Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photovoltaic systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Photovoltaic systems have become a common solution for, both small residential buildings as well as large service buildings. When buildings are being designed, it is important to focus on the aspect of the object's energy efficiency as lowering the energy consumption of a given facility is crucial. The article discusses the use of photovoltaic panels such as so-called BAPV (Building Applied Photovoltaics) and BIPV (Building Installed Photovoltaics) installations as well as photovoltaic thermal systems (PV/T), which generate both electricity and heat. The role of PV installation in so-called zero energy buildings and proposals for future research and solutions are also discussed.
EN
The article discusses the general problem of the use of renewable energy in Poland. The boundary conditions justifying the economic basis for the construction of photovoltaic power plants producing energy for the own needs of customers were determined. The research method uses a standard model of cash flows where revenues are avoided costs of purchase and distribution of energy due to the production of electricity from PV for own needs. The article also presents technical aspects related to the construction of photovoltaic micro-installations. Particular attention has been paid to the protection of photovoltaic installations, the hazards resulting from the operation of photovoltaic installations, and health and safety at work during design and implementation.
PL
Zanieczyszczenia w wyniku tzw. niskiej emisji mają miejsce głównie w sezonie grzewczym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest modernizacja istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne oraz uwzględnienie ich zastosowania na etapie planowania instalacji budynków jednorodzinnych. W pracy przestawiono zastosowanie bez emisyjnego źródła ciepła - powietrznej pompy ciepła, jako sposób walki ze smogiem i propozycję modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano analizy pracy powietrznej pompy ciepła w przypadku zainstalo-wania jej w Krakowie dla wybranych rodzajów budynków i oszacowano koszty eksploatacji. Zaproponowano współpracę powietrznej pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną o mocy 9,8 kWp, w celu sprawdzenia możliwości obniżenia kosztów ogrzewania. W efekcie wykazano korzyści ekonomiczne płynące ze współpracy powietrznej pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym.
EN
Pollution due to so-called low emissions occurs mainly during the heating season. The way to solve this problem is to modernize the existing high-emission heat sources to low-emission sources and to consider their application at the stage of planning the installation of single-family buildings. The paper presents the use of a non-emission heat source - an air-source heat pump, as a way of combating smog and a proposal to modernize the existing central heating systems. The analysis of air-souce heat pump operation in case of its installation in Kraków for selected types of single - family buildings was made and the operating costs were estimated. It was proposed that the air-source heat pump should work together with a 9. 8 kWp photovoltaic installation to test the feasibility of reducing heating costs. As a result, the economic benefits of cooperation between an air-source heat pump and a photovoltaic system have been demonstrated.
EN
The article contains a description of systems for measuring the energy produced by the photovoltaic system and its consumption by a building. The photovoltaic system consists of two micro-installations supplying two parts of the Lublin Science and Technology Park. An internet platform for monitoring photovoltaic plant operation is presented. The power generated and the amount of electricity produced are assessed. Also, an innovative system for monitoring and analysing the consumption and production as well as the efficient use of electricity in individual parts of the building is described. Based on the measurements carried out, the production of energy exceeded its consumption in one part of the building.
PL
W artykule zawarto opis innowacyjnych systemów do pomiaru energii produkowanej przez system fotowoltaiczny oraz pobieranej przez budynek. System fotowoltaiczny składa się z dwóch mikroinstalacji zasilających dwa segmenty Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przedstawiono platformę internetową do monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego. Dokonano oceny generowanej mocy oraz ilości produkowanej energii elektrycznej. Następnie opisano innowacyjny system do monitoringu, analizy zużycia i produkcji oraz efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej w poszczególnych segmentach budynku.
EN
The paper offers a characteristic of a photovoltaic (PV) system with the function UPS, equipped with energy storage AQUION ENERGY Battery 25 kWh and a system for monitoring and management of energy flow. Results and their analysis is presented for energy quality measurements carried out at a point of connecting the PV system to the power grid, collected over the period of one week.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę systemu fotowoltaicznego z funkcją UPS, wyposażonego w magazyn energii AQUION ENERGY Battery 25 kWh oraz system monitorowania i zarządzania przepływem energii. Przedstawiono wybrane wyniki oraz analizę pomiarów jakości energii elektrycznej przeprowadzonych w węźle przyłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej w reprezentatywnym, tygodniowym okresie badania.
