Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static electricity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano dwie metody badań dynamicznych właściwości elektrostatycznych. Pierwszą z metod jest badanie czasu zaniku ładunku z monitora naładowanej płyty (CPM - Charged Platę Monitor), natomiast druga to nanoszenie ładunku na badany obiekt z symulatora wyładowań skonstruowanego w Głównym Instytucie Górnictwa oraz badanie zachowania się tego ładunku. W artykule opisano badania zrealizowane w GIG. Obiektami były modele układu człowiek - obuwie - podłoga w konfiguracji z różnym typem obuwia.
EN
The article describes two methods of testing dynamic electrostatic properties. The first method is testing the decay time of the charge from the charged plate monitor (CPM - Charged Plate Monitor), while the second method is applying the load to the tested object from the discharge simulator constructed at the Central Mining Institute and testing the behavior of this charge. The article describes research carried out at GIG. The objects were models of the human footwear floor layout in a configuration with different types of footwear.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
PL
Każdy materiał, niezależnie od jego właściwości, gdy jest odizolowany, gromadzi ładunki elektryczności statycznej. Stosowanie i materiałów antystatycznych ma sens tylko wtedy, gdy umożliwia się im właściwe i bezpieczne odprowadzenie do ziemi zgromadzonego ładunku. W publikacji określono warunki, w których stosowanie materiałów jest bezpieczne z punktu widzenia ochrony przed elektrycznością statyczną. Wyrób uznawany jest za niegromadzący ładunków elektrostatycznych, jeżeli posiada odpowiednie parametry rezystancyjne w celu rozproszenia | ładunku elektrostatycznego i posiada uziemienie elektrostatyczne dla odprowadzenia zgromadzonego na nim ładunku. Wnioski na temat przewidywanego zachowania się ładunków elektrostatycznych na materiałach opisano w publikacji.
EN
Each material, regardless of its properties, when isolated, accumulates static electricity. The use of anti-static materials only makes sense if they are properly and safely discharged to the ground. The publication specifies the conditions in which the use of materials is safe from the point of view of protection against static electricity. A product is considered as not accumulating electrostatic charges if it has appropriate i resistance parameters to dissipate the electrostatic charge and has an electrostatic ground to discharge the accumulated charge. Conclusions on the predicted behavior of electrostatic charges on materials are described in the publication.
PL
Publikacja zawiera wprowadzenie do różnych problemów wynikających z wyładowań elektrostatycznych. Wymienia zagrożenia i wynikające z wyładowań elektrostatycznych dotyczące bezpieczeństwa i komfortu człowieka, uszkodzeń przy produkcji przyrządów elektronicznych, atmosfer wybuchowych, a także dotyczące niebezpieczeństw przy badaniach medycznych.
EN
The publication contains an introduction to the various problems used with electrostatic discharge. Lists the dangers arising from electrostatic discharges regarding human safety and comfort, damages in the production of electronic devices, explosive atmospheres, as well as the dangers during medical tests.
EN
The static electricity properties of textile products are very important, especially when clothing comfort is the main subject. In this study, four sets of clothing fabrics containing 33 systematic and 18 non-systematic woven fabrics in total were used in order to examine the electrostatic charging properties. A testing mechanism which provides static electricity by the triboelectrification method was manufactured, and electrostatic voltage values occurring on the fabric samples were measured by an electrostatic voltmeter simultaneously with the testing mechanism. The repeatability of the results was checked by using polyester and cotton systematic woven fabrics. After this stage, the effects of fabric structural parameters and the rubbing period on electrostatic charging properties were evaluated. Moreover, non-systematic commercial woven fabrics were also tested in the study. In the last section of the experimental part, the best clothing and lining fabric combinations were revealed according to the lowest static electricity results.
