Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawdopodobieństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper deals with the uncertainty of the operated system’s possible states hybrid combined optional functions. Traditionally, the probabilities of the system’s possible states are treated as the reliability measures. However, in the framework of the proposed doctrine, the optimality (for example, the maximal probability of the system’s state) is determined based upon a plausible assumption of the intrinsic objectively existing parameters. The two entropy theory wings consider on one hand the subjective preferences functions in subjective analysis, concerning the multi-alternativeness of the operational situation at an individual’s choice problems, and on the other hand the objectively existing characteristics used in theoretical physics. The discussed in the paper entropy paradigm proceeds with the objectively presented phenomena of the state’s probability and the probability’s maximum. The theoretical speculations and mathematical derivations are illustrated with the necessary plotted diagrams.
PL
Artykuł dotyczy niepewności możliwych stanów eksploatowanego systemu hybrydowych połączonych funkcji opcjonalnych. Tradycyjnie jako miary niezawodności traktuje się prawdopodobieństwa możliwych stanów systemu. Jednak w ramach proponowanej doktryny optymalność (na przykład maksymalne prawdopodobieństwo stanu systemu) jest określana na podstawie wiarygodnego założenia o obiektywnie istniejących parametrach wewnętrznych. Dwa kierunki w teorii entropii uwzględniają z jednej strony subiektywne funkcje preferencji w analizie subiektywnej, dotyczące wielowariantowości sytuacji operacyjnej przy indywidualnych problemach wyboru, a z drugiej strony obiektywnie istniejące cechy stosowane w fizyce teoretycznej. Omawiany w artykule paradygmat entropii kontynuuje obiektywnie przedstawione zjawiska prawdopodobieństwa stanu i maksimum prawdopodobieństwa. Spekulacje teoretyczne i wyprowadzenia matematyczne zilustrowano za pomocą niezbędnych wykresów.
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
3
Content available remote Reliability determination of nanoelectronic devices using semi-Marcov processes
EN
The main purpose of the article is to investigate the reliability process of nanoelectronics devices. Firstly, the research problem is presented based on foreign data source. Then, the analytical method has been chosen – semi-Marcov processes. Next, according to the adopted method and input data, the operating process has been analyzed. Finally, the probabilities of objects being in particular operating states, e.g. in the state of failure-free operation have been determined.
PL
W artykule badany jest proces niezawodności urządzeń nanoelektronicznych. Na początku przedstawiono problem badawczy, w oparciu o zagraniczne źródła danych. Następnie dobrano metodę analityczną – procesy półmarkowowskie. W kolejnej części, bazując na przyjętej metodzie i danych wejściowych, przeanalizowano proces eksploatacji, wyznaczając prawdopodobieństwa przebywania obiektów w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, np. w stanie bezawaryjnej pracy.
4
Content available remote Probability distribution of line lengths in a circular domain
EN
A recently published paper, [1], considered the probability distribution associated with the numbers of lines of different lengths that could be found in a uniformly random set of points in square or rectangular domains. The present paper extends this analysis to the case of a circular domain which, paradoxically, turns out to be more complex than the earlier cases.
PL
W ostatnio opublikowanym artykule [1] rozważano rozkład prawdopodobieństwa stowarzyszony z liczba˛ linii o różnej długości, które można odnaleźć w losowym zbiorze punktów o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa w prostokątnym obszarze. Obecny artykuł rozszerza analizę na obszar kołowy, paradoksalnie bardziej złożony.
EN
In this article special emphasis is placed on the importance of underground mining worldwide, in the Country of Mexico and in the State of Guanajuato, thereby generating the hiring of operational personnel to perform the main activities of this sector such as blasting, use of machinery and equipment, exploitation, fortification and amacize. Occupational accidents and diseases occur as a result of the aforementioned activities since the conditions in which workers work are not the most appropriate. To help improve working conditions, the decision matrix risk-assessment (DMRA) technique was applied, in which accidents are classified according to their severity and probability, in order to perform an assessment of the risks and identify the activities that should continue in the same manner, those that require control measures and, as a last resort, those activities that must stop. At the end of the study, corrective actions are proposed that can help to avoid the occurrence of the accidents presented, through the application of occupational safety and health regulations issued by the Secretaría del Trabajo y Previsión Social, which is a government entity that is responsible for both the issuing of and compliance with those regulations. Also establishes the obligations that must be documented according to rules that are applicable to mining activities.
