Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prevention
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Strategia zwalczania terroryzmu
PL
Historia cywilizacji to również historia aktów terrorystycznych. Tego typu zamachy dokonywane są z rożnych motywów, takich jak polityczne, etniczne, religijne. Pewna zmiana filozofii zapobiegania terroryzmowi nastąpiła po zamachach, które zostały dokonane 11 września 2001 r. na terenie USA – w wymiarze globalnym oraz po 11 marca 2004 r., kiedy to w zamachu w Madrycie zginęło 191 osób – w wymiarze europejskim. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do powstania nowego prawodawstwa międzynarodowego oraz powstania instytucji, które rozpoczęły koordynację działań w zakresie zapobiegania tego typu zjawiskom. Do chwili obecnej nie jest to prosty proces ze względu na wiele uwarunkowań, w tym chociażby ustalenie jednej wspólnej definicji odnoszącej się na przykład do form terroryzmu. Ataki terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, o wiele szybciej dostosowującymi się do rzeczywistości niż prawodawstwo – zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Tym bardziej istnieje konieczność stałej współpracy pomiędzy państwami w oparciu o przyjęte i zaakceptowane strategie zwalczania terroryzmu, które skutecznie pozwolą na zwalczanie tego zjawiska.
EN
The history of civilization is also the history of terrorist acts. These types of attacks have been and are carried out for various motives, such as political, ethnic, and religious. A certain change in the philosophy of preventing terrorism took place after the attacks on September 11, 2001 in the US – on a global scale and after March 11, 2004, when 191 people died in the Madrid attack – on a European scale. These events have contributed to the creation of new international legislation and the establishment of institutions that have begun coordinating activities in the field of preventing such phenomena. To date, this is not a simple process due to many aspects, such as the establishment of one common definition referring, for example, to forms of terrorism. Terrorist attacks are dynamic threats, with perpetrators adapting much faster to reality than legislation does – especially on an international level. For this reason, there is a need for constant cooperation between states based on adopted and accepted counter terrorism strategories, which will allow effective combating of this type of phenomena.
2
Content available Counter terrorism srategy
EN
The history of civilization is also the history of terrorist acts. These types of attacks have been and are carried out for various motives, such as political, ethnic, and religious. A certain change in the philosophy of preventing terrorism took place after the attacks on September 11, 2001 in the US – on a global scale and after March 11, 2004, when 191 people died in the Madrid attack – on a European scale. These events have contributed to the creation of new international legislation and the establishment of institutions that have begun coordinating activities in the field of preventing such phenomena. To date, this is not a simple process due to many aspects, such as the establishment of one common definition referring, for example, to forms of terrorism. Terrorist attacks are dynamic threats, with perpetrators adapting much faster to reality than legislation does – especially on an international level. For this reason, there is a need for constant cooperation between states based on adopted and accepted counter terrorism strategories, which will allow effective combating of this type of phenomena.
PL
Historia cywilizacji to również historia aktów terrorystycznych. Tego typu zamachy dokonywane są z rożnych motywów, takich jak polityczne, etniczne, religijne. Pewna zmiana filozofii zapobiegania terroryzmowi nastąpiła po zamachach, które zostały dokonane 11 września 2001 r. na terenie USA – w wymiarze globalnym oraz po 11 marca 2004 r., kiedy to w zamachu w Madrycie zginęło 191 osób – w wymiarze europejskim. Powyższe wydarzenia przyczyniły się do powstania nowego prawodawstwa międzynarodowego oraz powstania instytucji, które rozpoczęły koordynację działań w zakresie zapobiegania tego typu zjawiskom. Do chwili obecnej nie jest to prosty proces ze względu na wiele uwarunkowań, w tym chociażby ustalenie jednej wspólnej definicji odnoszącej się na przykład do form terroryzmu. Ataki terrorystyczne są zagrożeniami dynamicznymi, o wiele szybciej dostosowującymi się do rzeczywistości niż prawodawstwo – zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Tym bardziej istnieje konieczność stałej współpracy pomiędzy państwami w oparciu o przyjęte i zaakceptowane strategie zwalczania terroryzmu, które skutecznie pozwolą na zwalczanie tego zjawiska.