PL
Właściwości elektrostatyczne wyrobów włókienniczych są bardzo ważne, zwłaszcza pod kątem komfortu użytkowania odzieży. W celu zbadania właściwości ładowania elektrostatycznego w badaniu użyto czterech zestawów tkanin odzieżowych zawierających łącznie 33 standardowych i 18 niestandardowych tkanin. Wytworzono mechanizm testowy, który dostarczał elektryczność statyczną metodą tryboelektryfikacji, a wartości napięcia elektrostatycznego występujące na próbkach tkaniny mierzono woltomierzem elektrostatycznym. Dokonano weryfikacji powtarzalności wyników dla tkanin poliestrowych i bawełnianych. Po tym etapie oceniono wpływ parametrów strukturalnych tkaniny i okresu pocierania na właściwości ładowania elektrostatycznego. Ponadto w badaniu przetestowano również niestandardowe komercyjne tkaniny. W części eksperymentalnej przedstawiono najlepsze kombinacje odzieży i podszewki z najlepszymi wynikami badań pod kątem elektryczności statycznej.
PL
Potrzeba odprowadzania ładunków elektrostatycznych z powierzchni posadzki, czyli ochrona przed elektrycznością statyczną, występuje w pomieszczeniach, w których w wyniku prowadzonych procesów technologicznych lub magazynowania składowane są substancje łatwopalne lub wybuchowe. Zagadnienie to jest również bardzo istotne w przypadku procesów produkcyjnych, gdzie rozładowanie nagromadzonego potencjału elektrycznego może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produkowanego elementu. Posadzki antyelektrostatyczne zapewniają skuteczną ochronę przed elektrycznością statyczną i dlatego stanowią bardzo istotny element w procesie projektowania oraz realizacji obiektów przemysłowych.
EN
The need to discharge electrostatic charges from the floor surface, i.e. protection against static electricity, occurs in rooms where flammable or explosive substances are stored as a result of technological processes or storage. This issue is also very important in the case of production processes where the discharge of accumulated electrical potential can damage the manufactured element. Antistatic floors provide effective protection against static electricity and are therefore a very important element in the design and implementation of industrial facilities.
8
Content available Review of electrostatic hazards in hard coal mining
EN
Electrostatic hazards are considered a category of technical hazards occurring in hard coal mining. These hazards are related to the generation of excess electric charges forming as a result of most technological processes. Products manufactured from plastics that are classified as non-antistatic materials pose the greatest hazard. The article discusses the Polish and European legal regulations concerning the requirements for materials regarding their antistatic properties. It also presents the results of studies conducted at GIG concerning the systematization of the antistatic processing of plastics. Furthermore, the article proves that the procedure of applying antistatic properties to plastics is neither easy nor homogeneous. The introduced antistatic processing systematics (i.e., the identification of various antistatic processing realization methods) is meant to make both the manufacturers and customers aware of the various (often undesired) properties of modified plastics.
PL
Zagrożenia wywołane elektrycznością statyczną są zaliczane do zagrożeń technicznych występujących w górnictwie węgla kamiennego. Zagrożenia te związane są z powstaniem nadmiarowego ładunku elektrycznego, będącego skutkiem większości czynności technologicznych. Największe zagrożenie stanowią wyroby z tworzyw sztucznych, kwalifikowanych jako materiały nieantyelektrostatyczne. Omówiono regulacje europejskiego i polskiego prawa dotyczące wymagań dla materiałów w zakresie ich właściwości antyelektrostatycznych. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w GIG pod kątem usystematyzowania procesu antystatyzacji tworzyw sztucznych. Udowodniono, że proces nadania tworzywu sztucznemu właściwości antyelektrostatycznych nie jest łatwy i jednorodny. Wprowadzona systematyka procesu antystatyzacji, czyli identyfikacja różnych metod realizacji procesu antystatyzacji, ma na celu uświadomienie producentom i odbiorcom istnienia wielu, często niepożądanych, właściwości modyfikowanych tworzyw sztucznych.
