Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lokalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
This work shows the possibility of using spectral analysis in order to detect characteristic points in recorded images. The specific point is a marker in the form of a diode that flashes at a certain frequency. Main assumptions of the processing algorithm are the recording of a sequence of images and treatment change of level of brightness for each pixel as a time signal. The amplitude spectrum is determined for each time signal. The result of data processing is an amplitude image whose pixels brightness corre-sponding to the intensity of source of pulsating light emitting specific frequency. This new data representation is used to detect position of markers. The algorithm was researched in order to select optimal marker colors and pulsation frequency. The results are described in a summary.
PL
Aktualnie przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jest wynikową trzech czynników. Po pierwsze decyzji podejmowanych w poprzednich dekadach, kiedy ważnym czynnikiem lokalizacyjnym była baza surowcowa i rynek zbytu. Po drugie wzrostu liczebności firm, zwłaszcza prywatnych, w okresie rozwoju gospodarki rynkowej, powstających na obszarze dużych aglomeracji miejskich, ale również w pobliżu zaplecza surowcowego. Po trzecie trwającej koncentracj i i konsolidacji firm celem zapewnienia konkurencyjności sektora nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynkach zagranicznych. Ocena przestrzennego zróżnicowania lokalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wskazuje, że liderem jest województwo mazowieckie, a pogłębione badania przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji (LQ) wykazują, że ta gałąź przemysłu jest mocno skoncentrowana w województwie podlaskim, kluczowa okazuje się również w warmińsko-mazurskim, o specjalizacji regionu możemy mówić także w odniesieniu do województwa lubelskiego.
EN
Currently, the spatial diversity of the locations of the food industry enterprises is the result of three factors. First: decisions taken in previous decades, when the raw material base and sales market were an important location factor. Secondly: an increase in the number of companies, especially private ones, in the period of market economy, emerging in the area of large urban agglomerations, but also near the raw material base. Thirdly ongoing concentration and consolidation of companies to ensure the competitiveness of the sector not only on the domestic market but also on foreign markets. The assessment of the spatial diversity of the location of food industry enterprises indicates that the leader is the Mazowieckie District, and in-depth research using the location quotient (LQ) shows that this branch of industry is highly concentrated in the Podlaskie District, it is also key in the Warmińsko-mazurskie District, and about the region’s specialization we can also speak in the Lublin District.
3
Content available remote Nowe składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce
PL
Przedstawiono konieczność budowy dwóch składowisk odpadów promieniotwórczych (powierzchniowego dla odpadów nisko- i średnio- aktywnych oraz głębokiego dla odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego). Przedstawiono podstawy prawne i założenia techniczne składowisk oraz prawdopodobne lokalizacje.
EN
A review, with 8 refs., of nuclear energy legal acts and the prospects for construction of a nuclear power plant in Poland, with particular emphasis on the location and techn. assumptions of radioactive waste repositories.
PL
W referacie przedstawiono hybrydowy algorytm lokalizacyjny pozwalający na zmniejszenie wpływu ciała użytkownika na dokładność lokalizacji. Zaproponowany algorytm łączy wyniki pomiarów mocy sygnałów Bluetooth Low Energy oraz wartości różnicy czasów przybycia sygnałów zmierzonych w interfejsie ultraszerokopasmowym. Referat zawiera również analizę wpływu przysłaniania etykiety ciałem użytkownika na pomiary powyższych wartości. Przeprowadzone badania eksperymentalne dowiodły, że zaproponowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie dokładności lokalizacji.
EN
In the following paper a novel hybrid positioning algorithm allowing to mitigate user’s body impact on localization accuracy is presented. The algorithm fuses Bluetooth Low Energy received signal strength measurements with time difference of arrival values registered in the ultra-wideband interface. The paper contains an analysis of blocking the direct path between a tag and system infrastructure on localization accuracy. The performed experiments have shown that the proposed solution allows to reduce localization errors.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące dziejów papierni w Czarnotrzewie i Chudku. Informacje pozyskiwano z akt urzędów stanu cywilnego, publikacji historyków papiernictwa i map z początku XIX wieku. Przedstawiono powiązania między tymi papierniami, wynikające z ich lokalizacji. Ujawnione nieznane dotąd fakty.
EN
The article presents study on history of paper mills in Czarnotrzew and Chudek. The information was got from the files of the registry offices, paper-making historians publications and maps from the beginning of 19th century. The connections between these paper mills are presented. They result from neighborhood of Czarnotrzew and Chudek. Unknown facts are revealed.
