Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flokulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Ścieki z przemysłu kosmetycznego mają różnorodny i zmienny skład. Zanieczyszczenia są w większości bardzo trudno biodegradowalne, co utrudnia ich usuwanie konwencjonalnymi metodami biologicznym. Jak sobie z nimi poradzić?
EN
The main aim of the article is to analyse physical and chemical factors affecting the structure and strength of aggregates generated during coagulation and flocculation of water admixtures in the aspect of computer process simulation. The proposed mathematical relationships were used for computer modelling of the process and visualization of the obtained results. The results of the operation and visualization of the algorithms are presented in graphical form. Laboratory tests were carried out in order to check the correctness of the proposed algorithm.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza czynników fizycznych i chemicznych wpływających na strukturę i wytrzymałość agregatów powstających podczas koagulacji i flokulacji domieszek wody w aspekcie komputerowej symulacji procesu. Zaproponowane zależności matematyczne wykorzystano do komputerowego modelowania procesu oraz wizualizacji uzyskanych wyników. Wyniki działania i wizualizacji algorytmów przedstawiono w formie graficznej. W celu sprawdzenia poprawności proponowanego algorytmu przeprowadzono badania laboratoryjne.
EN
The launch of new pressure flotation installations (DAF) and the optimization of existing installations of this type requires a number of laboratory and pilot plant tests. Such studies are expensive and labor-intensive. Using the principles of computer modelling it would be possible to minimize both costs and time of conducting research. This paper presents a proposal to use the developed mathematical model of the DAF process based on the law of conservation of momentum (impulse) and the Navier-Stokes equation. The model allows to describe the kinetic relations between the water stream, air bubbles and aggregates arising as a result of coagulation of surface water pollution. The model takes into account the exchange of impulses between different phases as a result of laminar and turbulent flow. The developed model was used to prepare a simulation computer program. In order to check the applicability of the model, laboratory tests were carried out under static conditions, the results of which demonstrated the suitability of the model for analyzing the effectiveness of solid phase removal from water in the coagulation/dissolved air flotation process used in surface water treatment.
PL
Uruchomienie nowych instalacji flotacji ciśnieniowej (DAF) i optymalizacja już istniejących instalacji tego rodzaju wymaga przeprowadzenia szeregu badań laboratoryjnych i pilotowych. Takie badania są kosztowne i pracochłonne. Wykorzystując zasady modelowania matematycznego, można zminimalizować zarówno koszty, jak i czas prowadzenia badań. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję wykorzystania opracowanego modelu matematycznego procesu DAF w oparciu o prawo zachowania pędu (impulsu) i równania Naviera-Stokesa. Model pozwala opisać relacje kinetyczne pomiędzy strumieniem wody, pęcherzykami powietrza i agregatami powstającymi w wyniku koagulacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Model uwzględnia wymianę impulsów między różnymi fazami w wyniku przepływu laminarnego i turbulentnego. Opracowany model posłużył do przygotowania symulacyjnego programu komputerowego. W celu sprawdzenia aplikacyjności modelu przeprowadzono testy laboratoryjne w warunkach statycznych, których wyniki wykazały przydatność modelu do analizy skuteczności usuwania fazy stałej z wody w procesie koagulacja//flotacja ciśnieniowa wykorzystywanym w uzdatnianiu wód powierzchniowych.
EN
The recycling of water treatment residues (WTR) inside drinking water treatment plants (DWTP) to be a good option for reusing this type of waste, as well as for reducing the costs with its disposal off and with the acquisition of treatment chemicals. Therefore, a WTR was reused for auxiliary of the coagulation-flocculation processes for reducing the use of aluminium sulfate (coagulant) in a DWTP. Three series of experiments have been conducted involving three water samples with different turbidity and colour, different WTR samples with different total suspended solids (TSS) concentrations and different aluminium sulfate concentrations. The results showed that WTR can efficiently be used for the removal of turbidity between 21 NTU and 218 NTU and colour between 194 HU and 1509 HU for TSS concentration between 1635 mg/dm3 and 5420 mg/dm3, with better results in the range between 1635 mg/dm3 and 2678 mg/dm3. For higher TSS concentrations, the removal of both parameters decrease because there are excess of organics released to water, which demands the use of more coagulant.