PL
Zagrożenia wywołane elektrycznością statyczną są zaliczane do zagrożeń technicznych występujących w górnictwie węgla kamiennego. Zagrożenia te związane są z powstaniem nadmiarowego ładunku elektrycznego, będącego skutkiem większości czynności technologicznych. Największe zagrożenie stanowią wyroby z tworzyw sztucznych, kwalifikowanych jako materiały nieantyelektrostatyczne. Omówiono regulacje europejskiego i polskiego prawa dotyczące wymagań dla materiałów w zakresie ich właściwości antyelektrostatycznych. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w GIG pod kątem usystematyzowania procesu antystatyzacji tworzyw sztucznych. Udowodniono, że proces nadania tworzywu sztucznemu właściwości antyelektrostatycznych nie jest łatwy i jednorodny. Wprowadzona systematyka procesu antystatyzacji, czyli identyfikacja różnych metod realizacji procesu antystatyzacji, ma na celu uświadomienie producentom i odbiorcom istnienia wielu, często niepożądanych, właściwości modyfikowanych tworzyw sztucznych.
EN
Electrostatic hazards are considered a category of technical hazards occurring in hard coal mining. These hazards are related to the generation of excess electric charges forming as a result of most technological processes. Products manufactured from plastics that are classified as non-antistatic materials pose the greatest hazard. The article discusses the Polish and European legal regulations concerning the requirements for materials regarding their antistatic properties. It also presents the results of studies conducted at GIG concerning the systematization of the antistatic processing of plastics. Furthermore, the article proves that the procedure of applying antistatic properties to plastics is neither easy nor homogeneous. The introduced antistatic processing systematics (i.e., the identification of various antistatic processing realization methods) is meant to make both the manufacturers and customers aware of the various (often undesired) properties of modified plastics.
EN
In the article the reasons of static electricity formation on paper surface are characterized. The disturbances caused by excessive picking up static in different printing techniques are discussed. The mechanism of charge formation on two splitted apart paper sheets is described. The methods of static electricity neutralisation on paper surface are characterized.
PL
W przeglądowym artykule omówiono różne problemy towarzyszące wyładowaniom elektrostatycznym, m.in. dotyczące bezpieczeństwa i komfortu człowieka, uszkodzeń podczas produkcji przyrządów elektronicznych w przemyśle oraz atmosfer wybuchowych w przemyśle podczas produkcji maszyn, a także dotyczące niebezpieczeństw występujących podczas badań medycznych. Opracowanie przedstawia system ochrony przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi, głównie w przemyśle elektronicznym wynikający z norm międzynarodowych.
EN
The publication contains an introduction to the various problems arising from electrostatic discharge. List the dangers of electrostatic discharges related to human safety and comfort, electronic defects in industrial electronics, explosive atmospheres in industry for the manufacture of various machines, and the dangers of medical research. The study presents a system of protection against harmful electrostatic discharge in the electronics industry resulting from international standards.
EN
Aim: The article describes methods for eliminating the risk of an electrostatic discharge formation which could initiate an explosive atmosphere conflagration. Introduction: An explosive atmosphere, according to Directive 2014/34/EU, is defined as a mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances in the form of gases, vapours, mists or dusts, in which combustion spreads to the entire unburned mixture after ignition. Electrostatic discharge is considered a process of rapid electrification decay, accompanied by a release of energy, together with light and acoustic effects. Project and methods: A resistance measurement result and/or a resistivity parameter, determined on the basis of the measured resistance, were used to determine the electrostatic properties of materials, i.e. to classify them as conductive, dissipative or insulating. The electrification ability test (also called “the electrification test”) was performed to determine whether a non-conductive material