Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper discusses the environmental characteristics of assets of the public transport systems in Górnośląsko-Dąbrowska Metropolis. The public transport is served by a number of companies. This poses the problem of integrating their behaviour in a coherent manner for environment protection. The Metropolis includes regions highly populated with good road networks as well as small localities which generates small transport demands. The transport potential is assessed and categorised in relation to its impact on the environment. The volume of emission of pollutants and the severity of their presence in the environment are summarised. Conditions of the functioning of the constituents of the systems were analysed, accounting for their contribution to pollution as well as health hazards cases.
2
Content available remote Modernizacja i rozwój ciepłownictwa lokalnego jako sposób walki ze smogiem
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości redukcji problemu smogu poprzez rozwój i modernizacje w zakresie ciepłownictwa lokalnego. Przedstawiono strukturę generowania zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, tzn. konieczność dostosowania poziomu emisji do norm określonych w Dyrektywie MCP i IED oraz bariery rozwoju związane z dostępnością programów wsparcia, które przeznaczone są tylko dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Jako sposób sprostania tym wyzwaniom i podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej wskazano kompleksową modernizację źródeł ciepła w tych przedsiębiorstwach, obejmującą zmianę struktury wykorzystywanego paliwa, szczególnie rezygnację z paliwa węglowego na rzecz kogeneracji gazowej, w tym wysokosprawnej kogeneracji. Działania te, w opinii autorów, doprowadzą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw energetyki cieplnej a tym samym do zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
EN
The purpose of this article is to discuss possibilities of smog reduction through development and modernization within the area of local heating. The structure of air pollution generation in Poland and main challenges facing district heating enterprises were shown, particularly the necessity to adjust the level of emissions to the standards set out in the MCP and IED directives, as well as development barriers related to availability of support programs, intended only for efficient heating systems. As a solution to overcome these challenges and to increase the competitiveness of local district heating enterprises, a comprehensive modernization of heat sources in these enterprises was proposed, which includes a change in fuel usage structure, in particular the abandonment of coal fuel for gas CHP, including high efficiency CHP. These actions, in authors’ opinions, will increase the competitiveness of district heating enterprises and thus will lead to increased usage of network heat and reduction of air pollution.
PL
Przez bardzo długi okres czasu polska gospodarka odpadami opierała się głównie na składowaniu odpadów na składowiskach, co negatywnie wpływało na otaczające środowisko. Wymagania unijne wobec państw członkowskich sprawiły, że w polskim prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami nastąpiła rewolucja, a samorządy stały się odpowiedzialne za stworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które wpłyną na osiągnięcie unijnych celów. Jednym z rozwiązań, którego podjęło się kilka gmin, jest wybudowanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie tylko wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów składowanych, ale wsparły lokalną energetykę poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Standardy emisyjne wobec instalacji produkujących energię z odpadów, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni są bardzo rygorystyczne, w związku z czym prowadzony jest ciągły monitoring emitowanych zanieczyszczeń, a systemy oczyszczania gazów odlotowych opracowane są w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). W artykule przedstawiono standardy emisyjne obowiązujące spalarnie odpadów, wraz z obowiązkami w zakresie środowiska, a także kwestie związane z instalacją jako źródłem energii. Ponadto krótko scharakteryzowane zostały aktualnie funkcjonujące spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, jak również opisano plany rozwojowe w tym zakresie w kraju.
EN
For a very long period of time, Polish waste management was based mainly on landfilling at landfills, which had a negative impact on the surrounding environment. The EU requirements for the Member States have led to a revolution in Polish legislation on waste management and local governments have become responsible for creating local waste management systems that will affect the achievement of EU targets. One of the solutions undertaken by several municipalities is the construction and operation of a municipal waste thermal treatment installation, which not only reduced the amount of waste deposited, but also supported the local power industry by generating electricity and heat. The emission standards for installations producing energy from waste, as in the case of conventional power plants and combined heat and power plants, are very strict, therefore, the continuous monitoring of emitted pollutants is carried out, and waste gas treatment systems are developed based on the best available techniques (BAT). The article presents emission standards applicable to waste incineration plants, including duties in the field of the environment, as well as issues related to the installation as a source of energy. In addition, the currently functioning waste incineration plants in Poland have been briefly characterized, and development plans in this area in the country have been described.
