analysis of the problem theory, and on the other hand – on the author’s own research. The above question and belief related to the existence of economic demand for results of application nature were the main inspiration to undertake research whose main purpose is to recognize: how the maturity of the business model is understood by selected experts operating in the Polish agricultural machinery sector?
PL
Jako że wielu badaczy i zarządzających zastanawia się nad istotą, mechanizmami kreowania i granicami dojrzałości modelu biznesu, w tym miejscu autor stawia – związane z tym zagadnieniem – pytanie: jakie wymiary (deskrypty i dezyderaty) należy uwzględnić dokonując konceptualizacji tego pojęcia? Sformułowane pytanie stało się punktem wyjścia i przeprowadzenia twórczej syntezy opartej z jednej strony na szczegółowej analizie teorii problemu, a z drugiej na badaniach własnych autora. Powyższe pytanie oraz przekonanie o występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na wyniki o charakterze aplikacyjnym stanowiły główną inspirację do podjęcia badań, których zasadniczym celem jest rozpoznanie jak dojrzałość modelu biznesu rozumieją wybrani eksperci działający w polskim sektorze maszyn rolniczych?
4
Content available remote Tourist and business models in the mobility of customers using car rental services
EN
The article aims to present mobility models and patterns in relation to clients using services rendered by car rentals. The paper seeks to illustrate the subject matter, but also offers an element of innovation consisting in a sketch of mobility models for the clients of an agency. The proposed patterns and models were compiled based on a series of in-depth free-form interviews performed in June and July 2020. In total, the author conducted four interviews with the employees of a car rental in the city of Rzeszów. The starting point for the interviews was identifying the main categories of car rental clients and establishing their characteristic features from the standpoint of a selected offer. Based on the information provided by the employees of the agency, the author compiled two mobility models pertaining to the clients that use car rental services, i.e. business and tourist model. Each model demonstrates different characteristics and preferences of clients that use the agency’s services. Furthermore, travelling patterns assigned to each model indicate differences in terms of the route, direction and duration of a travel. The theoretical part of this paper is predicated on the analysis of relevant literature and Internet sources.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do prowadzonej polityki, oczekiwań rynku i konsekwencji, jakie niosą one dla biznesu. Wyjaśniono, jak analizowanie śladu węglowego organizacji i produktu w całym łańcuchu wartości pomaga w redefiniowaniu dotychczasowych modeli biznesowych w celu poszukiwania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono praktyki liderów globalnych rynków i nastawienie polskich przedsiębiorstw do zagadnień klimatycznych. Omówiono ponadto wytyczne KE dotyczące raportowania niefinansowego w odniesieniu do klimatu, a także dobrowolne inicjatywy liderów rynku wykraczające daleko poza wymagania prawne.
EN
Setting and communicating ambitious goals – even challenges, reporting effects achieved as well as sharing ideas drive pro-climate activity on a global scale. Sooner or later we will have to join and take action on climate change, too. Without specific actions in business strategies and models, it may be impossible to take advantage of the opportunities that have arisen. The European Commission’s guidelines for reporting on non-financial information in relation to the climate not only encourage, but also help in practical way to prepare for a change in the way of thinking about the business. We should be aware that it is a derivative of actions taken by market leaders who set global trends. On the occasion of transformation, they not only strengthen their positive image, promote corporate social responsibility, but also achieve economic success. The newly defined business models that they are gradually implementing, assume a continuous improvement to reduce greenhouse gas emissions, a significant increase in the use of renewable energy and further improvement of energy efficiency throughout the entire value chain. The savings, which are already valued in billions of euros, should be an inspiration for those who still with uncertainty and lack of conviction approach better understanding of their impact on the climate, not to mention disclosing this information to the market. It is up to the managers to decide whether they want to stand in line with the best or just watch how they strengthen their market position.
6
Content available Industry 4.0 challenges for the business model
EN
Increasingly, in the environment of academia and business, new challenges for industry are being discussed in connection with the fourth industrial revolution. Industry 4.0 is the result of the development of cyber-physical manufacturing systems as part of the fourth industrial revolution. Researchers, politicians and entrepreneurs are discussing the directions of changes in industry. Industry 4.0 marks new areas of change in the sphere of production and management. The development of the Industry 4.0 concept forces modern enterprises to adapt quickly and flexibly to changing demand conditions. This is reflected in the creation of new business models that allow for the introduction of innovation, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of the functioning of enterprises to the conditions of the changing competitive and widespread environment. The aim of the article is to present the concept of a business model assuming high flexibility in the Industry 4.0 era.
7
Content available Product-service system - a literature review
EN
This article presents the basic concepts concerning product and service systems. The classification was presented, and various concepts of such systems were discussed. The benefits of product and service systems for production companies were presented, as well as the main factors hindering their implementation. The influence of process management on the presented systems was also discussed. An example of such a system is also presented.
