Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal calculations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie możliwości, które daje współpraca z fizykiem budowli w całym cyklu życia obiektu budowlanego. W pierwszej części artykułu opisano, jakie informacje (podstawowe i dodatkowe) są potrzebne fizykowi budowli w jego obliczeniach przy modelu BIM (Building Information Modeling). Podano sposób modelowania informacji przez innych uczestników procesu budowlanego z podziałem na informacje środowiskowe, obiektowe i materiałowe. W drugiej części tekstu zwrócono uwagę na informacje, które fizyk budowli może przypisać do poszczególnych obiektów w modelu BIM. W pracy zwrócono uwagę na modelowanie informacji w zakresie obliczeń certyfikacji energetycznej, energooszczędności, komfortu klimatu pomieszczeń, odpowiedniego oświetlenia, komfortu akustycznego pomieszczeń, izolacyjności akustycznej przegród oraz przepływu ciepła i wilgoci w elementach budowlanych oraz detalach. Jednym z najważniejszych zagadnień w BIM jest wzajemne zrozumienie tego, czego potrzebują i jakie informacje mogą wnieść do modelu obiektu poszczególni uczestnicy biorący udział w procesie BIM.
EN
The aim of article is describes the possibilities offered by cooperation with a building physicist throughout the entire life stage of the building. The first part of the article describes what information (basic and additional) is recommended by the building physicist in his calculations using the BIM (Building Information Modeling) model. The way in which this information should be modeled by other participants of the construction process with the division into environmental, object and material information is given. The second part of the text draws attention to information that a building physicist can assign to individual objects in the BIM model. The work focuses on modeling information in the field of energy certification, energy efficiency, indoor climate comfort, adequate lighting, room acoustic comfort, sound insulation of partitions as well as heat and moisture flow in building elements and details. One of the most important issues in BIM is mutual understanding of what they need and what information can be added to the object model by individual participants involved in the BIM process.
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
PL
Praca prezentuje analizę wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika do zabudowy w kole pojazdu. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzia do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono maksymalną temperaturę silnika dla różnych rozwiązań konstrukcji nośnej stojana oraz dla różnych kształtów kanału płaszcza wodnego. Analizy dokonano dla stanu ustalonego przy stałych stratach, odpowiadających pracy S1 silnika, oraz przy stałym przepływie medium chłodzącego. Obliczenia przeprowadzono, budując osobne modele dyskretne dla każdego analizowanego przypadku. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały, w jaki sposób dane zmiany konstrukcyjne wpływają na efektywność układu chłodzenia i posłużą do doskonalenia prototypu silnika do zabudowy w kole pojazdu.
EN
The analysis of the performance of various structural solutions of the cooling system for the in wheel car motor is presented in the work. The analysis was conducted on the prepared spatial calculation models using the CFD software. The maximum motor temperature for various solutions of the stator support structure and for different shapes of the water jacket channel was determined as a result of simulation. The analysis for a steady state with constant losses corresponding to the S1 motor operation point and the constant flow of the cooling medium was carried out. The calculations were made by building separate discrete models for each analyzed case. The information how the structural changes affect the efficiency of the cooling system and how to improve the prototype of the in wheel car motor was given as a result of conducted thermal simulations.
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczenia minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika, w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
5
Content available remote Analiza konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi
PL
Praca prezentuje analizę konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi do obliczeń MES i CFD firmy Autodesk. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono trwałość łożyskowania, wytrzymałość wału, konstrukcji wirnika i kadłuba, wyznaczono częstości drgań własnych wirnika i kadłuba, oraz przeprowadzono analizę termiczną maszyny. Wykonana analiza pozwoliła na ocenę nowej konstrukcji elektrowibratora na etapie modelu, przed wykonaniem rzeczywistej maszyny.