PL
W artykule przestawiono propozycję rozpatrywania zarówno obciążenia jak i zużywania ślizgowych skojarzeń ciernych (łożysk głównych i korbowych) układów korbowo-tłokowych silników spalinowych, zwłaszcza głównych, a także skojarzeń „tłok-tuleja” tych silników, jako procesów stochastycznych. Propozycję tę uzasadniono tym, że deterministyczne podejście do badania zarówno obciążenia jak i zużycia wspomnianych skojarzeń uniemożliwia oszacowanie prawdopodobieństw pojawianie się wartości zużycia dopuszczalnego i niedopuszczalnego. Z tego powodu nie można zastosować takich systemów diagnozujących (SDG), które umożliwiłyby podejmowanie decyzji ostrożnych. To zaś prowadzi do uszkodzeń tych skojarzeń, np. takich, jakie przedstawiono w artykule. Zaproponowano hipotezy wyjaśniające specyfikę obciążenia i zużycia ślizgowych skojarzeń układów korbowo-tłokowych silników. W podsumowaniu przedstawiono te kwestie, które (zdaniem autora) mają najistotniejsze znaczenie w badaniach rzeczywistych procesów obciążeń, zużycia i uszkodzeń skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silników głównych.
EN
A new computational method for structural reliability based on big data is proposed in this paper. Firstly, the big data is collected via structural monitoring and is analyzed. The big data is then classified into different groups according to the regularities of distribution of the data. In this paper, the stress responses of a suspension bridge due to different types of vehicle are obtained. Secondly, structural reliability prediction model is established using the stress-strength interference theory under the repeated loads after the stress responses and structural strength have been comprehensively considered. In addition, structural reliability index is calculated using the first order second moment method under vehicle loads that are obeying the normal distribution. The minimum reliability among various types of stress responses is chosen as the structural reliability. Finally, the proposed method has been validated for its feasibility and effectiveness by an example.
PL
W artykule zaproponowano nową metodę obliczeniową oceny niezawodności konstrukcji w oparciu o tzw. duże dane (ang. big data). W metodzie tej, duże dane gromadzi się poprzez monitorowanie konstrukcji, a następnie analizuje. W dalszej kolejności, dane są kwalifikowane do różnych grup zgodnie z ich rozkładem. W przedstawionej pracy, rejestrowano reakcje naprężeniowe mostu wiszącego na obciążenia różnymi typami pojazdów. Następnie, po dokładnym zbadaniu reakcji naprężeniowych i wytrzymałości konstrukcji mostu, utworzono model predykcyjny niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem teorii obciążeniowo-wytrzymałościowej (ang. stress-strength interference) w warunkach powtarzających się obciążeń. Ponadto, wykorzystano metodę estymacji momentów (FOSM) do obliczenia wskaźnika niezawodności konstrukcji przy obciążeniach ruchem pojazdów zgodnych z rozkładem normalnym. Najmniejszą wartość niezawodności spośród wartości obliczonych dla różnych typów reakcji naprężeniowych przyjęto jako niezawodność konstrukcji. Proponowaną metodę zweryfikowano pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania i skuteczności na przykładzie mostu wiszącego w Chinach.
PL
Projektowanie budynków wymaga często zastosowania obliczeń inżynierskich do weryfikacji przyjętych rozwiązań. Powszechnie stosowane są symulacje CFD, w szczególności do oceny skuteczności działania instalacji wentylacji oddymiającej. Obecnie wybór scenariuszy pożarowych, na których opiera się ocena bezpieczeństwa, zależy od inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Niestety bazują oni w zasadzie je- dynie na swoim doświadczeniu, rzadko sięgając do statystyk. Obecnie rutynowym podejściem do oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku jest precyzyjne zdefiniowanie parametrów modelu rozwoju pożaru i/lub ewakuacji dla małej liczby, szczegółowo wybranych scenariuszy. Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka do oceny bezpieczeństwa, w znacznym stopniu poprawia jakość oraz zakres tych analiz. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ilościowej analizy ryzyka do wyboru scenariusza pożarowego dla symulacji CFD. Przy opracowaniu artykułu korzystano z metody eksperymentalnej bazującej na modelu komputerowym. Analizowany przypadek wskazuje problemy modelowania CFD, opartego na pojedynczym scenariuszu. Zaproponowano zastosowanie podejścia dwu-modelowego. Zaletą użycia obliczeń wielokrotnych (multisymulacji) w połączeniu z CFD, jest możliwość poznania prawdopodobieństwa poszczególnych scenariuszy i na tej podstawie dokonanie analizy koszt/zysk przy wyborze systemu zabezpieczeń.