can charge up to a degree sufficient to result in a brush discharge, and thus become an explosive mixture-ignition source. Electrostatic brush discharges are discharges from small areas (the literature and standards consider a 100 cm2 area to be an effective surface area). Each pipe was tested at no further than one metre from the mouth of the pipe. Information regarding the magnitude of the electrostatic charge, e.g. in the middle of the pipe, was not available. Results: Based on the performed tests, it can be concluded that: 1. A polyethylene pipe is an electrostatic insulator with very good electrification and surplus electric charge accumulation abilities. 2. The pipe is not able to carry a charge to the ground when in contact with the ground. 3. The entire metal structure is conductive and connected to the ground, so it cannot be electrified by induction. 4. Due to their connection to the studied construction, metal signal wires inserted into the plastic pipes constitute a grounded object with an electric potential equal to zero; therefore, a discharge to the metal wire is very likely. 5. A polyethylene pipe with a very large inner surface has many effective 100 cm2 areas from which the gathered electrostatic charge can initiate a sparkover. Conclusions: The conclusions in this paper shown actions needed to eliminate electrostatic discharges and ignition possibilities. The proposed preventive measures should be classified into the following groups: – removing discharge sources in the form of electrostatic charges, – eliminating potentially explosive atmospheres, – preventing the possibility of electrostatic discharge formation
PL
Cel: W artykule opisano metody eliminacji zagrożenia wyładowaniem elektrostatycznym, mogącym zainicjować wybuch atmosfery wybuchowej. Wprowadzenie: Atmosfera wybuchowa, według dyrektywy 2014/34/EU, jest definiowana jako mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której zapłon powoduje rozprzestrzenienie się spalania na całą niespaloną mieszaninę. Wyładowanie elektrostatyczne traktowane jest jako proces gwałtownego zaniku stanu naelektryzowania, któremu towarzyszy wydzielenie energii wraz z efektami świetlnymi i akustycznymi. Projekt i metody: Do określenia właściwości elektrostatycznych materiałów, czyli zakwalifikowania materiału jako przewodzącego, rozpraszającego lub izolatora, wykorzystywano wynik pomiaru rezystancji i/lub parametr rezystywności, wyznaczony na podstawie zmierzonej rezystancji. Przeprowadzono badanie zdolności do elektryzacji (zwane badaniem elektryzacji) będące metodą pozwalającą określić, czy materiał nieprzewodzący może naładować się w stopniu wystarczającym do tworzenia wyładowań o charakterze snopiastym i przez to stać się źródłem zapłonu mieszaniny wybuchowej. Wyładowania elektrostatyczne snopiaste są wyładowaniami z małych powierzchni (literatura i normy podają za efektywną powierzchnię o polu 100 cm2). Rury każdorazowo badano w odległości wynoszącej maksymalnie metr od ich początku. Nie zdefiniowano wielkości ładunku elektrostatycznego np. w połowie długości rury. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że: 1. Rura z polietylenu jest izolatorem elektrostatycznym oraz posiada bardzo dobrą zdolność do elektryzacji i gromadzenia nadmiarowego ładunku elektrycznego. 2. W przypadku kontaktu z uziemieniem odprowadzenie ładunku z rury nie jest możliwe, 3. Cała konstrukcja metalowa jest przewodząca i połączona z uziemieniem, wobec czego nie jest w stanie naelektryzować się poprzez indukcję. 4. Druty metalowe sygnałowe wprowadzane do rur z tworzywa, poprzez połączenie z badaną konstrukcją, stanowią obiekt uziemiony o potencjale elektrycznym równym zero, wobec czego wyładowanie elektrostatyczne do metalowego drutu jest bardzo prawdopodobne. 5. Rura z polietylenu o bardzo dużej powierzchni wewnętrznej posiada wiele powierzchni efektywnych o powierzchni 100 cm2, z których zgromadzony ładunek elektrostatyczny może zainicjować przeskok iskry. Wnioski: Wnioski przedstawione w artykule pozwalają określić działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka wyładowania elektrostatycznego i zapłonu. Zaproponowane środki zaradcze sklasyfikowano w trzech grupach: – usuwanie ładunku elektrostatycznego jako źródła wyładowania, – usuwanie atmosfery potencjalnie wybuchowej, – niedoprowadzanie do możliwości powstania wyładowania elektrostatycznego.
