Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep excavation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wykop znajduje się w centrum miasta i jest otoczony z trzech stron istniejącymi zabytkowymi kamienicami, a z czwartej graniczy z linią metra. Opisano wieloetapowe analizy MES, na których podstawie pod fundamentami kamienic zaprojektowano wzmocnienie gruntu. Przedstawiono i omówiono wyniki analiz wpływu realizacji wykopu na zabytkowe kamienice i porównano je z wynikami pomiarów przemieszczeń rzeczywistych.
EN
The deep excavation analyzed in the paper is located in the city center and is bounded on three sides by the existing historic tenement houses and on the fourth side by a subway line. The FEM analysis that has been made allowed for verifying the need to and the scope of using ground reinforcement under the foundations of old houses. The details on the theoretical and measured impact of the structure construction on the historic tenement houses is presented and discussed.
4
Content available remote The modelling of excavation protection in a highly urbanised environment
EN
This paper presents the problem of excavation protection in an ‘infill’ construction environment surrounded by neighbouring buildings. It presents a method of protecting deep excavation within a palisade of CFA reinforced piles in casing pipes. The 3D model was built using the ZSoil program, in which the neighbouring buildings were taken into account in modelling. The HSs model of the ground base was adopted. Based on the ITB instruction [1], an analysis was performed on the impact of building expansion on neighbouring buildings; this analysis provides guidelines for the first two phases, i.e. the phase of shoring construction and the phase of actual excavation. The study also takes into account the phase of building serviceability. After including the results of numerical analysis in the estimation of the displacements of neighbouring structures, the results were compared with indicative displacement limit values of displacement building structures.
PL
W pracy przedstawiono problem zabezpieczenia wykopu realizowanego w środowisku „plombowym”, w otoczeniu sąsiedniej zabudowy. Opisano metodologię zabezpieczenia głębokiego wykopu w technologii palisady z pali zbrojonych CFA w rurach osłonowych. Zbudowany został model 3D w programie geotechnicznym ZSoil, w którym uwzględniono sąsiednią zabudowę. Przyjęto ośrodek gruntowy modelu HSs. Na podstawie instrukcji ITB [1] przeprowadzono analizę wpływu rozbudowy obiektu na sąsiednią zabudowę, która podaje wytyczne dla pierwszych dwóch faz, tj. fazy wykonania obudowy i wykonania wykopu. W opracowaniu uwzględniono dodatkowo fazę eksploatacji obiektu. Włączając uzyskane rezultaty analizy numerycznej do oszacowania przemieszczeń na sąsiednie obiekty, wyniki porównano z orientacyjnymi wartościami granicznymi przemieszczeń konstrukcji budynków.
PL
Istotnym zadaniem na budowie jest kontrola spełnienia założonych wymagań projektowych, w tym przemieszczeń ścian obudowy. W artykule przedstawiono metody pomiarów inklinometrycznych zarówno manualnych, jak i automatycznych oraz pomiary naprężeń w betonie przy użyciu czujników tensometrycznych. Na przykładach zostały omówione wyniki pomiarów oraz ich korelacja z wynikami obliczeń projektowych.
EN
An important task in the performance of a construction site is to control the fulfillment of the assumed design requirements, in this case the displacement of the retaining walls. The paper presents inclinometer measurement methods (both manual and automatic) and measurements of stresses in the concrete (using strain gauges). The results of the measurements and their correlation with the design are discussed.
7
Content available remote A study of displacements of structures in the vicinity of deep excavation
EN
In the article the aspects concerning the excavation impact and values of displacements of the ground and existing structures in the vicinity of deep excavations are presented. Four cases of excavations in typical Quaternary soils of Warsaw executed in the close proximity to the existing metro tunnels (and station) are described with special emphasis put on the description and analysis of experimental data including in-situ measurements of vertical displacements of existing metro structures. The discussion and conclusions on the displacements of structures (EPB TBM tunnels with segmental lining and cubature metro stations) in the vicinity of excavations depending on their location relative to excavation are presented. Typical ranges of displacements in relation to the depth, distance and type of structures influenced by deep excavations are given. Equation for the prediction of vertical displacements of TBM tunnels in the vicinity of deep excavation is formulated. In addition, the 2D finite element modelling of one of the described example cases is made and presented in detail. The results of FE analysis are compared to the actual experimental monitoring data.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznej analizy ścianki szczelnej. W obliczeniach wykorzystano program PLAXIS 2D, stosując model Hardening Soil. Wyniki analiz numerycznych porównano z wynikami poziomych przemieszczeń ściany oraz osiadaniem naziomu za ścianą, uzyskanymi z pomiarów geodezyjnych.