PL
Definicja prosumenta w sposób jednoznaczny podkreśla ideę wytwarzania energii elektrycznej dla zapewnienia własnych potrzeb. Nie mówi się o sprzedaży energii, ale o możliwości rekompensaty wprowadzonej do sieci nadwyżki energii, przez pobór energii z sieci w innym terminie w ustalonej ilości względem ilości energii wprowadzonej do sieci. W artykule skupiono uwagę na dwóch ważnych aspektach projektowania i funkcjonowania układów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich. Pierwszy to odpowiedź na pytanie: jak wyznaczyć moc zainstalowaną układu fotowoltaicznego? Drugi to uzasadnienie wyboru rodzaju przekształtnika energoelektronicznego: jednofazowy czy trójfazowy? Podano wyniki teoretycznej analizy pracy mikroinstalacji prosumenckich z układami fotowoltaicznymi w podanym zakresie oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych tego typu układów, zwłaszcza pracujących w warunkach znacznie odbiegających od znamionowych.
EN
The definition of a prosumer clearly emphasizes the idea of electric energy production for one’s own needs. It does not say a word about the sale of electricity but about a compensation for the surplus energy fed into the grid in the form of consumption of energy from the grid in some other time and in the agreed amount depending on the fed energy. Main attention was focused here on two important aspects of design and functioning of PV systems in prosumer microinstallations. The first is the answer to the question: How to determine the installed power of a PV system? The second one is the justification of the choice whether the electronic power converter should be a single- or a three-phase one. Given are results of a theoretical analysis concerning the work of prosumer microinstallations with PV systems in a given range. Shown are also selected results of experimental investigations of such systems and especially of the ones working in conditions diverging from the set standards.
EN
Multilevel converters have been intensively investigated and developed since 1960s and have found successful industrial applications. The aim of this paper is to present state of the art as well as recent research and applications of cascaded multilevel converters, which are a very interesting solution for power distribution systems and renewable energy sources. Cascaded multilevel converters can easily operate at medium and high voltage based on the series connection of power modules (cells), which use standard low-voltage component configurations. Series connections of modules (cells) allow for high quality output voltages and input currents, reduction of passive components and availability of component redundancy. Due to these features the cascaded multilevel converters have been recognized as attractive solutions for high-voltage direct-current (HVDC) transmission, solid state transformers (SST) and photovoltaic (PV) systems.
EN
The major goal of electric power companies is to give the quantity of electricity claimed by each consumer. This does not function without posing problems because consumption increases with time and the production will not be adequate to cope with the need for electricity. Besides, we may face environmental issues such as the increase of CO2 in the world, the conditions of producing energy, the difficulty of easily, quickly and economically storing large quantities of electricity. One of the solutions that could restrict and solve the problems is the production of renewable energy. In this paper, we focus on photovoltaic products; we present the photovoltaic conversion chain such as modeling, adaptation and control systems, as well as photovoltaic characteristics and system analysis methodology and planning of a photovoltaic system based on the OOPP method (Objectives Oriented Project Planning).
PL
W ostatnich latach w wielu krajach na całym świecie, daje się zaobserwować tendencja do budowy coraz większej ilości elektrowni, które bazują na niestabilnych źródłach energii odnawialnej takich jak wiatr czy promieniowanie słoneczne. Większość tych instalacji jest bezpośrednio przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Ze względu na „ekolo-giczne pierwszeństwo” energii z OZE, właściwie cała możliwa do wyprodukowania energia tych elektrowni jest wprowa-dzana do systemu elektroenergetycznego, nawet niezależnie od zapotrzebowania. Wpływa to niekorzystnie na pracę sieci elektroenergetycznej i wymusza stosowanie dodatkowych mechanizmów regulacyjnych przyczyniających się do stabilizacji systemu. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie układów magazynujących nadmiarową energię w wodorze. Podstawowym elementem takiej instalacji jest elektrolizer, który umożliwia płynne obciążenie elektrowni wiatrowej lub słonecznej w zależności od warunków pogodowych, a niezależnie od zapotrzebowania systemu. W artykule zaprezentowano problemy związane z wykorzystaniem elektrolizerów jako odbiornika energii elektrycznej przy niestabilnym źródle zasilania. Przedstawiono również wyniki badań elektrolizera typu PEM małej mocy, przy skokowej zmianie prądu zasilającego.