EN
Building design often requires the use of engineering calcu- lations to verify the adopted solutions. CFD simulations are commonly used, in particular to assess the effectiveness of smoke ventilation systems. Currently, the choice of fire sce- narios on which the safety assessment is based depends on fire safety engineers. Unfortunately, they are generally only based on their experience and rarely refer to statistics. Cur- rently, a routine approach to fire safety assessment of a build- ing is to define precisely the parameters of the fire develop- ment model and/or evacuation model for a small number of scenarios selected in detail. The use of quantitative analysis of the risk for safety assessment significantly improves the quality and scope of these analyses In this article possibilities of using fire risk analysis for fire scenario selection in the CFD simulation were presented. This article is based on experimental methods and computer models. The analyzed example reveals problems with deterministic fire modelling. The approach based on multiple calculations were shown. This makes it possible to obtain probability of given scenario and making cost/profit analysis.
9
Content available remote Spline-wavelet bent robust codes
EN
This paper presents an application of spline-wavelet transformation and bent-functions for the construction of robust codes. To improve the non-linear properties of presented robust codes, bent-functions were used. Bent-functions ensure maximum non-linearity of functions, increasing the probability of detecting an error in the data channel. In the work different designs of codes based on wavelet transform and bent-functions are developed. The difference of constructions consists of using different grids for wavelet transformation and using different bent-functions. The developed robust codes have higher characteristics compared to existing. These codes can be used for ensuring the security of transmitted information.
10
Content available remote Selecting representatives
EN
We use representatives to reduce complexity in many areas of life. Clusters are often replaced with their centre, and then these representatives are used to classify new objects. If the objects are described as a vector of real numbers, then the centre can be easily calculated. However, this method is unusable if only a similarity relation is given instead of coordinates of the object or the distances between the objects. Google can filter and rank relevant pages for a particular question; and here we follow a similar approach. The difference is that we have an undirected graph while the PageRank algorithm uses a directed one. In this article we show what conditions we set for our own ranking system. Following the description of the details of this method we demonstrate that it satisfies our criteria and how it selects the (mathematically proven) most typical elements of each cluster. Finally, we apply this method on several partitions of the natural numbers and on non-transitive tolerance relations to present the representatives of the numbers.
11
Content available remote Information granule system induced by a perceptual system
EN
Knowledge represented in the semantic network, especially in the Semantic Web, can be expressed in attributive language AL. Expressions of this language are interpreted in different theories of information granules: set theory, probability theory, possible data sets in the evidence systems, shadowed sets, fuzzy sets or rough sets. In order to unify the interpretations of expressions for different theories, it is assumed that expressions of the AL language can be interpreted in a chosen relational system called a granule system. In this paper, it is proposed to use information granule database and it is also demonstrated that this database can be induced by the measurement system of the adequacy of information retrieval, called a perceptual system. It can simplify previous formal description of the information granule system significantly. This paper also shows some examples of inducing rough and fuzzy granule databases by some perceptual systems.
EN
The Measuring Instruments Directive sets down essential requirements for measuring instruments subject to legal control in the EU. It dictates that a risk assessment must be performed before such instruments are put on the market. Because of the increasing importance of software in measuring instruments, a specifically tailored software risk assessment method has been previously developed and published. Related research has been done on graphical representation of threats by attack probability trees. The final stage is to formalize the method to prove its reproducibility and resilience against the complexity of future instruments. To this end, an inter-institutional comparison of the method is currently being conducted across national metrology institutes, while the weighing equipment manufacturers' association CECIP has provided a new measuring instrument concept, as a significant example of complex instruments. Based on the results of the comparison, a template to formalize the software risk assessment method is proposed here.