PL
Polska jest krajem, który swoją gospodarkę energetyczną opiera w większości na spalaniu węgla. Pomimo sukcesywnego dążenia w kierunku wymaganego poziomu produkcji energii pierwotnej ze źródeł alternatywnych, nadal jesteśmy uzależnieni od prądu elektrycznego i ciepła powstającego ze spalania paliw kopalnych. Najczęściej stosowana w naszym kraju metoda oczyszczania spalin z elektrowni i elektrociepłowni to odpylanie spalin w elektrofiltrach i odsiarczanie mokre z użyciem mleka wapiennego i produkcją gipsu. Obecnie kontroli podlega wiele zanieczyszczeń, w tym ditlenek siarki, tlenki azotu (NOX) oraz pył. Dalsze użytkowanie istniejących elektrowni konwencjonalnych jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków nałożonych przez Unię Europejską, w tym najistotniejszych: norm emisyjnych. Spełnienie rosnących wymagań emisyjnych stanowi poważne wyzwanie technologiczne i ekonomiczne dla Polski, w której większość instalacji oczyszczania spalin wymaga modernizacji lub wymiany. Skuteczność oczyszczania spalin należy poprawiać poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) lub poszukiwanie nowych, efektywnych. Dokumenty o strategicznym znaczeniu dla polskiej energetyki to Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych z 2010 roku oraz najnowsze Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (Large Combustion Plants - LCP). Do 2021 roku istniejące instalacje muszą zostać zmodernizowane, w taki sposób, aby poprawić efektywność usuwania ze spalin wymienionych wyżej zanieczyszczeń oraz uwzględnić usuwanie ze strumienia gazów odlotowych dodatkowych zanieczyszczeń - takich jak: CO, HCl, HF oraz metale ciężkie - do poziomów ustalonych w najnowszych wytycznych. W niniejszym artykule zostaną omówione te oraz prognozowane zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej w perspektywie długoterminowej.
EN
Poland is a country which power industry is mainly based on coal combustion. Despite the successive pursuit towards the required level of primary energy production from alternative sources, we are still dependent on electricity and heat generated from the combustion of fossil fuels. The most commonly used in Poland method of cleaning exhaust gases from power plants is dust extraction in electrostatic precipitators and wet desulphurization by lime slurry. Currently, emission of many pollutants are controlled, including sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOX) and dust. The continued use of existing conventional power plants depends on the fulfillment of a number of conditions imposed by the European Union, including the most important: emission standards. Meeting the growing emission requirements is a major technological and economic challenge for Poland, in which majority of exhaust gases treatment installations require modernization or replacement. The efficiency of exhaust gases treatment should be improved throughout implementation of the Best Available Techniques (BAT) or seeking for new, effective ones. Documents of strategic importance for the Polish power industry are the Industrial Emissions Directive of 2010 and the latest BREF for Large Combustion Plants (LCP). Until 2021, existing installations must be modernized in order to improve the efficiency of removal of the abovementioned pollutants and to give possibility to removing extra pollution - such as CO, HCl, HF and heavy metals - to the levels set in the latest guidelines. This article will discuss these and forecast legal changes regarding exhaust gas cleaning in conventional power plants in the long-term perspective.