EN
The results of the numerical analysis of the sheet pile wall are presented in the paper. The calculations was carried out in Plaxis 2D using the Hardening Soil model. Then the outcome of the analysis is compared with the horizontal wall displacements, and the settlement of the ground surface behind the sheet pile wall obtained from the measurements at the site.
PL
Podano ogólną charakterystykę projektowanego budynku. Omówiono problemy projektowe i wykonawcze.
EN
The article presents the general characteristics of construction Faculty of Radio and Television University of Silesia and discusses difficulties related to its design and execution.
PL
Projektowanie obiektów, szczególnie tych budowanych w terenie zurbanizowanym, wymaga od konstruktora dużej wiedzy i kreatywności. Jego zadaniem jest zaplanowanie takich rozwiązań w ramach realizowanej inwestycji, które spełniają wszystkie wymagania zamawiającego, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji oraz są tak dobrane, że nie ma problemu z ich wdrożeniem pod względem technologicznym. Uwaga musi też być poświęcona obiektom powstającym w centrach starych miast, w których budynki znajdujące się w sąsiedztwie placu budowy są wrażliwe na przemieszczenia podłoża gruntowego.
EN
Designing constructions, especially those constructed in the urban area, requires great knowledge and creativity from the constructor. His task involves designing the solutions that will meet all of the investor’s requirements and at the same time, they will ensure the building’s safety as well as they will be fairly easy to implement. Also, the important part ofthe design process is putting the appropriate amount of attention to the constructions built in the centres of the old cities because buildings close to the construction site are very vulnerable considering the ground displacement.
PL
Prowadzenie prac budowlanych w ścisłej zabudowie miejskiej wiąże się z wieloma ograniczeniami. W przypadku realizacji głębokiego wykopu na potrzeby obiektu Mogilska Office w Krakowie zastosowano tymczasową stalową konstrukcję rozparcia w dwóch poziomach, ograniczono zakres stropu rozporowego oraz zaproponowano nietypowy sposób posadowienia żurawi wieżowych.
EN
Conducting construction works in the compact built-up areas entails many restrictions. The construction of the Mogilska Office building required conducting deep foundation works - the author discuss implemented solutions and all of the taken actions. As he underlines, the optimal solution for such a project needs to chosen after completion of a thorough analysis. The most important task, from the designer’s point of view, would the assessment of the impact that the excavation may have on the neighbouring buildings.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z wygradzaniem głębokich wykopów w technologii ścian szczelinowych, porusza praktyczne aspekty ich przy użyciu metody elementów skończonych w programie Midas GTS NX. Pierwsza część artykułu przybliża rys historyczny jak również metodologię, wykonywania wykopu wygrodzonego ścianami szczelinowymi. W dalszej części zostają omówione istniejące warunki gruntowe oraz przyjęte założenia projektowe. Artykuł zwieńcza przedstawienie wyników analizy wpływu wykonania głębokiego wykopu wygrodzonego ścianami szczelinowymi na teren znajdujący się w ściśle zurbanizowanym centrum miasta oraz wpływ jaki wywarł on na otaczające budynki.
EN
The article presents the results of deep excavation analysis performed using the finite element method as well as impact of diaphragm walls construction on the surrounding objects. First part of the article concerns on theoretical background, methodology and data used in program. The second part is focused on the design model, results of analysis and impact of the deep excavation on surrounding buildings. The design task was performed in Midas GTS NX software, which is modeling platform used to design ground conditions as well as structures cooperating with the soil. Presented content is part of Author’s master thesis.