PL
Celem pracy było wykorzystanie granulometru laserowego do pomiaru wielkości cząstek powstających w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulantów żelazowych w wodzie niezawierającej znacznych ilości substancji organicznych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych. Do wody dozowano koagulant żelazowy PIX112 (siarczan żelaza(III) – Fe2(SO4)3) w dawkach o 2,0 do 10 mg Fe/dm3. Już w kilka sekund po dozowaniu koagulantu w wodzie pojawiały się drobne cząstki o wymiarach od 0,03 µm do ok 0,5 µm. Następnie następował stały wzrost wielkości kłaczków, do rozmiarów około 130÷500 µm, przy którym proces osiągał stan ustalony. Prędkość zwiększania się wymiarów kłaczków oraz czas, po którym kłaczki osiągały maksymalne rozmiary, był zależny od dawki siarczanu żelaza. Wraz ze zwiększaniem dawki koagulantu kłaczki szybciej powiększały swoje wymiary i szybciej osiągały maksymalne rozmiary. Pomimo systematycznego wzrostu kłaczków w początkowym okresie, w roztworze nadal utrzymywały się najdrobniejsze cząstki, które stopniowo wbudowywane były w większe aglomeraty. Proces ten trwał od kilku sekund do kilku minut i był zależny od dawki koagulantu. Im mniejsza była dawka, tym dłuższy był czas utrzymywania się najmniejszych cząstek.
EN
The aim of the work was to use a laser granulometer to measure the size of particles produced by coagulation using ferric coagulants in water containing no significant amounts of organic substances. The research was carried out using tap water, coming from underground water intakes. PIX112 coagulant was dosed into the water at doses of 2.0 to 10 mg Fe/dm3. Already a few seconds after dosing the coagulant, small particles of size from 0.03 μm to about 0.5 μm appeared in the water. Then there was a constant increase in the size of flocks, to the size of about 130÷500 μm, at which the process reached steady state. The rate of increase in the size of the flocs and the time after which the flocs reached the maximum size was dependent on the dose of iron sulphate. With increasing the dose of coagulant, the floccules increased their size faster and reached their maximum sizes faster. Despite the systematic growth of flocs in the initial period, the smallest particles, which were gradually incorporated into larger agglomerates, still remained in the solution. The process lasted from a few seconds to several minutes and was dependent on the dose of the coagulant. The smaller the dose, the longer the time of maintaining the smallest particles.
6
Content available remote Laboratoryjne badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesin nieziarnistych
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu sedymentacji zawiesin nieziarnistych z koagulacji drobnouziarnionych zawiesin reprezentatywnych dla wód ujmowanych do stacji uzdatniania wody. Zaprezentowano wpływ zmiany obciążenia powierzchniowego zawiesin skoagulowanych różnymi dawkami flokulantów i wykazano skuteczność techniki sedymentacji wielostrumieniowej dla klarowania takich właśnie zawiesin. Wykazano przydatność techniki sedymentacji wielostrumieniowej również dla zawiesin nieziarnistych.
EN
Two non-granular slurries were prepd. by mixing silty and clay soils with water and then sepd. by sedimentation after addn. of an Al flocculant (15-65 ppm). The removal of solids from the suspensions was higher than 75%. The turbidity of the purified water was below 20 NTU.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, M = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże szklanych cząstek kulistych. Silnie sflokulowane emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płynięcia, a krzywe płynięcia opisano modelem Herschela-Bulkley’a. Z analizy danych doświadczalnych wynika, że zaproponowana metoda obliczania strat ciśnienia daje zadowalające rezultaty (błąd względny poniżej 10%) jedynie dla bardzo małych wartości promienia bezwymiarowego.
EN
The study presents the measurements results of pressure drop during the flow of emulsions stabilized by carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC, M = 250 000, degree of substitution DS = 1.2) through a packed bed of glass spheres. Highly flocculated emulsions with the addition of Na-CMC appeared to be yield-stress fluids whose flow curve can be described by the Herschel-Bulkley equation. The analysis of experimental data shows that the proposed method of pressure drop calculation gives satisfactory results (relative error below 10%) only for very smali values of dimensionless radius.