13
EN
This paper discusses a simple method for determining the probability that the predicted impact point of a track falls within a defended area, by integrating a function around the boundary of that area. The proposed method is compared to a more direct but computationally intensive Monte Carlo technique.
PL
W artykule przedyskutowano prostą metodę określania prawdopodobieństwa przynależności przewidywanego punktu zakończenia trajektorii do wnętrza obszaru chronionego poprzez całkowanie pewnej funkcji w pobliżu granicy tego obszaru. Zaproponowana metoda jest porównania z bardziej bezpośrednią lecz bardziej wymagająca obliczeniowo metoda Monte Carlo.
14
Content available remote Expected number of alignments in a uniform random distribution
EN
This paper provides equations for the expected numbers of k-point lines (here defined as narrow rectangular boxes of a given length and width) that are likely to be found in a wider square domain containing a uniform distribution of points. Satisfactory agreement with a detailed simulation has been demonstrated. This provides some basis for assessing the likelihood that linear measurement sequences formed by a tracker in a cluttered environment could have occurred randomly.
PL
W artykule zamieszczono równania określające oczekiwane liczby linii przechodzących przez k punktów, zdefiniowanych jako wąskie prostokątne obszary o żądanych wymiarach, które można znaleźć w szerszym kwadratowym obszarze zawierające punkty rozmieszczone z rozkładem normalnym. Zamieszczono wyniki symulacyjne, stanowiące podstawę¸ do oceny prawdopodobieństwa tego, że liniowe serie pomiarów w środowisku zakłóconym mają charakter losowy.
PL
Na pierwszy rzut oka przeróbka surowców, której głównym celem jest wykorzystanie surowców mineralnych poprzez ich właściwe przygotowanie w odpowiednio dobranym układzie technologicznym, nie ma zbyt wiele wspólnego ze statystyką. Jeśli jednak podejść do zagadnienia ogólnie, przedmiotem zainteresowania przeróbki jest po prostu zbiór ziaren (ewentualnie jednostka objętości materiału stałego lub cieczy), który w wyniku przeprowadzenia odpowiednich operacji technologicznych podlega podziałowi na podzbiór nazywany produktem (lub produktami) oraz odpad.
EN
At first glance, the mineral processing, which the main aim is practical utilization of minerals through their proper treatment in adequately selected technological circuits, has little in common with statistics. However, when approached from a general perspective, processing focuses simply on a set of grains (or a volume unit of a solid material or liquid), which, as a result of appropriate technological operations, is divided into subsets called product (or products) and waste.
EN
Accidents, operational failures and losses prompt authorities to highlight the importance of adequate systems and controls to deal with operational risk (OR). Therefore risk assessment methodology has become a dire need of major industries for undertaking valuable measured in production and operation’s research. The paper describes methodology for conducting the risk assessment of the textile operational domain in general i.e. developing a conceptual risk assessment framework and conducting the methodological implementation of the selected operational risk element using the approach proposed. The risk assessment model proposed embraces the concept of probabilistic risk assessment structural modeling using the Bayesian Approach in its generalised form that may be applied to specific textile operational settings with the definition of dimensions and scales for a specific textile environment. The generalised model proposed can also be applied to different textile industries with the insertion of real data for testing and validation. The OR prediction model proposed is GUI-based, scalable, expandable and can be tested for any textile operations with little modification in parentend nodes under the specific risk element. The paper is helpful to ensure safety and a pro-active approach in textile risk management and also contributes towards the sustainable development of industry operations in the future.