EN
At the beginning of the work on the effects of global warming and climate change in the international area, there are efforts to reduce exhaust emissions. Because fossil fuel is depleting and exhaust emission gases emitted to the atmosphere are rising rapidly, energy efficiency is on the agenda in transportation. Therefore, automotive developers and scientists have undertaken new research in the automotive sector. Hybrid electric vehicle technology is one of the important studies that these researchers continue. In the hybrid electric vehicle technology, the hybrid engine is aimed to give the best results in terms of exhaust emission, fuel consumption and maintenance costs compared to other internal combustion engines, and at the same time the hybrid engine is aimed to perform better than other internal combustion engines. General information about the hybrid electric vehicle technology as one of the new and alternative technologies in these study is provided. In addition, information was given about exhaust emission, emission standards and fuel consumption. Comparisons were made between the hybrid engine and other internal combustion engines.
PL
Przedstawiono uregulowania: prawne, technologie odsiarczania spalin oraz opis zastosowanej instalacji w Elektrociepłowni Białystok.
EN
Legal regulations, flue gas desulphurization technologies and description of Heat and Power Plant installations in Bialystok have been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników otrzymanych podczas badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą RDE (ang. Real Driving Emission) trasie znajdującej się na terenie aglomeracji poznańskiej. Celem analizy było określenie emisji drogowej węglowodorów (HC) podczas przejazdu w warunkach rzeczywistych w cyklu miejskim, pozamiejskim i autostradowym. Pomiary przeprowadzono za pomocą analizatora SEMTECH DS z grupy analizatorów mobilnych PEMS (ang. Portable Emission Measurement System). Otrzymane wartości emisji drogowej porównano z obowiązującą normą Euro 6b.
EN
The article presents an analysis of the results obtained during the RDE (Real Driving Emission) study on a route determined in accordance with RDE procedure guidelines. The purpose of the test was to determine the hydrocarbon emissions (HC) during an actual urban, suburban and a highway operating conditions. Measurements were conducted using the SEMTECH DS analyzer from the PEMS (Portable Emission Measurement System) group. The obtained values of road emission were compared with the current Euro 6 standard. Prace sfinansowano przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (Nr projektu. RPLB.01.01.00-08-0055/16-00).
8
Content available remote Standardy emisji z instalacji spalania węgla
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z polityką Unii Europejskiej dotyczącą zaostrzania wymogów środowiskowych dla instalacji spalania paliw kopalnych. Artykuł dotyczy zwłaszcza aspektów spalania węgla kamiennego i brunatnego. W artykule przywołano obecny i przyszły stan prawny dotyczący określenia standardów emisji z instalacji z podziałem na wielkość źródeł spalania paliw począwszy od źródeł LCP objętych Konkluzjami BAT, na źródłach poniżej 1 MWt kończąc.
EN
This article present the problem of tightening environmental requirements for combustion of coal and lignite. The article cites existing and future directives from the combustion of fuels depending on the size of the installation. Presented range of emission level’s for large, small and medium-sized combustion plants. It also presents a potential future date of application of Directives MCP, ErP and Conclusion BAT.
EN
The field of vehicular exhaust emissions is experiencing wide-ranging and rapid changes. Air quality is very high on the political agenda and pressure remains to limit and reduce greenhouse gas emissions from the road transport sector. In addition to limits being increasingly stringent, the list of parameters subject to legal limits are slowly expanding – and, most importantly, these limits must be met under a wide wide range of conditions. A range of strategies are available to overcome these difficulties, which was explored during the 5th International Exhaust Emissions Symposium (IEES) hosted at BOSMAL in May 2016. This paper reports and summarises the topics of the 5th IEES and attempts a synthesis on the current status of the field and what the coming years may hold for the automotive and fuel industries and other allied fields.