EN
The article presents the use of BIM design method in geotechnical issues. BIM was used in the modeling of high building “Mogilska Tower” in Cracow. The object, as one of the few in Cracow, will have three underground storeys. High building with underground levels requires checking the impact of the implementation of a deep excavation on existing buildings. Analysis of settlement impact caused by deep excavation and the planned load of the building is based on the guidelines contained in the ITB (KOTLICKI, WYSOKIŃSKI 2002) standards by the simplified method and detailed method determined on the basis of numerical analysis. The article presents the results of the vertical deformation of ground adjacent to the existing object. The results of the calculations were compared with the limit values shown in ITB and PN-81/B-03020 (1985). Numerical analysis was performed in the spatial state of stress and strain model. It takes into account the spatial layout of the geotechnical subgrade and the terrain shape obtained by the measurement of terrestrial laser scanner. Subgrade was modeled elastic-plastic model of Mohr-Coulomb with linear condition of plasticity. Identified the influence and range of deep excavation and loads of the planned high building on existing development.
EN
Increased seepage processes, including leaks and resulting internal erosion processes, are among the main threats to the safety of dams and levees and to the safety of deep excavations and nearby buildings. These processes can significantly affect the cost of exploitation of damming structures and the costs of construction of underground parts of buildings. One of the basic methods currently used indetecting and analysing these processes is the thermal monitoring method. This method has been used successfully for several decades, particularly in Western Europe and has evolved substantially in the last decade. Currently it is being implemented in pilot applications in Poland. The paper describes the risks and consequences of leaks and internal erosion processes for a damming structure and deep excavation. The authors present the basic issues concerning the method of thermal monitoring based on their professional experience in numerous applications of thermal monitoring methods in both hydraulic engineering and geotechnics. The paper shows examples of thermal monitoring application in the analysis of dams and deep excavations.
PL
Przedstawiono kompleksowe zabezpieczenie wykopu budowlanego realizowanego w złożonych warunkach gruntowo-wodnych w obrębie zabudowy historycznej Starego Miasta. Do wykonania tymczasowej obudowy zastosowano mieszanie gruntu na mokro (DSM) z wykorzystaniem zbrojonych i niezbrojonych kolumn. Dno wykopu zabezpieczono poziomym ekranem uszczelniającym wykonanym za pomocą iniekcji strumieniowej Soilcrete (jet grouting). Zastosowane rozwiązanie umożliwiło bezpieczną realizację wykopu bez ryzyka związanego z obniżeniem zwierciadła wody na zewnątrz obudowy, co mogłoby skutkować niekontrolowanymi osiadaniami budynków sąsiednich.
EN
Presented the execution of complex excavation pit protection in complicated soil-water conditions and located in the Old Town of historical significance. The adopted solution comprised the use of wet Deep Soil Mixing technology to create temporary protection wall, combined of reinforced and unreinforced columns. Bottom of excavation pit was protected by horizontal sealing screen constructed with Soilcrete (jet grouting) technology. The implemented solution has proved to be effective and enabled to perform safe excavation without risk of lowering water level outside the protection wall, that may have resulted in uncontrolled settlements of nearby buildings.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przemieszczeń ściany z grodzic zabezpieczającej wykop głębokości 10 m. Wykonane dodatkowo pomiary osiadań istniejącego budynku i terenu przylegającego do wykopu pozwoliły na określenie wpływu wykopu na sąsiadującą infrastrukturę. Wartości przemieszczeń i osiadań omówiono w odniesieniu do wyników uzyskanych przez innych autorów w podobnych warunkach gruntowych.
EN
Results of displacement survey of a sheet pile wall at a 10 m deep excavation are presented in the paper. Assessment of excavation influence on the existing facilities was also possible based on settlement survey of existing building and ground adjacent to the retaining wall. Measurement results are compared and discussed with respect to values presented by other authors in similar soil conditions.
PL
Projektowane w ostatnich latach budynki mieszkalne i biurowe często mają dwie, a czasem więcej podziemnych kondygnacji. Zwykle w takich przypadkach poziom posadowienia znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej. Jeden ze sposobów wykonania fundamentów i podziemnej części budynku polega na odcięciu dopływu wody gruntowej do wykopu ścianą szczelinową zagłębioną w warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Opisano budowę, na której zastosowano ten sposób zabezpieczenia wykopu przed wodą gruntową.
EN
It was described how the excavation was secured against groundwater placed below the level of foundation. The excavation was secured with a diaphragm wall penetration into impermeable ground layers.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.