13
Content available remote Elektryczność statyczna w badaniach Instytutu Przemysłu Organicznego
PL
Przedstawiono ogólne wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną. Omówiono wybrane metody badań, opracowane w Instytucie Przemysłu Organicznego (IPO), służące do oceny stopnia naelektryzowania materiałów i wyrobów. Wyniki badań wykonywanych wg opisanych procedur są wykorzystywane do oceny stopnia zagrożenia wywoływanego elektryzacją materiałów sypkich oraz odzieży ochronnej. Omówiono również udział IPO w pracach normalizacyjnych prowadzonych w ramach Komitetu Technicznego nr 143 ds. Elektryczności Statycznej.
EN
A review, with 19 refs., of std. methods used for detn. of static electricity and protection measures in this area.
EN
The article discusses the issues of immunity of fixed installations intelligent building to electrostatic discharge (ESD). The first chapter details with the characteristics of static electricity and presents the test methods of immunity discharge defined by the PN-EN 61000-4-2 - Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test. Next chapter presents the installation of intelligent building. Its components are discussed and test of immunity to electrostatic discharge of this installation, taking into account the adaptation of Standard requirements is presented.
PL
W artykule przedstawiono wiadomości dotyczące oddziaływania impulsów pola elektromagnetycznego na infrastrukturę techniczną urządzeń i systemów elektronicznych w budynkach inteligentnych. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu budynkiem inteligentnym, tj. sterowanie zasobami ludzkimi i systemami automatyki, efektywne zarządzanie przestrzenią budynku, wymaga zastosowania dużej liczby zintegrowanych systemów elektronicznych. Zakłócenia impulsowe, wyładowanie atmosferyczne lub elektrostatyczne jako zjawiska naturalne są zaliczane do najbardziej odpowiedzialnych za występowanie zakłóceń w magistralach, liniach przesyłowych systemów, w instalacjach elektrycznych, urządzeniach i systemach elektronicznych użytkowanych w budynkach inteligentnych. W dużym stopniu wiążą się z tym uszkodzenia katastroficzne, które mogą wystąpić w urządzeniach elektronicznych lub całych systemach inteligentnego budynku, np. eleinformatycznych, bezpieczeństwa itd. pod wpływem indukowanych napięć i prądów sygnałów zakłócających.
EN
The article presents information about the impact of electromagnetic fields’ impulses on technical infrastructure of electronic equipment and systems in intelligent buildings. The use of modern technical solutions in intelligent building management, i.e., human resources control and automation systems, efficient building space management, requires a large number of integrated electronic systems. Impulse interference, lightning or electricity as natural phenomena are among the most responsible for the occurrence of interference in buses, transmission lines systems, electrical installations, equipment and electronic systems used in intelligent buildings. To a large extent, it is associated with catastrophic damages that may occur in electronic devices or in completed systems such as intelligent building, e.g. ICT, security, etc. under the influence of induced voltages and interfering signals’ currents.
PL
Tematem publikacji jest zmienność przewodności elektrycznej paliw do turbinowych silników lotniczych w łańcuchu dystrybucyjnym. W publikacji przedstawiono metody zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw elektryczności statycznej. Badania, do których wykorzystano paliwa powszechnie stosowane do zasilania silników cywilnych (Jet A – 1) jak i wojskowym statków powietrznych (F – 34), prowadzone były w trakcie rzeczywistego zabezpieczenia paliwowego statków powietrznych w lotniczej jednostce wojskowej. Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na wartość przewodności elektrycznej paliwa do turbinowych silników lotniczych.
EN
The paper presents a changeability of electrical conductivity of jet fuels in distribution. Author described the methods used to prevent the formation of the dangers of static electricity. Research was carried out on two basic fuels used worldwide to power engines in civil (Jet A – 1) and military aircrafts (F – 34), during real fuel supplies in aviation military unit. Results of influence of temperature on the electrical conductivity of jet fuel are presented.