EN
New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real values of emissions, which are not always reflected by the level of emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate procedures for determining emissions in real traffic conditions (RDE – Real Driving Emission) have not yet been approved (as opposed to Heavy Duty Vehicles for which such conditions already exist), but there are proposals that are currently being analyzed by major research centers in Europe. There are many differences between those proposals such as determining road emission or research methodology related to emission measurement of hydrocarbons. The work compares the results of emissions measured in road tests using the latest legislative proposals related to passenger cars. The results are shown in relation to the used measurement method: classic method of determining exhaust emission; uses all measurement data determining the mass of harmful compounds and distance travelled during the test; method of averaging the measuring windows (MAW – moving average windows), also in the literature called EMROAD method, which determines the measurement windows (on the basis of carbon dioxide emissions from the WLTC test) and on its basis determines the road emission in RDE test; generalized method of instantaneous power (Power Binning), known in the literature as CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, determines road emissions on the basis of generalized instantaneous power during the RDE test.
PL
W artykule omówiono zmiany jakie nastąpią w polskim sektorze energetycznym w wyniku wdrożenia od 2016 r. dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Przeanalizowano aktualnie obowiązujące oraz przyszłe (wynikające z IED) standardy emisji SO2, NOx i pyłu. W oparciu o stworzoną przez autora bazę danych obiektów energetycznych (obejmującą elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe spalające paliwa stałe) ustalono czy rozpatrywane obiekty są przygotowane na wejście w życie unijnych, zaostrzonych przepisów emisyjnych. Na tej podstawie oszacowane zostały potrzeby inwestycyjne rozpatrywanych obiektów w zakresie wysokosprawnych instalacji odsiarczania spalin w perspektywie roku 2020, które odniesiono do intensywnych działań inwestycyjnych zaobserwowanych w latach 2012-2015. Dodatkowo wskazano czynniki mające wpływ na dalsze inwestycje w ochronę powietrza w polskiej energetyce. Przede wszystkim omówiono oczekiwane zmiany w zakresie standardów emisyjnych do roku 2030, związane głównie z ostateczną formą mających wejść w życie konkluzji BAT.
EN
In this article the changes that will occur in the Polish energy sector following the implementation since 2016 of the IED directive on industrial emissions are discussed. Current and future (resulting from IED) emission standards for SO2, NOx and dust are analysed. Based on the author's created database of power facilities (including utility and industrial power plants and CHPs on solid fuels) it is established whether those facilities are prepared for entry into force of the EU, stricter emission regulations. On this basis, the investment needs of considered objects in the field of high-efficiency flue gas desulphurization systems in the horizon 2020 are estimated and referred to the intensive investment activity observed in the period 2012-2015. Additionally, factors affecting the further investments in air protection in the Polish energy sector are indicated. First of all, expected changes in terms of emission standards till 2030 are described, mainly related to the final form BAT conclusions.
PL
W artykule poruszono problem emisji spalin emitowane przez silniki spalinowe pojazdów pozadrogowych, które muszą spełniać wymagania zawarte w normie Stage IV. Badania zrealizowano dla silnika o zapłonie samoczynnym średniej mocy stosowanego do napędu ciągników rolniczych. Wyniki badań pokazały, że sprawność katalityczna w znaczącym stopniu zależy od obciążenia silnika. W zakresie małych obciążeń uzyskano niezadowalającą sprawność układu oczyszczania spalin w zakresie zarówno utleniania węglowodorów, jak i redukcji tlenków azotu.
EN
The article addresses the problems of exhaust gases emitted by combustion engines non-road vehicles, which must meet the requirements of the Stage IV standard. Research was carried out for the diesel engine medium-power of agricultural tractor. Obtained results showed that catalytic efficiency is affected by engine load to the greatest extent. In the range of low loads the applied exhaust aftertreatment system was ineffective in terms of hydrocarbons oxidation as well as reduction of nitrogen oxides.
PL
Zaprezentowano wyniki analizy zmian emisji podstawowych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych uwalnianych do powietrza atmosferycznego ze źródeł ciepłowniczych w Polsce. Przedstawiono podstawowe wymogi prawne mające zasadniczy wpływ na kształtowanie poziomu emisji SO2, NOx i pyłu – zanieczyszczeń objętych standardami emisji oraz przybliżono uwarunkowania formalne wynikające z zobowiązań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności emisji CO2 objętej systemem EU ETS.