PL
Wypadki, awarie i straty operacyjne skłaniają do podkreślenia znaczenia odpowiednich systemów i mechanizmów kontroli w celu radzenia sobie z ryzykiem operacyjnym (OR). W artykule opisano metodologię przeprowadzania oceny ryzyka w zakresie ogólnej działalności włókienniczej, tj. opracowanie ram koncepcyjnej oceny ryzyka i przeprowadzenie metodycznej realizacji wybranego elementu ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem proponowanego podejścia. Proponowany model oceny ryzyka obejmuje koncepcję modelowania strukturalnego probabilistycznej oceny ryzyka z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego w swojej uogólnionej formie, która może być stosowana do określonych ustawień operacyjnych wyrobów włókienniczych z definicją wymiarów i skal dla określonego środowiska włókienniczego. Proponowany ogólny model może również znaleźć zastosowanie w różnych branżach tekstylnych, wprowadzając rzeczywiste dane do testowania i walidacji. Proponowany model prognozowania OR, oparty na interfejsie GUI, jest skalowalny, rozszerzalny i może być zastosowany w przypadku dowolnych operacji z niewielkimi modyfikacjami w węzłach nadrzędnych/końcowych w ramach określonego elementu ryzyka. Dane zaprezentowane w artykule mogą być przydatne w zakresie zarządzania ryzykiem włókienniczym, a także wnoszą wkład do zrównoważonego rozwoju działalności przemysłowej w przyszłości.
17
Content available Pomiary dynamiczne - czy to się opłaca?
PL
Instalacja systemów monitorowania dynamicznego w czasie budowy generującej drgania wiąże się z wieloma praktycznymi korzyściami, ale także z koniecznością poniesienia pewnych nakładów. Z pewnością koszty związane z wystąpieniem awarii istniejących obiektów będą zawsze większe od kosztów samego systemu, którego zadaniem jest wczesne ostrzeganie o zagrożeniach. Jednak w celu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, konieczne jest uwzględnienie teorii prawdopodobieństwa i niezawodności konstrukcji.
EN
Installation of dynamic structural health monitoring systems during construction generating vibrations is associated with many practical benefits but also with the necessity of some expenses. Certainly, the costs associated with the failures of existing facilities will always be higher than the costs of the system itself, which task is to provide early warning of hazards. However, in order to make optimal investment decisions, it is necessary to consider the theory of probability and structural reliability.
EN
Civil engineering is one of the many fields of occurrences of uncertain parameters. The present paper in an attempt to present and describe the most common methods used for inclusions of uncertain parameters . These methods can be applied in the area of civil engineering as well as for a larger domain. Definitions and short explanations of methods based on probability, interval analysis, fuzzy sets, and convex sets are presented. Selected advantages, disadvantages, and the most common fields of implementation are indicated. An example of a cantilever beam presented in this paper shows the main differences between the methods. Results of the performed analysis indicate that the use of convex sets allows us to obtain an accuracy of results similar to stochastic models. At the same time, the computational speed characteristic for interval methods is maintained.
PL
W dzisiejszych czasach automatyzacja procesu produkcyjnego ma bardzo duży wpływ na jakość oraz precyzję wykonania elementów konstrukcyjnych. Jednakże nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niepewności występujących w zagadnieniach inżynierskich. Materiały występujące w budownictwie nie są jednorodne, choć na pierwszy rzut oka mogą za takowe uchodzić, a kryterium jednorodności jest jednym z podstawowych założeń podczas projektowania. Na własności mechaniczne materiałów, takich jak mieszanka bitumiczna, bardzo duży wpływ ma jej temperatura. W drewnie, zarówno litym jak i klejonym warstwowo, występują spękania, sęki czy zakorki, które mają bardzo duży wpływ na lokalne własności mechaniczne materiału. Również wilgotność może znacznie zmienić ciężar czy wytrzymałość elementu drewnianego. Elementy stalowe natomiast podlegają korozji, która z czasem może zmienić wymiary elementu. Duże zróżnicowanie parametrów niepewnych występujących w budownictwie powoduje różnorodność metod pozwalających na ich uwzględnianie. W światowej literaturze można znaleźć wiele publikacji traktujących o sposobach opisu niepewności. Najbardziej popularne są metody oparte na procesach stochastycznych, arytmetyce przedziałowej, zbiorach rozmytych