EN
In recent years in many countries around the world, can be observed a tendency to build more and more power plants that rely on unstable sources of renewable energy such as wind and solar radiation. Most of these plants are directly connected to the electricity network. Because of the "ecological preference" of energy from renewable sources, virtually all energy possible to produce from these power plants is fed into the electricity system, even independently of demand. This has a negative impact on the work of the electricity network and requires the use additional regulation mechanisms that contribute to stability of the system. One possible solution is to use the storage systems which converting excess energy in hydrogen. The main element of this system is the electrolyser, which enables smooth load the wind or solar power plants, depending on weather conditions, and independently of the system demand. The article presents problems associated with use electrolytic cells as an electric energy receiver at unstable power source. It also presents the research results of small PEM type electrolyser, obtained after step change of the supply current.
10
Content available remote The Influence of Selected Factors on PV Systems Environmental Indicators
PL
Rosnąca świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego i klimatu powodowanych przez działalność człowieka stała się motorem zmian w sposobie eksploatacji zasobów naturalnych. Wiele porozumień międzynarodowych, począwszy od Deklaracji podsumowującej konferencję Narodów Zjednoczonych z 1972 roku, a skończywszy na Porozumieniu Paryskim (2015) zostało podpisanych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego w szczególności z energetyką. Jednym z podstawowych celów stawianych przed tą branżą jest spełnienie kryteriów rozwoju zrównoważonego. Instalacje fotowoltaiczne są jednym z odnawialnych źródeł energii, dotowanym z budżetu organizacji międzynarodowych oraz poszczególnych państw jako zmniejszające potencjalne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jednakże produkcja, użytkowanie i zagospodarowanie końcowe modułów fotowoltaicznych nie są obojętne dla środowiska, istnieje więc konieczność porównania pozytywnych i negatywnych efektów powodowanych przez wymienione procesy. Bilans środowiskowy tego rodzaju instalacji może zostać oceniony za pomocą Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment). Celem pracy jest porównanie aspektów środowiskowych wybranych systemów fotowoltaicznych pracujących w różnych lokalizacjach.
PL
Przez System Fotowoltaiczny w niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulatorem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).
EN
Results of infrared research conducted on a photovoltaic system which works in an on-grid mode for over a year are presented in the article. The installation described is regularly shadowed by a cooling system. Thermograms of photovoltaic modules in strong and light shadow were conducted. These images show that even in very weak shadow the PV cells are overheated. This has led to small point damages in the amorphous panels and in the future it may also lead to the destruction of polycrystalline modules.
PL
Ze względu na swoje nieliniowe charakterystyki prądu I i napięcia U, elektrownia fotowoltaiczna powinna być wyposażona w algorytm śledzenia maksymalnego punktu wydajności. Pozwala to na uzyskiwanie maksymalnych wartości energii w szerokim spektrum zmieniających się warunków oświetlenia. Obecnie istnieje wiele algorytmów wyznaczania maksymalnego punktu pracy elektrowni fotowoltaicznej, celem artykułu jest przedstawienie metody wyznaczania trajektorii punktu maksymalnej wydajności elektrowni fotowoltaicznej za pomocą sterowania rozmytego.
EN
Due to the non-linear characteristics of the current I and voltage U, a PV plant should be equipped with a maximum power point tracking algorithm. This allows obtaining the maximum amount of energy in a large range of illumination. Presently there are many algorithms for determining the maximum operating point of the photovoltaic power plant. This paper is aimed to present the determination of the maximum operating point of the photovoltaic power plant using fuzzy control.
EN
Classic high-frequency transformers enable for isolated DC/DC converters to achieve high input voltage gain by the turns ratio. Through the use of an isolation transformer made in planar technology with interleaved windings leakage inductance can be significantly reduced and voltage overshoots can be marginalized. By applying balancing transformer with integrated input inductor in the setup of the converter current flowing through the semiconductor switches can be decreased and their conduction losses could be reduced. Additionally integrating input inductor with balancing transformer by core sharing helps to reduce number of magnetic components in the circuit. In this paper laboratory measure results as well as theoretical analysis of the half-bridge step-up DC/DC converter with planar transformer and integrated input inductor are presented. The test system achieved a 12-fold voltage gain and efficiency over 95%.
PL
W izolowanych przekształtnikach DC/DC, dzięki odpowiedniej przekładni tradycyjnego transformatora wysokiej częstotliwości, osiągamy znaczne wzmocnienie napięcia wejściowego. Skutkiem użycia planarnego transformatora izolującego z sekcjonowanymi uzwojeniami było znaczne zmniejszenie indukcyjności rozproszenia transformatora i przepięć na tranzystorach. Zastosowanie w przekształtniku planarnego transformatora wyrównawczego spowodowało zmniejszenie prądów i strat przewodzenia w łącznikach. Zredukowano gabaryty i liczbę elementów magnetycznych poprzez zespolenie dławika wejściowego z transformatorem wyrównawczym na jednym rdzeniu magnetycznym. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych półmostkowego przekształtnika podwyższającego DC/DC z planarnym transformatorem wyrównawczym zintegrowanym z dławikiem wejściowym. Badany układ osiągnął 12-krotne wzmocnienie napięcia i sprawność powyżej 95%.