EN
The structure analysis of the permanent magnet electro vibrator model is presented in the work. The analysis was carried out on prepared spatial computational models using Autodesk's MES and CFD calculation tools. As a result of the simulation tests, bearing durability, shaft, rotor and body structure strength, the rotor and body vibrations frequencies, and thermal analysis of the machine was carried out. The analysis made possible to evaluate the new design of the electro vibrator at the model stage before the actual machine was made.
PL
Powietrze atmosferyczne jest powszechnie dostępnym źródłem ciepła niskotemperaturowego dla pomp ciepła, którego wykorzystywanie nie powoduje żadnych zakłóceń równowagi cieplnej otoczenia. Do jego zalet zalicza się również stosunkowo niskie koszty inwestycyjne pozyskiwania ciepła. Ciepło niskotemperaturowe pozyskiwane jest najczęściej za pomocą wentylatorowych wymienników ciepła, które jednak nie są pozbawione pewnych wad. Niektóre z tych wad mogą zostać wyeliminowane dzięki zastosowaniu wymienników typu "sopel lodu". Celem artykułu jest przedstawienie metody przeprowadzania projektowych obliczeń cieplnych parowaczy typu "sopel lodu", stanowiących ujęcie dolnego źródła ciepła powietrznych pomp ciepła. Zaprezentowano w artykule własny algorytm obliczeniowy, służący do wyznaczania wydajności cieplnej parowacza o znanej konstrukcji. Sposób prowadzenia obliczeń został zilustrowany przykładem obliczeniowym. Parowacze typu "sopel lodu" nie emitują hałasu i nie wymagają odszraniania powierzchni wymiany ciepła. Ich sprawność działania jest wyższa w przypadku zapewnienia właściwej ekspozycji na wiatr. Dlatego wymienniki te powinny być tak usytuowane, aby zapewniony był swobodny przepływ powietrza ze wszystkich stron. Pompy ciepła z parowaczami typu "sopel lodu" mogą stanowić alternatywę dla powietrznych pomp ciepła z parowaczami, w których przepływ powietrza wymuszony jest wentylatorem.
EN
Atmospheric air is widely available low temperature heat source for heat pumps. Using air source heat pumps does not cause any disturbance of the heat balance and it is characterized by relatively low investment costs of heat intake. Obtaining low temperature heat is most frequently realized by fan heat exchangers which are not devoid of certain defects though. Some of these limitations can be resolved thanks to the use of "ice-stick" type evaporator. The aim of the paper is to present the method of carrying out design thermal calculations of "ice-stick" type evaporators which are the low heat source intakes of air source heat pump. The own computational algorithm is presented in the paper. It is used to determine the thermal load of the known con- struction evaporator. The calculation method is illustrated by a calculation example. The “ice-stick” type evaporators do not emit noise and do not require defrosting of heat exchange surface area. Their efficiency is higher if the proper wind exposure is ensured. Therefore these exchangers should be positioned so as to ensure the free air flow from all sides. The heat pumps with "ice-stick" type evaporator can be an alternative to air source heat pumps equipped with evaporators where the air flow is forced by a fan.
PL
Praca prezentuje analizę wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika do zabudowy w kole pojazdu. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzia do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono maksymalną temperaturę silnika dla różnych rozwiązań konstrukcji nośnej stojana dla różnych kształtów kanału płaszcza wodnego. Analizy dokonano dla stanu ustalonego przy stałych stratach odpowiadających pracy S1 silnika, oraz stałym przepływie medium chłodzącego. Obliczenia przeprowadzono budując osobne modele dyskretne dla każdego analizowanego przypadku. Przeprowadzone badania symulacyjne pokazały w jaki sposób dane zmiany konstrukcyjne wpływają na efektywność układu chłodzenia i posłużą do doskonalenia prototypu silnika do zabudowy w kole pojazdu.
