Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynniki uciążliwe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the element of occupational health and safety management in enterprises, with particular emphasis on the identification of occupational hazards. The factors that may be a source of occupational hazards have been classified and divided. The aim of this study was to assess the impact of occupational hazards on work safety in the opinion of employees of micro and small enterprises. The research was carried out using the proprietary questionnaire. The results were verified by means of a direct interview with elements of observation. The research was compared with the trends prevailing in the enterprises of the European Union countries according to the results of the research conducted by EU-OSHA. Polish respondents considered physical and psychophysical factors to be the main occupational hazards. The results turned out to be very similar to those presented by EU-OSHA in its publicly available reports. The basic principle of occupational health and safety management, i.e. identification of occupational hazards, is reliability and correctness. Identification of occupational hazards gives the opportunity to take correct and effective corrective and preventive actions reducing occupational risk, for example through the effective use of personal protective equipment, or a more detailed treatment of both introductory and instructional training. The article also highlights the migration of individual occupational hazards, which depends on many factors, both professional and nonprofessional.
PL
W branży handlowej w Polsce pracuje 3,6 mln osób, czyli 26% ogółu pracujących. Blisko dwie trzecie pracowników handlu stanowią kobiety Sektor oferuje również wiele miejsc pracy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, oraz dla osób o niższych kwalifikacjach. Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Obciążenie pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzedawcy w handlu detalicznym zależy zarówno od branży sklepu, zakresu wykonywanych czynności, warunków pracy, jak i wielkości jednostki handlowej W dużych placówkach istnieje podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników. W mniejszych sklepach jeden pracownik musi umieć wykonywać wszystkie lub większość czynności. Typowe dla pracy sprzedawców rodzaje obciążeń, a więc podnoszenie i przenoszenie dużych ciężarów, wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji ciała, powtarzalność ruchów oraz towarzyszący pracy stres są przyczyną wielu zmian chorobowych, zwłaszcza w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, układu krążenia i układu nerwowego.
EN
In Poland, 3 6 million people work in the trade sector, that is 26% of the total employment. Nearly two thirds of them are women. This sector also offers many jobs for young people who are entering the labour market, and for people with lower qualifications. A sales assistant is a service occupation, in which work load depends on the range of goods sold, duties, working conditions, and the size of the store. In large stores, tasks are divided between employees. In smaller ones, one worker must be able to perform all or most activities Typical for sales assistants types of workload, such as manual materials handling, forced posture, repetitive motions and accompanying stress, cause many health problems, especially those of musculoskeletal, cardiovascular and nervous systems.
PL
Koksowanie jest znanym i stosowanym od bardzo dawna procesem chemicznej obróbki paliw stałych o największym, oprócz spalania, znaczeniu praktycznym. W zakładach tego typu, jednym z wielu stanowisk pracy jest operator urządzeń wyładowczych – wywrotnicy wagonowej. Praca operatora wywrotnicy nie należy do łatwej i bezpiecznej ze względu na bliskość występowania elementów mechanicznych, które są w ruchu, oraz bezpośredni kontakt z taborem kolejowym. Operator w trakcie jej wykonywania wystawia siebie na oddziaływanie różnych i licznych czynników szkodliwych i uciążliwych. W artykule scharakteryzowano stanowisko operatora urządzeń wyładowczych na wydziale węglowni w jednym z zakładów przemysłu koksowniczego. Biorąc pod uwagę ogół czynników, które wtórują pracy operatora wywrotnicy wagonowej, stwierdzono, że wpływają one na jakość wykonywanej pracy. Powodują osłabienie, znużenie, senność, mają również wpływ na koncentrację. Artykuł zawiera analizę badania ankietowego wśród pracowników koksowni, przeprowadzonego w celu poznania czynników szkodliwych i uciążliwych, które mają wpływ na zdrowie operatorów. Przez działanie ww. czynników zostaje wydłużony czas reakcji, obniża się czujność oraz rośnie ilość popełnianych błędów, co jest bardzo niebezpieczne ze wzglądu na duże prawdopodobieństwo wypadku przy pracy.