PL
Wymagania tego cennego miejsca zachęciły nas do potraktowania planowanej hali jako części istniejącego krajobrazu ze wszystkimi jego charakterystycznymi cechami. Widok z alei Focha – poprzez halę w kierunku wzgórza Salwator i kościoła Świętego Zbawiciela – zasugerowały nam formę fasady północnej budynku. Panoramiczne widoki pobliskiego wzgórza wraz z Kopcem Kościuszki są dostrzegalne z wnętrza budynku przez elewację zachodnią. Hol wejściowy, podniesiony o metr ponad poziom chodnika przyległej alei Focha, wychodzi na Błonia, ponad ruch przejeżdżających samochodów. Hala stanowi część tego krajobrazu, wyłaniając się z warstwowego terenu. Łączy poziomy chodnika wzdłuż alei Focha i ścieżki na grobli rzeki Rudawy z parterem i tarasem dachowym. To właśnie na tych wielu powierzchniach – poziomej i pochyłej, zewnętrznej i wewnętrznej –zrealizowaliśmy dane wytyczne funkcjonalne.
EN
The requirements of the precious site encouraged us to treat the planned hall as part of the existing landscape with all its distinctive features. The view from Focha Avenue – across the hall and towards Salwator Hill and the Church of the Holy Saviour – suggested to us the form of the northern facade of the building. The panoramic views of the nearby hill with Kościuszko Mound are visible from the building’s interior through the west elevation. The entrance lobby, lifted a meter higher than the pavement level of the adjacent Focha Avenue, looks out towards the Błonia meadow, above the passing car traffic. The hall forms part of this landscape, emerging right out the layered terrain. It connects the levels of the pavement along Focha Avenue and the path atop the Rudawa river dike with the ground floor and the rooftop terrace. It is on those multiple surfaces – horizontal and inclined, external and internal – where we realized the given functional brief.
PL
W artykule zaprezentowano wstępny projekt systemu rejestracji toru lotu obiektu latającego z wykorzystaniem algorytmu rejestracji danych (działającego w oparciu o zarejestrowane nieprzetworzone dane) oraz modułów transmisji radiowej. Przedstawiono działanie zaprojektowanego systemu opartego o mikrokontroler Atmega, moduł wyposażony w magnetometr, żyroskop, akcelerometr, miniaturowy nadajnik RF oraz odbiornik SDR. Zaprezentowany został wstępny zakres działania aplikacji do analizy zarejestrowanych danych. Ponadto dokonano przeglądu dostępnych na rynku podzespołów i wybrano moduły wchodzące w skład systemu. Dokonano analizy możliwości transmisji danych nawigacyjnych w celu ich rejestracji. Zaproponowano zastosowanie odbiornika SDR połączonego z aplikacją komputerową do monitorowania kanału transmisji danych na odległości do 1 kilometra oraz układ systemu, schemat modułu pomiarowo-nadawczego i odbiorczego oraz kontrolę jakości transmisji danych. Omówiono podstawowy algorytm działania aplikacji wykorzystującej odebrane dane do odtwarzania toru lotu i predykcji punktu upadku obiektu latającego. Przedstawiono również analizę możliwości zastosowania powyższego systemu.
EN
The paper presents an initial concept of a flying object trajectory recording system employing a datarecording algorithm (operating on the base of the raw recorded data) and radio transmittion modules. Operation of developed system is based on microcontroller Atmega, a magnetometer module, a gyroscope and acceleration meter, and a RF miniature transmitter and SDR receiver. The initial performance of application analysing and recording the data is provided. Moreover, subunits available on the market have been reviewed to select the modules dedicated to the system. A possibility for recording the transmitted navigation data was studied. Application of SDR receiver in combination with a computer application monitoring the data transmission channel up to 1 kilometre is described with the configuration of the system, and the schematic of measurement transmitting and receiving modules, and the surveillance of transmitted data quality. The basic algorithm of application using the received data for reconstruction of object’s flying path and prediction of a fall point is presented. Moreover an analysis is included for possible applications of the above mentioned system.
PL
Nawiązując do mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie, scharakteryzowano w artykule problemy rozmyć zagrażających bezpieczeństwu mostów.
EN
In reference to the South Bridge across the Vistula river in Warsaw, the article describes the problems of scour that threaten safety of the bridges.