EN
The analysis of the performance of various structural solutions of the cooling system for the in wheel car motor is presented in the work. The analysis was conducted on the prepared spatial calculation models using the CFD software. The maximum motor temperature for various solutions of the stator suport structure and for different shapes of the water jacket channel was determined as a result of simulation. The analysis for a steady state with constant losses corresponding to the S1 motor operation point and the constant flow of the cooling medium was carried out. The calculations were made by building separate discrete models for each analyzed case. The information how the structural changes affect the efficiency of the cooling system and how to improve the prototype of the in wheel car motor was given as a result of conducted thermal simulations.
PL
Kogeneracja jest to proces zamiany energii chemicznej paliwa na energię mechaniczną, elektryczną, ciepło bądź chłód realizowaną w jednej maszynie lub w zespołach maszyn wzajemnie połączonych ze sobą. Proces ten może być realizowany w dużej skali w konwencjonalnych układach skojarzonych lub w małej lokalnej skali zwanej mikrokogeneracją. Jedną z technologii mikrokogeneracyjnych są układy oparte na silnikach spalinowych. W silnikach istnieje wiele źródeł ciepła, lecz głównie jest to ciepło niskotemperaturowe.W ramach pracy opracowano model obliczeniowy symulujący pracę wymiennika ciepła. Opisano metody obliczeniowe stosowane do szacowania współczynników przenikania ciepła oraz strat ciśnienia. Uzyskano wyniki obliczeń dla stanu nominalnego. Przeprowadzono studium przypadku dla: zmiennych wariantów geometrycznych (zmiana szyku, zmiana średnicy rur, zmiana średnicy płaszcza, zmiana ilości przegród poprzecznych), zmienionego rodzaju paliwa oraz przy zmieniającym się punkcie pracy silnika spalinowego. Uzyskano parametry geometryczne wymiennika do pracy w układach mikrokogeneracyjncyh o niskiej mocy–średnica płaszcza wyniosła 220mm, długość wymiennika 853 mm, liczba rur 87. Wymiennik będzie pracował w zakresie mocy 5-6,5 kW co odpowiada zakresowi regulacji silnika spalinowego. Dodatkowo przeanalizowano możliwości regulacji instalacji pod kątem przepływającego glikolu, dla zachowania stałego przyrostu temperatury w wymienniku. Instalację należy regulować w przedziale 12-18kg/min.
EN
Cogeneration is the conversion process of fuel chemical energy into mechanical, electric, heat or cool produced in one machine or in group with connection between them. This process can be conducted in the large scale in classic CHP units or in the small local scale which is known as microcogeneration. One of microcogeneration technologies are systems based on internal combustion engines. There are various sources of utility heat, but significant amount of them are low temperature heat. In this thesis mathematical model dedicated to simulation heat ex-changer work was created. Calculations used to estimate convective heat transfer coefficient and pressure loses were described and results in nominal state were obtained. Furthermore afew case studies which took under consideration:variable geometrical parameters (pattern change, change of pipe diameter, change of shell diameter, various baffle number), various fuel type andwere conductedin engine different working conditions.Typical parameters for shell and tube dedicated for low power microcogeneration has been obtained–for shell diameter 220 mm, for heat exchanger length 853, and amounts of pipes 87. Heat Exchanger will be working in power range 5-6,5 kW, what is connected with engine regulation range. Additionally regu-lation perspective has been analyzed, when constant temperature growth is needed installation should be regulated in range 12-18 kg/min.
9
Content available remote Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych - problemy modelowania
PL
W artykule dokonano krótkiego przeglądu nowoczesnych metod obliczeń cieplnych wirujących maszyn elektrycznych zwracając uwagę na ich wady i zalety oraz przybliżono problemy związane z budową poprawnych i efektywnych modeli obliczeniowych. Na podstawie analizy literatury oraz doświadczeń własnych autorów, w pracy zebrano również typowe parametry i wskazówki niezbędne do budowy prostych modeli obliczeniowych wykorzystujących MES i CFD. Przeanalizowano również znaczenie podstawowych parametrów modelu obliczeniowego, takich jak wartość rezystancji cieplnej pomiędzy pakietem stojana a kadłubem oraz przewodności cieplnej pakietu blach i uzwojenia na uzyskiwane wyniki. Wykorzystano do tego celu schematyczny, przestrzenny model cieplny maszyny elektrycznej o wzniosie 315mm oraz oprogramowanie firmy Autodesk.