PL
Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami niektórych grzybów pleśniowych i mogą występować w wielu pokarmach spożywanych przez ludzi. Są to toksyny odporne na procesy technologiczne (np. gotowanie, smażenie, pieczenie, destylację, fermentację). Najczęściej zanieczyszczają produkty pochodzenia roślinnego (zboża, przetwory zbożowe, warzywa, orzechy), ale mogą być obecne również, w żywności pochodzenia zwierzęcego. Przyjmuje się, że około 25% światowych zbiorów może być nimi skażone. Mikotoksyny niszczą plony oraz są przyczyną mikotoksykoz. Według niektórych badań mikotoksyny mogą być wytwarzane bezpośrednio w ustroju człowieka po spożyciu żywności zakażonej grzybami pleśniowymi. W pracy przedstawiono zagrożenia zdrowia ludzi wywołane przez toksyny grzybów pleśniowych mogących występować w żywności. Scharakteryzowano najważniejsze grupy mikotoksyn pod względem ich występowania i toksyczności.
EN
Mycotoxins are secondary metabolites of some fungi species and can be found in many foods consumed by humans. These toxins are resistant to technological processes (cooking, frying, baking, distillation, fermentation). Mycotoxins most often contaminate products of animal and plant origin (cereals, processed cereals, vegetables, nuts). It is estimated that about 25% of the world’s harvest may be contaminated with them. Mycotoxins damage crops and cause mycotoxicosis. According to some studies, mycotoxins can be produced in human body after eating food contaminated by fungi. This article presents human health risks caused by mycotoxins found in food. The most important groups of mycotoxins were characterized in terms of their occurrence and toxicity.
4
Content available remote Narażenie na substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy
PL
Omówiono zagadnienie zawodowego narażenia na substancje rakotwórcze i mutagenne. Przedstawiono obowiązujący stan prawny oraz wybrane wymagania dotyczące ich stosowania w procesie pracy. Zaprezentowano zasady prewencji, bezpieczeństwa oraz profilaktyki.
EN
A review, with 46 refs., of current legal regulations and requirements for their use during operation along with general principles of safety and prevention.
5
Content available remote Tragedia Biebrzańska i co dalej?
PL
W obliczu postępujących zmian klimatycznych i towarzyszących im anomaliom pogodowym, sprzyjającym powstawaniu zdarzeń o charakterze klęskowym (w tym m.in. pożary przestrzeni otwartych) wskazane jest opracowanie krajowej strategii zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków tych zdarzeń.
EN
Many types of changes are distinguished as a result of mining: degradation of land and vegetation, change in the natural topography with results in restrictions in the possibilities of using the land for of the purposes, modification of surface and ground water balance and quality, changes in air quality and finally changes in the geotechnical conditions of the rock. The impact varies with local conditions of the specific site of mining. Most surface mining methods are large scale, involving removal of massive volumes of material, including overburden, to extract the mineral deposit. Because the materials disposed in refuse dumps are physical-chemically heterogeneous and extremely diverse in terms of mineralogical composition (sand, gravel, clay, marl), over time there have been many occurrences of instability phenomena. Large amounts of waste can be produced in process. Surface mining also can cause noise and disturbance and may pollute air with dust.
PL
W wyniku wydobycia wyróżnia się wiele rodzajów zmian: degradacja gruntów i roślinności, zmiana naturalnej topografii, co powoduje ograniczenia możliwości wykorzystania gruntów do innych celów, modyfikację bilansu i jakości wód powierzchniowych i gruntowych, zmiany jakość powietrza i wreszcie zmiany warunków geotechnicznych. Oddziaływanie różni się w zależności od lokalnych warunków miejsca wydobycia. Większość metod eksploatacji odkrywkowej odbywa się na dużą skalę, polega na usuwaniu ogromnych ilości materiału, w tym nadkładu, w celu wydobycia surowca mineralnego. Ponieważ materiały składowane na składowiskach odpadów są niejednorodne pod względem właściwości fizyczno-chemicznych i są niezwykle zróżnicowane pod względem składu mineralogicznego (piasek, żwir, glina, margiel), z czasem pojawiło się wiele niestabilności. Eksploatacja odkrywkowa może również powodować hałas i zakłócenia oraz może generować zanieczyszczenie powietrza pyłem.