EN
The paper presents results of an analysis of changes in emission of main dust-and-gas pollutants released into atmosphere from heat sources in Poland. The principal legal requirements that have substantial impact on shaping of the level of emissions of SO2, NOx and dust, are those falling into the emission standards. There were also outlined briefly the formal requirements resulting from the obligations aimed at reducing emissions of greenhouse gases, and in particular CO2, falling under the EU ETS system.
EN
Starting from Euro 6 not only for diesel but also for gasoline vehicles, with direct injection technology (GDI) a solid particle number emissions limit of 6 × 1011#/km becomes effective. The limit was temporary extended for GDI to 6 x 1012#/km. Nuclei of metals as well as organics are suspected to significantly contribute especially to the ultrafine particle size fractions, and thus to the particle number concentration. In the project GasOMeP (Gasoline Organic & Metal Particulates) metal-nanoparticles (including sub 20 nm) from gasoline cars are investigated for different engine technologies. In the present paper some results of basic investigations of nanoparticles from two gasoline cars – an older one with MPI and a never one with DI – are represented. The measurements were performed at vehicle tailpipe, with varying sampling conditions and with different SMPS-systems, which enabled the mobility scanning in different size ranges. The results show that the older vehicle with MPI emits high particle count concentrations. The size distributions are decisively bimodal with high numbers in nuclei mode. In this case, the particle counting below 10 nm yields important information. The emissions of the newer vehicle with DI show no typical uniform shape of particle size distributions and are at lower level, than for the older vehicle. There is no visible nuclei mode and the ultrafine particle concentrations below 10 nm are insignificant. A sampling with a strongly increased primary dilution has a clear influence on the indicated (higher) particle concentrations.
PL
Począwszy od normy Euro 6 wprowadzone zostanie ograniczenie emisji cząstek stałych do 6 × 1011#/km nie tylko dla pojazdów wyposażonych w silniki ZS, ale także dla pojazdów z silnikami ZI z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI). Dopuszczalna liczba cząstek stałych emitowanych przez pojazdy wyposażone w silniki GDI była tymczasowo zwiększona do 6 × 1012#/km. Cząstki metali, jak również substancje organiczne prawdopodobnie są powodem emisji bardzo małych cząstek stałych, przyczyniając się do zwiększenia liczby emitowanych cząstek stałych. W projekcie GasOMeP (cząstki organiczne i metalowe z silników benzynowych) badana jest emisja nanocząstek metali (również o średnicy < 20 nm) z samochodów wyposażonych w silniki benzynowe różnych generacji. W artykule przedstawiono wyniki badań emisji nanocząstek z dwóch samochodów wyposażonych w silniki benzynowe – starszy z wtryskiem MPI i nowszy z wtryskiem DI. Spaliny pobierano z układu wylotowego pojazdu przy różnych warunkach pomiarowych i z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru emisji cząstek stałych o różnych zakresach pomiarowych. Wyniki badań wskazują, że stężenie cząstek stałych w spalinach starszego pojazdu z wtryskiem MPI jest duże. Rozkłady wielkości mają charakter bimodalny z dużymi wartościami w fazie nukleacji. Wtedy istotny jest pomiar liczby cząstek stałych o średnicy mniejszej niż 10 nm. Emisja z pojazdu z wtryskiem typu DI nie wykazuje typowego jednolitego kształtu rozkładu wymiarowego, również liczba cząstek stałych jest mniejsza niż z pojazdu starszego. Nie zauważono znaczącej emisji cząstek w fazie nukleacji, a stężenia cząstek najmniejszych o średnicy poniżej 10 nm są nieznaczne. Pobór próbki spalin przy zastosowaniu dużego współczynnika rozcieńczenia ma zauważalny wpływ na zwiększenie stężenia cząstek stałych.