8
Content available remote Charakterystyka procesu sedymentacji mikroglonów Chlorella vulgaris
PL
Dokonano oceny możliwości wykorzystania różnych metod separacji alg z medium hodowlanego. Szczegółowo omówiono wyniki badań własnych nad wykorzystaniem w tym celu procesu sedymentacji. Określono wpływ początkowego stężenia zawiesiny na szybkość procesu sedymentacji oraz wskazano na możliwość wykorzystania zjawiska autoflokulacji w celu poprawy procesu rozdziału.
EN
The paper evaluates the possibility of using different algae harvesting methods for their separation from cultivation medium. The research results dealing with the application of sedimentation process for this purpose are discussed in details. The influence of initial suspension concentration on the sedimentation rate was determined and possibility of using the autoflocculation to improve separation process was indicated.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem membran kompozytowych z poliakrylonitrylu (PAN) domieszkowanego tlenkiem grafenu (GO) do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków pogalwanicznych. Membrany otrzymywano metodą inwersji faz z roztworu PAN i GO w N,N-dimetyloformamidzie (DMF). Pozyskane ścieki wstępnie podczyszczano za pomocą flokulanta Magnafloc®336. Następnie w celi ultrafiltracyjnej AMICON prowadzono ultrafiltrację podczyszczonych ścieków, na wytworzonych wcześniej membranach kompozytowych PAN/GO. Badania właściwości fizykochemicznych oraz składu roztworów przed i po procesach zintegrowanego oczyszczania prowdzono za pomocą spektrofotometru UV-Vis oraz atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA). W wyniku prowadzonej flokulacji ze ścieków zostały usunięte fosforany (97%), chlorki (5,2%), siarczany (5,9%) oraz żelazo (82%). Natomiast w trakcie ultrafiltracji całkowicie usunięto aniony fosforanowe (100%) oraz żelazo (91÷92%), cynk (68÷84%), ołów (65–98%) i kadm (~67%).
EN
The paper presents the results of research on the use of composite membranes of polyacrylonitrile (PAN) doped with graphene oxide (GO) to remove the contaminations of galvanic wastewater. Membranes were obtained using phase inversion method from PAN and GO solution in N,N-dimethylformamide (DMF). Wastewater was pre-treated with the flocculant Magnafloc®336. Next, ultrafiltration of the treated wastewater was carried out in the ultrafiltration cell AMICON on the PAN/GO composite membranes prepared beforehand. The physicochemical properties and composition of solutions before and after the integrated purification process were analyzed by means of a UV-Vs spectrophotometer and atomic absorption spectrometry (AAS). As a result of flocculation from wastewater, phosphates (97%), chlorides (5,2%), sulfates (5,9%) and iron (82%) have been removed. In addition, as a result of ultrafiltration, a complete removal of phosphate anions (100%) and iron (~91–92%), zinc (68÷84%), lead (65–98%) and cadmium (~67%) was achieved.
EN
The key feature of thermosensitive polymers is the reversible transition between the hydrophilic and hydrophopic forms depending on the temperature. Although the main research efforts are focused on their application in different kinds of drug delivery systems, this phenomenon also allows one to precisely control the stability of solid-liquid dispersions. In this paper research on the application of poly(N-isopropylacrylamide) copolymers in processing of minerals is presented. In the experiments tailings from flotation plant of one of the coal mines of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Poland) were used. A laser particle sizer Fritsch Analysette 22 was used in order to determine the Particle Size Distribution (PSD). It was proved that there are some substantial issues associated with the application of thermosensitive polymers in industrial practice which may exclude them from the common application. High salinity of suspension altered the value of Lower Critical Solution Temperature (LCST). Moreover, the co-polymers used in research proved to be efficient flocculating agents without any temperature rise. Finally, the dosage needed to achieve steric stabilization of suspension was greatly beyond economic justification.
EN
Although the flocculation process was invented a half century ago, the novel methods of suspension destabilization are still of great interest of both scientific community and industry. The goal of this work is to review the current state of application of stimuli-responsive polymers as stabilization agents in solid-liquid dispersion systems.
