Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal mining waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Soil development in burning coal-mining waste heaps is a rarely addressed phenomenon, especially in Poland and in relation to pyrometamorphic substrates. Eight samples were collected from 5 heaps, four of them obtained from Europe‘s highest “Szarlota” heap located in Rydułtowy. Traces of pedogenesis were observed in both thermally changed (pyrometamorphic) and megascopically unchanged substrates. Grain size distribution is variable, with the finest silt being most clearly associated with distinct, though modest, trace element (TE) enrichment, primarily of Sb, As and Pb, and Ba and Cu. Slight variations in soil mineralogy occur even in samples derived from various parts of the “Szarlota” heap. Goethite, however, is a frequent component in most samples studied; it is an important pedogenesis factor in the soils studied and seems to be correlated with salinity. To some extent, it also influences TE composition. Relatively invariable pH, moderate TE and nutrient contents, and a lack of Alw allows vegetation growth at most of the locations studied.
EN
Analysis of physical and chemical properties of water runoff samples collected in the vicinity of a spoil heap near the coal mine in Libiąż showed that they represented a classic example of acid mine drainage. For the first time in the Upper Silesian Coal Basin, it has been documented that rainwater in contact with a surface layer of waste containing pyrite (FeS2) and scarce carbonate phases, produces strongly acidified wastewater. This process is accompanied by a dramatic increase in the concentration of dissolved ions (eg. Cl-, SO , Fe, Al, Mn). Further geochemical changes occur in the ditch collecting water runoff at the base of the heap. At this stage, oxidation of pyrite catalyzed by bacteria, followed by hydrolysis of iron Fe3+ to form goethite (FeO(OH)) leads to conversion of the less acidic (pH 2.6-3.5), short-time retention runoff water into the aggressive stagnant runoff water (pH 2.1-2.8). Further disintegration of Carboniferous claystones occurs in the acidic stagnant water environment, leading to the decomposition of mineral phases containing heavy metals dispersed in the rock matrix and to mobilization of Zn, Ni, Cu, Cd, Co, and Cr.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie odpadów górniczych do budowy oraz modernizacji wałów przeciwpowodziowych w aspekcie logistyki odzysku. Jest to zagadnienie bardzo ważne dla polskiego górnictwa oraz sektora energetycznego, które to muszą wypełniać szereg coraz bardziej restrykcyjnych zobowiązań. Omówiono proces produkcji kruszywa na bazie odpadów górniczych oraz sposoby ich zagospodarowania. W szczególności omówiono wykorzystanie tychże do budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych.
EN
Article shows the use of the coal mining waste in the construction and modernization of flood embankments as the aspect of reverse logistics. It is a very important issue for polish coal mining and energy industry, which are obligated to follow restrictive regulations. Article discusses coal mining waste based aggregate production process and its applications. In particular, we analyze coal mining waste based aggregate application in construction and modernization flood embankments.
4
Content available remote Analiza parametrów geotechnicznych odpadów kopalnianych
PL
W pracy przedstawiono rozważania nad zastosowaniem badanych gruntów antropogenicznych w konstrukcjach geotechnicznych. Wykonano badania edometryczne, trójosiowe oraz bezpośredniego ścinania dla różnych rodzajów gruntów, pozyskanych w obrębie jednej hałdy kopalni węgla kamiennego Mysłowice – Wesoła. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie parametrów ściśliwości (współczynnika ściśliwości objętościowej, modułów edometrycznych i siecznych oraz nachyleń prostych konsolidacji pierwotnej i wtórnej) oraz na oszacowanie spójności i kąta tarcia wewnętrznego jako funkcji wskaźnika porowatości. Zbadano przepuszczalność odpadów kopalnianych, a także sprawdzono możliwość pęcznienia. Uzyskane rezultaty badań posłużyły do wyznaczenia parametrów reprezentatywnych na podstawie wytycznych zawartych w Eurokodzie 7. Umożliwiło to kalibrowanie modeli konstytutywnych gruntu (Coulomba-Mohra, CAP i Modified Cam Clay), które pomogły w analizie efektywnego i ekonomicznego wykorzystania odpadów pogórniczych jako materiału budowlanego dla wybranych rozwiązań geotechnicznych.