EN
In low-voltage photovoltaic (PV) systems high-efficiency high voltage gain step-up DC-DC converters are required as the interface between the PV panel and the load. Therefore overall performance of the PV system is essentially affected by the efficiency of step-up DC-DC converter itself. This paper presents the results of PSpice simulation of high-efficiency interleaved step-up DC-DC converter. The converter integrates boost and flyback topologies. Interleaved approach minimizes the current stress on the switches as well as allows reducing a sizes of the inductors but also decreases input current ripples. The other advantage of interleaving structure is flexibility of number of working phases extension. The number of working phases can be dynamically determined depending on the power requirements of the load. High efficiency assured by boost-flyback topology is achieved by the means of recycling the energy from input leakage inductance and relatively low voltage stress across the transistor switches which enables low drain-to-source resistance transistors application. The simulation carried out will present transient and performance characteristics of interleaved step-up DC-DC boost-flyback converter.
EN
Energy efficiency is one of most critical parameters in photovoltaic (PV) systems. Overall PV system efficiency improvement may be achieved by such means as topological changes, new generations of transistor switches and/or planar magnetic components use. But on the other hand whole system must follow the wheather changes such as solar energy delivery variation due to cloud shading as well as temperature fluctuations. In such conditions a driver should dynamically track maximum power point (MPPT) of a PV array. For the purposes of better understanding PV array performance the paper shows MatLab simulation of 3.2 kWp PV array. The driver discussed works with a range of different step up DC-DC converter topologies such as bridge based topologies as well as interleaved ones. The ASCII protocol which can be implemented in PC application is responsible for working parameters settings carrying and output data logging as well as current software status check. The paper presents practical implementation of the driver as a part of larger PV system where the interleaved DC-DC converter works with 3.2 kWp PV array of ten PV modules connected in parallel. Described MPPT algorithm takes advantage of modified Perturb and Observe (P&O) method. Presented are microcontroller hardware resources utilization, functional software architecture and developped MPPT algorithm which performance is shown on the plot.
PL
Omówiono rozwój instalacji i systemów fotowoltaicznych w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
EN
The paper discusses development of photovoltaic installations and systems in the scope of energy efficiency in building industry.
18
EN
This paper presents a dynamic PQ analysis on the effects of high-penetrated grid-connected photovoltaic (PV) systems in a distribution system under different weather conditions. To track practical considerations, all information on PV units and weather conditions given in this paper were collected from different solar panel producers and from the Malaysian Meteorological Department (MMD), respectively. A 1.8-MW gridconnected PV system in a radial 16-bus test system is modeled and simulated using Matlab/Simulink software to study the effects of this technology on the system under different levels of solar irradiation. The simulation results proved that the presence of high-penetrated grid-connected PV systems could cause power quality problems such as voltage raise, voltage flicker, and power factor reduction.
PL
W artykule przedstawiono analizę dynamicznych zmian mocy w dużym systemie fotowoltaicznym dołączonym do sieci, w przypadku rożnych warunków pogodowych. W badaniach wykorzystano rzeczywiste informacje pogodowe. Model sumacyjny stworzono w programie MatlabSimulink, a następnie sprawdzono jego działanie w warunkach różnego poziomu zadanego nasłonecznienia. Wyniki pokazały, że duże zespoły paneli PV, podłączone do sieci, mogą wywołać problemy z jakością energii.
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.
EN
In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.
EN
This paper presents a dual inductor-fed boost converter with an auxiliary transformer and voltage doubler for sustainable energy power converters. The new topology integrates a two-phase boost converter and a dual inductor-fed boost converter. The energy stored and transferred by both inductors can attain a wide input-voltage and load range which uses a constant switching frequency, by controlling the time duration of the simultaneous conduction of the two switches. Among other current-fed type boost converters the presented topology is attractive due to the high voltage conversion ratio, less stress on the components and less switch conduction loss. To verify the feasibility of this topology, the principles of operation, theoretical analysis, and experimental waveforms are presented for a 1 kW prototype.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.