oraz zbiorach wypukłych. Można wyszczególnić również publikacje przedstawiające podejścia mieszane. W metodach probabilistycznych, wśród których najbardziej popularną jest metoda Monte-Carlo, parametry niepewne traktowane są jako zmienne losowe. Metody przedziałowe bazują na analizie przedziałowej. Zakładają, że parametr niepewny jest nieznany, ale ograniczony z góry oraz z dołu i znane są jego granice. Uogólnieniem przedziałów są zbiory rozmyte. Pozwalają na określenie w jakim stopniu dany parametr należy do określonego zbioru. Analiza wypukła bazuje na założeniu, że niektóre procesy można opisać za pomocą zbiorów wypukłych. Niniejsza praca przedstawia opisz wymienionych metod, ich podstawowe wady i zalety oraz najbardziej popularne miejsca zastosowania. Omówione metody przedstawione są za pomocą przykładu wspornika o skokowo zmiennym przekroju, obciążonego osiowo siłą rozciągającą. Pokazane jest porównanie wyników otrzymanych metodą Monte-Carlo, metodą przedziałową oraz z wykorzystaniem układu nierówności otrzymanego za pomocą analizy wypukłej. Podstawowe wnioski są następujące: metody przedziałowe charakteryzują się względnie dużą szybkością obliczeń, ale podatne są na błędy wynikające z przeszacowań wyników. Metody probabilistyczne wymagają więcej danych do budowy modelu obliczeniowego, są wolniejsze, jednak pozwalają na otrzymanie dokładnych wyników, często wykorzystywanych do weryfikacji innych metod. Podstawową zaletą metod opartych na zbiorach rozmytych jest możliwość opisania pojęć trudnych do ujęcia matematycznego, takich jak „mało”, „dużo” czy „wysoki”. W pewnych przypadkach, na przykład dla konstrukcji kratowych, metody oparte na zbiorach wypukłych pozwalają na otrzymanie dokładnych zbiorów rozwiązań konstrukcji o niepewnych parametrach.
EN
This paper presents the results from the deterministic and probabilistic seismic analysis of the influence of center mass eccentricity to symmetric tall buildings. During the structural design process, the problems of the safety, reliability and durability of a single structural element as well as the entire structure from the point of view of its planned life cycle must be considered. The methodology of the seismic analysis of the reinforced concrete tall building structures on the base of deterministic and probabilistic assessment is presented. The possibilities of the utilization the LHS method to analyze the extensive and robust tasks in FEM is presented in the case of tall buildings with central core and columns system. The analysis of the seismic resistance of the structure was calculated in the ANSYS program.
PL
Przedstawiono wyniki deterministycznej i probabilistycznej analizy sejsmicznej wpływu ekscentryczności masy środkowej na symetryczne budynki wysokie. Podczas projektowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę problemy bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości pojedynczego elementu konstrukcyjnego, a także całej konstrukcji z punktu widzenia planowanego cyklu eksploatacji. Przedstawiono metodologię analizy sejsmicznej zbrojonych konstrukcji żelbetowych na podstawie oceny deterministycznej i probabilistycznej. Możliwości wykorzystania metody LHS do analizy rozbudowanych zadań w MES przedstawiono dla przypadków wysokich budynków z centralnym systemem rdzeni i kolumn. Analizę odporności sejsmicznej konstrukcji wykonano w programie ANSYS.
PL
W artykule przedstawiono fenomenologiczne wprowadzenie do metody przewidywania liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie węgla kamiennego na podstawie analizy statystycznej zdarzeń. Przeprowadzono analizę wskaźnikową częstości wypadków śmiertelnych i ciężkich w odniesieniu do jednego mln ton wydobycia węgla oraz tysiąca zatrudnionych. Oszacowano wskaźnik ciężkości wypadków śmiertelnych i ciężkich w odniesieniu do jednego tysiąca wypadków ogółem. Wykonano analizę wskaźników wypadków za pomocą statystyki opisowej i wyznaczono wartości ich prawdopodobieństwa na podstawie histogramów.
EN
The article presents the phenomenological introduction to method of predicting of the number of fatalities and serious accidents in hard coal mining based on statistical analysis of the events. An indicative analysis has been performed of frequency of fatal and serious accidents in relation to one million tons of coal output and in relation to a thousand of employees. The severity rate of fatalities and serious accidents was estimated in relation to one thousand accidents in total. The analysis of accident rates was performed by using descriptive statistics
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.