EN
In these paper are the considerations of applying the test in geotechnical structures of anthropogenic soil. Laboratory oedometr, triaxial and direct shear tests were carried out for different types of anthropogenic soil, gained within one slagheap from coal mine Mysłowice – Wesoła. The received results allow the determination of the coefficient of volume compressibility geotechnical parameters (coefficient of consolidation, over consolidation ratio, preconsolidaion pressure, average modulus) and cohesion and friction angle as a ratio of porosity function. Examined the permeability of waste repositories, and also examinedthe possibility of swelling. Results of research were used to designate the representative value of reliable soil parameters according to EC7. Calibration of subsoil numerical models (Coulombs-Mohr, CAP and Modified Cam Clay) is needed these calculated parameters. Whereas numerical model helped in the analysis of the effective and economic use of coal mining waste anthropogenic soil for different kind of geotechnical construction.
PL
W pracy zaprezentowano obrazowanie elektrooporowe jako metodę pozwalającą na badanie wpływu zdeponowanych odpadów powęglowych na środowisko gruntowo-wodne. Metoda obrazowania elektrooporowego pozwoliła na uzyskanie szczegółowych informacji o budowie geologicznej wschodniej części otoczenia składowiska odpadów powęglowych Panewniki KWK "Halemba-Wirek" oraz o prawdopodobnym rozmieszczeniu zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej. Otrzymane informacje o ośrodku geologicznym mogą być podstawą do określenia miejsc migracji zanieczyszczeń ze składowiska oraz zasięgu zanieczyszczeń wód podziemnych. Ze względu na brak pełnej izolacji deponowanych odpadów powęglowych od podłoża, badany obszar jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia głównie chlorkami i siarczanami migrującymi ze składowiska do płytko zalegających wód podziemnych.
EN
The paper presents a method of resistivity imaging. This method allows to study the impact of coal wastes on groundwater. The resistivity imaging measurements were carried out east from the 'Panewniki' waste dump of 'Halemba-Wirek' Coal Mine. For the lack of the isolation of deposited coal wastes the examined area is exposed on pollutions mainly chlorides and sulphates migrating from the storage yard. The aim of investigations was to get information about the geological structure and about the probable distribution of pollutants in the water-bearing layer. The received information will allow to localize areas where contaminations infiltrate into the ground. It will also help to determine the rangę of groundwater pollution.
EN
Sulfidic coal mining wastes constitute one of the the major global bulk waste stream and are extensively reused in engineering constructions. Occurrence in the waste rock of geochemically instable sulfides results in A/NRD (Acid/Neutral Rock Drainage) that makes this material environmentally problematic. The paper is focused on the impact assessment of coal mining waste management practices exemplified in different objects (coal mining waste dumps) and different waste management methods (residual coal extraction, embankment construction, ground leveling and using as a structural fill of a waterlogged quarry) on chemical status of groundwater. Long-term groundwater monitoring data in the vicinity of three dumping sites and the analysis of pore solutions extracted along the vertical profiles of the waste layers of different ARD generation potential shows that high sulfate salinity, which resulted from sulfide oxidation, is the major long-term source of strong groundwater deterioration caused both by ARD and NRD. Abundant constituents released by ARD are Mn and in anoxic groundwater environment also Fe. The results show the need of application of groundwater protection measures both with respect to ARD and NRD generating coal mining waste.
7
Content available remote Characteristics and engineering usage of waste from coal mining
EN
The waste accompanying hard coal production, useless from the mining industry point of view, is a useful man-made soil. This is a specific coarse-clastic material, featuring characteristics of both coarse-grained and fine-grained soils. It consists mainly of sandstone and clay-shale fragments as well as small amounts of coal. This waste, as a spoil, is deposited on mine dumps. Depending on the amount of coal, overburden pressure and oxygen access the spoil dumps may get burned. Therefore, we distinguish fresh (non-burned) and burned dumps. The richest deposits of hard coal in Poland are situated in the area of the Upper-Silesian Coal Basin. As a result, most intensive development of hard coal mining occurred in this area. It is also here, where a vast majority of mine waste heaps (dumps) is situated. The spoil dumps are now subject to planned disposal and the area covered by them to reclamation. The waste originating both from mine heaps and from current production is used in civil engineering. The paper presents the description of hard coal mining waste and its technical usability.
PL
Odpady towarzyszące produkcji węgla kamiennego, bezużyteczne z punktu widzenia górnictwa, stanowią przydatny grunt antropogeniczny. Jest to specyficzny materiał grubookruchowy, charakteryzujący się cechami zarówno gruntów gruboziarnistych jak i drobnoziarnistych. W skład jego wchodzą głównie okruchy piaskowca i iłołupków oraz w niewielkiej ilości węgla. Odpad ten, jako skała płonna, odkładany jest na zwałach przykopalnianych. W zależności od ilości węgła, ciśnienia nadkładu i dostępu tlenu zwały skały płonnej mogą ulegać przepaleniu. Wyróżniamy, więc zwały świeże (nie przepalone) i przepalone. Najbogatsze złoża węgla kamiennego w Polsce znajdują się na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W efekcie na terenie tym nastąpił najbardziej intensywny rozwój górnictwa węglowego. Tutaj też znajduje się przeważająca liczba składowisk (zwałów) odpadów kopalnianych. Obecnie zwały skały płonnej ulegają planowej likwidacji, a tereny przez nie zajmowane rekultywacji. Odpady pochodzące zarówno ze zwałów przykopalnianych jak i z bieżącej produkcji wykorzystywane są w budownictwie inżynieryjnym. W artykule przedstawi się charakterystykę odpadów górnictwa węgla kamiennego oraz ich przydatność techniczną.