EN
The thermal energy generation plant sector is quiet dispersed and heat generation market in Poland is regional. Half of demand for thermal power is generated in licensed heat-generating plants. The most numerous groups are sources with heat generation capacity lower than 50 MW. In the years of 2007–2011 their average share in general number of licensed heat generation plants amounted to 62%. In 2011 the total number of enterprises classified to this group amounted to 272. According to the installed thermal energy generation capacity, the average share of those companies amounted to about 14%. In 2011 the total thermal energy generation capacity installed in this group amounted to 5 443 MW. Hard coal is one of main fuel used in heat and warm water production in Poland. In consideration of pointed rules of dust emission coming from hard coal combustion, author look at it trough the quality parameters of hard coal. What value of hard coal calorific value (Q) and ash content (A) can abide standards of dust emission oblige in 2013–2016. Dust emission factor (WEpył) was calculated using an empirical formula. For the analysis the author has chosen hard coal with 18 000–28 000 kJ/kg of calorific value and 5–23% of ash content. There was an assumption, that combustion is held in stoker fired boilers (with or without mechanical stoker). The smoker fired boilers are mainly operated in local or industrial heat generating plants. Results of calculations were presented in tables. These tables can be helpful when someone want to estimated dust emission factor from combustion hard coal with specified quality parameters: calorific value (Q) and ash content (A). Since 2016 standards of dust emission will be more restrictive. The dust emission standards for the heat generation plant with thermal power lower than 50 MW will be lower than 100 mg/Nm3. Required effectiveness of dust removal in these plants for dust emission factor lower than 100 mg/Nm3 was calculated and results of calculations were presented in tables.
PL
Określono źródła, ilości i skład fenolowych ścieków koksowniczych powstających w procesie koksowania węgla i uzyskiwania węglopochodnych. Wykonano analizę współczesnych metod oczyszczania ścieków koksowniczych. Oceniono stopień wypełnienia wymagań środowiskowych w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych w odprowadzonych do odbiornika ściekach koksowniczych.
EN
Sources, amounts and composition of the phenolic coke wastewaters generated in the process of coal carbonization and receiving carbon derivatives were determined. The analysis of contemporary methods for the treatment of coke wastewaters was conducted. The state of compliance with environmental requirements for emission standards in the coke wastewaters discharged to the collection system was evaluated.
PL
Przedstawiono specyficzne cechy komina elektrowni jako emitora hałasu, którego faktycznym źródłem jest pracujący wentylator spalin. Omówiono zagadnienia dotyczące zasięgu rozprzestrzeniania się tego hałasu w różnych warunkach otoczenia oraz typy hałasu oraz ich wpływ na uciążliwość dla środowiska. Zwrócono uwagę na trudności techniczne ograniczenia emisji hałasu do poziomu obowiązujących standardów emisyjnych.
EN
Presented are specific features of an EPS chimney as the emitter of noise, the source of which is really a working flue gas fan. Discussed are problems concerning noise propagation range in various surroundings as well as types of noise and their environmental arduousness. Attention is paid to technical diffuculties concerning noise emitting limitation to the existing emission standards.
PL
Emisje gazowych substancji toksycznych określono dla znanych konstrukcji palników rozpałkowych bloków energetycznych dużej mocy. Badania przeprowadzono przy zmiennej wydajności palników dla optymalnych parametrów pracy palników, tj. minimum emisji sadzy, NOx i CO oraz przy zapewnieniu stabilnej pracy palników. Stwierdzono wysokie emisje substancji toksycznych z niektórych typów palników rozpałkowych w fazie rozruchu kotłów. Rozważenia wymaga konieczność opracowania norm emisji dla fazy rozruchu kotłów energetycznych dużej mocy.