PL
Cel: Tworzywa sztuczne zakwalifikowane do izolatorów elektrycznych nie spełniają kryteriów polskich i międzynarodowych norm [1], [2], [3], [4] oraz polskiej legislacji [5] odnośnie właściwości antyelektrostatycznych, wobec czego nie mogą być dopuszczone do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. W celu spełnienia wymagań wyżej wymienionych norm i przepisów, uzyskania wyrobu antystatycznego oraz obniżenia ryzyka wyładowania elektrostatycznego mogącego być inicjatorem wybuchu tworzywa sztuczne poddaje się antystatyzacji, czyli poprawianiu właściwości antyelektrostatycznych (głównie zmniejszeniu rezystancji i rezystywności). Projekt i metoda: Przedstawiono wyniki prowadzonych badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Z analizy parametrów elektrycznych, statycznych (rezystancja powierzchniowa, skrośna oraz między punktami) i dynamicznych (czas zaniku ładunku, zdolność do elektryzacji, natężenie pola elektrycznego), analizy stabilności w czasie parametrów elektrycznych, wpływu na środowisko wyrobów antystatyzowanych uzyskano autorską charakterystykę procesu antystatyzacji, którą przedstawiono w publikacji. Wybrano wyroby reprezentujące różne metody i sposoby realizacji tego procesu. Pomimo że technologia antystatyzacji jest znana, to nie jest ona gruntownie rozpoznana i opisana między innymi w zakresie trwałości w czasie. Antystatyzacja jest procesem polegającym na zwiększeniu szybkości rozpraszania (odprowadzania) ładunków. Na szybkość rozładowania decydujący wpływ ma pojemność elektryczna wyrobu i jego rezystancja. Antystatyzacja polega na modyfikacji dwóch parametrów wyrobów: zmianie pojemności elektrycznej oraz zmianie rezystancji elektrycznej wyrobów. Wyniki: W ramach pracy badawczej, realizowanej w Głównym Instytucie Górnictwa od 2012 roku, przeprowadzono szereg kompleksowych badań, które zaowocowały zaproponowaniem podziału technik antystatyzacji z uwagi na jej różnorodny charakter i typy. Na podstawie szeregu badań dużej liczby różnorodnych wyrobów i materiałów zaproponowano podział technik antystatyzacji, który jest rozszerzeniem i uzupełnieniem dotychczas istniejących w specjalistycznej literaturze klasyfikacji. Wnioski: Wyniki pracy mogą być wykorzystane przy projektowaniu procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych celem opracowania technologii produkcji wyrobów antystatycznych, których właściwości antystatyczne są trwałe w czasie oraz celem analizy ryzyka związanego z elektryzacją wyrobu.
EN
Aim: Plastics used as electrical insulators do not fulfil the criteria for Polish and international standards [1], [2], [3], [4] and Polish legislation [5], with regard to anti-static properties. Therefore, such materials cannot be approved for use in potentially explosive environments. In order to satisfy the requirements of the aforementioned standards and regulations, and produce a product with anti-static properties, thus reducing the risk of an electrostatic discharge, which could initiate the explosive fragmentation of plastic materials, there is a need to improve anti-static properties of plastics mainly by reducing their level of resistance and resistivity. Method: The paper presents research results for electrostatic properties of products. From an examination of electric parameters; static (surface, cross-sectional and point to point resistance) and dynamic (discharge lead time, capability to electrify, electrical field strength), and based on the stability of electrical parameters over a time period as well as impact on the environment involved with the manufacture of anti-static products, the authors identified a production process for anti-static products, which is revealed in the publication. Selected products represented a range of different approaches and methods of realising the process. Although technology for manufacturing antistatic products is known, nevertheless, it is not thoroughly recognised or described, among other things, in context of durability over time. An anti-static condition is a process of increasing the dissipation (discharge) of static electricity over time. The decisive influence on the speed of dissipation is the electrical capacitance and electrical resistance of the product. Attainment of an anti-static condition is dependent on the modification of two product parameters. Namely, a change to electrical capacitance and change to electrical resistance of products. Results: As part of research work, performed at the Central Mining Institute since 2012, a series of extensive studies were conducted, which, in view of their diverse nature and type, culminated in a proposed partition of anti-static approaches. Based on several studies of a vast range of products and materials, the proposed partition of techniques to achieve anti-static conditions extends and complements existing methods revealed in specialist literature. Conclusions: Results from this work can be used in the design of plastic manufacturing processes, with a focus on developing technology for the production of anti-static products, which remain stable over time and to analyze the risk associated with the use of such products.