PL
Proces flokulacji opracowano pół wieku temu, ale metody destabilizacji zawiesin nadal cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i przemysłu. Artykuł stanowi przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat zastosowania polimerów reagujących na bodźce zewnętrzne jako czynników stabilizujących układy dyspersyjne typu ciało stałe-ciecz.
12
Content available remote Koncepcja badań eksperymentalnych procesu sedymentacji zawiesin pokoagulacyjnych
EN
Coagulation process is commonly used in water and wastewater treatment. The particles formed during this process have different shapes and volumes and are porous. This causes the sedimentation is difficult to describe in equations. Process can be carried out on the sedimentation column where is possible to determine the efficiency of sedimentation.
PL
W pracy przedstawiono zmiany podatności na odwadnianie osadów dualnie kondycjonowanych w zależności od warunków flokulacji oraz dawki polielektrolitu. Wykazano, iż osady mieszane przez okres 24 godzin w celu odgazowania charakteryzują się większą podatnością na odwadnianie w porównaniu z osadami poddanymi 24 godzinnej flokulacji koagulantem.
EN
At this work, the changes in the susceptibility to dehydration of sludge conditioned with dual chemical method, in relation to the flocculation conditions and the dose of polyelectrolyte, were described. The results show that the sludge, were subjected to 24 hours of degassed prior to the application of coagulant characterized by a greater susceptibility to dewatering, than sludge which have undergone 24 hours of flocculation with coagulant. The use of the dual conditioning methods allowed halve the doses of polyelectrolyte, compared with the doses used in practice in sewage treatment plants.
EN
Most mineral-separation processes involve the use of substantial quantities of water and a larger portion of it ends up in a tailings stream. Typically, sedimentation and filtration are used to dewater the coal product. Large amount of dilute suspension has to be treated. The main driving force for coal tailing treatment is the elimination of unsustainable disposal of fine coal tailings in large tailings dams. Coagulation/Flocculation is usually a necessary pre-treatment step in dewatering streams containing significant quantities of very fine particles. The effectiveness of the coagulation/flocculation step may determine the performance and, ultimately, the capacity of the dewatering system. The objective of dewatering processes is often to obtain clear water with low percentage of solids. The article presents the results of possibility of intensification of dewatering of the flotation tailing streams from coal preparation Paskov mine (Czech Republic). The results imply that the selected aluminium pre-hydrolysed coagulants (aluminium chlorohydrate – FLOKOR1.2A, FLOKOR D15, polyaluminium chloride – PAX-18) are convenient in dewatering process of tailing slurries and are practicable for further tests and use in industry. It is possible to achieve effective dewatering in short time. Optimal doses of all coagulants do not worsen the conditions in the process water for its hypothetic re-use. Experiments were conducted in temperature interval from 5°C to 20°C. Standard jar tests were performed to evaluate coagulation efficiencies. Different mixing conditions were evaluated. Relation between tailings and addition of coagulant was characterized by zeta-potential. Turbidity, pH values and residual concentrations of aluminium were measured.
PL
Większość procesów separacji minerałów wiąże się z zużyciem znaczących ilości wody, której większość trafia do strumienia odpadów. Zazwyczaj w celu odwodnienia węgla wykorzystuje się procesy sedymentacji i filtracji. W efekcie trzeba zagospodarować duże ilości rozrzedzonej zawiesiny. Największym wyzwaniem w przetwarzaniu odpadów węgla jest eliminacja nieopłacalnego składowania odpadów drobnego węgla w ogromnych stawach osadowych. Koagulacja/flokulacja jest często ważnym wstępnym krokiem w procesie odwadniania strumieni zawierających znaczące ilości bardzo drobnych cząsteczek. Skuteczność koagulacji/flokulacji może określić skuteczność, oraz ostatecznie, przepustowość systemu odwadniającego. Częstym celem procesu odwadniającego jest uzyskanie czystej wody z niską zawartości fazy stałej. Artykuł przedstawia wyniki badania możliwości intensyfikacji odwodnienia strumieni odpadów flotacyjnych z kopalni węgla Paskov (Republika Czeska). Wyniki wskazują, że wybrane hydrolizowane koagulanty glonowe (aluminiumchlorohydrate – FLOKOR1.2A, FLOKOR D15, polyaluminium chloride – PAX-18) są odpowiednie do procesu odwadniania zawiesin w praktyce przemysłowej. Możliwe jest osiągnięcie skutecznego odwodnienia w krótkim czasie. Optymalne dawki koagulantów nie pogarszają jakości wody do hipotetycznego ponownego użycia. Eksperymenty zostały przeprowadzone w przedziale temperatury od 5°C do 20°C. Standardowe testy metodą sedymentacji zostały przeprowadzone w celu określenia skuteczności koagulacji. Różne warunki mieszania zostały zbadane. Określono potencjał zeta, zmierzono mętność, wartości pH oraz stężenia osadów koagulantu.