EN
Emission of gaseous toxic substances has been defined for known ignition burners (of various design) in power units of great output. Investigations were conducted at variable calorific effect of the burners for optimal operation parameters of the burners, i.e. for minimum of soot, NOx and CO emission and at stabile burner operation. High emission of toxic substances from ignition burners of some types during the boiler start-up is proved. A necessity of the elaboration of emission standards for the start-up phase of the power boilers of great output should be considered.
19
Content available remote Elektroenergetyka polska a normy emisji
PL
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Innymi aktami prawnymi są rozporządzenia Rady Ministrów. Akty prawne nakładają na użytkowników obowiązek uiszczania opłat za emisję pyłów i gazów oraz składowanie odpadów. Niektóre opłaty, na przestrzeni dziesięciu lat, wzrosły kilkakrotnie. Wysokie opłaty zmuszają producentów energii, czyli głównie duże elektrownie, do wymiany starych urządzeń na nowe sprawniejsze i efektywniejsze. Problem emisji pyłów został praktycznie rozwiązany poprzez instalację wysokosprawnych elektrofiltrów. Największym problemem jest emisja gazów: SO2, NOx, CO2 i CO. Redukcja zanieczyszczeń gazowych w Polsce jest bardzo niska. W 1998 roku wynosiła zaledwie 37,8%. Około 86% zakładów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego nie posiada instalacji oczyszczania gazów. Duża ilość tlenków węgla i siarki w powietrzu spowodowana jest spalaniem dużej ilości węgla stanowiącego podstawowe paliwo w polskiej elektroenergetyce. Nie tylko elektrownie i elektrociepłownie odpowiedzialne są za zanieczyszczanie powietrza. Również lokalne kotłownie oraz gospodarstwa indywidualne używają węgiel, nierzadko bardzo zasiarczony, do wytwarzania energii cieplnej. Ilość siarki występująca w spalinach zależna jest od ilości siarki w spalanym węglu. W polskich węglach zawartość siarki wynosi 0,32- 2,28%, średnio 1,2%. Dlatego konieczne jest budowanie drogich instalacji odsiarczania spalin. Spalanie węgla powoduje również powstawanie tlenków węgla. Wytwarzając 1 GJ energii z węgla kamiennego wprowadzamy do atmosfery 94,60 kg CO2, a z węgla brunatnego nawet 101,20 kg CO2. W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy w zakresie emisji pyłów i gazów oraz innych szkodliwych substancji. Zaprezentowano również wielkość emisji przez polski sektor elektroenergetyczny. Omówiono też sposoby dotrzymania norm emisji szkodliwych substancji.
EN
The basic document regulating environmental problems is Act from 31 January 1980 year concerning environmental protection. The other's acts are the Cabinet's acts. The users are obligated to pay for dust and gas emission and the waste storage. Some payments, during the last ten years, grew up several times. High payments force electricity sector to change old utilities for new one, more efficient and more effective. Dust emission problem has just no existed because of construction very efficient electrical filters. Gas emission: SO2, NOx, CO2 and CO, is now the biggest problem's. The reduction of gas emission in Poland is very low. It was only 37,8% in 1998 year. About 86% of enterprises harmful for the environment had no installations to gas removal. High quantity of coal oxides and sulphur oxides is due to burning the big quantity of coal. Coal is the basic fuel in polish electricity sector. Not only industrial power stations and heat and power generating plants are responsible for air pollution. Local boiler rooms and individual stoves use also coal, frequently with very high contents of sulphur, for heat energy production. The sulphur quantity in fumes depends on sulphur quantity in burning coal. In polish coals the sulphur contents change from 0,32% to 2,28%, average 1,2%. Therefore the construction of desulphurisation installations is necessary. Coal burning causes also generation of coal oxides. Producing 1 GJ energy from hard coal provokes generation of 94,60 kg CO2 in atmosphere and producing 1 GJ energy from brown coal provokes generation even 101,20 kg CO2. This paper presents the standards for dust emission, gas emission and the emission of others substances which are harmful for the environment. Polish electricity sector emission and possibilities of compliance with emission standards are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.