EN
The modern methods of thermal calculations of rotating electrical machines with theirs advantages and disadvantages, and problems related to the construction of correct and efficient computational thermal models, were reviewed in the paper. On the basis on the literature analysis and the authors’ own experiences, the typical parameters and guidelines needed to build simple MES and CFD computational models were also included in the work. The importance of the basic parameters of the calculation model, such as the value of the thermal resistance between the stator and the case, also the thermal conductivity of the lamination stack and winding for the calculation results, were analyzed in the work. A schematic spatial thermal model of the 315mm electrical machine and Autodesk software was used for this purpose.
PL
Praca dotyczy opisu budowy skalibrowanego modelu obliczeniowego silnika elektrycznego i prezentuje efektywność chłodzenia urządzenia przy zastosowaniu powietrznego układu chłodzenia. Badania kalibracyjne zostały przeprowadzone na stanowisku, składającym się z kompletnego kadłuba wraz ze stojanem i wałem z wentylatorem osadzonym na jego końcu. W wyniku przeprowadzonych badań zmierzono wydatek wentylatora zamontowanego w układzie chłodzącym oraz prędkość powietrza w wybranych punktach wokół kadłuba, a następnie przeprowadzono próby nagrzewania i rejestracji temperatury w wybranych punktach pomiarowych. Pomiar wydatku wentylatora przeprowadzono metodą kalorymetryczną oraz przy pomocy termoanemometru. Pomiary wydajności powietrznego układu chłodzenia przeprowadzono dla różnych wartości strat (150W, 350W, 550W) przy stałej prędkości obrotowej wentylatora (900 obr/min) oraz dla stałej mocy (550W) przy różnych prędkościach wentylatora (300 obr/min, 600 obr/min, 900 obr/min). Obliczenia przeprowadzono budując osobno modele dyskretne do wyznaczenia wydatku wentylatora i do obliczeń cieplno-przepływowych w celu określenia temperatury w wybranych punktach układu. Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły opracować zestaw charakterystyk przedstawiających wpływ prędkości obrotowej wentylatora na temperaturę wybranych elementów układu.
EN
The preparation of a calibrated numerical model of the electric motor and the effectiveness of the air cooling system are presented in the article. The bench, consisting of a complete motor case and the stator, and the shaft with a fan mounted on its end was used to the model calibration. The volume flow rate of the fan with air velocity at selected points around the motor case, and the temperature at the selected measuring points in the device thermal steady state were measured. The calorimetric method and thermoanemometr were used to measure volume flow rate of the fan. The performance of the air cooling system for different values of losses (150W, 350W, 550W) at a constant fan speed (900 rpm) and for constant power (550W) at different fan speeds (300 rpm, 600 rpm, 900 rpm) was carried out. The discrete models for fan volume flow rate and the heat-flow calculations were prepared separately to determine the temperature of selected points of the cooling system. The set of characteristics showing the effects of rotational speed of the fan to the temperature of selected elements of the system was prepared on the basis of the tests and calculations.
PL
Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach elektryczno-cieplnych. Metoda ta została również zaimplementowana w rozbudowanych programach komercyjnych, np. Motor-CAD do obliczeń cieplnych 3D maszyn elektrycznych, czy Portunus do analiz typu multiphysics.
12
Content available remote Thermal calculations and testing of external rotor permanent magnet machine
EN
The work concentrates on the thermal calculations and tests of the permanent magnet machine with an external rotor and cooled with liquid flowing around the inner surface of the stator frame. The distribution of the temperature in the cross-section of the machine, obtained as a result of the thermal net solutions in a steady state is presented. The calculation results are compared with the test results.