15
Content available remote Impact of the ultrasonic preconditioning onto sedimentation process
EN
In this work the impact of the ultrasonic preconditioning of slurry combined with the application of thermosensitive polymer onto sedimentation process is presented. It was proved that the sonication may be beneficial for the solid liquid separation processes although it decreases the size of particles. The cavitation phenomenon modifies the shape of particles enhancing their movement in liquid. Another important conclusion is that the application of thermosensitive polymers proved to be successful in controlling the stability of suspension.
PL
W pracy przedstawiono wpływ ultradźwiękowego prekondycjonowania zawiesiny w połączeniu z dodatkiem termoczułego polimeru na proces sedymentacji. Udowodniono, że nadźwiękawianie może być korzystne dla rozdziału ciała stałego od cieczy, pomimo, że w rezultacie zmniejsza się rozmiar cząstek. Kawitacja modyfikuje kształt cząstek, co ułatwia ich ruch w cieczy. Kolejnym ważnym wnioskiem jest to, że zastosowanie termoczułych polimerów okazało się być skuteczne pod kątem kontroli stabilności zawiesiny.
PL
W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań własnych dotyczących zastosowania koagulantów oraz flokulantów w różnych dawkach do oczyszczania cieczy pofermentacyjnej po fermentacji metanowej osadów ściekowych, frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz odpadów poubojowych. Uwzględniono również zastosowanie reakcji Fentona w połączeniu z innymi odczynnikami.
EN
In this paper results of own research are shown. Researches show using of coagulants and flocculants In different doses to treat supernatant after anaerobic codigestion of sewage sludge, organie fraction of municipal wastes and pig wastes. It was also reported the use of Fenton reaction with other reactants.
17
Content available remote Numeryczne wyznaczanie stopnia zmieszania wody i kaolinu w mieszalniku statycznym
PL
Jednym z elementów przemysłowego procesu oczyszczania wody lub ścieków jest flokulacja, jako proces tworzenia agregatów z cząstek fazy stałej, będącej wynikiem oddziaływania i wiązania powierzchni agregatów za pośrednictwem zaadsorbowanego na nich związku polimerowego. Powstałe ciężkie i porowate agregaty zwane flokułami zaczynają poddawać się siłom grawitacji i są łatwe w filtracji. Proces flokulacji jest inicjowany przez wprowadzenie cząstek stałych, np. kaolinu, które powinny być rozprowadzone równomiernie w fazie ciekłej. Przy zastosowaniu mieszalnika statycznego są one wprowadzane do rurociągu instalacji wodnej lub ściekowej bezpośrednio przed mieszalnikiem. Konstrukcja mieszalnika ma zapewnić pełne i równomierne zmieszanie cząstek stałych z cieczą. W niniejszej pracy pokazano numeryczne wyznaczenie stopnia zmieszania wody i kaolinu w mieszalniku statycznym za pomocą CFD oraz ocenę jego działania w kontekście skuteczności mieszania oraz zdatności w warunkach przemysłowych. Symulacja nieustalonego procesu mieszania pozwala zamodelować zachowanie się cząstek fazy stałej na całej długości mieszalnika i w efekcie daje możliwość określenia optymalnych wymiarów mieszalnika, takich jak m. in. jego długość oraz ilość przegród zaburzających. Mieszalnik ten może być wykorzystywany m. in. we wstępnych fazach oczyszczania ścieków albo w procesach produkcji zawiesin.