PL
Przedstawiono projekt rozwiązania technologicznego opartego na pomiarach NDT, w szczególności metodzie emisji akustycznej i badań georadarowych, mający na celu lokalizację i identyfikację potencjalnych uszkodzeń na infrastrukturze gazowej. W propozycji przewidziano wykorzystanie sieci neuronowych oraz hierarchicznych i niehierarchicznych metod statystycznych analizy BIG DATA do stworzenia samorozpoznawalnej bazy sygnałów wzorcowych, identyfikującej generowane sygnały procesów destrukcyjnych. Rezultatem projektu ma być nowa technologia umożliwiająca zarządcy sieci gazowej bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację sieci gazowej.
EN
The project aims to create a technological solution based on NDT measurements, in particular the method of acoustic emission and GPR surveys. These methods will enable the location and identification of potential damage to gas infrastructure. For this purpose, neural networks, hierarchical and non-hierarchical statistical methods of BIG DATA analysis will be used to create a self-identifying database of reference signals of destructive processes. The result of the project will be a new technology and service to enable the gas network manager to operate the gas network safety and economically in an optimal way.
EN
Warehouses are crucial infrastructures in supply chains. As a strategic task that would potentially impact various long-term agenda, warehouse location selection becomes an important decision-making process. Due to quantitative and qualitative multiple criteria in selecting alternative warehouse locations, the task becomes a multiple criteria decision-making problem. Current literature offers several approaches to addressing the domain problem. However, the number of factors or criteria considered in the previous works is limited and does not reflect real-life decision-making. In addition, such a problem requires a group decision, with decision-makers having different motivations and value systems. Analysing the varying importance of experts comprising the group would provide insights into how these variations influence the final decision regarding the location. Thus, in this work, we adopted the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to address a warehouse location decision problem under a significant number of decision criteria in a group decision-making environment. To elucidate the proposed approach, a case study in a product distribution firm was carried out. Findings show that decision-makers in this industry emphasise criteria that maintain the distribution networks more efficiently at minimum cost. Results also reveal that varying priorities of the decision-makers have little impact on the group decision, which implies that their degree of knowledge and expertise is comparable to a certain extent. With the efficiency and tractability of the required computations, the TOPSIS method, as demonstrated in this work, provides a useful, practical tool for decision-makers with limited technical computational expertise in addressing the warehouse location problem.
PL
Rozwój lotnictwa wpływa na wzrost ilości pojazdów poruszających się w rejonie portu lotniczego co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ich kolizji. Dodatkowy system monitorujący ruch naziemny umożliwi kontrolerowi ruchu lotniczego zwiększenie jego świadomości sytuacyjnej. W artykule przedstawiono demonstrator takiego podsystemu. Składa się on z Lokalizatorów - montowanych w każdym pojeździe naziemnym oraz Punktu Centralnego - umieszczonego w wieży kontroli lotów, który odpowiada za wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnego rozmieszczenia pojazdów oraz ich parametrów ruchu. Dane związane z ruchem monitorowanych obiektów pozyskiwane są z systemu GPS a komunikacja pomiędzy Lokalizatorami a Punktem Centralnym odbywa się za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej bezprzewodowej sieci lokalnej.
EN
Development of aviation affects the growth of vehicles moving around the airport what increased the likelihood of collisions between them. Additional ground traffic monitoring system will enable an air traffic controller to increase his situational awareness. The article presents the demonstrator of such subsystem, which consist of Locator - mounted on every vehicle moving in the vicinity of the airport and the Central Point - located in the flight control tower, which is responsible for displaying the current location of vehicles and their traffic parameters. Data related to the movement of monitored objects are obtained from the GPS system and communication between the Locators and the Central Point takes place via a specially created wireless local network.
PL
Rozwój lotnictwa wpływa na wzrost ilości pojazdów poruszających się w rejonie portu lotniczego co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ich kolizji. Dodatkowy system monitorujący ruch naziemny umożliwi kontrolerowi ruchu lotniczego zwiększenie jego świadomości sytuacyjnej. W artykule przedstawiono demonstrator takiego podsystemu. Składa się on z Lokalizatorów – montowanych w każdym pojeździe naziemnym oraz Punktu Centralnego – umieszczonego w wieży kontroli lotów, który odpowiada za wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnego rozmieszczenia pojazdów oraz ich parametrów ruchu. Dane związane z ruchem monitorowanych obiektów pozyskiwane są z systemu GPS a komunikacja pomiędzy Lokalizatorami a Punktem Centralnym odbywa się za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej bezprzewodowej sieci lokalnej.