PL
W niniejszym tekście zaprezentowano i scharakteryzowano działania profilaktyczne odnoszące się do bardzo istotnego i znaczącego ze względu na bezpieczeństwo pracy górników zagrożenia klimatycznego. Omówione zostaną na przykładzie wybranych rejonów kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. realizowane działania profilaktyczne odnoszące się do sfery techniczno-organizacyjnej, jak i pracowniczej. Egzemplifikacjami prowadzonych działań profilaktycznych będą wyrobiska pola eksploatacyjnego oraz wiązki wyrobisk chodnikowych. Zasadniczym rozwiązaniem profilaktycznym w wymienionych wyrobiskach górniczych jest stosowanie techniki klimatyzacyjnej. Korzystając z wyników pomiarów parametrów klimatycznych powietrza kopalnianego, przeprowadzona zostanie analiza skuteczności zwalczania zagrożenia klimatycznego środkami wentylacyjnymi oraz z zastosowaniem techniki klimatyzacyjnej. Zasygnalizowane zostaną problemy identyfikacji i oceny zagrożenia klimatycznego (cieplnego) wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań pracodawcy.
EN
The paper presents and describes the preventive actions related to the climate threat which is important and significant issue for the safety of miners’ work. On the example of selected areas of copper ore mines of KGHM Polska Miedź S.A., preventive measures related to the technical, organisational and employee aspects will be discussed. An example of such preventive measures will be mining workings and bunch of roadways (headings). The basic preventive solution in the above mentioned mine workings is the use of air-conditioning technology. Based on the results of measurements of the climatic parameters of the mine air, the effectiveness of preventing the climatic threat will be achieved by means of ventilation and air-conditioning technology. The problems of identification and assessment of the climatic (thermal) hazard arising from the current legal regulations and internal regulations of the employer will be indicated.
PL
Obiekty przeznaczone do użytku publicznego – takie jak mosty, wiadukty, tamy, porty czy budynki odporne na wstrząsy muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z kryteriami niezawodności i trwałości. Pierwszą z tych dwóch koniecznych cech uzyskuje się przez właściwe projektowanie oraz staranny dobór materiałów i technik montażu. Druga zależna jest od znajomości oddziaływania czynników środowiskowych na gotową konstrukcję i jej elementy podczas całego okresu użytkowania.
EN
Objects conceived for critical, heavy, public utilisation like bridges, viaducts, dams, harbours, anti-seismic buildings have to be designed and, of course, realised following criteria of reliability and durability. The first of these two “must” is obtained through skilful design and careful choice of both materials and assembling techniques. The second one is left in the hands of the knowledge of the reactions of the assembled structure and its components towards the environment during the whole service life.
9
Content available Cavitation defects in farm vehicle engines
EN
The article identifies and analyses selected examples of cavitation erosion occurring in farm tractor engines and their systems at different mileages. The analysis has been carried out on the basis of known theoretical rudiments of this phenomenon. The paper presents photographs from maintenance work selected by the authors, which illustrate the discussed matter graphically. There is a discussion on how to prevent cavitation phenomena occurring in coolant, which induce engine defects.
PL
W artykule poddano identyfikacji i przeanalizowano wybrane przykłady występowania erozji kawitacyjnej w silnikach ciągników rolniczych i ich układach, po różnych przebiegach. Analizę przeprowadzono na podstawie znanych podstaw teoretycznych tego zjawiska. Zamieszczono zdjęcia wybrane przez autorów z pracy serwisowej, które graficznie przedstawiają zagadnienie. Omówiono również jak zapobiegać zjawiskom kawitacji w cieczy chłodzącej powodującej uszkodzenia silników.