EN
Flocculation is one of industrial processes, being part of the process of water treatment. It is the process of formation of aggregates of solid particles, which are results of the binding interactions between aggregates through the adsorbed polymeric compound thereon. The resulting heavy and porous aggregates called floccules, begin to succumb to the force of gravity and are easy to filter. Flocculation process is initiated by the introduction of particles such as kaolin, which should be evenly distributed in the liquid phase. In the static mixer solid particles are introduced into the water or sewage directly before the mixer. The aim of the mixer is to ensure uniform distribution of solids particles within the liquid phase. In the present paper, the CFD simulations of the degree of mixing of water and kaolin in a static mixer and evaluation of its performance in terms of mixing efficiency and in an industrial usefulness are presented. Numerical simulations of transient process of the mixing process allow to model behavior of the solid particles along the entire length of the mixer, and as a result make it possible to determine the optimal dimensions of the mixer, such as, among others, its length and the number of baffles. This mixer can be used, among others, in the initial stages of sewage treatment or in production processes of suspensions.
EN
The intensification of the mining process is responsible for as much as 45 % of waste rock and tailings getting to the coal preparation plant along with the raw coal. From the chemical point of view, it is material predominantly constituting of silicates (siltstone, conglomerates, kaolins or montmorillonites). The current on-site experience shows that the rising quantities of fine-grained impurities are responsible for protracting the sedimentation processes and thus prolonging the separation of fine-grained fractions. In the past, dewatering of flotation tailings was based on the principle of sedimentation. However, this is becoming very time-consuming due to the colloid character of the suspended particles as the materials get repulsed, thus influencing the sedimentation process. The experiments in this work focus on the verification of the mutual interaction between coal slurries and chemical agents. The aim is to describe the surface properties of tailings particles during their interaction with suitable agents, namely ‘Flokor 1.2A’ and ‘PAX 18’, applied for dewatering purposes. At lower doses of Flokor 1,2A or Pax 18 the conditions in the medium got stabilized and the pH did not fall below 6, using the doses of up to 0.4ml.l-1 and up to 0.08ml.l-1 respectively. The value of 0.05ml.l-1 is considered the optimal dose for the agents. The zeta potential shows that the surface charge gets compensated already at low concentrations of both aluminium chloride-hydroxide and polyaluminium chloride. The isoelectric point was reached at the dose interval ranging from 0.02ml.l-1 – 0.03ml.l-1. The results were obtained at tailings suspension densities of 10 and 50g.l-1.
PL
Intensyfikacja procesów wydobywczych jest odpowiedzalna za powstanie ponad 45% odpadów górniczych i przeróbczych, które powstaja w procesie wzbogacania węgla. Z chemicznego punktu widzenia, jest to materiał głównie składający się z krzemianów (pyłów, konglomeratów, kaolinu lub montmorylonitów). Współczesne doświadczenia in situ wykazują, że wzrost ilości zanieczyszczeń drobnoziarnistych powoduje trudności w procesie sedymentacji i gorszym wzbogacaniu frakcji drobnouziarnionych. W przeszłości, odwadnianie odpadów flotacyjnych było oparte na procesie sedymentacji. Aktualnie staje sie to bardzo czasochłonne, z uwagi na charakter koloidalny cząstek odwadnianych.W artykule przedstawiono wyniki doświadczeń nad weryfikację wzajemnej interakcji między zawiesiną węglową i odczynnikami chemicznymi (flokulantami) ‘Flokor 1.2A’ i ‘PAX 18’ stosowanymi w układzie odwadniania. Przy niższych dawkach flokulantów Flokor 1,2 A i Pax 18, warunki sedymentacji stabilizowały się, wartość pH nie spadała poniżej 6, dla dawek flokulantów 0.4ml/dm i do 0.08ml/l. Dawkę flokulantów ‘Flokor 1.2A’ i ‘PAX 18’ równa 0.05ml/l uważa się za optymalną. Wniki okreslenia potencjału zeta wykazuje, że powierzchnia ładowania zostaje skompensowana już przy niskich stężeniach chlorku zarówno wodorotlenku glinu i chlorku glinu. Osiągnięto punkt izoelektryczny w przedziale dawki w zakresie od 0.02ml.l-1 - 0.03ml.l-1. Wyniki zostały uzyskane w stawach zawieszenia gęstości od 10 do 50g.l-1.