EN
Development of aviation affects the growth of vehicles moving around the airport what increased the likelihood of collisions between them. Additional ground traffic monitoring system will enable an air traffic controller to increase his situational awareness. The article presents the demonstrator of such subsystem, which consist of Locator - mounted on every vehicle moving in the vicinity of the airport and the Central Point - located in the flight control tower, which is responsible for displaying the current location of vehicles and their traffic parameters. Data related to the movement of monitored objects are obtained from the GPS system and communication between the Locators and the Central Point takes place via a specially created wireless local network.
EN
The setback is a frequent type of irregularity expected in complex-shaped buildings. The main purpose of the present paper is to emphasize the influence of setback location on the performance of reinforced concrete building structures under seismic excitation. In this research study, 68 building models with setback values vary from 0.1 L to 0.5 L, located at various levels, are studied. Non-linear static (pushover) analyses were conducted. All building models are analyzed using a finite element calculation code. The outcomes show that setback irregularity location has a significant effect on the seismic behavior of the structure. Based on the regression analysis of the results obtained in the current study, a mathematical formula is proposed to quantify the effect of setback location on the performance of building structures. The results of this study would aid all professionals in the building sector to anticipate the response of these types of structures during the design phase.
PL
SDF jest metodą lokalizacji bazującą na efekcie Dopplera, która pozwala na estymację położenia źródła sygnału przez poruszający się odbiornik. W artykule przedstawiono programową implementację metody SDF z wykorzystaniem platformy radia programowalnego, na którą składają się USRP B200mini oraz mikrokomputer. Wykonana aplikacja w środowisku LabVIEW pozwala na współpracę z USRP, która dostarcza próbki I/Q sygnału odbieranego od lokalizowanego obiektu. Zaimplementowane algorytmy pozwalają na wyznaczanie częstotliwości Dopplera oraz estymację położenia nadajnika w czasie rzeczywistym.
EN
Signal Doppler frequency (SDF) is a location method based on the Doppler effect, which allows estimating the signal source position by the moving receiver. This paper presents a software implementation of the SDF method using a software-defined radio (SDR) platform consisting of the USRP B200min and microcomputer. The application made in the LabVIEW environment allows cooperation with the USRP, which provides I/Q samples of the signal received from the localized object. The implemented algorithms allow to determine the Doppler frequencies and to estimate the position of the transmitter in real time.
EN
The paper presents the application of a multi-objective P-Estra evolutionary algorithm to the improvement of indoor deployment of radio nodes/beacons serving both network access and positioning purposes. In the paper we introduce modifications to the objective function components formulation, aimed at simultaneous improvement of service coverage and indoor positioning accuracy. Simulation results illustrating the performance of the proposed method are shown an discussed.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie algorytmu genetycznego P-EStra z dwukryterialną funkcją celu, do poprawy rozmieszczenia punktów dostępowych/radiolatarni służących zarówno do zapewnienia dostępu do sieci, jak i do celów wyznaczania lokalizacji terminali. W artykule zaproponowano modyfikacje składowych funkcji celu, służące jednoczesnej poprawie zarówno zasięgu sieci, jak i dokładności wyznaczania położenia. Przedstawiono i poddano dyskusji wyniki symulacji komputerowych ilustrujących działanie zaproponowanej metody.
PL
W referacie przedstawiono nową adaptacyjną metodę lokalizacji RSSD (ang. Received Signal Strength Difference) do zastosowania w systemie lokalizacji przedmiotów opartym na technologii Bluetooth Low Energy. Adaptacyjność metody polega na dynamicznym doborze par węzłów, na podstawie których lokalizowane są obiekty. Referat zawiera opis metody oraz wyniki badań eksperymentalnych.
EN
In the paper a novel adaptive RSSD (Received Signal Strength Difference) localization method is proposed. The method is intended for use in a Bluetooth Low Energy based item localization system. The method’s adaptiveness consists in dynamic choice of anchor pairs, which are used in item localization. The paper includes method’s description and experimental results.