10
Content available remote Prevention of defeating interlocking devices associated with guards
EN
Machine guards are commonly used safety measures that reduce the risk of machine use by preventing access to danger zones. However, a significant problem is the defeating of guards and safety devices. Research conducted in several EU countries has shown that in every country, over a dozen percent of shields are constantly defeated. The article presents the methodology of selecting and designing logic circuits that provide interlocking and locking safety functions. This methodology includes measures to limit the motivation to defeating interlocking and locking devices on guards and technical solutions that prevent defeating.
PL
Osłony maszyn są powszechnie stosowanymi środkami bezpieczeństwa zmniejszającymi ryzyko użytkowania maszyn poprzez uniemożliwienie dostępu do stref zagrożenia. Natomiast istotnym problemem jest obchodzenie osłon i urządzeń ochronnych. Badania prowadzone w kilku krajach UE wykazały, że w każdym kraju kilkanaście procent osłon jest stale obchodzonych. W artykule zaprezentowano metodykę doboru i projektowania układów logicznych zapewniających funkcje bezpieczeństwa blokowania i ryglowania. Metodyka ta uwzględnia środki ograniczania motywacji do obchodzenia urządzeń blokujących i ryglujących na osłonach oraz rozwiązania techniczne uniemożliwiające obchodzenie.
11
PL
W artykule scharakteryzowano różne metody ochrony bazy danych oraz typy ataków SQL Injection. Są to wyjątkowo niebezpieczne ataki, ponieważ zagrażają poufności wrażliwych danych. W celu szczegółowej analizy metod ochrony i sposobów ataków zostały wykonane symulacje ataków i obrony w językach : C#, PHP, Java. Na podstawie wyników symulacji dla poszczególnych języków porównano skuteczność oraz wydajność metod ochrony bazy danych.
EN
The article describes various protection methods of database and types of SQL Injection attacks. These are extremely dangerous attacks because they threaten the confidentiality of sensitive data. In order to analyze in detail protection methods and methods of attacks, simulations of attacks and defence were performed in the following languages: C #, PHP, Java. Based on the simulation results for particular languages, the effectiveness and efficiency of database protection methods were compared.
12
Content available Analysis of accidents in construction in 2015-2017
EN
Worldwide, construction is a branch of the economy characterised by a high level of employee safety risks and a high accident rate. In Poland, over the last 20 years, the number of victims and the frequency of accidents in the construction industry have shown a decreasing tendency, but they are subject to large fluctuations. Current accident reporting methods focused on rigidly classified circumstances and root causes do not facilitate drawing general conclusions for the purpose of prediction. The paper presents an analysis of the number and characteristics of construction site accidents of the years 2015-2017 using data from reports of the National Labour Inspectorate. The preliminary analysis of available nationwide sources confirmed that every year nearly 50% of accidents that occur during construction works are falls from height. The analysis is intended as a starting point for further research on factors and causes of accidents at work in construction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników najmniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce. Badania dotyczyły przyczyn wypadków przy pracy, które mają miejsce w badanych podmiotach gospodarczych oraz dolegliwości zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, jakie identyfikują u siebie respondenci. Wyniki przedstawiają tendencje w podjętym temacie oraz wskazują te obszary, które wymagają poprawy w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstw „małej wielkości”.
EN
The article presents the results of research conducted among employees of the smallest business entities in Poland. The research concerned the causes of accidents at work, which take place in the surveyed business entities and health related problems with the work performed, which are identified by the respondents. The results show trends in the subject taken and indicate those areas that need improvement in terms of security and to protect the health of employees of small-sized enterprises.
PL
Drgania to nic innego niż procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Mechaniczne wibracje są często generowane celowo, jako czynnik niezbędny do realizacji określonych procesów technologicznych. Z reguły jednak stanowią tzw. czynnik resztkowy, a więc zjawisko uboczne, które w sposób niezamierzony towarzyszy eksploatacji maszyn i urządzeń.
PL
Niniejszy artykuł opisuje główny czynnik ryzyka związany z koniecznością podejmowania decyzji w działaniach inżynierii konstrukcyjnej, jakim jest ludzka skłonność do popełniania błędów. Wpływ ten jest brany pod uwagę w formie wymogu wykorzystywania środków zarządzania jakością w procesie konstrukcyjnym ze względu na ich znaczący wpływ na bezpieczeństwo struktur budowlanych.