EN
Coking is a well known and used for a very long process of chemical treatment of solid fuels with the greatest, in addition to combustion practical importance. One of the many jobs in factories of this type is operator-discharge devices wagon tippler. Work should not be tipping the operator for easy and secure due to the proximity of the occurrence of mechanical components that are in motion, and direct contact with rolling stock. Operator during its execution shall issue to each other on the impact of various factors, and many harmful and disruptive. The article describes the position of the operator of the discharge on the faculty bunker in one of the plants coke industry in the province of Opole. Given the general factors that echoed operator wagon tippler found that seriously affect the quality of their work. Causing weakness, fatigue, drowsiness, affect the concentrations. The article contains an analysis of a questionnaire study among employees coking carried out in order to know the factors harmful and burdensome, which affect the health of operators. Through the operation of the above. factors is prolonged reaction time, reduced vigilance and a growing number of errors, which is very dangerous, for reasons of a high probability of an accident at work.
4
Content available Work management process in a cold environment
EN
The article have been identified and characterised factors affecting work comfort in cold environment, taking into consideration protection methods resulting from legal regulations in force. Employees working in conditions of thermal stress have been analysed quantitatively and the territorial distribution of cold stores in Poland has been presented. Work characteristic of a selected cold store in the area of Szczecin has been performed. The negative results of excessive work in conditions of being affected by inconvenient factors have been determined, with simultaneous observation of the essential effect of thermal deprivation on the human organism. It has been found that work in low temperature affects not only the effectiveness and quality of work, but also the employees’ mood, form and health. The determination of thermal impression is a difficult, multifaceted process and largely depends on subjective features.
PL
W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano czynniki wpływające na komfort pracy w środowisku zimnym, uwzględniając metody ochrony wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Przeprowadzono analizę ilościową pracowników zatrudnionych w warunkach stresu termicznego oraz przedstawiono terytorialne rozmieszczenie chłodni w Polsce. Dokonano charakterystyki pracy w wybranej chłodni mieszczącej się na terenie Szczecina. Określono negatywne skutki ponadnormatywnej pracy w warunkach oddziaływania czynników uciążliwych z jednoczesną obserwacją istotnego wpływu deprywacji termicznej na organizm człowieka. Stwierdzono, iż praca w niskiej temperaturze wpływa nie tylko na efektywność i jakość pracy, ale także na samopoczucie, formę i zdrowie pracowników. Określenie wrażeń cieplnych jest trudnym, wieloaspektowym procesem i zależy w dużej mierze od cech subiektywnych.
PL
Bezpieczeństwo pracy określają warunki istniejące w zakładzie pracy. Niebezpieczne warunki mogą doprowadzić do szkody polegającej na śmierci, ciężkim uszkodzeniu ciała lub szkód materialnych. W artykule zamieszczono wybrane zagadnienia z zakresu wypadkowości w budownictwie, oraz przedstawiono klasyfikację czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na placu budowy. Zwrócono również uwagę na obszary działań profilaktycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę w czasie przygotowania i realizacji robót budowlanych.
EN
Conditions existing in the work place determine the job safety. Dangerous conditions can lead to accident which consequences can be death, serious body injury of worker or material damage. Chosen issues are placed in the article from scope of accidents in the construction and classification of dangerous, harmful and arduous factors on construction site. There is also written about areas which should be under special attention during preparation and execution of the construction work.
7
PL
W artykule przedstawiono ergonomiczną analizę warunków pracy na wybranych stanowiskach w linii technologicznej wyrobów czekoladowych, na których praca trwa cały rok w systemie trzyzmianowym i na których było zatrudnionych 70% kobiet. Wykorzystując metody szacunkowe dokonano ergonomicznej oceny, obejmującej ocenę obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego oraz pomiar i ocenę hałasu, oświetlenia i czynników mikroklimatu. Ocena ta jest traktowana jako jeden z elegantów niezbędnych do ustalenia sposobu i zakresu przeprowadzania auditu w zakładach przemysłu spożywczego.
EN
Paper described the ergonomic analysis of working conditions on selected work-stands in technological line of manufacturing chocolate products. The labour on these stands is continued over the whole year in three-shift system; about 70% of employed there are the women. Using estimation methods the ergonomic assessment was made including evaluation of the physical and physical burden intensity as well as the measurements and evaluation of noise, lighting and microclimatic factors. Such an assessment is considered as one of the elements necessary to establish the procedure and range of audit in food industry enterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.