EN
The objective of the paper is to analyze the cooperation in craft beer manufacturing in Poland and to identify the specificity of this phenomenon from the perspective of enterprise management. The sales of craft beers in Poland are growing rapidly. Craft beers have about a 0.5% share in the total beer sales value in Poland. The popular practice in the industry is contract brewing. It is an interesting phenomenon in the field of cooperation of enterprises which can be classified and analyzed as a form of: economic cooperation (generally), production cooperation, outsourcing, network and virtual organization and also coopetition. It is a specific business model. Contract brewing is a complex problem the specificity of which emerges on several levels. Firstly, there is a special way to emerge in the market of craft beers, even while not possessing significant funds by the entrepreneur. Secondly, it is a form of cooperation in the field of production which unites efforts on the side of both the customer and the contractor since it is not limited to normal outsourcing of production to an external entity but involves physical production capacity of the contractor and technological know-how of both cooperation parties. Thirdly, it is firmly embedded in human relationships. Fourthly, it can generate coopetitive relations since the brewery accepting the order may conduct its own activity related to production and sales of beer under its own brand.
EN
After three industrial revolutions, the fourth has come, transferring production to sophisticated networks of companies equipped with intelligent devices, machines, and means of transport, communicating with each other using modern technologies. It creates new challenges for industrial companies; it requires existing business models to be redefined. The development of the Industry 4.0 concept forces modern companies, especially small and medium-sized enterprises, to quickly and flexibly adapt to the changing demand conditions. This is reflected in the creation of new business models, ones that allow for the introduction of innovations, the rapid reorganization of processes, and very flexible adaptation of enterprises to the conditions of a changing environment. The aim of the article is to present the concept of a business model assuming the creation of a network of small and medium-sized enterprises that are able to generate added value for their clients in the era of Industry 4.0.
EN
The fundamental objective of this research paper is to determine whether contemporary management is recognized traditionally, in the light of a strategy and the entailing methods of operation, adapted to the target recipients, based on knowledge and studies, strongly embedded in the market reality or perhaps more as a paradigm, in which the focal point is the architecture of business processes, which comprises a description of their conceptualization, the determination of individual and necessary stages of operations and the modelling of these process, i.e., a business model. Opinion reconnaissance requires – in the first place – to develop a catalogue of features clearly identifying a business model and a strategy. The theoretical and design layers will utilize a method of reconstructing and interpreting the source literature supported by a discussion among purposively selected experts. This will be reflected by a set of key identifiers, which quantify a strategy and a business model subject to further assessment by the representatives of agricultural machinery companies. On the empirical level, it is important to determine, which of the suggested dimensions truly capture the sense of the concept in terms of practical operations of the enterprises invited to the study. It seems that the complexity of the problems and the so far limited scientific recognition justify treatment of the mentioned issues as the subject matter of the research.
PL
Fundamentalnym celem niniejszej pracy jest rozpoznanie czy współczesne zarządzanie postrzegane jest tradycyjnie przez pryzmat strategii i wynikających z niej metod działania, dostosowanej do docelowych odbiorców, opartej na wiedzy i badaniach, osadzonej mocno w realiach rynkowych czy może bardziej jako paradygmat, w którym punktem centralnym jest architektura procesów biznesowych, na którą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, tj. model biznesu. Rekonesans opinii wymaga – w pierwszej kolejności – sprokurowania katalogu cech istotnie identyfikujących strategię oraz model biznesu. W warstwie teoretycznej i projektowej wykorzystana zostanie metoda rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu wsparta dyskusją w grupie celowo dobranych ekspertów. Znajdzie to swój wyraz w zestawie kluczowych identyfikatorów kwantyfikujących strategię oraz model biznesu podlegających dalszej ocenie wśród przedstawicieli przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych. Na płaszczyźnie empirycznej istotne jest ustalenie, które z zasugerowanych wymiarów najbardziej oddają sens pojęcia w kontekście praktycznych działań przedsiębiorstw zaproszonych do badań. Wydaje się, że złożoność problemów i małe, jak dotychczas, naukowe rozpoznanie uzasadniają traktowanie wymienionych kwestii jako przedmiotu badań.
PL
Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki XXI wieku. Rynek przewozów lotniczych posiada charakterystyczne cechy, które warunkują jego funkcjonowanie. Jedną z nich jest stosowanie przez przewoźników różnych modeli biznesowych. Wybór określonego modelu w znacznym stopniu wpływa na cechy oferowanej usługi przewozowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ogromną popularność zyskał model niskokosztowy. Wszystkie rozwiązania stosowane w tym modelu mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania linii lotniczej, a tym samym maksymalizację zysku uzyskanego ze sprzedaży.