EN
The main risk factor, associated with the necessity of decision-making in the construction engineering activity, which is the human tendency to commit errors, was presented in the paper. This impact is taken into account in the form of a requirement for the use of quality management measures in the construction process, because of its significant influence on the safety of building structures.
EN
Air pollution is a major problem nowadays, due to its importance as a source of other environmental problems, such as global warming and climate change, as well as their impact on worldwide health. Different studies support that this situation can be turned around, by applying diverse actions at different scales; individual, industrial and governmental. The exemplary programmes presented in this paper can be easily adapted by the interested and with their help education for sustainable development (including activities for clean air), can be implemented, similarly to the Faculty of Biology and Agriculture at the University of Rzeszów.
PL
Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie poważnym problemem, ze względu na jego znaczenie jako źródła innych problemów środowiskowych, takich jak globalne ocieplenie i zmiany klimatu, a także ich wpływ na zdrowie na całym świecie. Badania potwierdzają, że można odwrócić tę sytuację, stosując działania w różnych skalach; indywidualnej, przemysłowej i rządowej. Przykładowe programy przedstawione w opracowaniu mogą być łatwo zaadaptowane przez zainteresowanych, a przy ich pomocy można wdrożyć edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (z uwzględnieniem działań na rzecz czystego powietrza), podobnie jak na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
PL
W artykule omówiono typy katastrof postępujących linii elektroenergetycznych. Przedstawiono strategie projektowe stosowane w celu ograniczenia ich skutków w odniesieniu do standardów międzynarodowych oraz normy krajowej. Przybliżono rozwiązania techniczne ograniczające zasięg katastrofy postępującej.
EN
The article describes types of cascading failures of overhead lines. The design strategies to limit its effects are presented based on international and Polish standards. Basic information about load control devices are provided.
EN
The paper ‘The effect of secondary metalworking processes on susceptibility of aircraft to catastrophic failures and prevention methods’ [1] emphasizes that fatigue is the main failure mode for metallic aircraft structures. This is corroborated by Figure 1 [2,3] and other sources [4-6]. (...) The discussions and comments in the following sections of the present document are directed to the foregoing statements and their validities.
PL
Substancje promieniochronne niewątpliwie są jedną z najlepszych metod profilaktyki przed nowotworami skóry. Niemniej jednak powszechność oraz nagminne stosowanie filtrów UW może przyczyniać się do ich akumulacji w środowisku.
PL
W podziemnym górnictwie węglowym występuje szereg zagrożeń naturalnych, które w sposób istotny wpływają na efektywność oraz bezpieczeństwo procesu eksploatacji. Do najbardziej niebezpiecznych naturalnych zagrożeń w tej branży należą zagrożenia wentylacyjne. Zaliczamy do nich m.in. zagrożenie metanowe i zagrożenie pożarami endogenicznymi. W praktyce dość często zdarza się, iż zagrożenia te występują jednocześnie, w takim przypadku mamy do czynienia z zagrożeniami skojarzonymi. W artykule scharakteryzowano te zagrożenia oraz dokonano ich analizy dla przykładowej rzeczywistej ściany eksploatacyjnej, w której oba badane zagrożenia występują jednocześnie. Dla ściany tej przedstawiono także sposoby działań profilaktycznych w zakresie obu występujących zagrożeń. Przedstawione materiały mogą stanowić istotne źródło informacji dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wentylacyjne w przedsiębiorstwach górniczych.
EN
In the underground coal mining the series of natural hazards occur, which in a significant way influence on the effectiveness and safety of exploitation process. Ventilation hazards belongs to the most dangerous natural hazards in this industry branch. One can include to them the hazards of methane and endogenous fires. In practice quite often it happens, that these hazards occur simultaneously and in such a case we deal with the associated hazards. In the paper these hazards are characterized and analyzed in example of real exploitation longwall, in which both investigated hazards occur simultaneously. For this wall also the ways of preventive actions in a range of both exiting hazards are presented. Materials presented here could be an important source of information for the emergency service responsible for ventilation safety in mining enterprises.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.