EN
The clarification of industrial wastewaters by solid–liquid separation techniques and the removal of suspended particles are the problems of growing environmental consciousness. However, there appears to be very limited number of studies reported in the literature to investigate the flocculation and settling properties of ceramic wastewaters. The efficiency of solid/liquid separation may be greatly improved by the application of synthetic polymeric flocculants, particularly in mineral processing plant where sedimentation, filtration and centrifugation processes are extensively used. In ceramic plants, the water used in ceramic processing is contaminated with suspended quartz, feldspar and associated clay particles, which results in a so-called wastewater problem which have to be dealt with from an environmental point of view. In this study, sedimentation of ultrafine particles from ECE Ceramic Co. (Çorum/Turkey) ceramic wastewater sample was investigated using three anionic polymeric flocculants (Superfloc A-130, Superfloc A-100 and Enfloc 330A). The performances of the flocculant in the experimental studies were assessed with the change in the interfaces height during sedimentation resultant. The best performance was obtained Superfloc A-130. At the dose of 60 g/t for A-130, the settling rate was shorter than 60 seconds.
PL
Klarowanie ścieków przemysłowych technikami rozdzielania substancji stałych i ciekłych oraz usuwanie zawieszonych cząsteczek jest problemem rosnącej świadomości ekologicznej. Jednakże okazuje się, że istnieje bardzo ograniczona liczba przedstawionych w literaturze badań dotyczących flokulacji i właściwości osiadania ścieków ceramicznych. Efektywność separacji ciało stałe/ciecz, może być znacznie poprawiona przez zastosowanie syntetycznych flokulantów polimerycznych, zwłaszcza w zakładach przetwórstwa minerałów, gdy szeroko stosowane są procesy sedymentacji, filtracji i wirowania. W zakładach ceramiki, woda stosowana w obróbce wyrobów ceramicznych zanieczyszczona jest przez zawieszony kwarc, skaleń i związane cząstki gliny, co prowadzi do tak zwanego problemu ścieków, które muszą być rozpatrywane z punktu widzenia ochrony środowiska. W badaniu tym, sedymentacja cząstek ultradrobnych z próbki ścieków ceramicznych z ECE Ceramic Co (Çorum, Turcja) została zbadana z zastosowaniem trzech polimerowych flokulantów anionowych (Superfloc-130, Superfloc 100 i Enfloc 330A). Charakterystyka działania flokulantu w badaniach doświadczalnych była oceniana za pomocą zmiennej wysokości interfejsów podczas sedymentacji końcowych. Najlepsze wyniki uzyskano z użyciem Superfloc A-130. Dla dawki dawce 60 g A-130/t, szybkość osadzania była krótsza niż 60 sekund.
EN
The main source of carbon dioxide emissions into the atmosphere is the energetics and industrial processes, and therefore the grearest potential for reduction in the reduction lies in those sectors of the economy. At the beginning of each year is increasing, although one of the objectives of EU energy package 3x20 is a 20% reduction in greenhouse gas emissions by 2020 in relation to 1990. Inherent in this package, which has an impact on the reduction of CO2 emissions is an increase of 20%share of renewable EU’s energy result in the same period of time. Electricity generation from renewable source is necessary in systems with high power due to the energy security needs of the country and especially the environment. In Poland, the increase in electricity production from renewable energy sources is mainly the result of increased use of biomass in coal-fired boilers using technology co. In order to meet the obligations set by the EU, power and heat plants use different types of combustion of solid biomass, the CO2 balance is at zero. Currently, biomass co-firing with coal shall also be considered financially attractive way of using biomass for production of electricity generation. Prices of biomass fuel market becomes competitive because its combustion is more profitable for the further reason that the resources of fossil fuels are becoming smaller, and their prices rise. The reduction of carbon emissions can be achieved by increasing the efficiency of power plants, which is obtained by increasing steam parameters, co-firing of biomass with coal and widely developed combined production of electricity and heat. Countries which have free access to natural gas resources, can also afford the partial replacement of coal, which also contributes to excessive CO2 emissions. For large power plants that use fossil fuels are being developed which reduce or even eliminate a large carbon vestige. Implemented new technologies which help to reduce the concentration of carbon in the fuel. Returning to the aims of the EU objectives of the energy package, EDF Poland S.A. decided to co-firing biomass with coal since 2007. Combustion of biomass isfollowed bydirectly adding it to coal. Effect of biomass co-firing in CO2 missions is discussed in Chapter 6. In addition to the revenue derived from sales of electricity, there were also sales of certificates of origin, “green certificates”. In order to increase the energy efficiency of electricity and heat are produced in high efficiency cogeneration in one of the technological processes. As a result, the method used in the EDF Poland S.A. is reduced fuel usage and therefore lower CO2 emissions.