EN
Air transport is one of the fastest growing branches of the 21st century economy. The air transport market has characteristic features that condition its functioning. One of them is multiplicity of business models. Implementation of particular model significantly affects the features of the transport service offered. Over the past several years, the low-cost model has gained big popularity. The purpose of all solutions used in this model is to reduce the operational costs of the airline, and maximizing the profit obtained from tickets sale.
PL
W ciągle zmieniającym się świecie, firmy walczą o coraz to lepsze, dogodniejsze dla ich klientów innowacje. Jakie były pierwsze zmiany wprowadzone w firmie Amazon? Jaką przyszłość Amazon proponuje swoim konsumentom? Celem artykułu jest ukazanie zmian w procesach logistycznych na przestrzeni lat (1997-2040) na podstawie firmy, która zajmuje się handlem elektronicznym i jest największym sklepem internetowym na świecie - Amazon.com.
EN
In a constantly changing world, companies are fighting for better and more convenient innovations for their clients. What were the first changes introduced at Amazon? What future does Amazon propose to their clients? The aim of the article is to show changes in logistics processes over the years (1997-2040) based on a company that deals with electronic commerce and is the largest online store in the world - Amazon.com.
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie problemu kluczowych parametrów wpływających w zasadniczy sposób na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Autorzy podejmują próbę zrozumienia parametrów na podstawie analizy literatury w 9 kluczowych obszarach modelu biznesowego z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto omówiono obszary, etapy i determinanty wzrostu i rozwoju w efektywnym modelu biznesowym. Artykuł kończy analiza zestawów głównych wskaźników monitorujących wzrost i rozwój modelu biznesowego w różnych fazach cyklu życia organizacji.
EN
The purpose of the article is to explain the problem of key parameters that have a fundamental impact on the growth and development of the company. The authors attempt to understand parameters based on literature analysis in nine key areas of the business model, taking into account the individual stages of company development. In addition, the areas, stages and determinants of growth and development in an effective business model were discussed. The article ends with an analysis of sets of the main indicators monitoring the growth and development of the business model at various stages of the organization’s life cycle.
PL
Celem opracowania było sklasyfikowanie archetypów modeli biznesowych oraz zbadanie wpływu wybranego archetypu na wyniki finansowe osiągane przez przedsiębiorstwa w pierwszych trzech latach działalności. W pracy po przeglądzie literaturowym sklasyfikowano archetypy. Dla przyjętej klasyfikacji przypisano archetyp dla każdego przedsiębiorstwa i dokonano analizy wyników finansowych na podstawie Rachunku Zysków i Strat. Analizowano przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, wynik finansowy netto jak również marżę brutto ze sprzedaży. Wskazano zastosowania oraz ograniczenia poszczególnych archetypów oraz wytypowano te, które osiągają najlepsze wyniki finansowe w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności.
EN
The goal of the study was to classify archetypes of business models and to examine the impact of the selected archetype on the financial results achieved by enterprises in the first three years of operation. The archetypes were classified in the work after a literature review. In the adopted classification, an archetype was assigned to each company and the financial results were analyzed based on the Profit and Loss Account. Sales revenues, operating costs, the net financial result as well as the gross sales margin were analyzed. The applications and limitations of individual archetypes were pointed out and the ones that achieve the best financial results in the first three years of operation were selected.
PL
Dla wielu współczesnych przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności modelu biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu, jednocześnie nie mając obiekcji przed obniżaniem np. kosztów produkcji niejednokrotnie naruszając standardy ekologiczne. W artykule wykorzystano dane firmy, wyniki własnych badań koncernu oraz literaturę przedmiotu z zakresu konkurencyjności, modeli biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR korzystnie wpływa na konkurencyjność modelu biznesowego.
EN
For many modern enterprises, building the competitiveness of a business model based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. Many of them pride themselves on belonging to the Respect Index, while they have no objection to lowering eg production costs, often violating environmental standards. The article uses the company's data, the results of the company's own research and the subject literature on competitiveness, business models and corporate social responsibility, in order to show that the implementation of CSR activities has a positive impact on the competitiveness of the business model.
EN
The aim of the article is to present one of the optimization methods of logistics processes, as solutions to improve operational efficiency in business models of spa enterprises. The author uses the Palmer's algorithm, using it to optimize the schedule of performing treatments in health resorts. The final result of the publication is the proposal to use the Palmer's algorithm with the author's amendment. The solution was supported by an example of using its for health resort treatments.