PL
W pracy przedstawiono model do obliczeń cieplnych i stanowisko do badań maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, w której wewnętrzna powierzchnia korpusu stojana jest chłodzona cieczą. Zaprezentowano rozkład temperatury w przekroju poprzecznym maszyny otrzymany w wyniku rozwiązania zastępczej sieci cieplnej, w stanie ustalonym. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań.
13
PL
W pracy przedstawiono model do obliczeń cieplnych i stanowisko do badań maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem, w której wewnętrzna powierzchnia korpusu stojana jest chłodzona cieczą. Zaprezentowano rozkład temperatury w przekroju poprzecznym maszyny otrzymany w wyniku rozwiązania zastępczej sieci cieplnej, w stanie ustalonym. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań.
EN
The work concerns on the thermal calculations and tests of permanent magnet machine with external rotor, cooled with liquid flowing over inner surface of the stator housing. The distribution of temperature in the cross section of the machine, obtained as a result of thermal net solutions in steady state are presented. The calculation results were compared with the test results.
PL
W artykule opisano metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję dla użebrowanej obudowy silnika indukcyjnego. Przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego oraz wyniki obliczeń tego współczynnika. Ponadto przedstawiono wyniki obliczeń cieplnych weryfikujących poprawność wyznaczenia współczynnika przejmowania.
EN
The paper describes a method of calculations the convective heat transfer coefficient for finned induction motor housing. A computational model and the results of calculations of this coefficient are presented. Moreover, the results of thermal calculations that verify the convective heat transfer coefficient calculations are shown.
PL
W pracy określono warunki cieplne stosowania suchych mas ogniotrwałych w obmurzu kadzi stalowniczych jako warstwy ochronnej. W oparciu o metodę planowania doświadczeń oceniono ilościowo wpływ wybranych spoiw na właściwość mas po wypaleniu. Temperatury wypalania próbek z mas ogniotrwałych przyjęto na podstawie przeprowadzonych obliczeń cieplnych w warunkach stacjonarnego przepływu ciepła. Przedstawiono wpływ: sumarycznego udziału spoiw (fosforanowego i boranowego) – czynnik X1 oraz ich wzajemnego stosunku (czynnik X2) na wytrzymałość na ściskanie (Y, A) próbek mas po wypaleniu. Wykazano, że maksymalne wartości wytrzymałości na ściskanie (67,5 MPa) uzyskuje się przy następujących wartościach czynników: X1 = 8% mas. i X2 = 5.
EN
In this paper the thermal conditions of the refractory mixes, using as a protective layer of steel ladles, were defined. Based on the experimental design method, the influence of selected binder on the property of the mixes after firing was quantified. Firing temperature of the samples of refractory mixes was derived from the thermal calculations under conditions of steady thermal flow. The influence of the total binder content (phosphate and borate) – factor X 1, and their ratio (factor X2) on the compressive strength (Y, A) of the fired samples were presented. It was found that the maximum value of the compressive strength (67,5 MPa) was obtained at the following factors: X1 = 8%wt. and X2 = 5.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia cieplne kabin maszynisty (motorniczego) pojazdów szynowych, oddzielnie dla układu ogrzewania i dla układu klimatyzacji kabiny. Przedstawione obliczenia mogą być pomocne przy doborze urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych do pojazdów nowych oraz modernizowanych. Sposób postępowania przy obliczeniach został oparty o najnowsze normy europejskie, karty UIC oraz TSI dla podsystemu „Tabor kolejowy – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei konwencjonalnych.
EN
This paper presents the thermal calculations of drivers’ cabs of the rail vehicles, separately for the heating system and for the air conditioning system of the cab. The presented calculations can be helpful in the selection of heating and air conditioning equipment for the new and modernized vehicles. The procedure of conduct for the calculations is based on the latest European standards, UIC leaflets and TSI decisions for the subsystem "Rolling stock - locomotives and passenger rolling stock" of conventional rail system.