PL
Głównym źródłem emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest energetyka i procesy przemysłowe, dlatego największy potencjał redukcji w jego obniżeniu tkwi w tych sektorach gospodarki. Z początkiem każdego roku jest ona coraz większa chociaż jednym z celów unijnego pakietu energetycznego 3x20 jest 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku w odniesieniu do 1990r. Nieodłącznym elementem tego pakietu mającym wpływ na obniżenie emisji CO2 jest wzrost w zakresie 20% udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym UE w tym samym przedziale czasowym. Wytwarzanie energii elektrycznej z udziałem odnawialnych źródeł energii jest konieczne w instalacjach o dużej mocy co wynika z potrzeb bezpieczeństwa energetycznego w kraju i przede wszystkim ochrony środowiska. W Polsce przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE to wynik głównie zwiększenia wykorzystania biomasy w kotłach węglowych przy zastosowaniu technologii współspalania. Aby wypełnić zobowiązania postawione przez UE, elektrownie i elektrociepłownie wykorzystują do spalania różne rodzaje biomasy stałej, której bilans emisji CO2 jest na poziomie zerowym. Obecnie współspalanie biomasy z węglem uznaje się także za atrakcyjny finansowo sposób wykorzystania biomasy przy produkcji energii elektrycznej. Ceny biomasy na rynku paliw stają się konkurencyjne dlatego jej spalanie jest bardziej opłacalne, również z tego względu że zasoby złóż paliw kopalnych stają się coraz mniejsze, a ich ceny rosną. Redukcję emisji dwutlenku węgla można osiągnąć przez podwyższenie sprawności elektrowni, którą uzyskuje się dzięki podnoszeniu parametrów pary, współspalaniu biomasy z węglem oraz szeroko rozwiniętym skojarzeniu wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Kraje które dysponują swobodnym dostępem do zasobów gazu ziemnego, mogą również pozwolić sobie na częściowe zastąpienie nim węgla, co również przyczynia się do nadmiernej emisji CO2. W przypadku dużych zakładów energetycznych, które wykorzystują paliwa kopalne, opracowywane są rozwiązania pozwalające zmniejszyć a nawet wyeliminować dużą emisję dwutlenku węgla. Wdrażane są nowe technologie pozwalające ograniczyć koncentrację węgla pierwiastkowego w paliwie. Wracając do założonych przez UE celów z pakietu energetycznego, EDF Polska S.A. zdecydowała o współspalaniu biomasy z węglem od 2007 r. Spalanie biomasy następuje w wyniku bezpośredniego podawania jej do węgla. Wpływ współspalania biomasy na wielkość emisji CO2 został omówiony w rozdziale 6. Oprócz przychodów czerpanych ze sprzedaży energii elektrycznej, pojawiły się także przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia, „zielone certyfikaty”. W celu zwiększenia efektywności energetycznej energia elektryczna i ciepło wytwarzane są w wysokosprawnej kogeneracji w jednym z procesów technologicznych. Skutkiem stosowania takiej metody w EDF Polska jest obniżona ilość zużytego paliwa i tym samym niższa emisja CO2.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.