PL
W celu stworzenia spójnego i efektywnego systemu transportowego, konieczne jest zmniejszenie dystansu pomiędzy starymi, a nowymi członkami Unii Europejskiej, również w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej – zarówno liniowej jak i punktowej, oraz jakości środków transportu, co niewątpliwie przełoży się na wyrównanie poziomu gospodarczego poszczególnych regionów. W sektorze TSL ma to przełożenie na jakość świadczonych usług i obniżenie kosztów, a więc konkurencyjność przedsiębiorstw na globalnym rynku. Ważne staje się rozszerzenie dobrych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na terenie całej UE. Bez spójności systemowej i pełnej interoperacyjności infrastruktury transportowej oraz systemów transportowych osiągnięcie wielu celów integracji gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej będzie trudne. Działania rozwoju infrastruktury logistycznej, takiej, jak terminale intermodalne oraz konwencjonalne czy obiekty magazynowe obsługiwane przez transport kolejowy są niezbędne, aby móc osiągnąć cele wskazane w polityce transportowej UE.
EN
Background: The One Belt One Road initiative opens up many development opportunities for Central and Eastern European countries, some related to the possible construction of a logistics center in this area. For Poland, such an investment would also bring many benefits, not only due to infrastructure development, but also through acceleration of economic growth and job creation. In this context, the crucial issue becomes, what should be the role of an international logistics center and where should it be located. Due to the novelty of the subject, there is a shortcoming of scientific papers related to this issue. The scientific goal of the present paper is to fulfill the gap and to address the question of the role of logistics center and to examine the most prospective future sites for an international logistics center in Poland as well as to formulate an opinion about most favorable location. Method: This is a review article, theoretical in character. The method used is the analysis of literature sources. As the issue of the choice and location of an international logistics center in Poland on the New Silk Road is the new one, there are very few scientific papers devoted to this subject, and in Polish language only. That is why the authors had to use besides scientific papers the website's sources. Results: In this paper, a classification of logistics centers, and a discussion of factors that are taken into account in the choice of location for such an investment have been presented as well as the discussion of the advantages and disadvantages of various locations, and of the most likely choice. Conclusion: Stanisławów (located between Warsaw and Łódź) is the most likely location for an international logistics center servicing the NSR in Poland. Other sites, such as Łódź, Gdańsk or Gorzyczki could provide auxiliary, regional distribution centers.
PL
Wstęp: Inicjatywa Jednego Pasa i Drogi otwiera wiele możliwości rozwoju dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niektóre z nich są związane z możliwością budowy centrum logistycznego w tym rejonie. Dla Polski taka inwestycja przyniosłaby wiele korzyści, nie tylko z powodu rozwoju infrastruktury, ale także z tytułu przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym kontekście kluczowa staje się rola i lokalizacja takiego centrum logistycznego. Ze względu na nowość zagadnienia, zauważa się znaczny niedobór artykułów naukowych związanych z tą kwestią. Celem naukowym niniejszego artykułu jest wypełnienie istniejącej luki, określenie roli jaką powinno spełniać polskie centrum logistyczne na Nowym Jedwabnym Szlaku, przedstawienie najbardziej perspektywicznych przyszłych lokalizacji, a także sformułowanie opinii na temat jego najkorzystniejszej lokalizacji. Metody: Jest to artykuł poglądowy o charakterze teoretycznym. Zastosowana metoda polega na analizie źródeł literaturowych. Ponieważ kwestia budowy i lokalizacji w Polsce międzynarodowego centrum logistycznego na Nowym Jedwabnym Szlaku jest nowa, istnieje ograniczona liczba artykułów naukowych i tylko w języku polskim, poświęconych temu zagadnieniu. Z tego względu autorki oprócz prac naukowych wykorzystały także źródła internetowe. Wyniki: W niniejszym artykule zaprezentowano klasyfikację centrów logistycznych oraz omówiono czynniki brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla takiej inwestycji. Omówiono zalety i wady potencjalnych lokalizacji oraz tę najbardziej prawdopodobną. Wnioski: Stanisławów (zlokalizowany między Warszawą a Łodzią) jest najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla międzynarodowego centrum logistycznego obsługującego NSR w Polsce. Inne obiekty, takie jak Łódź, Gdańsk czy Gorzyczki, mogłyby pełnić rolę pomocniczych, regionalnych centrów dystrybucyjnych.
PL
Do lokalizacji wycieku powszechnie stosowane są w wodociągach urządzenia akustyczne, takie jak: koleratory, loggery, geofony. Działanie ich oparte jest na odczycie/odsłuchu fali dźwiękowej generowanej przez płynącą w rurze wodę. Wyciek generuje dodatkową falę dźwiękową, która jest widoczna na wykresie generowanym przez oprogramowanie korelatora czy loggerów, lub słyszalna w przypadku geofonu.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.