PL
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wpływ obiektów wykonanych z odpadów górnictwa węgla kamiennego na wody podziemne i powierzchniowe w rejonie ich lokalizacji. Migrację zanieczyszczeń z konstrukcji wykonywanych z odpadów skał karbońskich rozpatrzono na przykładzie nasypu hydrotechnicznego w ramach budowy przeciwpowodziowego polderu Buków dla rzeki Odry. Badania w ramach sieci lokalnego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych pozwoliły zaobserwować zmiany jakości wód w obrębie rozpatrywanej budowli inżynieryjnej. Nasypy hydrotechniczne wykonane z materiału redeponowanego wykazały silnie ujemne oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe, zasadniczo z uwagi na dwa główne składniki: siarczany i chlorki, oraz żelazo i mangan - produkty rozkładu siarczków, co jest charakterystyczną cechą odpadów skał karbońskich GZW, w szczególności słabo zbuforowanych i ulegających silnemu zakwaszeniu.
EN
An impact of civil engineering constructions made of coal mining wastes on ground- and surface waters in their vicinity was exemplified in the embankment of the Bukow flood polder at the Odra River. Observations of water status alterations in the area within the local ground- and surface water monitoring network proved that the embankments constructed of re-disposed material exerted s strong adverse impact on the ground and surface water quality, mostly due to release of two major constituents that are sulfates and to the lesser extent chlorides, as well as of iron and manganese ions being products of sulfide decomposition.
PL
Na przykładzie budowy "Polderu Buków" w ramach ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Odry wykazano, że budowle inżynieryjne wykonane z materiału pochodzącego ze składowisk odpadów górnictwa węglowego wywierają silnie ujemne oddziaływanie na wody podziemne z uwagi na wysoką mineralizację siarczanową, a wśród metali również wysoką koncentrację manganu i żelaza, co jest charakterystyczną cechą odpadów skał karbońskich GZW.
EN
An example of the "Polder Bukow" construction in a framework of the anti-flood protection project in the Odra River drainage basin shows that engineering constructions made of the coal mining waste material exert strong negative impact on the groundwater due to high sulfate mineralization, and among metals also of iron and manganese, is a characteristic feature of coal mining wastes in the USCB (Upper Silesia coal basin).
PL
W artykule przedstawiono mechanizm zmian zachodzących w bryle składowiska odpadów górnictwa węglowego w wyniku procesów technologicznych związanych z reeksploatacją i ponownym deponowaniem odpadów na przykładzie składowiska KWK "Anna" w Bukowie.
EN
In the paper, the mechanism of hydrogeochmical transformations of pore solution along vertical profiles of a coal mining waste dump, which resulted from technological processes of coal re-extraction and re-disposal by physico-chemical method, was exemplified in the Bukow coal mining waste dump.
PL
Zbadano trzy próbki bruzdowe odpadów powęglowych ze składowiska KWK "Siemianowice" różniące się stopniem przeobrażenia termicznego. Wykazano wpływ przemian termicznych na zróżnicowanie parametrów geotechnicznych badanych próbek, wyrażonych między innymi takimi parametrami, jak: straty masy przy prażeniu IŻ, mrozoodporność, wskaźnik piaskowy WP, współczynnik .filtracji k10, wskaźnik różnoziarnistości U, zawartość drobnych frakcji. Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać korzystny wpływ przemian termicznych na wartość użytkową odpadów powęglowych jako materiału do budowy nasypów drogowych.
EN
Three channel samples of the coal mining waste from the coal mining waste dump of "Siemianowice" coalmine were examined. They had a different level of thermal alteration. It was shown that there is an influence of thermal changes on the diversification of geotechnical parameters of the examined samples described among others by the following parameters: losses mass at ignition IŻ, freeze resistance, sand equivalent SE, water permeability coefficient K10o, variety indicator U. The research showed an advantageous influence of thermal changes on the utilization value of the coal mining waste as a material for building road banks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.