PL
W artykule przedstawiono dwie metody przeprowadzania analiz cieplnych urządzeń elektronicznych. Pierwsza uproszczona polegająca na oszacowaniu wymaganej wartości rezystancji termicznej radiatora i doboru gotowego o pożądanych właściwościach termicznych. Druga umożliwia to szacowanie właściwości termicznych dowolnych radiatorów, także projektowanych osobiście. W zależności, z jakimi projektowanymi urządzeniami mamy do czynienia możemy dobierać do niego gotowe rynkowe radiatory na podstawie pierwszej przedstawionej metody. Gdy mamy do czynienia z urządzeniami, do których z pewnych względów utrudniony jest dobór gotowych radiatorów, możemy dokonać obliczeń zgodnie z drugą metodą. W przypadku, gdy dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić spadek temperatury wraz z oddalaniem się od źródła ciepła obliczenia stają się ciężkie do wykonania. W spółce Bumar Elektronika poradzono sobie z tym tworząc aplikację do dokonywania analiz cieplnych urządzeń elektronicznych, która w szybki sposób pozwala na dokonywanie analiz cieplnych przeprowadzanych często jeszcze podczas koncepcyjnych prac nad urządzeniem. Podstawa tej aplikacji opiera się na zależnościach przedstawionych w tym artykule.
EN
This paper presents two methods of thermal analyses for electronic devices. The first simplified method relies on estimating the required thermal resistance values of heat sink and the final selection of the desired thermal properties. The second method allows to estimate the thermal properties of any heat sink, also designed personally. Depending on what kind of projected equipment we deal with, we can choose ready-made heat sinks on the basis of the first described method. In case of we deal with devices, which in some respects have difficult selection of ready-made heat sink, we can make a calculation in accordance with the second method. If we have to include in calculations the temperature decrease and the distance from the heat source calculations are difficult to perform. The Bumar Electronics Company solved this problem by creating an application to perform thermal analysis for electronic devices that quickly allows you to make thermal analyses often during the conceptual work over the device. The basis for this application is based on the relationships presented in this paper.
18
Content available remote Modele cieplne stosowane przy projektowaniu turbogeneratorów
PL
W artykule przedstawiono udoskonalone i zmodyfikowane sieci cieplne do obliczeń pola temperatury w elementach turbogeneratora utworzone przez autora. Programy wykonane na bazie tych sieci stanowią podstawowy moduł systemu komputerowego wspomagania projektowania turbogeneratorów w TurboCare Poland S.A w Lublińcu. W formie przykładu zaprezentowano wykorzystanie sieci cieplnych przy sporządzeniu projektu modernizacji turbogeneratora TWW-320-2Y3 w celu poprawy niezawodności pracy i zwiększenia jego mocy znamionowej o 10%.
EN
The paper presents improved and modified thermal networks created by the author for calculations of the temperature field in turbogenerator elements. Programs developed on a basis of these networks are the basic module of a computer aided design system used in TurboCare Poland S.A in Lubliniec for turbogenerator design. As an example, there is described use of the thermal networks for modernization of a TWW-320-2Y3 turbogenerator in order to improve its reliability and increase its rated power by 10%.
PL
W pracy przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiornika oraz podpór wewnętrznych.
EN
In this work was considered problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
20
Content available remote Analiza częstotliwościowa wymuszeń termicznych w budynkach
PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy częstotliwościowej podstawowych wymuszeń termicznych w budynkach, zaproponowany został zakres częstotliwości, dla którego powinno się wyznaczać cieplne charakterystyki częstotliwościowe budynków na potrzeby dynamicznych analiz cieplnych.
EN
On the basis of the conducted frequence analysis of basic thermal forces in buildings, the range of the frequency for the thermal frequence profiles of buildings for the needs of dynamic thermal analyses was proposed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.