PL
Celem artykułu jest zbadanie zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy cechami określającymi standardy obsługi klienta z ostatecznym wyborem świadczeniodawcy usług medycznych w zakresie stomatologii oraz opracowanie modelu biznesu dla jednostki medycznej o profilu stomatologicznym, umożliwia-jącego stałą analizę potrzeb klientów oraz działań konkurencji. W artykule, w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej, przeprowadzono badania bezpo-średnie metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród pacjentów gabinetów stomatologicznych woj. śląskiego. Uzyskane wyniki posłużą budowaniu strategii opartej na więzi i właściwej relacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług stomatologicznych.
EN
The purpose of this article is to investigate the causal relationship between the characteristics of customer service standards and the final choice of the dental services provider, and to develop a business model of a dental health services that allows the continuous analysis of customer needs and competition. In the article, in order to verify the hypothesis of the research, direct examination was conducted, using the questionnaire survey method in the patient's dental practice of Silesian voivodship. The results will be used to build a relationship-based strategy and a proper relationship between the supplier and the recipient of dental services.
PL
Podążając za nowymi trendami gospodarki o obiegu zamkniętym, według których odpady z jednego sektora przemysłu powinny stać się produktem dla innego sektora przez symbiozę przemysłową, w artykule przedstawiono koncepcję modelu biznesowego obiegu zamkniętego uwzględniającego zagospodarowanie ubocznych produktów spalania w układzie kopalnia – elektrownia. W analizowanym modelu następuje zawrócenie do obiegu ubocznych produktów z energetyki przez zagospodarowanie ich w kopalniach. Model synergii kopalnia–elektrownia uwzględnia innowacyjny proces karbona-tyzacji ubocznych produktów z kotłów fluidalnych do produktu pozbawionego wolnego tlenku wapnia w celu zastosowania w technikach górniczych.
EN
According to new trends in circular economy, waste from one industry should become a product for another through industrial symbiosis. In the article, the concept of a circular economy business model is presented. The model takes into account the development of side-by-side combustion products in the mine system-power plant relation. In the analyzed model, the recycling of the products from the power industry is carried out by utilizing them in mines. The mine system-power plant synergy model is based on the innovative process of carbonation of by-products from fluidized bed boilers into a product free of calcium oxide for use in mining technology.
PL
Wstępne badania jednoznacznie wskazują, iż zarówno w odniesieniu do teorii, jak i praktyki zarządzania, istnieje wiele nierozwiązanych kwestii dotyczących metod pomiaru zdolności przedsiębiorstw do konfigurowania modeli biznesu. W związku z powyższym konstytutywnym celem niniejszej pracy jest próba sprokurowania koncepcji systemu oceny potencjału dynamizującego kompozycję wybranego modelu biznesu przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w sektorze maszyn rolniczych. Przeprowadzenie studium konceptualnego metody poprzedzone zostanie rozległą analizą oraz usystematyzowaniem dotychczasowego dorobku, w tym profesjonalnej wiedzy ekspertów. Na tej podstawie skompilowane zostaną heterogeniczne sfery implikujące potencjał rekonfiguracyjny modelu biznesu zorientowanego na wspólne innowacje.
EN
The preliminary research clearly indicates that both in relation to the management theory and practice, there is a great number of unsolved issues regarding the methods for measuring the capabilities of companies to arrange business models. With regard to the above, the constitutive objective of this paper is an attempt to create a concept of the system of assessing the potential that dynamizes the composition of the selected business model of a manufacturing company operating in the agricultural machinery sector. The conduct of a conceptual study of the method will be preceded by an extensive analysis and systematisation of the current achievements, including professional expert knowledge. On this basis, heterogeneous spheres, which imply a reconfiguration potential of the business model oriented at common innovations, will be compiled.
20
EN
Value creation is the element and the crucial attribute of business model, enabling business entitles to be competitive and to set the development direction. In the paper a comparative analysis of three business model was presented. Selected companies for the research represent the transportation sector, manufacturing/service sector for business market and business services for energy sector. In the analysis we considered social architecture, technical architecture as well as business processes that create the structures of business models. Significant changes in the business models’ structure corresponding to new value for the clients and organizations were indicated. The method of Balanced Scorecard was used to measure created value in the business model.
PL
Tworzenie wartości jest elementem i atrybutem modelu biznesu Umożliwia przedsiębiorstwu konkurowanie i rozwój. W artykule przedstawiono analizę porównawczą tworzenia wartości przez modele biznesu przedsiębiorstw: transportowego, usługowo-produkcyjnego inżynierskich usług energetycznych. Analizowano architekturę społeczną, techniczną procesy biznesowe tworzące strukturę tych modeli. Wskazano zmiany w strukturze badanych modeli biznesu jakie są potrzebne do generowania nowej wartości dla klientów i organizacji. Do pomiaru wartości kreowanej przez modele biznesu zastosowano metodę Strategicznej Karty Wyników.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.