PL
Na początku XVII wieku zaczęto w coraz większym stopniu interesować się zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi. Pojawiły się też pierwsze książki dotyczące tej problematyki. Ponieważ była to w ówczesnej nauce nowość i nie było jeszcze osób wyspecjalizowanych w badaniu wspomnianych zjawisk, to najliczniejszą grupą zajmującą się magnetyzmem i elektrycznością stali się lekarze. Po skonstruowaniu wydajnych maszyn dostarczających elektryczności statycznej oraz wynalezieniu kondensatora - naczynia do gromadzenia ładunków elektrycznych, zaczęto prowadzić eksperymenty z leczeniem różnych schorzeń przy pomocy, jak to dzisiaj określamy elektroterapii, a wtedy głównie elektrowstrząsów.
EN
At the beginning of the 17th century both the electrical and magnetic phenomena began to arise a public interest to a greater and greater extent. The first books dealing with these problems were also published. Since it was a novelty to science at that time and since there were not yet any people specialized in investigating of the aforementioned phenomena, doctors became the most numerous group of people who investigated electricity and magnetism. After having constructed some efficient machines supplying static electricity and after having invented a condenser - a vessel for accumulating electric charges, they began to perform some experiments in the treatment of various diseases with the aid of which nowadays we define as electrotherapy and which were mainly determined as electroshocks at that time.
PL
Artykuł prezentuje wybrane metody badań własności rezystancyjnych powłok antyelektrostatycznych. Omówiono ich przydatność w warunkach przemysłowych. Wyszczególniono wady i zalety zaprezentowanych metod. Zaproponowano system pomiarowo-diagnostyczny, który pozwalałby na wykorzystanie potencjału pomiarowego omówionych metod przy jednoczesnej minimalizacji ich wad. Wskazano potrzebę oszacowania oraz kontroli rezystancji skrośnej i powierzchniowej warstw antyelektrostatycznych jako wykorzystywaną w celach normalizacji oraz spełnienia parametrów jakościowych i ekonomicznych.
EN
The paper presents selected research methods resistive properties of anti-static layers. Typical applications of anti-static layers, and the threat posed by static discharge are described. Discusses the usefulness in industrial conditions, and detailed the advantages and disadvantages presented methods. In chapter 3 discusses the method suggested in the Polish Standards [1], fig. 2; four-probe method, fig. 3; van der Pauw'a method [6] fig. 4; comparative method, with a capacity of capacitor [4], and eddy currents [8]. As the main disadvantage of these methods are given the possibility of measuring only in specialized laboratories in the prepared samples. In section 3.6 the author suggests the creation of control and measurement systems to enable testing under operating conditions the object coated anti-static layers. More than a system would enable to carry out measurements on samples of irregular shape. The aim of the development of that system is to simplify the measurement techniques for antistatic coatings, while maintaining the required accuracy, making possible the appropriate selection of coating components and simultaneously lowering its prices.
PL
W artykule podjęto problem elektryczności statycznej, niezwykle istotny dla kopalń węgla. Dotyczy to zarówno materiałów wykorzystywanych do budowy urządzeń, środków ochrony indywidualnej i innych materiałów stosowanych w kopalniach. Zaproponowano podział technik antystatyzacji, który jest rozszerzeniem i uzupełnieniem informacji na ten temat w specjalistycznej literaturze.
EN
The article discusses the problem of static electricity which is crucial for coal mines. This applies both to materials used in the construction of equipment, personal protective equipment and other materials used in the mines. Division of antistatization techniques was proposed, which is an extension and supplementation of information on this subject in the specialist literature.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.